Horizontal SlideShow Module v1.8 by JT.
Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav). RAMCHAT.
Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta. RAMCHAT.
Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí. RAMCHAT.
Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria. RAMCHAT.
Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ. RAMCHAT.
Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho. RAMCHAT.
Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti. RAMCHAT.
Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého. RAMCHAT.
Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Konom a Zápovediam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte. RAMCHAT.
Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť. RAMCHAT.
Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia. RAMCHAT.
Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov. RAMCHAT.
Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta. RAMCHAT.
Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte. RAMCHAT.
Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod. RAMCHAT.
Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku. RAMCHAT.
Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom. RAMCHAT.
Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie za obranu svojho domu, za obranu svojej Zeme a Viery svojej. RAMCHAT.
Nepoužívajte Faš-Ničiteľ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte. RAMCHAT.
Uchovávajte Pamäť o všetkých Predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich. RAMCHAT.
Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť. RAMCHAT.
Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného. RAMCHAT.
Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky. RAMCHAT.
Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie. RAMCHAT.
Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre. RAMCHAT.
Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom. RAMCHAT.
Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť. RAMCHAT.
Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote, a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia. RAMCHAT.
Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí. RAMCHAT.
Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich. RAMCHAT.
Dodržiavajte Moje Zápovede, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch. RAMCHAT.
Ctite si jeden druhého, syn Matku a Otca, manžel s manželkou žite v súlade. SVAROG.
Na jednu ženu má muž siahnuť – lebo inak sa vám záchrana neprizná. SVAROG.
Bočte od Krivdy a nasledujte Pravdu, ctite si Rod svoj a Roda Nebeského. SVAROG.
Uctievajte si tri dni v týždni – tretí, siedmy a deviaty. Ctite si Veľké Sviatky. Preto je dobré všetkým ľuďom postiť sa v tretie a siedme dni. Ak niekto bude pracovať na deviaty deň, tak nepribudne mu úžitok, ani žrebom, ani talentom hoci v iné dni bez chyby. Deň siedmy ľuďom, dobytku a rybám je daný na pokoj, na telesný oddych. Jeden k druhému chodievajte, priateľka priateľku navštívte, bude vám radostne – spievajte hymny Bohom. SVAROG.
Dodržiavajte Veľký PÔST od spálenia Morény a do svadby Dživy. Chráňte sa ľudia v tom čase Krivdy, dôrazne chráňte brucho pred jedením, ruky pred okrádaním, ústa pred potupovaním. SVAROG.
Ctite si vajcia na česť vajca Koščejov, ktoré rozbil Dažďbog náš, čím vyvolal Potopu. SVAROG.
Ctite si Krutý Týždeň (dnes časovo nie významovo nahradený veľkonočným) – ako smútil Dažďbog náš od ukrižovania do záchrany Labuťou-Dživou, tak aj vy smúťte pokojne. A nepite nápoj chmeľový, nevyslovte slovo nadávky! SVAROG.
Oslavujte Kupalské dni. Spomínajte na víťazstvo Perúna, ako Perún porazil zvera-Skipera a ako svojim sestrám dal Slobodu, ako ich očistil vo vodách Irija. SVAROG.
Oslavujte Perúnov deň. Ako Perún šiel na piaty deň k Dive ruku pýtať, ako Perún zvíťazil a z Nebies zniesol Boha Velesa, spomínajte si na svadbu Perúnovu! SVAROG.
Ctite si Ladu-Matičku a Nebeského Roda. Ochrancov Rodov Rasy Veľkej a potomkov Roda Nebeského. SVAROG.
Po svojej žatve si spomínajte na Zlatohôrku, ctite si aj Deň Volchva Múdreho, syna Indru, Jasného Sokola. SVAROG.
Ctite si deň Makoše-Matičky, Svetložiariacej Veľkej Matky, Nebeskej Bohorodičky. SVAROG.
Ctite si deň Tarcha Dažďboga, pripomínajte si jeho sobáš. SVAROG.
Ctite si Veľkú Ingliu a Bohov Vašich, ktorí sú skutočne poslaní od Boha Roda Veľkého. SVAROG.
Vážte si starobu a ochraňujte mladosť, poznávajte Múdrosť, ktorú vám zanechali Predkovia Vaši. SVAROG.
S inými Rodmi žite v súlade, pomáhajte, keď vás žiadajú o pomoc. SVAROG.
Nežiaľte dať svoj život na obranu svojho Domu, na obranu Roda svojho a Svätej Viery svojej, na obranu Svätej zeme svojej. SVAROG.
Nevnucujte Svätú Vieru nasilu ľuďom a pamätajte, že výber Viery je osobnou záležitosťou každého slobodného človeka. SVAROG.
Ctite PASCHU a spomínajte na pätnásťročný prechod z Daárie do Rassénie, ako šestnáste Leto slávili naši Predkovia Nebeský Rod na záchranu pred Veľkou Potopou. SVAROG.
Žite vo zväze s Prírodou, neničte ju, lebo ona je opora Života vášho a celého Rodu živého. SVAROG.
Neprinášajte na Oltár krvavé obety, nehnevajte Bohov vašich, lebo mrzké je im prijať krv nevinnú od tvorov Božích. SVAROG.
Ochraňujte pevnou rukou vaše Kapištia a Svätilištia, pomáhajte všetkými silami všetkým Pútnikom a Kapenom, ktorí uchovávajú Prastaré Tajomstvá, Slovo Božie, Slovo Múdrosti. SVAROG.
Nejedzte potravu s krvou, lebo budete ako zvery divé a mnohé choroby vás navštívia. Jedzte stravu čistú, ktorá rastie na poliach vašich, v lesoch a sadoch vašich, nadobudnete vy vtedy sily ohromné, sily svetlé a nepostihnú vás choroby a mučenia so strádaním. SVAROG.
Nestrihajte si vaše vlasy plavé, vlasy rôzne ani so šedinami, lebo múdrosť Božiu nedosiahnete a zdravie stratíte. SVAROG.
Vychovaj otec synov s dcérami, priuč ich životu správnemu, vychovaj v nich lásku k práci, úctu k mladosti a ctenie si staroby. Osvieť ich životy Svätou Vierou a Múdrosťou Prvopredkov. SVAROG.
Nechváľte sa svojou silou pred slabými aby sa vystrašili a báli sa vás, ale získavajte slávu a silu v bojoch s nepriateľom. SVAROG.
Nehovorte lživo proti vášmu blížnemu, chráňte si ústa pred potupovaním. SVAROG.
Konajte činy dobré, nech sú na slávu Roda Nebeského a veľkých Predkov Vašich a Svätej zeme vašej. SVAROG.
Aké činy vám učinia ľudia, také aj vy čiňte im, lebo každý čin sa meria svojou mierou. SVAROG.
Darujte desiatu časť z vášho dostatku Bohu Jedinému, ale stú časť vodcovi a jeho družine, aby ochraňovali zem vašu. SVAROG.
Neodvrhujte neznáme a neobjasnené, ale usilujte sa neznáme spoznať a neobjasnené objasniť, lebo Bohovia pomáhajú tým, ktorí sa snažia o poznanie Múdrosti. SVAROG.
Neberte život vášmu blížnemu, lebo nie vy ste mu ho dali ale Bohovia; no nešetrite životy nepriateľov ktorí napádajú vás a zeme vaše, lebo oni proti vôli Bohov prišli. SVAROG.
Neprijímajte dary a odmeny za činy, ktoré ste vykonali pri pomoci Daru Bohov, a to ani za dobré činy vaše, lebo prepadne Dar Bohov vám daný a nikto nepovie, že tvoríte pre blaho. SVAROG.
Ctite si Rodičov svojich a zotrvávajte v starostlivosti o nich, lebo ak vy prejavíte starostlivosť o nich, tak aj o vás prejavia starostlivosť dietky vaše. PERÚN.
Uchovajte si pamäť o všetkých Predkoch Rodov vašich a vaši potomkovia budú pamätať na vás. PERÚN.
Obraňujte starých a malých, otcov a matky, synov a dcéry, lebo to sú Rodní vaši, múdrosť a kvet národov vašich. PERÚN.
Vychovávajte v dietkach svojich lásku k Svätej zemi Rasy, aby sa nedali oklamať čudesami zámorskými, ale aby mohli samé vytvoriť zázraky zázračnejšie a prekrásne na slávu Svätej zeme vašej. PERÚN.
Nekonajte zázraky na svoje blaho, ale tvorte zázraky pre blaho Rodu svojho a Roda Nebeského. PERÚN.
Pomôžte blížnemu v jeho biede, lebo príde k vám bieda a pomôžu aj vám blížni vaši. PERÚN.
Tvorte diela dobré na slávu Rodu vášho a Predkov vašich a poskytnutá vám bude ochrana od Bohov Svetlých vašich. PERÚN.
Pomáhajte všetkými silami stavať Kapištia a Svätilištia, uchovávajte Múdrosť Božiu, Múdrosť Prastarú. PERÚN.
Umývajte si po práci ruky svoje, lebo kto ruky svoje neumýva, ten silu Božiu stráca. PERÚN.
Očisťujte sa vo vodách Irija (dnešný Irtyš) čo tečie rieka vo Svätej zemi, aby ste umyli telo svoje biele, posvätiac ho Božou silou. PERÚN.
Posilňujte na Zemi vašej Zákon Nebeský, ktorý vám dali Svetlí Bohovia vaši. PERÚN.
Ctite, ľudia, dni rusalské, dodržiavajte Božie sviatky. PERÚN.
Nezabúdajte na Bohov vašich, zapaľujte na slávu Bohov vy kadidlá a ľúbezné vône a získate blahosklonnosť a milosť Bohov vašich. PERÚN.
Neurážajte susedov svojich, ale žite s nimi v pokoji a súlade. PERÚN.
Neponižujte dôstojnosť druhých ľudí a nebude ponížená dôstojnosť vaša. PERÚN.
Nespôsobujte nešťastie ľuďom iných vier, lebo Boh-Tvorca Jediný je nad všetkými Zemami... a nad všetkými Svetmi. PERÚN.
Nepredávajte zem svoju za zlato a striebro, lebo prekliatie na seba privoláte a nebude vám odpustené po všetky dni. PERÚN.
Obraňujte vy zem svoju a zvíťazíte vy zbraňou pravou nad všetkými nepriateľmi Rasy. PERÚN.
Obraňujte Rody Rassénov a Svätorusov pre Cudzozemskými nepriateľmi, lebo títo idú na zeme vaše so zlým úmyslom a zbraňou. PERÚN.
Nechvastajte sa svojou silou odchádzajúc do Boja, ale chváľte sa z poľa Bojového schádzajúc. PERÚN.
Uchovajte v tajnosti Múdrosť Božiu, nedávajte Múdrosť Tajnú jazyčníkom. PERÚN.
Nepresviedčajte tých ľudí, ktorí vás nechcú počúvať vás a rozumieť slovám vašim. PERÚN.
Obraňujte Kapištia a Svätilištia pred zneuctením jazyčníkmi, ak neubránite vy Svätyne Svätej Rasy a Vieru Predkov vašich, navštívia vás roky horkosti a nešťastia so strádaním. PERÚN.
Kto odíde zo zeme svojej do cudziny hľadajúc ľahký život, ten je zradca Rodu svojho a nenájde odpustenie od svojho Rodu, lebo odvrátia sa Bohovia od neho. PERÚN.
Neradujte sa cudziemu nešťastiu, lebo kto sa raduje cudziemu nešťastiu, ten k sebe nešťastie privoláva. PERÚN.
Nehovorte zle a nesmejte sa tým, ktorí vás milujú, ale odpovedajte vy na lásku láskou a dostane sa vám ochrany Bohov vašich. PERÚN.
Milujte blížneho svojho ak je toho hoden. PERÚN.
Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov rozhneváte a krv Rodu zahubíte. PERÚN.
Neberte si ženy s čiernou kožou, lebo poškvrníte dom a svoj Rod zahubíte, ale berte si ženy s bielou kožou, svoj dom preslávite... a svoj Rod predĺžite. PERÚN.
Ženy nenoste mužský odev, lebo ženskosť stratíte, ale noste ženy to, čo vám prináleží. PERÚN.
Nerušte uzly Zväzu Rodinného, Bohmi posvätené, lebo proti zákonu Boha-Tvorcu Jediného pôjdete a šťastie svoje stratíte. PERÚN.
Nech sa nezabíja dieťatko v lone matky, lebo kto zabije dieťa v lone privolá na seba hnev Boha-Tvorcu Jediného. PERÚN.
Milujte ženy mužov svojich, lebo oni sú záštita a opora vaša a celého Rodu vášho. PERÚN.
Nepite veľa nápoja chmeľového, poznajte mieru v pití, lebo kto veľa nápoja chmeľového pije stráca stav ľudský. PERÚN.
Blahoslavení Svarogom prvorodení Rodu, nech sa spájajú Rodinným Zväzkom v Letá Múdrosti svojej. LADA BOHORODIČKA.
Tá zo žien, ktorá sa zriekne svojho muža a Rodu jeho, nie je dôstojná byť Matkou a nespozná ona Šťastia a Radosti vo svojom živote, ale iba horkosť strát. LADA BOHORODIČKA.
Ak sa niektorá Matka zriekne svojho dieťaťa, v mukách narodeného, nedosiahne ona pokoja v Duši svojej ani vo Svete Javi, ani vo Svete Navi a Svarga Prečistá sa pred ňou ukryje naveky. LADA BOHORODIČKA.
Nech vloží každá Matka Dušu svoju do všetkých činov svojich a vytvorí v Dome svojom Pokoj, Ladnosť a Radosť. LADA BOHORODIČKA.
Nech nezrieka sa dcéra Božia svojej povinnosti pred Rodom a nech sa nezriekne rodenia dietok v súlade s Povinnosťou pred Rodom. LADA BOHORODIČKA.
Nech vládne v Rodinnom Zväze len Lad a Láska a nepostihnú Rodinný Zväz tento útrapy, lichotenie a straty. LADA BOHORODIČKA.
Žite, ľudia, vo Zväze s Prírodou, rozmnožujte ju, ale nehubte ju. LADA BOHORODIČKA.
Nech príjme dcéra Božia v Rodinnom Zväze manžela sebe zasľúbeného, a nech ho ľúbi a ctí si ho ako Boha-Obrancu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Nech prijme syn Boží v Rodinnom Zväze manželku sebe zasľúbenú a nech ju ľúbi a ctí si ju ako Bohyňu-Ochrankyňu Kozuba svojho a pokračovateľku Rodu svojho. LADA BOHORODIČKA.
Uchovávajte Rodinné Zväzky vaše, Bohmi posvätené, v časoch radostných aj v časoch bolestných a pomôžu vám Svetlí Bohovia a rozmnožia sa prastaré Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Ochraňujte, dcéry Božie, od malička vlasy plavé – česť Rodov svojich, zapletajte si svoje vlasy plavé do vrkočov dlhých, pokrývajte ich ochrannými symbolmi. LADA BOHORODIČKA.
Vstávajte zo snov s Jasným Slniečkom, na odpočinok nech vás odprevádzajú Hviezdy Jasné. LADA BOHORODIČKA.
Ak pribudne v Rodoch mladší syn Rodičom, podporí on Rodičov svojich v dňoch staroby, tak ako aj oni podporovali jeho v dňoch jeho mladosti. LADA BOHORODIČKA.
Ak je v slávnom Rode vašom viac ako šesť dcér, tak lepšie vám bude spojiť sa so silným Rodom, v ktorom je viac ako šesť synov. A toto blahodarné spojenie Rodov vaše posilní prastaré a slávne Rody vaše. LADA BOHORODIČKA.
Čím viac detí bude v Rodoch vašich, tým viac Lásky, Radosti a Šťastia príde do Rodov vašich, lebo deti vaše posilňujú Rody vaše a privádzajú ich k veľkosti a prekvitaniu. LADA BOHORODIČKA.
Nikdy nezabudnite, dietky Rasy Veľkej, na Bohov-Ochrancov Rodov vašich, lebo všetci Bohovia-Ochrancovia a múdri Predkovia vaši sú mohutné korene Rodov vašich, zdroj života a prekvitania Rodov vašich. LADA BOHORODIČKA.
Duchom naplnený Rodinný Zväzok, posvätený je všetkými živlami a Bohmi Nebeskými. STRIBOG.
Muž, ktorý nemá deti, nenapĺňa povinnosť pred Rodom svojim a Rasou Veľkou, lebo dietky jeho sú pokračovaním Rodu prastarého jeho. STRIBOG.
Nepohasne Oheň sŕdc a kozubov vašich, ak žiť budete podľa Svedomia svojho a nie podľa učenia cudzozemcov. STRIBOG.
Nepoškvrňujte vy hnilobou svojou Svätú zem Predkov vašich, ktorá poliata je Krvou a Potom Dedov vašich. STRIBOG.
Uľahčujte odchod blízkym vašim cez Krody Veľké a Lode priestranné, aby mohli Duše blízkych vašich s dymom Krodovým dvihnúť sa do Svargy Prečistej k Predkom Vašim. STRIBOG.
Ctite pamiatku Predkov svojich prinášaním nekrvavých obiet, lebo čo obetujete vy im, to aj budú mať oni. STRIBOG.
Nehubte Duše svoje snažiac sa o blahá zemské, lebo všetky blahá Sveta Javi nevytvoria ani najmenšie blaho Sveta Pravi. STRIBOG.
Neplnenie Zápovedí mnohých zbavuje človeka pomoci Bohov a Predkov jeho, lebo iba tím, ktorí dodržiavajú Zápovede a Dva Veľké Princípy pomáhajú všetci Bohovia. STRIBOG.
Završujte všetky spory medzi Rodmi bratským mierom, ale bitky s nepriateľmi víťazným mierom. STRIBOG.
Do vytvorenia svojho Rodinného Zväzku nech srdce Vaše vždy bude pokorné Rodičovskej vôli, lebo život bez Rodičovského požehnania je horší poroby. STRIBOG.
Nechoďte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, proti Čistému Svedomiu svojmu a prastarým zákonom Rodov vašich, lebo na okolitých Cestách života vášho niet pokoja pre Dušu vašu. STRIBOG.
Obraňujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, Rodičov svojich a Starcov Rodov vašich, lebo niet nikoho Bližšieho a Múdrejšieho pre vás, než Rodičia a Starci prastarých Rodov vašich. STRIBOG.
Nevytvárajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, voľný vietor v hlavách svojich, hromové mračná v rečiach svojich a hroznú búrku v srdciach svojich. STRIBOG.
Pamätajte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že bohatstvo a prekvitanie prastarých Rodov vašich je od počiatku uložené v malých dietkach vašich, ktorých výchova patrí vám v láske, blahu a láske k práci. STRIBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že zmysel života a prekvitania Rodov vašich stojí na štyroch prastarých základoch, to je Viera, Svedomie, Láska a Vôľa. STRIBOG.
Tvorivo budujte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, podľa velenia srdca svojho, lebo srdce vaše je nevysýchajúci zdroj oduchovnenia a Božskej Sily. STRIBOG.
Nech nie je Rodinný Zväzok medzi narodenými v Jednom Lete okrem narodených v Jeden Deň a Jednu Hodinu. ODIN.
Najväčšie a najcennejšie drahocennosti vo Svete sú Meč, Svedomie a Múdrosť. Nič iné neprinesie rozkvet Rodu. ODIN.
Naučte sa všetky umenia a prastarú Múdrosť, ktorú si uchovávajú vaše Rody od prvopočiatku, a tiež poznávajte umenia a prastarú Múdrosť iných národov, ale nie všetko naučte iné národy. ODIN.
Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí. ODIN.
Neodkrývajte tajomstvo Rún iným národom, lebo použijú prastarú tajnú Múdrosť a Veľkú Silu Prírody proti vám a Rodom vašim. ODIN.
Každý zomrelý sa musí odobrať do Nebeského Sveta na Ohnivom Korábe alebo cez Veľkú vatru Krody a dobro jeho musí sa vydvihnúť na Koráb alebo Krodu. Lebo každý musí prísť do Valhaly s tým dobrom, ktoré bolo s ním vo vatre a využívať to, čo sám uložil do Zeme. ODIN.
Popol zomrelého treba hádzať do vôd rieky alebo mora, alebo dať do džbánu a zakopať ho do zeme a na Pamiatku po Známych ľuďoch je nutné nasypať pahorok a po všetkých Zaslúžilých ľuďoch treba postaviť Pamätný Kameň. ODIN.
Na začiatku Zimy sa patrí prinášať nekrvavé obety prastarým Bohom za darovanú úrodu, v strede Zimy za jarný rast, v strede Jari za Víťazstvo. ODIN.
Každý skutočný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že Svedomie a Meč sa musí od detstva chrániť. ODIN.
Nie je dovolené odpustiť tomu, kto úmyselne koná zlo, lebo zlo, ak ostane bez trestu bude narastať, ale vina za rozmnoženie sa tohto zla leží na tom, kto nechal toho, kto vykonal zlo bez trestu a nepriviedol ho na pravý Boží súd. ODIN.
Vždy buďte pevní a rozhodní v bojoch s nepriateľom a nevypúšťajte z rúk meče svoje ochraňujúc prastaré Rody svoje a nasledujte Pravú Cestu do Čertogov Valhaly. ODIN.
Nedopúšťajte, ľudia, odveký strach pred neznámym v srdciach svojich a hlúposť a nevedomosť do myšlienok a reči vašej. ODIN.
Každý hodný muž z ľubovoľného prastarého Rodu musí vedieť, že rozvoju a rozmnoženiu jeho prastarého Rodu pomáhajú iba štyri Veľké Sily: Čisté Svedomie a Prastará Viera, Ostrý Meč a Láska k Práci. ODIN.
Odpovedajte, ľudia, za dobro iba dobrom a netvorte zlé a nepotrebné tam, kde vás prijali s dobrom a otvorenou Dušou. ODIN.
Neodpovedajte, ľudia, dobrom za spôsobené vám zlo, lebo ak odpovedať budete dobrom na zlo, tak čím budete odpovedať na dobro. ODIN.
Vedzte, ľudia, že každý potomok Prastarých Bohov musí mať Rodovú Vieru, jasný Rozum, zvedavý Um, ľúbiace a chrabré Srdce, čisté Svedomie, silné Ruky a pevnú Vôľu. ODIN.
Kto má blahoslavenie Boha Perúna na Zväzok Rodinný, nech nebude medzi nimi ani Rati, ani Fatty. TARCH DAŽĎBOG.
Kto oddal časť svojej Duše dietkam, ten neumenšil Dušu svoju, ale preumnožil ju. TARCH DAŽĎBOG.
Kto Ľúbosť premárni, ten ju stratí, ale kto Ľúbosť vyžaruje, ten ju umnožuje. TARCH DAŽĎBOG.
Vedzte, ľudia Rodov Rasy Veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ku všetkému živému, stvorenému na Midgard-Zemi. TARCH DAŽĎBOG.
Kto poláska a zohreje dieťa sirotu, ten čin malý vykonal, ale kto ju zohrial, dal aj strechu nad hlavou a priučil ju láske k práci, ten čin veľký zavŕšil. TARCH DAŽĎBOG.
Kto nepodporuje Rody svoje a Vieru svoju v čas hodiny ťažkej, ten je zradca Rodu svojho a nebude mu odpustené nič po všetky dni bez ostatku.
Nech vo všetkých činoch vašich Svedomie a Kony Rita budú meradlom všetkého. TARCH DAŽĎBOG.
Odháňajte od seba myšlienky a činy cudzozemské, ktoré vedú do Pekla Bezmerného. TARCH DAŽĎBOG.
Ctite si Védy Prastaré a nech Slovo Véd žije v ústach vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Ochraňujte životy Rodovičov a blížnych vašich a poskytnutá vám bude pomoc od Bohov Vyšných vašich! TARCH DAŽĎBOG.
Kto chráni dieťa svoje pred tvorivou prácou, ten hubí Dušu dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Kto pritakáva chlipnostiam dieťaťa svojho, ten hubí veľký Duch dieťaťa svojho. TARCH DAŽĎBOG.
Védy sa poznávajú skrz živé Slovo, lebo iba živé Slovo odhaľuje zmysel, ukrytý vo Védach. TARCH DAŽĎBOG.
Nehubte Prírodu vašu a Krv Rodov vašich, lebo to sú dve Veľké Sily, ktoré umožňujú pokračovať v jestvovaní Prastarým Rodom vašim. TARCH DAŽĎBOG.
Pamätajte, dietky Rodov Rasy Veľkej, že Rodinný Zväzok bez Božieho a Rodičovského blahoslavenia nie je ochránený pred starosťami a nepochopením. TARCH DAŽĎBOG.
Úvod /  Ponímanie /  Spoločné akcie /  AKCIE
Všeobecne
POĽSKO-NEMECKÉ PRIATEĽSTVO
VÉDY - Všeobecne

Dnes sa Poľsko snaží nanucovať dojem, že oni sa pred vojnou s Nemeckom „nekamarátili“, že to sa iba vtedy zlí Nemci (všetci „vedia“, že dnes sú už iba dobrí) kamarátili so zlým ZSSR (napriek všetkému stále zlými Rusmi). A preto sa – z poľského pohľadu – kedysi zlé Nemecko a neustále zlé Rusko (štát, ktorý vtedy ani neexistoval) dohodli na likvidácii (vždy dobrého a spravodlivého) Poľska. To, že Poľsko v r. 1920 – spolu s Rumunskom – napadli ZSSR a odorvali mu územia (napr. Ukrajinu, Bielorusko) bolo samozrejme spravodlivé. Po tejto vojne kruto umučili v koncentračných táboroch cca 85 000 zajatcov. Na túto „operáciu“ vybudovali 5 koncentračných táborov, z toho jeden bol v Krakove. A my vieme, že dva roky predtým – r. 1918 – okradli aj nás o naše územie na severe Slovenska.

Pri okradnutí Slovenska (detaily sú opísané v knihe SEVERNÉ HRANICE SLOVENSKA) Poliaci vychádzali z „faktu“, že celé územie Slovenska bolo kedysi pod nadvládou Boleslava Chrabrého. My vieme, že bolo. Vtedy, keď Poliaci ako hlavná zložka križiackych vojsk (súčasť pokresťančovania nášho územia) rozorvali na kusy a delili si to, čo dnes historici volajú Veľká Morava. Ale Slovensko sa ocitlo pod ich nadvládou iba na 2 až 3 roky. S veľkou pravdepodobnosťou sa na roviny zvyknutým Poliakom nikdy nepodarilo odsadiť horské územia Slovenska, hoci došli až po Dunaj. A tak naši Predkovia – spolu s Maďarmi – Poliakov zo Slovenska rýchlo vytlačili a oslobodili sa od nich.

Teraz sa – z nášho pohľadu – otvára zaujímavá otázka. Ak si Poliaci nárokujú na územie Slovenska len preto, lebo bolo krátkodobo (2-3) roky pod poľskou nadvládou, tak – presne podľa ich logiky – by Poľsko oveľa skôr malo byť súčasťou Nemecka, lebo Nemci ho mali pod nadvládou 2x dlhšie...

O udalostiach spojených s poľskou predvojnovou aktivitou sme už písali. Prinášame zaujímavý pohľad – preložený článok:

ZDROJ:

Druhá svetová vojna v Európe začala tak, že Nemecko s Poľskom zožrali Československo...

Pred niečo viac ako tri a pol rokom USA (možno povedať, že „Deep State“ sekcia USA) pustili na Rusko z reťaze svojho psa – Porošenka, ktorý sa na Ukrajine dostal k moci následkom ozbrojeného štátneho prevratu. Plánovaný cieľ však dosiahnutý nebol.

Teraz USA hucká svojho druhého psa na reťazi – Poľsko – ale tentoraz už na Nemecko. Ciele sú približne rovnaké – tradične anglosaské – t.j. za každú cenu (hoci aj vojnou do posledného Ukrajina a/alebo do posledného Poliaka) zabrániť Rusku a Nemecku vzájomné posilniť rusko-nemeckú spoluprácu.

Alebo – v čisto obchodných kategóriách – zabrániť dodávkam ruského plynu do Nemecka preto, aby mohli Nemcom predávať drahý, americký skvapalnený plyn. Zároveň vytlačiť nemecké spoločnosti z ruského trhu (pretože na americké firmy sa mimo ropného priemyslu sankcie nevzťahujú).

Poľsko – ako aj nerealistické ambície jeho elity – je znovu použité ako taran-samovrah. Už som to predpovedal a opísal to v inom mojom článku.

Predvojnový poľský prezident Ignacy Mościcki na poľovačke s Hermannom Göringom (nájde niekto fotografiu Stalina na poľovačke s Hitlerom?)

Nemci však veľmi dobre rozumejú tomu, že USA používajú proti nim Poliakov. Zároveň im ide o oslabenie pozície Nemecka v EÚ. Preto odpovedajú poľskej vláde adekvátne.

Takže čo sme mohli vidieť v poľsko-nemeckých vzťahoch na posledných niekoľko týždňov?

1. Poľsko vystupuje proti stavbe SEVERNÉHO PRÚDU 2 a aj proti tomu, aby bol plynovod OPAL využívaný na plnú kapacitu.
2. Nemecko vyhráva predbežné zasadnutie súdu v kauze OPAL, čím bolo zrušené predchádzajúce obmedzenie na vykonávanie aukcií pri využití kapacitných možností tohto plynovodu. A tak od 1. augusta sa začínajú tieto aukcie vykonávať, čo umožňuje Gazpromu naplniť OPAL na plný výkon.
3. Poľsko sa pokúša oslabiť vplyv Nemecka v EÚ tak, že vystupuje proti rade kľúčových rozhodnutí.
4. EÚ (z aktivity Nemecka) ako odvetu zavádza sankcie proti Poľsku „za realizáciu škandálnej súdnej reformy“. Teraz EÚ môže zbaviť Poľsko práva hlasu v zastupiteľských orgánoch EÚ.
5. Poľsko na odvetu obviňuje Nemecko v zasahovaní do svojich vnútorných záležitostí a uvádza (verbálne), že má vlastnú suverenitu.
6. Nemecko (v zastúpení ministra spravodlivosti Heiko Maasa) plne podporuje sankcie EÚ.
7. Aj Európska komisia vyhlásila, že kvôli „nedemokratickým reformám v Poľsku“ môže zastaviť subvencie Poľsku z konsolidovaného európskeho rozpočtu. A bez dotácií veľká a mohutná poľská ekonomika upadne do deflácie a zahynie tak rýchlo, ako ukrajinská bez ruského trhu.
8. Líder vládnucej poľskej strany „zákon a spravodlivosť“ Jarosław Kaczyński 28. júna prehlásil, že „Nemecko sa pokúša zbaviť zodpovednosti za Druhú svetovú vojnu“.
9. Poľský historik Bogdan Musiał obvinil Nemecko, že „Berlín pomáha Moskve viesť vojnu na Ukrajine“, a tiež „pripravovať revolúciu vo Varšave“.

10. Poľskí futbaloví fanúšikovia na futbalovom stretnutí poľskej Legie a kazašskej Astany 1. augusta (na výročie vypuknutia povstania) vyvesili ohromný banner obviňujúci Nemecko v povraždení 160 tisíc Poliakov – vrátane 1 000 detí – počas potlačenia povstania vo Varšave r. 1944. Je jasné, že nejde o iniciatívu zdola, ale o časť aktivít poľskej vlády.

11. Poľský minister obrany Antoni Macierewicz 1. augusta vyhlásil, že „Sovietsky Zväz bol dohodnutý s nacistickým Nemeckom v otázke likvidácie Poliakov“ a „v auguste 1944 sovietske vojská úmyselne neposkytli pomoc Varšavskému povstaniu, pretože sa Červená hviezda dohodla s Nacistickými katmi na likvidácii poľských vlastencov“.

12. V ten istý deň, 1. augusta, ten istý minister národnej obrany Poľska Macierewicz v éteri Poľskej televízie vyhlásil, že „z právneho hľadiska Nemecko bez pochýb dlhuje Poľsku reparácie“. A doplnil, že „Nie je pravda, že poľská vláda sa zriekla reparácií, ktoré nám patria od Nemecka. To sovietska kolónia pod názvom PĽR sa čiastočne zriekla reparácií, ktoré boli spojené s územím sovietskeho bábkového štátu NDR.

Osobne si myslím, že ak súčasné Poľsko nie je právnym následníkom PĽR, tak nemá nárok ani na územia, ktoré boli po Druhej svetovej vojne odobraté Nemecku, t.j. na Západné Prusko, Sliezsko, Východné Pomorie, Západný Brandenburg, Danzig (Gdansk) a Štetín. Tiež treba vrátiť Rusku – ako právnemu nástupcovi ZSSR – Podlasie (Podľašie) a Nadsanie. Ak nemám pravdu opravte ma.

Ako vidno, poľsko-nemecké priateľstvo „silnie každým dňom“. Nie náhodou Trump nedávno priletel do Varšavy a na reťazi uviazaný poľský mopslík poslušne a samovražedne breše na nemeckého slona.

To, že poľská elita sa chová takto predvídateľne je tiež dosť zaujímavé. Ako povedal Satanovský (známy ruský ekonóm a odborník na východné krajiny – pozn. prekl.) „Poľsko sa chová ako Poľsko“. A výsledok bude taký istý, ako tri razy predtým.

Hľa takto uvažujem: koľko dní budú potrebovať Nemci na cestu do Varšavy? A veď dnešná technika ide oveľa rýchlejšie...

Vyzerá to tak, že udalosti opäť smerujú k vymazaniu Poľska z mapy sveta. Takže výraz „blýskajúca sa krajina“ dostane ešte jedno potvrdenie.

Alexander Rodgers

12.08.2017

 
SFÉRY VPLYVU 2
VÉDY - Všeobecne

Pokračujeme druhým dielom cyklu Sféry vplyvu. Nie je to ľahké čítanie, ale stojí zato. Aby tento diel bol zrozumiteľnejší, najskôr sme uverejnili článok PIATA DIMENZIA, ktorý vrhá viac svetla na existenciu Systému, ktorý sme si už zvykli nazývať Matrix. Je to principiálne také jednoduché, že to nemožno nazvať inak ako geniálne. Matrix je náš vnútorný hlas – aj keď má aj technické komponenty, ktorá nás obklopujú. Vnútorný dialóg, ktorý nám radí ako sa obliekať (veď v móde sú nohavice pre ženy a trenírky a šľapky pre mužov, každý rok iné farby či strihy...), čomu veriť (kamarátky, kolegyne, Facebook a pod. – všetci „presne“ vedia ako sa veci majú), čo jesť (najlepšie je to dovezené z cudziny a reklamované v médiách, to čo varia mediálne hviezdy na obrazovkách...), čo piť (alkohol, energetické nápoje, koly, pivo – aj nealkoholické...), aký viesť životný štýl (treba byť trendovo in...) a vôbec všetko, čo sa patrí, čo proste má tak byť... TO JE MATRIX. Nášho najväčšieho nepriateľa považujeme za seba samého. Ak sa chceme dostať spod jeho vplyvu, tak v prvom rade musíme prestať pozerať tam, kde hľadia všetci ostatní.

Svetlé Sily nám však poskytujú nástroje na uľahčenie výstupu zo Systému, ktorý začína dostávať očividné štrbiny. U Slovanov sa už aktivizovali – a dajú aj diagnostikovať – aj iné čakry, stávajú sa prístupné metodiky presunu vedomia do stavu tu a teraz (tento stav eliminuje vnútorný dialóg), farby čakier – po veky stabilné – sa začali meniť každým okamihom. Svet sa mení a očividne prichádza bod zlomu. Majme však na pamäti dôležitú skutočnosť – akékoľvek zmeny tváre Sveta neznamenajú automatické „posunutie“ všetkých ľudí nahor len tak, bez vynaloženia vlastného úsilia. Skrátka zmena tváre Sveta a kvantový skok vo vedomí človečenstva sú dve nezávislé veci. Veď ani v tomto živote nedostávame nič len tak, bez vynaloženia úsilia.

Pôvodný článok:


UPOZORNENIE!

NEMÁ VÝZNAM ČÍTAŤ TENTO ČLÁNOK, AK STE NEČÍTALI PRVÚ ČASŤ.

Dúfam, že informácia o všeobecnej konštrukcii Neba sa vo vašej hlave už trochu uložila. Znamená to, že môžeme pozrieť na princíp fungovania krištáľových sfér, a teda pochopiť ich určenie.

Pozrime sa teda na škrupinu z niekoľkých uhlov pohľadu.

ŠKRUPINA JE AKO MATRIOŠKA

Matrioška má byť zhotovená zo siedmych figúrok.

V nich je zašifrovaný model človeka: sedem tiel vložených jedno do druhého, pričom to najmenšie, najslabšie a najzraniteľnejšie fyzické telo je chránené šiestimi jemnohmotnými telami, ktoré ho čo do rozmerov značne prevyšujú.

Do ľudských tiel Bohovia vmontovali implantáty v podobe žliaz vnútornej sekrécie (sekréty vnútorných želaní). Tieto trysky sú určené na totálnu kontrolu tela a psychiky prostredníctvom vstrekovania hormónov v potrebných množstvách a v potrebnom čase (potrebných z pohľadu Bohov).

Energetické centrá (čakry) dodávajú žľazám signál na vypustenie hormónov. Čakry sú usporiadané pozdĺž chrbtice. Tí ktorí vidia vedia, že každá čakra v jemnohmotnej rovine vyžaruje svoje svetlo, pričom svetlá sú usporiadané v poradí ako dúha.

Ako žľazy riadia čakry, tak čakry sú zase riadené sférami Bohov v Nebi.

Každá krištáľová vrstva škrupiny posiela signál do svojej čakry v súlade s frekvenciou svojho svetla.

7 čakier – 7 sfér riadenia – 7 Bohov kurátorov

Nuž hľa, môžeme si ich aj vymenovať:

Isis, Ra, Sechmet, Chonsu, Tot, Hator, Chnum

Každý Boh má na hlave zobrazenú svoju sféru vplyvu. Egyptológovia ich mylne považujú za Slnká a Lunu, ale pritom sa nikde nevysvetľuje, odkiaľ sa vzalo toľko Sĺnk.

Ako vám už určite došlo, každý národ nazýval a zobrazoval jedných a tých istých Bohov vo sférach po svojom. Napríklad Egypťania mali Sechmeta s levou hlavou, my zase máme výraz Kráľ Lev (KráľLevstvo – kráľovstvo). Všimnite si, že zatiaľ čo Egypťania zobrazujú túto zvieraciu podobu na kameni, tak my tento zoopark opisujeme v rozprávkach: Finist – Jasný Sokol, Cárovná Labuť, Havran Havranovič a v rozprávke o Márii Morevne traja vtáci vzali za ženy tri sestry a odniesli ich do svojich cárstiev.

Zvlášť zdôrazňujem, že do príchodu Jehovu na scénu boli naše vzájomné vzťahy s Bohmi viac menej priateľské. Ľudia – hoci sa aj nachádzali v plnej závislosti od ich vôle – aj tak k nim bežne chodievali na návštevy na nebo (o tom podrobnejšie v tretej časti).

Nuž tak, zhrnieme si to. Inštancie Bohov dávajú signály do čakier, tie zase podávajú signál do žľazy, ktorá vstrekne hormón do krvi a u človeka proste niet síl odporovať tomu, čo od neho ten či onen Boh vyžaduje.

Prišiel príkaz spať – treba spať!

Jesť – treba jesť!

Rozmnožovať sa – nieto kde ujsť, budeš sa rozmnožovať!

Deti majú pohlavnú čakru vypnutú, preto sú dočasne oslobodené od najsilnejšieho, doslovne termojadrového gombíka Bohov.

Počas vedomého výstupu do astrálu, alebo proste vo sne vidíme také farby a počujeme také zvuky, aké sme nikdy vo svete nepostretli. Keď sa prebudíme, tak už si nedokážeme uvedomiť – a už vôbec nie opísať – taký sen. Je to preto, lebo našich 5 orgánov zmyslov je veľmi primitívnych. Ale príčina nie je iba v ich primitívnosti.

Dokonca ak by sa naše analyzátory rozšírili do úrovne nadzmyslovej aparatúry, tak by sme ponímali okolitý svet vo viac rozvinutom spektre, ale aj tak by sme uvideli iba 7 farieb a počuli iba 7 nôt, pretože celá naša planéta je obmedzená týmto číslom.

Všimnite si – škrupina má 7 sfér vplyvu. Žeby to bola náhodná zhoda?

Ide o to, že jedným z najefektívnejších spôsobov riadenia živých bytostí je ohraničenie schopnosti ich vnímania. Takto ochutnávame iba omrvinky z bohato prestretého stola, pričom ani netušíme, ako bohato a rôznorodo je tento stôl prestretý.

Mnohí môžu teraz namietať: ale veď dúha aj hudba sú prekrásne!

Na to vám môžem odpovedať iba to, že proste ste ešte nič sladšieho ako mrkvu nejedli.

ŠKRUPINA JE OBMEDZOVAČ SVETLA

Nezabúdajme, že nás osvetľujú lampy hviezdnej sféry a nie Slnko, ktoré iba dopĺňa osvetlenie priamymi lúčmi.

Pretože svetlo – ktoré vychádza z hviezdnej sféry – prechádza cez 7 krištáľových bariér je nimi vo svojom spektre ohraničené. Každá krištáľová sféra predstavuje samostatnú frekvenčnú charakteristiku, čím udeľuje toku svoju dĺžku svetelnej vlny – a teda spolu máme 7 korekcií.

Teda kompletný svetelný balík prichádza k nám obrezaný v podobe iba siedmych farieb. Práve preto škrupinu niekedy nazývajú aj „Lunárnou dúhou“.

ŠKRUPINA JE ZVUKOVÝ FILTER

V hudobnej sfére sú dve strašné tajomstvá, ktoré vám nikto nevysvetlí, pretože sami nepoznajú odpovede.

Zvuky sa niekedy nazývajú hrubé a jemné. Táto asociácia je spojená s prierezom struny alebo priemerom výstupu, z ktorého zvuk vychádza.

Zvuky sa delia aj na krátkovlnné a dlhovlnné. Toto je už v celku jasné, lebo možno merať dĺžku vlny zvukovej frekvencie.

Ale najrozšírenejšia charakteristika zvuku je rozdelenie na nízke, stredné a vysoké frekvencie.

Čo znamená VYSOKÉ alebo NÍZKE?

U hudobných nástrojov klávesy, struny alebo ventily na vývod vzduchu, umiestnené vertikálne? Nie. Okrem toho, ak aj je hudobný nástroj otočený hore nohami, tak frekvencia zvuku sa nemení.

A môže vysoký človek mať jemnejšie zvukové spojenia a jeho hlas môže byť vyšší, ako u ľudí s menšou výškou? Je to akési zvláštne, ale od výšky našej kostry to nezávisí.

Tak prečo sa zvuk delí na vysoký, stredný a nízky?

To bolo prvé tajomstvo...

Druhé tajomstvo znie“ prečo je nôt práve 7?

UPOZORNENIE!

Môžete prekutrať celý internet, absolvovať hudobnú školu, alebo dokonca spríbuzniť sa s dynastiu Bachov, Mozartov alebo Beethovenov, ale ani tak nezistite, prečo je nôt 7 a prečo sa zvuk delí na vysoký, stredný a nízky!

Je to preto, lebo krištáľové inštancie v nebi sú utajené,

a spolu s nimi aj odpovede na tieto dve otázky.

Princíp je v tom, že sféry sa neustále otáčajú jedna voči druhej šialenou rýchlosťou. Trením o éter vzniká zvuková vlna. Sedem sfér vytvára sedem nôt. Priestor medzi sférami je tiež rozdelený na prináležiace tóny. Tóny sú zase rozdelené na poltóny. Najnižšia sféra je najväčšia, preto má najnižší zvuk (hrubý).

Teraz to už je jasné?

Čím vyššia sféra, tým vyšší zvuk!

Nuž hľa – prečo od nepamäti nazývajú zvuky vysokénízke.

Podobne ako s otázkou Glóbusu Neba a Armillárnej sféry, je to ďalšie potvrdenie, že diví, špinaví barbari presne vedeli, ako je v skutočnosti nebo zostavené.

Ak vezmeme do úvahy obrovský rozmer tohto hudobného nástroja, tak iné noty proste nemajú šancu na existenciu, pretože ich vlny sú okamžite potlačené nebesným mega-generátorom.

Analogicky ako u svetelného spektra, aj tu je vložená zvuková diverzia. Ale nehľadiac na snahu Bohov, ľudia s nadzmyselným sluchom sú schopní odvodiť hudbu napriamo z neba.

Myslíme si, že geniálni hudobní skladatelia svoje diela vymýšľajú, ale oni v skutočnosti jednoducho počujú a zapisujú pohyb krištáľových sfér, hoci si to sami neuvedomujú. Oni sami hovoria, že melódia im proste sama odseba zvučí v hlave.

Nuž hľa, toto je hudobný sluch, nie to, čo nám chcú nahovoriť.

Okrem už opísaných funkcií, sedem sfér zároveň predstavuje gigantický fotónový generátor, ktorému naši Predkovia dali názov „Fata“ (po rusky sa fotón povie фатон – pozn. prekl.). On má pod kontrolou nielen čakry, farby a zvuky, ale aj následnosť životných scenárov každého živého organizmu na povrchu Zeme pomocou fotónového žiarenia.

Nezamieňajte si Lunárnu Dúhu s Mesiacom, ako to robí Hlbinná Kniha. Mesiac je iba jedna z brán do prvej krištáľovej inštancie, pričom Luna je názov celého mega-komplexu so siedmimi sférami riadenia.

TEDA SI ZHRNIEME:

Ako je známe, zdokonaľovanie nemá hraníc. A tu hľa toto – naše ponímanie obrezali do siedmych úrovní čo znamená, že žijeme v ohraničených podmienkach. Znamená to, že na Zemi nemôže byť ani reči o evolúcii.

Živá bytosť má jednu zvláštnosť: bytosť sa buď vyvíja, alebo degraduje – tretia možnosť NEEXISTUJE. Podľa tejto logiky, na siedmej úrovni narazíme na strop a predpokladáme, že tretia možnosť neexistuje. Znamená to, že začneme degradovať na prvú úroveň.

Takto môžeme vykonať logický rozumový záver:

BUĎ SME NA PRAHU VYMIZNUTIA ZO ZEME, ALEBO NA PRAHU ZÁNIKU OHRANIČENIA SIEDMYCH ÚROVNÍ – PRETOŽE TRETIA MOŽNOSŤ NEEXISTUJE.

Autor: As-Gard

ZDROJ

08.08.2017

 
PIATA DIMENZIA
VÉDY - Všeobecne

V poslednom čase sa objavuje v dostupe zvýšený počet materiálov na tému „piatej dimenzie“. Keďže sa v tejto otázke na nás obrátili aj niektorí z našich čitateľov, rozhodli sme sa venovať tejto problematike trochu viac pozornosti.

Túto tému sme sa rozhodli priniesť aj preto, aby sme lepšie priblížili problematiku opísanú v cykle článkov s názvom SFÉRY VPLYVU. Ide tak či onak o problematiku, ktorá nie je preberaná mainstreamovými médiami. Ani sa niet čomu diviť.

Pri načretí do problematiky piatej dimenzie sa hneď vynára niekoľko otázok. Ako je zvykom na našej stránke, budeme pokračovať z védického zorného uhla pohľadu. Nie preto, žeby bol jediný možný, ale preto, že je náš vlastný.

Ako sa nám podarilo zistiť, dimenzie sú v takýchto materiáloch chápané nie ako materiálne, ale ako mentálne, t.j. existujúce (iba) vo vedomí. Nebudeme ďalej rozoberať všetky uhly pohľadu článkov, ktoré sa venujú piatej dimenzii, ale pozrieme sa na to hneď z našej strany. Záujemcovia si túto problematiku môžu naštudovať aj sami:

http://in5d.com/5th-dimension-consciousness/

https://www.lovehaswon.org/ascension-spirituality/5th-dimensional-consciousness-3d-does-not-change-it-is-a-dimension

Tiež si zopakujme, že problematiku dimenzií, mnohorozmerných priestorov, paralelných Vesmírov a Reálností ako aj samotný vznik a vývoj Vesmíru opisuje KNIHA SVETLA. Je to kniha našej Kultúry, a teda podávajúca poznatky našich Predkov.

Dnes sa často stretávame s výrazom „3D“. Takto označujeme trojrozmernú, t.j. trojdimenzionálnu realitu priestoru sveta okolo nás. Veci sú zdanlivo jednouché – každý sa môže o tejto realite presvedčiť sám.

V skutočnosti však – v reálnom svete – nemožno oddelene hovoriť o žiadnom jave, ktorý by nebol previazaný s fenoménom, ktorý voláme čas. V našom Svete – voláme ho Svet Javi – neexistuje sám osebe, oddelene, izolovane od ostatných zložiek iba jedna dimenzia. Môžeme hovoriť o 3D ako o dĺžke, výške a šírke, ale vždy ide o ich umiestnenie v konkrétnom čase. Nevieme ukázať len dĺžku samotnú mimo času, a to platí rovnako pre šírku a výšku. Z tohto dôvodu nazývame náš Svet – Svet Javi – ŠTVORROZMERNÝ. Inak to proste nejde. Nepopierame – to v žiadnom prípade – že iné dimenzie existujú, ale v danom svete s daným počtom a druhom zmyslov sa to inak nedá. Rovnako nevieme ukázať iba ČAS mimo priestoru. Vieme, že čas a priestor sú relatívne, v skutočnosti sú to vlastnosti ŽIVATMY. Keď sa táto rozhodne začať svoju púť vo Svete Javi, tak sa najskôr materializuje – spolu s inými – v minerálnej ríši. Duchovná (nehmotná) častica – mimo času a priestoru – vytvorí čas a priestor. Pretože ide o nehmotnú, Duchovnú časticu, na ktorú sa „pripojí“ čas a priestor, tak čas a priestor sú z hľadiska stvoreného Sveta relatívne, teda môžu podliehať zmene. Nie každý je však schopný túto relativitu vidieť a ovládať. Ale to už je iná téma.

Neraz máme vo zvyku hovoriť, že myšlienka je nehmotná. V skutočnosti to však nie je správne vyjadrenie. Správnejšie je používať termín „jemnohmotná“. Ide o to, že čo sa v našom hrubohmotnom svete považuje za nehmotné (t.j. neviditeľné), je najčastejšie iba jemnohmotnejšia entita, ale vždy hmotná. Máme aj schopnosť tvoriť myšlienkou, pretože vo vyšších svetoch je „nehmotná“ myšlienka úplne bežnou, hmotnou vecou. To len my sme stratili pojem o všetkých súvislostiach.

Ak by sme sa pozreli na tradičné slovanské Svetoponímanie, tak hovoríme o triáde JAV-NAV-PRAV. Jav je materiálny Svet okolo nás, ktorý sa prejavuje, prebiehajú v ňom javy. Nav delíme na Svetlú a Temnú. Tým máme na mysli Svety, ktorých elektromagnetické polia sú ešte väčšej hustoty ako v našom Svete Javi – Svety Temnej Navi a Svety, ktorých polia sú oveľa vyššej hustoty ako v našom Svete – Svety Svetlej Navi. Aby sa toto delenie dalo vyjadriť jednoduchšie, tak používame delenie na Nav, t.j. Temnú Nav a Slav, t.j. Svetlú Nav. Bez ohľadu na stupeň hustoty hmoty v daných Svetoch, vždy ide o MATERIÁLNE Svety. Rozdielna je iba hustota matérie. Teda aj jemnohmotný Svet je jemnoHMOTNÝ.

Stupne rozmerností existujú vo Svetlej aj Temnej Navi, teda viacrozmerná bytosť nie je nevyhnutne – z nášho pohľadu – „lepšia“. Vo Svarge (Harmonických stupňoch Slavi) je nad nami nasledujúca dimenzia 16 rozmerná. Ale aj Anjeli sú 16 rozmerné bytosti – avšak Temnej Navi. Archanjeli sú zase temné 256 rozmerné bytosti.

Nemateriálny Svet je iba Svet PRAVI.

Len na dôvažok uvádzame, že „presun“ do päťrozmerného vesmíru – ak by niekto pod 5D myslel práve toto – nie je náš prípad. Tento síce – podľa Knihy Svetla – existuje, ale je vysoko nestabilný, a teda nespadá do Svargy. V každom prípade nie je určený pre nás. Dostať sa tam teda nie je žiadna výhra...

Dnes rozšírený ezoterický opis nie je celkom zodpovedajúci slovanskému Svetoponímaniu. Svet PRAVI nemá ekvivalent vôbec. Svet Slavi zodpovedá svetlému Astrálu a Mentálnemu svetu, Svetu Navi zodpovedá temný Astrál.

Aby sme sa pohli smerom k našej téme, použijeme – ideovo, nie striktne – modernú teóriu strún.

V prenesenom zmysle a význame ide o systém, ktorý dokáže principiálne opísať proces vzniku, vývoja a zániku vesmíru a je použiteľný aj v našom, védickom uhle pohľadu.

Nakreslime si 5 základných strún:

5. úroveň je Svet Ducha. Duch ako taký je mimo času a priestoru. Tento Svet tradične označujeme ako Svet PRAVI.

4. úroveň je Éter.

3. úroveň je oblasť objemov a tvarov.

2. úroveň je náš Svet Javi.

1. úroveň je Svet Navi, t.j. Svet najťažších magnetických polí.

Hoci všetky tieto roviny sú mnohorozmerné štruktúry, budeme ich – pre jednoduchosť – považovať za samostatné roviny.

Ďalej, každú z nich budeme považovať za strunu. Struna vyjadruje vlastnosť, že všetko je v neustálom pohybe – Vesmír v žiadnom prípade nie je statická entita. Každá zo strún je v neustálom a samostatnom pohybe. Ak vezmeme zjednodušenú verziu – obrázok je 2D – tak nás zaujíma 5. a 2. struna. Keď sa v neustálom pohybe Vesmíru vychýli piata struna nadol pod 4. úroveň a zároveň sa druhá struna vychýli nahor – nad 3. strunu – tak dôjde k priesečníku oboch strún na úrovni 3,14 – jedno z čísel zlatého rezu – a k vytvoreniu "sekundárneho" vesmíru. Pre odlíšenie oboch entít – dnešná slovenčina nerozlišuje medzi nimi – budeme tu pre tento jav používať tvar vesmír. V tomto vesmíre dôjde k prieniku a spojeniu energií z oboch rovín, čo vytvorí silné torzné polia. Tieto torzné polia by v momente zničili naše telá, preto v tomto prostredí nie je možná existencia života v takej podobe, ako ho poznáme. Aby život v nám známej podobe bol možný, tak tento priestor si vytvorí podriadené štruktúry z torzných polí menšej intenzity, ktoré nazývame RODOVÉ EGREGORY. O tejto problematike sme už hovorili v inom článku.

Z uvedeného vyplýva, že nám známy vesmír nie je jediný možný, a teda následne ani nie jediný existujúci. Tomu zodpovedajú aj rôznorodé formy života. Pre nás z tohto pohľadu vyplýva, že uhly pohľadu na jednu a tú istú vec sa môžu diametrálne líšiť – a to najmä od stupňa evolučného vývoja každej samostatnej mysliacej bytosti. Ak – pravda – pod termínom myslenie uvažujeme to, čo v skutočností myslenie je.

Nateraz preskočíme ďalšie opisy a prizrieme sa našej realite. Momentálne žijeme v systéme, ktorý môžeme – kvôli jednoduchosti – nazývať Matrix. Hoci vo všeobecnosti vieme, že čosi nie je v poriadku, v skutočnosti ani nevieme, čo si pod touto entitou máme konkrétne predstaviť. Pretože však našu existenciu sprevádza utrpenie a strádanie, všetci akosi dúfame, že raz príde koniec tomuto stavu. Takto sa objavujú rôzne teórie o konci Sveta, príchode tu Ježiša, tam Mohameda, niektorí dokonca dúfajú v príchod Perúna a podobne.

A tu prichádzame k dôležitému bodu. Aj keď z nášho pohľadu môžeme hovoriť o očakávanom štvrtom príchode Perúna, sotva to bude pre väčšinu Slovanov „príjemný“ zážitok. Pletieme si tu totiž dve nezávislé veci.

Môžeme povedať, že v súvislosti s nastávajúcimi a očakávanými udalosťami dôjde – s veľkou pravdepodobnosťou – k vojne či kataklizme (pravdepodobnejšie k ich kombinácii), čo však ešte neznamená, že dôjde ku kvantovému skoku v Duchovnom vývoji všetkých ľudí naraz.

Musíme si uvedomiť rozdiel medzi očakávanými premenami tváre Zeme a úrovňou Duchovného vývoja. Vojny či kataklizmy sú jednou záležitosťou, „odobranie“ Duchovne vyvinutých bytostí do Vyšších Svetov je vecou úplne odlišnou a rozhodne nie všeobecnou. Teda príchodom akejkoľvek „externej“ udalosti nedôjde k automatickému prebudeniu sa všetkých obyvateľov Zeme a ich – nezaslúženému – presunu vyššie. Nebuďme teda naivní a nežime v tom omyle, ktorý nastal v roku 2012. Koniec Sveta ako taký nebude, ale tí, ktorí dosiahli dostatočnú výšku Duchovného vývoja odtiaľto budú môcť odísť. A ostatní? Ak budú mať šťastie a ich Duše nebudú rozkódované (vďaka ich „zásluhám), budú pokračovať v nútenom pobyte v nápravnej väzbe...

Človečenstvo ako také je experiment, ktorého cieľom je „vyšľachtiť“ špecifické Duše, správne bytosti (od slova PRAV). Dôvodom nášho pobytu na Zemi je nevyhnutnosť prechodu púťou. Vybrali sme si ju na začiatku sami, netreba sa preto sťažovať na osud – čo sme chceli, to sme aj dostali. Ale netreba ani strádať.

Pri normálnom prechode púťou je človek šťastný. Ak zakusuje strádanie znamená to, že púťou prechádza nesprávne. Emócie a city sú našimi nervovými predĺženiami. Ak prichádza bolesť, treba prestať. Ak ide o cit, t.j. zakusujeme šťastie, tak sme na správnej ceste.

Máme jednu VEĽMI SILNÚ ZBRAŇ – SPOLOČNÉ, VŠEOBECNÉ VEDOMIE. Ak si niečo všetci jednotne zaželáme, tak sa to aj stane. Práve preto na Zemi prebieha boj o naše všeobecné vedomie – poznáme ho ako boj Dobra a Zla – boj o Duše ľudí.

Jedným z našich problémov a zároveň veľkým výdobytkom Matrixu je, že nedokážeme rozlíšiť medzi vlastnými a cudzími, implantovanými myšlienkami. City vznikajú v slnečnom pletenci, nie v hlave. Ak sú naše, tak najskôr prídu city a až potom myšlienka. Nikdy nie opačne. Preto všetko, čo začína chladnou, logickou úvahou a následným emocionálnym prežívaním je lžou. Je to klamanie seba samého a vedie k strádaniam.

Mozog je logika. Jeho úloha je však slúžiť človeku a nie opačne. Ak prichádzajú myšlienky ktoré vedú k strádaniu, tak vždy urobte opačne. Vtedy totiž nejde o naše „domáce“ myšlienky, ale je to prejav externého riadenia. Riadia nás Oni, ale väčšina z nás ich nikdy v živote neuvidí. Sú to však naši Páni.

Ideálne rabstvo je také, keď sa rab považuje za slobodného a robí všetko preto, aby naďalej ostal rabom. Na energetickej úrovni to možno pozorovať ako čierne zhluky s „drôtikmi“ okolo hlavy. Ľudia sú ako bábky, ktoré riadia iní tak, ako chcú.

Ale títo Páni rozhodne nie sú všemocní. Možno sa im postaviť na odpor, odporovať im je dokonca našou povinnosťou. Oni časom ustúpia, ale nie je to vôbec jednoduché. Inej cesty von z Matrixu však NIET. Skrývať hlavu do piesku tiež nie je riešenie, lebo život bude vytvárať reťaz udalostí jednej a tej istej podstaty až dovtedy, kým sa nám nesprotiví pobývanie v tejto špine. Pred sebou neujdeme, môžeme však k sebe prísť. A tou cestou je iba cesta šťastia.

Kým sme rabmi, podliehame ich riadeniu 365 dní v roku. Riadenie vypnú iba 15 sekúnd pred smrťou. Vtedy nás vyhadzujú ako nepotrebný odpad. Obyčajný spotrebný materiál.

Je teda načase sa zorientovať v tom, čo to naozaj Matrix je. Je to náš VNÚTORNÝ DIALÓG, náš vnútorný hlas. Človek sa rodí veľmi silný, preto potrebujú čas na jeho zoslabenie a pripojenie k systému, ktorý voláme Matrix. Poznáte to – rodičia, krst, jasle, škôlka, škola...

Deti žijú bez vnútorného hlasu. Po pripojení sa objavuje najskôr ako jemný hlások, ktorý časom nadobudne plnú kontrolu nad vedomím a zamení ho za seba samého.

Takto nášho najúhlavnejšieho nepriateľa považujeme za seba samého. Je to riešenie absolútne geniálne. Ani si nevieme predstaviť, žeby to mohlo byť aj inak.

V okamihu keď si uvedomíme prítomnosť cudzích myšlienok v hlave, t.j. keď začneme hľadať operátora myšlienok, operátor sa začne skrývať, dočasne odpájať, meniť hlas, ukrývať sa za hromadu problémov, ktoré sa začnú objavovať. Ak to nepomôže, tak pôsobenie sa bude zosilňovať prostredníctvom objavovania sa ľudí a udalostí. Začnú problémy s príbuznými, priateľmi, kolegami a pod. Čím sú silnejšie, tým sme hlbšie uchytení v Systéme. V takom čase neraz nevieme kam z konopí a čomu veriť, čo je a čo nie je pravda. Všade iba pochybnosti a problémy. Vždy sa treba riadiť pocitmi šťastia a ľúbosti.

Všetci na nachádzame vnútri Systému, ktorý nazývame aj Matrix. Je to neustále rozvíjajúci a zlepšujúci sa súhrn rozličných mier činností s cieľom dosiahnutia želaného výsledku. Obsahuje spôsoby verbovania, prinucovania, obrany, odmeňovania, potrestania a aj ničenia.

Účelom jeho fungovania je dostať z nás potrebné, nevyhnutné emócie na jeho existenciu. Ide o negatívne energie, ktoré sú ľuďom čo do podstaty cudzie. Preto sme udržiavaní v špecifickom stave, aby takto predišli vzbure, pretože tak by došlo k jeho okamžitému zničeniu. Základným kritériom efektivity Systému je sila a množstvo emócií.

Ak berieme do úvahy Kon, podľa ktorého všeobecné vedomie a želanie sa vždy uskutočňuje, tak systém používa na prevenciu nástupu jeho účinku dve veci. Je to nezjednotenosť a stav existencie v polospánku-polotranze.

Stav polospánku je na úkor neustálej vnútornej činnosti, ktorá napĺňa mozog všemožným odpadom až na doraz. A zvyšok stačí už iba na rozmnoženie a jestvovanie. Na tomto je postavená celá náuka – sociálne programovanie.

Takto nás Matrix dojí ako kravy, napcháva nás najškodlivejšími chemikáliami a udržiava v spiacom, nezjednotenom stave. Nie náhodu robia všetko preto, aby sa Slaviania nezjednotili. Kresťania a Jazyčníci však nie sú Slaviani.

Teraz sa môžeme prizrieť tomu, kto sú to tí ONI. Sú to tí, ktorí riadia Matrix. Je to mimozemská rasa, ktorá je oveľa vyvinutejšia ako my. Potrebuje dostávať špecifické energie a vládne nám už veľmi dávno. Tento stav je však odsúhlasený a nebude sa meniť.

Rodíme sa slobodní nato, aby sme upadli do rabstva a ostali v ňom dovtedy, kým sa nezmeníme. Dostať sa odtiaľto smrťou nie je možné, takže ani nedúfajme, že sa tak ľahko vyšmykneme. Prídeme nazad a pribudne ešte aj trest za pokus o útek. Preto je samovražda hriechom. Musíme tu strádať – čím silnejšie a dlhšie, tým lepšie.

Áno, je to tak správne. Je to najúčinnejší spôsob ako sa naučiť, že Zlo a Strádanie sú nesprávne. Preto sa ich musíme nažrať do nemoty. Len tak si uvedomele vyberieme púť ľúbosti a tvorenia a budeme vyzdvihnutí vyššie. Inak to nejde. V takom stave ako sme teraz totiž ničíme vesmírnu harmóniu.

Musíme pochopiť že hnevať sa, urážať, bojovať proti a nenávidieť tých, ktorí nás riadia je iba spôsobom ich posilňovania. Ak by sme začali proti nim vojnu, už sme prehrali. Veď boj proti Matrixu je bojom proti vnútornému hlasu – ako možno zabiť vnútorný hlas zbraňami? Zmeňme seba a svet sa ako zrkadlo zmení ako reakcia.

Nuž, Matrix nie je v žiadnom prípade jednoduchý oriešok. Ale nie je ani nerozlúsknuteľný. Oslobodiť sa spod jeho nadvlády je možné iba vtedy, ak máme patričné poznanie. Ale to je iba „plán postupu“. Uskutočnenie príde iba a výlučne aktívnou činnosťou. Našou vlastnou činnosťou.

07.08.2017

 
KRUHY VO VODE
VÉDY - Všeobecne

Dnešná téma priamo nadväzuje na jeden z našich minulých článkov. Naše územie sa – náhody nebývajú – dostalo do hľadáčika Jezuitov. V minulom článku sme sa snažili načať problematiku tohto inkvizičného rádu, pretože jednak si naši ľudia neuvedomujú rozsah, dosah a nebezpečenstvo jeho moci, jednak si – väčšina demokratických ovečiek – myslí, že ich sa to netýka.

Naši priatelia v Maďarsku nás upozornili, že všetky európske „národne orientované“ strany – bojujúce akože proti opozícii aj koalícii – sa objavili ako huby po daždi po celej Európe. Ich popularita rastie vďaka tomu, lebo všade sú ľudia už unavení z hier koalícia-opozícia organizovaných pre naivného diváka. Všade to pritom je rovnaké – jedna aj druhá strana po zvolení nakoniec vždy myslí iba na svoje vrecká a záujmy, pričom unavený národ má už toho dosť. A to už ani nehovoriac o MIGRANTOCH. Všetky tieto strany sú financované z JEDNÉHO CENTRA.

S cieľom bojovať proti „štandardným politickým stranám“ sa tieto politické novotvary ako keby – zdôrazňujeme AKO KEBY – orientovali na Rusko. Popularita Ruska a jeho vplyv v globálnom meradle rastie, nádeje bežných ľudí – na rozdiel od amerikofilov/ hnedých nosov všetkých západných vlád vrátane našej – sa teda nie náhodou upierajú práve naň. Všimli ste si napríklad, ako naši B-A reportéri označujú bojujúce strany na Donbase? „Proruskí separatisti“ a (hrdinská) „vláda v Kyjeve“. Vláda v Kyjeve, ktorá prišla k moci protiústavným prevratom financovaným USA (a hneď začala zabíjať vlastných občanov na východe krajiny). Oni to dokonca ani nepopierajú. Nebolo by teda férovejšie – ak by reportéri chceli byť nezávislí – používať zvraty (ak už chcú) „proruskí separatisti“ a „proamerická (teroristická) vláda“? Nebude to však tak z veľmi jednoduchého dôvodu: KOHO CHLIEB JEŠ, TOHO PIESEŇ SPIEVAŠ.

To aby sme neboli naivní ohľadom demokratických médií. Hoci v ďalšom si povieme viac, jedno musí byť jasné. Žiadna PROSLOVANSKÁ, teda ak chcete PRORUSKÁ (máme na mysli príbuznosť, nie politiku) strana NEMÔŽE používať kódovú šifru 1488. Lebo to nie je iba taká nejaká referencia na nacizmus, odborník hneď vie, že ide o ideológiu predchádzajúcu nemeckému fašizmu, ktorá bola „vyšľachtená a vypestovaná“ v USA a neskôr „presadená“ do Nemecka. Kto by chcel hovoriť o nezmysle, tomu odporúčame nie tak dávnu minulosť, resp. stále prítomnosť. Už ani USA nepopiera, že práve ich tajné služby vytvorili AL-KÁJDU či ISIL. Že dnes bojujú proti nim? A je slovo „bojujú proti nim“ naozaj dostatočne presný a výstižný opis obsahu toho, čo naozaj USA v súvislosti s týmito organizáciami robia? Aké vlastne boli ich pôvodné plány? Boli zrušené, alebo iba prepracované, t.j. aktualizované? A keď, tak prečo a odkiaľ sa vzali migranti v Európe? Že veľa a zbytočných otázok? Znalý človek vie, že nie sú ani zbytočné, ale ani nie všetky...

Úplne nekompatibilnou fantazmagóriou je, že niekto „kódovaný“ pod 1488 by mohol byť financovaný z Ruska. Jezuitská strana na Slovensku používa túto symboliku nie náhodne – snaha o tvrdenie opaku je iba ak pre naivných nevedomcov – lebo náhody v tejto oblasti naozaj neexistujú:

A my sa môžeme smelo vrátiť k fotografiám, ktoré boli zachytené na Majdane v Kyjeve:

To isté číslo čírou náhodou? Môže si niekto pri zdravom rozume tvrdiť, že ukrajinský prevrat bol organizovaný Ruskom? Mohlo by vôbec niečo také prospieť Rusku? Našim čitateľom určite odpovedať netreba... treba sa však zamyslieť. Aké môžu byť skutočné plány takejto strany, ak by zásadným spôsobom ovládla moc v našej krajine?

Naivní si môžu myslieť aj to, že americkí politici rozdávali sušienky na Majdane v Kyjeve tiež len tak, zhodou okolností... lebo nemali kde inde ísť na nákupy... veď aj deti nosí bocian...

Ale veď ani v susednom Poľsku neveria na rozprávky:

Alebo žeby Rusko nerozumelo tomu, čo sa okolo neho odohráva? Žeby naozaj použilo fašizmus nato, aby bojovalo proti fašizmu? To už vyvoláva asociácie sprevádzajúce v americkej verejnosti „radosť“ z toho, ako Bush vydal rozkaz na bombardovanie a napadnutie Iraku a Afganistanu. Len pre informáciu, v Iraku americkí vojaci zabili 1,5 milióna ľudí – väčšinou civilistov. Odporúčame vám veľmi brilantné interview, ktoré dal americkému reportérovi sýrsky prezident.

https://www.youtube.com/watch?v=_HLjC53emUM

Ale späť k americkému šíreniu demokracie po svete... a stanovisku aj časti anglosaskej verejnosti:

Nuž teda kto naozaj stojí za Majdanom v Kyjeve? Jedna fotka za všetko:

Môže ešte niekto pri zmysloch uveriť, že 1488 na Slovensku financuje Rusko?

A vplyv jezuitov nie je nijako malý. My už vieme, čo takáto symbolika znamená:

Zatiaľ sa nám podarilo nájsť iba jedinú svetovo významnú osobnosť, ktorá takúto symboliku nepoužíva – ruského prezidenta Putina. Núka sa odpoveď na otázku, prečo asi je taký „nepopulárny“...

Pred našimi očami sa odohráva grandiózne divadlo, žáner hry však možno nazvať iba drámou. Napríklad aj v USA už veľká časť občanov nechodí na voľby. Veď majú na výber tiež iba opozíciu a koalíciu – v ich podaní demokratov a republikánov raz tak, raz onak. Do hry teda vstúpil faktor „nespokojného s obomi“ – Trump. Ľudia ho mali voliť v nádeji, že prinesie skutočnú zmenu – ale KONCEPCIA ostáva tá istá. Len tentoraz to bude formou jezuitov.

Aj u nás stále tí istí si pri kradnutí iba menia tričká. Ľudia sú unavení z hier koalície a opozície, preto veľká skupina obyvateľstva už nechodí voliť vôbec. Nuž bola im predložená alternatíva „neštandardnej strany“, aby od nich čierni mágovia vymámili súhlas na svoju činnosť. Je to snaha o pritiahnutie k urnám tých, ktorí už voliť nechodia. Už sme písali, že účasť na voľbách znamená pre čiernych mágov súhlas verejnosti s ich konaním. Stačí iba účasť – bez ohľadu na to, koho budú voliť. Takto svoju negatívnu karmu vylievajú na všetkých, ktorí s tým súhlasili – ale o tom sme už písali – stačí sa zúčastniť volieb. O ostatné sa postarajú oni sami.

A cudzia karma sa dá na ľudí vylievať viacerými spôsobmi, ale vždy a zásadne iba s ich súhlasom. Verejnosť síce má aké-také poznatky o Karme, ale celé spektrum „ponúkaných možností“ spravidla neovláda. Hľa, v „priamom prenose“ sme to mali nedávno ukázané. Šéf „neštandardnej“ strany jezuitov odrecitoval presne takúto odsúhlasovaciu, preberaciu formuláciu pre všetkých, ktorí si neuvedomia, čo sa vlastne deje. Pri návšteve katolíckeho kostola povedal:

“Ja, Marián Kotleba, pred Trojjediným Bohom, celým nebom, chórmi svätých Božích anjelov, pred všetkými svätými i trpiacimi dušami v očistci, zasväcujem bezvýhradne Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie seba, celú politickú stranu Kotleba – ĽSNS, všetkých poslancov, asistentov, voličov, sympatizantov súčasných i budúcich a celé Slovensko...”

V modlitbe pokračoval ďalej. Celú si môžete prečítať sami.

Text je zostavený úplne profesionálne. Najpravdepodobnejšie ho dostal hotový – stačilo odrecitovať. Je to však rituál, ktorého cieľom je to, čo sme už neraz opisovali. Dodajme len toľko, že on sám vôbec neklame – otvoreným textom hovorí, aká je jeho úloha a kde nás má dostať. Len treba rozumieť pravej podstate toho, čo hovorí.

Ak bežný človek – svojou pasivitou – nič neurobí znamená to, že to (už po koľký raz?) ODSÚHLASIL. Že nevedel..? Kliatba je formulovaná pre celé Slovensko. Profesionálne. Preto sa týka nás všetkých.

Absolventom kurzov PSYCHOENERGOLYTIKY by malo byť jasné, ako sa spod tejto kliatby vymaniť, ako ju odmietnuť, ale široká verejnosť ju jednoducho na seba DOBROVOĽNE preberie. Teda takto si všetci zaslúžime to, čo dostávame. Veď to aj dobrovoľne SCHVAĽUJEME. Nuž, ukážka Čiernej mágie nie je ani náhodou pri konci.

Keďže ide o jezuitov, určite nejde o hru slov. O tom, akého boha majú na mysli „zákonníci a farizeji“ (ktorých spomína evanjelium často) nieto pochýb. Stačí nahliadnuť do evanjelia podľa Jána [8:44]:

44Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži...

A vari stačí hovoriť o Bohu ako o Pánovi? Aj na to je v evanjeliu odpoveď [Mt; 7:21]:

21Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane,“ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Z uvedeného jasne vyplýva, že na Nebesia vystúpi ten, kto plní vôľu Stvoriteľa, nie ten, kto sa otrocky podriaďuje Pánovi. A Kotleba neklame – on sa dovoláva do Neba. A akému bohu slúži „neštandardná strana“ je jasné tiež... veď kto plní vôľu toho, kto je na Nebi, tak zároveň neplní vôľu toho, ktorý je na Nebesiach. Zase však dobrovoľne.

Takýchto rituálov nám neštandardná strana ponúka viac. Hľa, mrknime sa na prvú stranu ich vlastného časopisu:

Zdanlivo je všetko v poriadku. Ale naša krajina je v súčasnosti ŠTÁT a štát má svoj „rodný list“. Spravidla sa nazýva Konštitúcia (od starého slova KON), alebo Ústava (od starého slova USTOJ). A čo máme v našej ústave na túto tému napísané teraz?

Ako charakteristiku máme, že sme „zvrchovaný, demokratický a právny štát“. Nuž to, že sa hlásime ku svetovému otrokárskemu systému (demokratický) tam síce JE, ale prvé slovo je ZVRCHOVANÝ. Je to veľmi dôležité slovo, na základe ktorého môžeme naozaj veľa od štátu vyžadovať – nie iba ohnúť chrbty. Ak niečo nedostávame znamená to, že NECHCEME, NEŽIADAME. Veď toto právo máme zapísané priamo v ÚSTAVE! Na vrchole má byť Slovensko.

Kotleba však navrhuje „SUVERÉNNY“ štát. Suverén je cudzie slovo, teda pochádza z cudzieho egregoru.

Aby sme to nenaťahovali, suverénom (vládcom) je dnes táto osoba:

Nuž tak. V každom náboženstve, a teda v každom Svätom písme každého náboženstva je kvapka Istiny. Je to preto, lebo všetky texty pochádzajú z jedného prapôvodného textu. Ale je to ako keď hodíme do vody kameň. Prvé kruhy sú priamo od neho, ale čím sú kruhy ďalej, tým sú vzdialenejšie od zdroja. A ak sú veľmi ďaleko, tak spojitosť už možno nájsť veľmi, veľmi ťažko...

Neštandardná strana však má viacero mediálne aktívnych osobností. Keďže dnes žijeme celkovo v energetickej nevedomosti, tak nezaškodí si všimnúť aj ďalšie detaily ich práce.

Vezmime si ako príklad budhizmus. Určite ste si všimli, že budhisti sú často vystrihaní dohola:

Prečo? Odpoveď môžeme nájsť aj v starom Ríme. Ako prvý nariadil strihanie vlasov rímsky imperátor Nero. Dal príkaz konzulovi ostrihať dohola všetky légie pozostávajúce z cudzincov. Keď sa konzul, ktorý velil zahraničným légiám opýtal prečo to treba, Nero odpovedal: „Neželám si aby mysleli, stačí mi, ak budú počúvať moje rozkazy“.

Teda preto. Keď deti vstupujú do budhistického kláštora, tak ich mnísi ostrihajú dohola. Takto sa minimalizuje napojenie na samostatný energetický kanál a chlapci bezproblémovo preberajú cudzie riadenie. V tomto prípade to je v poriadku – chlapcov učia, teda je potrebné, aby sa podriaďovali učiteľom.

V budhizme však mníšsky stav nie je trvalý. Keď dieťa vyrastie, môže opustiť kláštor a žiť svetským životom. Potom si vlasy najčastejšie nechá dorásť.

Ale ani tu nie je všetko priamočiare. Dôležité je totiž aj to, aký vek má človek, ktorý sa ostrihal dohola. Inak sa vplyv prejavuje u mladého, inak u staršieho, skúsenejšieho človeka.

Nie náhodou v Kopnom Práve rozhodovať vo veciach celej spoločnosti mohol iba KOPNÝ MUŽ.

https://www.youtube.com/watch?v=D1k5SaASQ1g

Prečo práve vo veku 50 a viac? Pre tých, ktorí poznajú Starosloviensku Bukvicu je odpoveď jasná. V Bukvici sa čísla vyjadrujú bukvicami, a preto si nesú aj svoj Obraz. Ak teda napíšeme vek človeka bukvicami, tak dostaneme Obraz, ktorý odráža vlastnosti daného veku, teda stupeň vývoja psychiky človeka. Takto dokážeme prečítať, aké vlastnosti sa vyvíjajú v človeku v danom veku. Ak sa chcete presvedčiť sami nahliadnite do knihy Staroslovienska Bukvica alebo aspoň plagátu Bukvice. Uveďme si špecifikácie veku a teda aj úroveň jeho schopnosti si uvedomovať okolitý svet, spoločnosť, národ a z toho aj vyplývajúce charakteristiky. Treba však vedieť aj to, že písomný systém našich Predkov je iný ako dnešná latinka, napríklad každá bukvica má do 49 Obrazov. Budeme preto vychádzať zo základnej sady.

K – 20 (KAKO); porovnanie, objemové vnímanie, objem...

Л – 30 (ĽUDIE); ľudina, ľudia...

М – 40 (MYSLITE); myslenie, myšlienka, múdrosť...

Н – 50 (NÁŠ); to, čo bolo známe našim Predkom, naše...

Mladý človek dvadsiatnik (od 20 po 29 vrátane) začína objemovo vnímať svet. Stupne vnímania vyjadrujú Obrazy ďalších čísel veku (21-29).

Mladý človek tridsiatnik (od 30 po 39 vrátane) začína vnímať ľudské hodnoty, spoznávať čo to je ľudina. Ale je to stále iba poznávajúci ĽUDINA.

Človek v štyridsiatke (od 40 po 49 vrátane) nadobúda schopnosť aktivity, ktorú voláme MYSLENIE. Máme na mysli nezávislú, samostatnú činnosť, nie preberanie myšlienok iných. Ako aj stupne predtým, je to potenciál, nie „služba zadarmo“, teda človek sa musí o to snažiť.

Človek v päťdesiatke (od 50 po 59 vrátane) už je schopný (má potenciál) nadobúdať Múdrosť Predkov. Môže obsiahnuť „naše“, t.j. to, čo bolo známe našim Predkom.

Teda tak. Učiť môže len ten, kto vie, teda sa to už naučil. Ale stupeň toho, čo sa dá naučiť je daný vekom. Múdry Človek a múdra osobnosť sú dve rozdielne veci.

Ak teda máte dočinenie a dvadsiatnikom alebo tridsiatnikom – často s holou hlavou – v zmysle Múdrosti našich Predkov nie je kvalifikovaný byť Kopným Mužom. Proste nemá dosť vlastných životných skúseností a je ľahko ovplyvniteľný. Navyše, holá hlava a prítomnosť čiernych mágov v okolí jasne napovedá, kto takýchto ľudí riadi a že skutočné ciele budú iné ako tie, o ktorých sníva naivný volič.

Pamätajme, kruhy ktoré sú ďaleko od zdroja už nemajú so zdrojom veľa spoločného...

Záverom jednu technickú poznámku. Posledné problémy s našou stránku majú tiež "neštandardnú" príčinu.

04.08.2017

 
NEZNÁMY PROROK
VÉDY - Všeobecne

Všetci poznáme také zvučné mená ako Vanga, Cayce či Nostradamus. Vďaka svojim predpovediam sa všetci stali celosvetovo známi. Nie sú to však jediní ľudia, ktorí mali nezvyčajné schopnosti, stali sa iba mediálne najznámejšími. Napríklad o bulharskej Vange sa vo všeobecnosti vie, že jej predpovede sa plnia na cca 80%. Veľa alebo málo?

Dnes sa pozrieme na ďalšieho človeka, ktorého môžeme zaradiť medzi „prorokov“, aj keď to v skutočnosti nebola jeho hlavná činnosť. Hoci nie je v našich končinách známy, všetko čo predpovedal sa ukázalo 100% pravdou. Hovorí sa, že lekár sa môže považovať za úspešného už vtedy, ak má 50% správnych diagnóz. Nikto o kvalitách takéhoto doktora nepochybuje. Volf Messing pracoval so 100% spoľahlivosťou.

Všetci ešte máme v pamäti strašné nešťastie, ktoré sa odohralo 7.9.2011 v Rusku, keď havarovalo lietadlo so 43 ľuďmi na palube – nešťastie nikto neprežil:

11.8.1979 sa v ZSSR zrazili vo vzduchu dve lietadlá TU-134 kvôli chybe dispečerov letiska. Okrem ďalších pasažierov bolo na palube aj kompletné futbalové družstvo. Všetci zahynuli.

Автор: Владимир Павловский (Litvin87) - Личное фото, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26809352

Keď v Moskve 8.11.1974 zomrel svetoznámy telepat a možno povedať, že aj prorok Volf Messing, tak neskôr sa v materiáloch – ktoré po jeho smrti zhabala tajná služba (nemal už nikoho) – našli okrem iného aj zvláštne, viackrát opakované číselné kombinácie pozostávajúce z číslic 79-11 a 11-79. Až po rokoch sa vyjasnilo čo znamenali. Ukázalo sa, že sa strašným spôsobom zhodujú s dátumami oboch leteckých nešťastí. Ak si ešte raz všimnete dátumy oboch leteckých nešťastí zistíte, že Messing o oboch nešťastiach vedel roky vopred.

Samozrejme, takáto spojitosť by nikoho ani vo sne nenapadla, ak by išlo o úplne bezvýznamného, bežného človeka. Volf Messing však desiatky rokov pôsobil na verejnosti v podstate po celom svete, pričom dodnes nie je známy ani jeden jediný prípad nesprávnej odpovede či predpovede. Môžeme hovoriť o 100% overených predpovediach.

Z akéhosi dôvodu je jeho meno u nás úplne neznáme, preto si najskôr o ňom niečo povedzme, aby bolo jasné s kým máme dočinenia. Je to preto, lebo zanechal aj proroctvo na rok 2017... a ten máme práve teraz za oknami na ulici...

V skutočnosti predpovedal ešte jedno letecké nešťastie. Na vystúpení v Moskve 4.1.1950 dostal z publika otázku, ktorý z dvoch hokejových klubov vyhrá zápas na druhý deň. Keď sa sústredil na predmet otázky uvidel, že sa odohrá strašná katastrofa – celý oddiel zahynie v leteckom nešťastí. Vnem bol taký silný, že už nebol schopný dokončiť vystúpenie. Z obdobia vojny – keď sa vďaka svojim predpovediam dostal do kontaktu so Stalinom – mal telefónne číslo na neho, a preto mu hneď zavolal. O chvíľu poň prišlo auto a odviezlo ho k Stalinovi, kde pobudol asi hodinu.

Išlo o to že v lietadle – ktoré malo priviesť hokejistov zo Sverdlovska – mal byť aj Stalinov druhý syn. Prvý neprežil vojnu, pretože po zajatí ho Nemci chceli vymeniť za zajatého maršala Paulusa, čo Stalin zamietol. Messing naliehal na Stalina, aby syna poslal vlakom a let aby zrušil. Stalin prisľúbil, že problém vyrieši a s týmto prísľubom aj Messing spokojne odišiel.

Stalin hneď volal Beriovi – šéfovi tajnej služby – s príkazom, aby jeho syna na druhý deň ráno nevpustil do lietadla a poslal ho vlakom. Beria sa v minulosti viackrát pokúsil odstrániť Messinga – vždy tomu zabránil Stalin – lebo jeho predpovede považoval za nebezpečné pre národ, hoci ten vždy predpovedal pre ZSSR vo vojne iba víťazstvo. Bol presvedčený že je to šarlatán a namiesto skutočných predpovedí iba háda a zavádza ľudí. Stalin ho poveril, aby on sám rozhodol, či hokejisti majú letieť alebo všetci ísť vlakom. Beria predpovedi neveril, a preto let neodvolal – zariadil iba vlak pre Stalinovho syna.

5.1.1950 celý sverdlovský hokejový oddiel aj s posádkou – spolu 19 ľudí – zahynul v leteckom nešťastí.

Messing vedel čítať cudzie myšlienky, predpovedať budúcnosť aj vidieť udalosti, ktoré sa odohrávali tisíce kilometrov ďaleko. Mal nevysvetliteľné schopnosti a celý život sníval o otvorení špeciálneho laboratória, kde by mohol skúmať paranormánle javy. Sen sa mu nikdy nesplnil.

Volf Messing sa narodil r. 1899 v malej dedinke Gora Kalevaria pri Varšave v chudobnej židovskej rodine. Otec dúfal, že bude z neho rabín, ale mladý Volf sa v takej budúcnosti nevidel. Boli veľmi chudobní a otec navyše všetkých štyroch synov vychovával veľmi tvrdo. Hlad bol ich stálym druhom a otec navyše holdoval alkoholu.

Chlapec nebol už v detstve v dedine obľúbený – to, čo povedal sa naozaj stávalo. Takto vopred videl požiare aj smrť.

Neplnoletý Volf nakoniec utiekol a nasadol na vlak bez lístka. Vo vagóne sa skryl pod sedadlo v nádeji, že ho nenájde sprievodca.

Keď ho sprievodca chytil a požiadal o lístok, chlapec mu podal vedľa na zemi ležiaci papier. Pritom mu pozeral do očí a zúfalo si želal, aby sprievodca papier považoval za lístok – o ktorom ani nevedel ako vyzerá. A stalo sa – sprievodca lístok preštikol a zadivil sa, prečo chlapec leží pod lavicou keď má platný cestovný lístok. O 2 hodiny nato vlak došiel do Berlína.

Tu sa živil príležitostnými prácami, ale jedla nikdy nemal dostatok. Na ulici raz od hladu odpadol a upadol do katalepsie – lekár konštatoval smrť. Odviezli ho do márnice, kde ležal 3 dni. Pred pochovaním ho zachránil jeden študent medicíny, ktorý mu náhodou našiel – hoci veľmi slabý – pulz.

Z márnice odišiel k doktorovi Abelovi, ktorý sa ho ujal a začal v ňom podporovať vývoj jeho neobyčajných schopností. Postupne zistil, že chlapec bez problémov číta cudzie myšlienky, dostáva sa do katalepsie a vyzerá mŕtvy, vidí budúcnosť. Začal vystupovať v berlínskom cirkuse, neskôr prešiel celý svet.

Pozval ho k sebe aj Albert Einstein, ktorý sa priatelil s psychoanalytikom Freudom. Obaja potvrdili Messingove nevysvetliteľné schopnosti. Einsteinovi predpovedal, že v r. 1921 dostane veľké ocenenie (vtedy naozaj dostal Nobelovu cenu).

V roku 1914 predpovedal svetovú vojnu, čo bolo jeho prvé veľké proroctvo. Predpovedal aj dátum jej konca a výsledok.

Po vystúpeniach v Berlíne, Paríži, Viedni a svetovom turné od Japonska po Argentínu sa nakoniec vrátil do novovzniknutej krajiny – Poľska. Každý deň za ním prichádzali desiatky ľudí hľadajúcich svojich príbuzných, ktorí sa nevrátili po vojne. Nikdy sa nedopustil ani jedinej chyby.

Predpovedal napadnutie Československa r. 1938 aj Poľska r. 1939. Na jednom vystúpení dostal otázku týkajúcu sa budúcnosti Nemecka a Hitlera. Predpovedal, že ak sa Hitler vydá na Východ, tak utrpí strašnú porážku a Tretia ríša zanikne. Za toto proroctvo neskôr Hitler naň vypísal odmenu 200 000 ríšskych mariek.

Keď sa Poľsko dostalo pod nadvládu Nemcov, začali ho intenzívne hľadať. Zatkli ho na ulici. Dôstojník SS, ktorý ho dolapil mu vybil 6 zubov. Keď ho zavreli do cely bolo mu jasné, že ak sa z nej hneď nedostane, tak zomrie. Použil svoju silnú obrazotvornosť či telepatiu – nejde o názvy – a všetkým službukonajúcim gestapákom na malom policajnom okrsku vnútil predstavu, že musia prísť do jeho cely. Postupne všetci prišli, vrátane stráže pred dverami budovy. Keď boli v cele, Messing rýchlo vyšiel, pevne na cele zasunul závoru a ušiel.

Pomohli mu prejsť hranicu a dostal sa do ZSSR. Tu ho spočiatku podozrievali, že je nemecký špión. Postupne však dostal možnosť vystupovať v pohraničnom Bielorusku. Na jeho vystúpenia chodili ľudia, ktorým odpovedal na všetky otázky. Na jednom vystúpení dostal otázku o budúcnosti krajiny. Keď sa skoncentroval uvidel, ako do ZSSR vtrhli nemecké tanky. Táto odpoveď už pritiahla pozornosť NKVD, ktorá ho začala vyšetrovať. ZSSR mal totiž podpísanú s Nemeckom zmluvu o neútočení a takéto prehlásenia považovali za provokáciu. Toto vyšetrovanie ho nakoniec priviedlo pred Beriu do Moskvy. Ten od počiatku neveril, že ide o prirodzené schopnosti, ale rozhodol sa Messinga osobne preveriť. Pred prítomnými na stretnutí v jeho úrade na Ľubľanke – budove NKVD (neskôr KGB a dnes FSB) – požiadal Messinga, aby vyšiel z jeho kancelárie na ulicu a potom sa tam vrátil. Vzhľadom na spôsob ochrany budovy a úroveň vycvičenosti strážcov to bol pre bežného človeka trest smrti. Messing však úlohu splnil. Beria nahlásil udalosť Stalinovi a tento ho chcel tiež vidieť osobne.

Stalin ho preveril tiež. Dal mu čistý papier a požiadal ho, aby na základe neho vybral zo Sporiteľne 100 000 rubľov – Messing úlohu splnil. Navyše sa tiež bez akýchkoľvek dokladov vrátil sám do kancelárie Stalina v Kremli.

Messing na otázku publika v Novosibirsku v zime 1942 predpovedal definitívne víťazstvo ZSSR nad Nemeckom. Predtým však presne určil dátum porážky nemeckých vojsk pod Stalingradom (marec 1943). Koniec vojny označil (správnym) presným dátumom.

Chruščovovi odoprel pomôcť pri očierňovaní pamiatky Stalina, za čo sa dostal do nemilosti a už vystupoval len po dedinách. V roku 1962 ho však aj tak požiadal o pomoc pri rozhodovaní v Karibskej kríze, ktorá hrozila jadrovou vojnou medzi USA a ZSSR. Messing poradil kroky a povedal, že vojna nebude. Kennedy niekoľko dní nato naozaj navrhol riešenie. USA stiahlo svoje jadrové hlavice z Turecka (USA ich tam dali ako prví, Kuba bola iba odveta) a dali garancie, že Kuba nebude napadnutá. ZSSR zase stiahol hlavice z Kuby a tak vojna naozaj nebola.

Messingova žena zomrela 2.8.1960. Z jej smrti sa dlho spamätával a už nikdy nepôsobil toľko, ako predtým. Deti nemali a celú rodinu mu zabili Nemci vo vojne. Ostal úplne sám. Posledné vystúpenie mal v Moskve r. 1974. Po vystúpení uvidel svoj pohreb a aj dátum smrti. Ako zvyčajne, nepomýlil sa.

Začiatkom novembra 1974 išiel na ľahkú operáciu kĺbov, ktoré mal poškodené ešte z čias vojny, keď utekal z nemeckej cely. Bola to v podstate banálna operácia, ktorá sa podarila. Nikto neočakával nič zvláštne, iba Messing vedel, že z nemocnice sa nevráti živý. O 2 dni – 8.11.1974 – prišli neočakávané komplikácie a zomrel.

Po jeho smrti do jeho bytu niekto vnikol a odniesol všetky rukopisné archívy. V čase Messingovho pobytu v nemocnici mal kľúče od jeho bytu iba hlavný lekár nemocnice. Zvyšok odniesli pracovníci tajnej služby.

Ukázalo sa však, že Messing písal všetky svoje záznamy zvláštnym kódom, ktorého význam poznal len on sám.

Všetky jeho spisy sú do r. 2050 utajené. Na verejnosť sa dostalo iba niekoľko útržkov informácií – Messing predpovedal vojnu v Afganistane aj rozpad ZSSR.

Tým, ktorí by sa chceli viac dozvedieť o jeho osudoch odporúčame zaujímavý filmový seriál o jeho živote:

https://www.youtube.com/watch?v=OtVb6bzpIPk&list=PLdnjcL3ppQ7q_d-zJK_U8u-EM_stKuv6R

Počas svojho pobytu v nemocnici – pred smrťou – však pri rozhovoroch s lekármi oznámil niekoľko predpovedí o budúcnosti krajiny a sveta. Pretože reč šla aj o roku 2017, tieto predpovede vám prinášame.

Podľa týchto údajov rok 2017 bude pre Rusko začiatkom prekvitania, a to až v takej miere, že možno hovoriť o „veľkom skoku“. Tento smer už nikto nedokáže zvrátiť. Zároveň predpovedal, že ako v samotnom Rusku, tak aj v zahraničí sa nájdu takí, ktorí budú chcieť tento trend prekaziť, ale nič sa im už nepodarí.

V tomto roku má dôjsť aj k definitívnemu zastaveniu financovania Ukrajiny zo zahraničia. Západ sa v roku 2017 dostane do ohromného množstva problémov, ktoré dokonca ohrozia samotnú existenciu Západu a „hodnôt“, ktoré všetkým nanucuje.

V princípe podľa Messinga v Európe sa rokom 2017 začínajú nielen neľahké časy, ale dokonca začiatok konca. Pod náporom migrantov – ktorí sa budú chovať stále krutejšie a agresívnejšie – sa zatrasie nielen tradičná európska kultúra. Európania stratia bezpečnosť, pretože množstvo zločinov a násilia, ktoré páchajú migranti, sa stane takým ohromným, že ani Polícia ani armáda nebudú schopné ich zvládnuť.

USA spozná, čo to je stať sa obeťou cudzej politickej hry. Nová vláda USA, ktorá vtiahne krajinu do vojny na Východe, sa dopustí toľkých chýb, že USA utrpia svoju najstrašnejšiu porážku v dejinách. Stratia však aj svoju ekonomiku. Dolár nebude mať väčšiu cenu ako papier, na ktorom je natlačený. Okrem týchto vecí Messing varoval, že v roku 2017 môžu USA otriasť strašné teroristické činy a prírodné katastrofy. V skutočnosti práve on bol prvým, kto varoval pred novým prebudením sa vulkánu Yellowstone.

Predpoveď zahŕňa aj krajiny Blízkeho Východu. Konflikt, ktorý sa začal o rok predtým prejde do fázy apogea. Nebude krajiny, ktorá by sa ho nezúčastnila. Neostane dokonca ani malý región, ktorý by sa neotriasol pod každodenným obstrelom a bombardovaním. Zlý osud v tomto roku čaká aj Izrael. Podľa Messingových predpovedí sa Izrael roku 2017 prvý raz ocitne pred hrozbou úplnej likvidácie. Preto aj začne nový odchod Izraelčanov do iných krajín sveta.

Predpoveď zahŕňa aj Čínu. Tá sa najskôr pokúsi, ale nakoniec definitívne preberie na seba tú rolu, ktorú doteraz hrali USA. Prevzatím pozície najdôležitejšej veľmoci sa Čína pokúsi ovplyvniť svetovú politiku, a to aj vďaka silnej pozícii juana a svojej armády, ktorá patrí medzi najsilnejšie na svete. Na pozícii svetového hegemóna však Čína nebude dlho. Čoskoro sa o svoje právo plnoprávneho hlasu prihlási prebúdzajúce sa Rusko. Čína nedokáže urobiť nič so skutočne narastajúcou silou a mocou Ruska, hoci svoje pozície nebude odovzdávať radostne. Nakoniec sa ukáže, že nástup Ruska nedokáže nič zastaviť, a preto sa nakoniec Čína zmieri s druhými husľami.

Čo sa týka sveta celkovo, Messing predpovedal, že rok 2017 bude rokom konca skúšok, ktoré prišli na svet rok predtým. Skúšky sa týkajú všetkých, a preto podľa ich výsledkov bude možné usúdiť, kto si aký osud sám pripravil. Svet – podľa Messinga – už nebude takým ako bol predtým. Až po roku 2017 sa svet stane takým, akým mal byť vždy.

Ako zvyčajne, nikto nezaručí, že predpovede sa na 100% splnia. Ale nikto negarantuje ani opak. Máte však informáciu navyše. Každý má svoju cestu Duchovného vývoja. Nepremrhajte tú vašu.

28.07.2017

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 17
Copyright © 2017. SLOVANSKO-ÁRIJSKÉ VÉDY.