SYSTÉM ZOBRAZOVANIA ŽIVOTA V INGLIIZME

13. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV

Cudzím umom život nespoznáš a múdrejším sa nestaneš…

Volchv Velimudr

Viera našich Predkov, Ingliizmus, patrí k takzvaným Prastarým Slnečným Kultúram, Čistým, Svetlým a Duchovným, kde základným kameňom sú také pojmy ako Svedomie a úcta k svojim Múdrym Bohom a Predkom.

Ingliizmus nepatrí k tým vierovyznaniam a náboženstvám, ktoré možno prijať a potom, keď v ňom niekto nájde niektoré pre seba zaujímavé či užitočné veci, sa možno obrátiť na zaujímavejšiu, lepšiu, výhodnejšiu Vieru alebo náboženstvo, ho vymeniť. To nie je možné presne tak, ako napríklad si nemožno vybrať nový život, novú matku alebo otca a znova sa z nich narodiť.

Odchod od Ingliizmu sa po všetky veky považoval u všetkých Rodov Veľkej Rasy ako zrada, ako zrieknutie sa svojho prastarého Rodu, ako zrieknutie sa svojich Rodičov a Predkov.

Akýkoľvek strom, ak sa mu odrúbu korene, skôr alebo neskôr vyschne a zahynie, a tak aj človek, ktorý sa zriekol svojej prastarej Viery Prvopredkov, svojich Rodičov, členov Rodu a Otčiny neodvratne dôjde nielen k svojej záhube, ale privedie k záhube aj svoj prastarý Rod.

Pri všetkej zjavnej zložitosti a mnohostrannosti dnešného života je Ingliizmus najjednoduchším a najdostupnejším vierovyznaním pre všetkých bielych ľudí, pretože v sebe nesie nielen harmóniu existencie človeka a Nebeských Bohov, ale aj harmóniu s Prírodou a harmóniu vo vzťahoch človeka s človekom. Veľký Cieľ v živote bieleho človeka je samotný život.

Človek, ktorý žije s prastarou Vierou Prvopredkov vo svojom srdci a neexistuje iba pre uspokojovanie svojich inštinktov skôr alebo neskôr spozná, že je potomkom Prastarých Nebeských Bohov, že je ich syn a vnuk, a nie otrok akéhosi cudzieho Boha alebo iného človeka, čo je neraz znakom ľudí, ktorí existujú na úrovni svojich inštinktov.

Život vo všetkých svojich prejavoch má svoju prvobytnú krásu a mnohoobraznosť. Živým je Jarila-Slnko, kamene, stromy, rastliny, oblaky, voda, vzduch, oheň, samotná Matka Zem a veľa iného. A biely človek musí uvidieť všetku túto veľkolepú krásu a všetku túto živú rozmanitosť, aby sa mohol stať neoddeliteľnou súčasťou veľkolepého Sveta, ktorý sa nazýva Príroda.

V súlade s citátom Volchva Velimudra – ktoré pochádza z prastarých čias – sa každý národ musí vyvíjať podľa svojich vlastných prastarých zákonov, dodržiavať ideálnu čistotu svojho vlastného, prastarého systému svetonázoru, ktoré vchádzajú svojimi koreňmi do hlbokej minulosti. Nikdy sa nesmie zmiešavať vlastná Rodová Kultúra a Prastarý Svetonázor s kultúrami iných národov s cudzími formami svetonázoru.

Štúdium cudzej kultúry a svetonázoru iných, nie bielych národov ešte neznamená, že spoznávanú cudzorodú kultúru a tradíciu musí biely človek prebrať a zavrhnúť svoju vlastnú, Rodnú a blízku kultúru, zanechať Vieru svojich Predkov a prijať cudzie, náboženské učenie, ktoré je celé pod kontrolou cudzích, amorfných bytostí.

Patrí tu napríklad postoj – dobrý skutok vykonal za nás Hospodin, zlý diabol – a človek sám osebe za nič nemôže – veď sa vyspovedá a hotovo. Je to úmyselné a cielené zneužitie zákona karmy. Človek nie je bábka, ktorú môžu riadiť tí, ktorí si tak zmyslia, nech sú to aj Bohovia. Človek sám zodpovedá za všetky svoje činy a omyly, ktoré vykonal vo svojom živote, za čo nesie pred Nebeskými (nie cudzími) Bohmi a svojimi Predkami plnú zodpovednosť. Hlavou celého bytia človeka musí byť iba Svedomie, lebo Svedomím sa riadia ľudia aj Bohovia. Čo je však ľuďom málo známe – preto je to aj dobre zatajované – človek naozaj zodpovedá za všetky svoje činy, aj tie, ktoré spáchal pod vplyvom alkoholu, drog a podobných látok. Zákon karmy je jednoducho neúprosný. Zodpovednosť a «nakarmovanie sa» za činy nesieme aj vtedy, keď nám upravia myseľ  a urobia z nás zombiov. Aj preto skutočný Slovan a Árijec radšej padne v boji proti nepriateľom ako sa vzdá v naivnom domnení, že «nejako to Pán zariadi». Tvarom sa ľahšie dosahuje ich cieľ ak pracujú s biorobotmi. Oni sami nikdy nevracajú okupovanú Zem bez boja, ale naivní bioroboti pod vplyvom cudzích náboženstiev áno… Komu tým vlastne slúžia?

Ingliizmus nepatrí medzi tie Vierovyznania alebo náboženstvá, ktoré sa snažia zmeniť svojich nasledovníkov na stádo poslušných otrokov (Pán je môj Pastier, nič mi nechýba), strašiac ich pozemskými a posmrtnými trestami nato, aby nad nimi vládli, využívali ich.

Viera existuje nezávisle od toho, či s ňou niekto súhlasí alebo nie a musíme brať do úvahy, že bieli ľudia ešte celkom nestratili schopnosť obrazne myslieť a obrazne vyjadrovať svoje myšlienky. Preto slovanské a árijské národy sa musia vyvíjať podľa svojich vlastných, prastarých zákonov, v súlade so svojou Kultúrou a Rodovými Tradíciami; dodržiavať čistotu vlastného systému svetonázoru a Vierovyznania a nie riadiť sa rozprávkami a radami všemožných «duchovných učiteľov», ktorí prišli nevedno odkiaľ a navádzajú na cudziu vieru (z nášho pohľadu jazyčníctvo).

K našej kultúre neodlučiteľne patria aj prastaré symboly, ktoré naši Predkovia používali odpradávna. Sú to tzv. Solárne alebo Svastické symboly. Za starých čias, keď naši predkovia používali ch‘Árijské Runy, sa slovo Svastika  prekladalo ako Prichádzajúca z Nebies. Pretože Runa  – SVA označuje Nebesia (odtiaľto Svarog – Nebeský Boh),  – S, Runa smerovanie; Runy  – TIKA znamená pohyb, príchod, tok, beh. Dodnes používame výraz tikať vo význame bežať, ísť (hodiny). Okrem toho, forma  – TIKA sa v staroslovienčine, ale aj dnešnej ruštine používa v slovách ArkTIKA, AntarkTIKA, ale aj naše mysTIKA, homileTIKA, esteTIKA, poliTIKA, kaleaneTIKA a pod.

Prastaré Védické zdroje nám hovoria o tom, že dokonca aj naša Galaxia má tvar Svastiky, pričom náš slnečný systém Jarily-Slnka je umiestnený v jednom z ramien tejto Nebeskej Svastiky. A ako sa my nachádzame v galaktickom ramene, tak aj celá Galaxia – ktorá sa v dávnych časoch nazývala Svasti – je nami vnímaná ako Perúnova Cesta alebo Mliečna Cesta. Okrem toho každý, kto rád pozerá na nočný koberec hviezd môže naľavo od súhvezdia Makoši (Veľká Medvedica) uvidieť súhvezdie Svastiky (na obrázku). Hoci ono žiari hore na nebesiach, vylúčili ho zo súčasných hviezdnych máp a atlasov.

Svastika môže byť priama alebo obrátená. Priama je tá, ktorá sa pohybuje v smere hodinových ručičiek. Ak sa «nakopne» do pohybu, tak jej lopatky sa krútia v smere času, vytvárajúc okolo seba svietiaci tok energie. Práve takúto Svastiku nazývali v slovanských zemiach Pravá Svastika alebo jednoducho Svastika. Jej poslanie je vytvárať tok životnej sily, priťahujúci k človeku nevyhnutné udalosti.

Opačná Svastika sa točí proti smeru hodinových ručičiek. Je to nebezpečný znak. Taká Svastika vytvára okolo seba ničiaci víchor. Ona ochraňuje toho, kto ju na sebe nosí, ale ničí všetko, čo bráni prejaveniu sa sily zakódovanej v tom symbole. Smutne známy hákový kríž mal poslanie ničiť všetko, čo stálo v ceste tým, ktorí si ho navliekli. Spočiatku mágia tohto znaku pomáhala dosiahnuť želaný cieľ, veď prvé kroky nacistického Nemecka boli viac než úspešné.

Ale ľubovoľná Svastika je dvojsečným znakom. Svastika vyvoláva okolo seba energiu Ohňa, ktorá sa musí podporovať vnútorným ohňom človeka, ktorý ju nosí. Ak človek nemá dostatočný vnútorný oheň, tak energetický oheň vyvolaný symbolom sa obráti proti nemu a zničí všetko, čo bolo s jeho pomocou nadobudnuté. Koniec koncov sa toto stalo aj nacistickému Nemecku. Pokus vziať druhým národom všetko čo mali znegoval počiatočné úsilie nacistov zostrojiť ideálnu spoločnosť. Oheň tvorenia sa prerodil na oheň zničenia, na oheň vojny a požiarov a nakoniec zničil všetko, čo bolo na počiatku vybudované.

Podanie Predkov nám hovorí, že po mnohé tisícročia Slovania používali Svastické symboly. Napočítali ich 144 druhov: Svastika, Kolovrat, Posoloň, Sveta dar, Svasti, Svaor, Slnkovrat, Agni, Faš, Mara, Slnečný Kríž, Solard, Vedara, Svetolet, Kvietok Paprade, Perúnov Kvet, Svati, Rasa, Bogovnik, Svarožič, Sviatoč, Jarovrat, Odoleň-Bylinka, Rodimič, Čarovrat a ďalšie. Hoci by sa ich dalo ešte veľa vymenovať, pozrime sa radšej v krátkosti na niekoľko Solárnych Svastických symbolov, ich nákres a Obrazný význam:

KOLOVRAT – Symbol vychádzajúceho Jarily-Slnka; symbol večného víťazstva Svetla nad tmou a Večného Života nad smrťou. Farba Kolovratu má tiež dôležitý význam: Ohnivý symbolizuje Znovuzrodenie; Modrý – Oslobodenie či obnovenie života ; Čierny – zmenenie skrz zničenie starého. Poslanie znaku je obrana pohybu ako nevyhnutnej súčasti života. V ideáli napomáha Duchovnému rastu človeka a očisteniu jeho karmy skrz zhromažďovanie skúseností.
 INGLIA – Symbolizuje Prvopočiatočný Božský Oheň Tvorenia, z ktorého vznikli všetky Vesmíry aj náš systém Jarily-Slnka. V oberegovom (ochrannom) použití je Inglia symbolom Prvopočiatočnej Božskej Čistoty obraňujúcej Svet pred silami Temnoty. Je to oheň rodiaci všetko živé. Dáva človeku doplniteľné sily a zvyšuje jeho schopnosť pracovať.
 AGNI (OHEŇ) – Symbol Svätého Ohňa Obetníka a Domáceho Kozuba. Oberegový Symbol Vyšších Svetlých Bohov, Ochraňujúci príbytky a chrámy a aj Prastarú Múdrosť Bohov, t.j. Prastaré Slovansko-Árijské Védy. Kreslí sa červenou farbou. Ochraňuje pred nečistou silou, zvyšuje imunitu organizmu, dáva doplniteľné sily na prácu a upokojuje chod myšlienok, ak sa naň skoncentruje pozornosť na 7 – 15 minút. Trvalá koncentrácia na tento znak (odporúča sa najskôr po 7 minút každý deň počas 3 mesiacov, potom možno zvyšovať čas) blahodarne pôsobí na zloženie krvi.
 FAŠ (PLAMEŇ) – Symbol Obranného Oberežného Duchovného Ohňa. Tento Duchovný Oheň očisťuje ľudský Duch od egoizmu a nízkych myšlienok. Je to symbol moci a Jednoty Vojenského Ducha, víťazstva Svetlých Síl Rozumu nad Silami Tmy a nevedomosti. Poslanie znaku je ničiť to, čo bráni oslobeniu Ducha človeka od egoizmu.
 HROMOVÍK – Nebeský Symbol Boha Indru ochraňujúceho Prastarú Nebeskú Múdrosť Bohov, t.j. Prastaré Védy. Ako Obereg sa používa na zbraniach a výstroji vojska a tiež nad vchodmi do Chranilištia, aby ten, kto do neho vstupuje so zlými úmyslami bol zasiahnutý Hromom (infrazvukom).
 HROZOVÍK – Ohňová symbolika, za pomoci ktorej sa stáva možným ovládnutie Prírodných Živlov Prírody. Hrozovík (Grozovik) sa tiež používa ako Obereg ochraňujúci pred nepohodou obydlia a chrámy Rodov Veľkej Rasy.
 BOGOVIK (BOHOVÍK) – Symbolizuje trvalú ochranu Nebeských Bohov, ktorí darujú ľuďom Prastarú Múdrosť Pravdy a Spravodlivosť. Tento symbol sa teší osobitnej úcte u Žrecov-Ochrancov, ktorým Nebeskí Bohovia zdôverili ochraňovať Najvyšší Dar – Nebeskú Múdrosť. Človeku, ktorý ho má dáva ochranu Vyšších Síl. Pomáha uvedomiť si jednotu Vesmíru a zákony jeho vývoja.
 VALKIRIA – Prastarý Obereg ochraňujúci Múdrosť, Spravodlivosť, Blahobyt a Česť. Tento znak sa teší mimoriadnej úcte u vojakov obraňujúcich Rodnú zem, svoj Prastarý Rod a Starú Vieru. Ako ochranný symbol sa používa Žrecmi na ochránenie Svätých Véd. Je to znak skutočného vojaka, vojaka Ducha.
 VEDAMAN – Symbol Žreca-Ochrancu, ktorý ochraňuje Prastarú Múdrosť Rodov Veľkej Rasy, lebo v tejto Múdrosti sa uchovávajú Tradície Občiny, Kultúra vzájomných vzťahov, Pamäť o Predkoch a Bohoch-Ochrancoch Rodov. Majiteľovi talizmanu prináša ochranu spojenia s Vesmírom. Ale tento znak sa smie používať výlučne na ochranu a dosiahnutie harmónie, čo znak aj vopred varuje. Všetko, čo sa tomu protiví sa s jeho pomocou bude ničiť.
 ZAJAČIK – Slnečný symbol, ktorý charakterizuje obnovenie a Život Rodu. Predpokladalo sa, že ak opaskom s vyobrazením Zajačika opáše manžel manželku v časoch tehotenstva, tak bude rodiť iba chlapcov, pokračovateľov Rodu.
 DUCHOVNÁ SVASTIKA – Bola najviac používaná Kudesníkmi, Volchvami, Vedunmi; symbolizuje Harmóniu a Jednotu Tiel, Duše, Ducha a Svedomia a tiež Duchovnú Silu. Volchvovia používali Duchovnú Silu na riadenie Prírodných Živlov. Posiľňuje spojenie človeka so Svetom Vyšších Síl. Postupne uberá prekážky, ktoré bránia dostávať informáciu a pomoc z Vyšších Svetov.
 DUCHOBOR – Symbolizuje prvopočiatočný vnútorný Oheň Života. Tento Veľký Božský Oheň ničí v človeku všetky choroby, telesné a choroby Duše a Ducha. Tento symbol sa nanášal na plátno, ktorým zabaľovali chorého človeka.
 DUŠEVNÁ SVASTIKA – Používa sa na koncentráciu Vyšších Síl Scelenia (vyliečenia). Duševnú Svastiku mali právo nosiť ako ornament odevu výlučne Žreci, ktorý dosiahli vysokú úroveň Duchovno-Morálnej Dokonalosti.
 PRAMEŇ – Symbolizuje Prvopočiatočnú Pravlasť Duše ľudskej. Nebeské Čertogy Bohyne Dživy, kde Sa objavujú na Boží Svet prvozhmotnené ľudské Duše. Po ustanovení Zlatej Cesty Duchovného Vývoja Duša ide na Zem.
 KOĽADNÍK – Symbol Boha Koľadu, ktorý na Zemi vykonáva Obnovu a zmenu k lepšiemu; je to symbol víťazstva Svetla nad tmou a Svetlého Dňa nad nocou. Okrem toho, Koľadník sa používal ako mužský Obereg, ktorý dáva mužom silu v budovateľskej práci a v boji s neľútostným nepriateľom. Tento znak je zhodný so známym kolesom šťastia: pripraveného človeka on dvíha na vrchol, ale nepripraveného môže rozmliaždiť.
 OBEREŽNÍK – Hviezda Inglie spojená so Solárnym symbolom v strede, ktorý naši Predkovia spočiatku nazývali Vestnik, prináša Zdravie, Šťastie a Radosť. Oberežník je prastarý Symbol Ochraňujúci Šťastie. Ľudovo sa nazýva aj Matka-Gótka, t.j. Matka Gótov.
 OHŇOVÍK – Ohnivý Symbol Boha Roda. Zobrazuje sa najčastejšie na Kummiroch Roda, na osobných veciach a «plátencoch» po stranách strechy na domoch a na okeniciach a rámoch okien. Dokonca aj na kresťanskom chráme Vasilia Blaženého v Moskve možno pod jednou kupolou vidieť (Ohňovík) Ognevík.
 BYLINA ODOLEŇ – Tento symbol bol hlavným Oberegom na ochranu pred rôznymi chorobami. Ľudovo sa predpokladalo, že choroby sú na človeka posielané zlými silami a dvojitý Ohnivý znak je schopný spáliť akúkoľvek chorobu a očistiť telo s Dušu.
 OSTINEC – Nebeský Oberegový symbol. V každodennom živote podľa ľudových zvyklostí ho nazývali VESTNIK. Tento Obereg bol ochranou nielen pre ľudí Veľkej Rasy, ale aj pre domáce zvieratá a vtákov a všetky nástroje používané v domácom poľnohospodárstve.
 RASIČ – Symbol mohutnosti a Jednoty Veľkej Rasy. Je vpísaný do mnohouholníka a má štyri farby; podľa farby očí Rodov Rasy: Strieborná sú da*Árijci; Zelená ch*Árijci; Modrá Svätorusi a Ohnivá (Hnedá) Rasséni.
 RYSIČ – Prastará Oberegová symbolika. Spočiatku sa zobrazovala na stenách Kapíšť a vo Svätilištiach na oltárnych kameňoch vedľa obetníkov. Následne sa Rysič začal používať všetkých stavbách, pretože sa predpokladá, že neexistuje lepší Obereg pred Temnými silami.
 SVASTIKA – Symbol večného kruhového pohybu vesmíru; symbolizuje Najvyšší Nebeský Zákon, ktorému sa podriaďuje všetko existujúce. Tento Ohnivý znak sa používal ako Obereg, ktorý ochraňoval existujúci Nebeský Zákon a poriadok. Od jeho neochvejnej pevnosti závisel samotný Život.
 SVITOVIT – Symbol večnej vzájomnosti medzi Zemskými Vodami a Nebeským Ohňom. Z tejto väzby sa rodia nové, Čisté Duše, ktoré sa pripravujú na vtelenie sa Zemi v Javnom Svete. Tehotné ženy vyšívali tento Obereg na šaty a šatové sukne, aby rodili zdravé deti.
 KVET PAPRADE – Ohnivý symbol čistoty Ducha, ktorý má veľkú liečiteľskú moc. V ľude ho volajú Perúnov Kvet. Predpokladá sa, že je schopný odhaľovať v zemi ukryté poklady, plniť želania. Vo svojej podstate dáva človeku možnosť objaviť Duchovné Sily.
 SYMBOL RASY – Symbol Vesmírneho Zväzu Štyroch Veľkých Národov, Árijcov a Slovanov, ktoré tvoria Veľkú Rasu a obrany týchto národov. Árijské Národy spájali v jedno Rody a Plemená da*Árijcov a ch*Árijciov a Slovanské Národy Svätorusov a Rassénov. Táto jednota Štyroch Národov sa označuje symbolom Inglie na Nebeskom priestore. Solárnu Ingliu pretína Strieborný Meč (Rasa a Svedomie) s Ohnivou rukoväťou (Čisté Úmysly) a ostrým meča nasmerovaným nadol, čo symbolizuje Uchránenie a Obranu Prastarej Múdrosti Veľkej Rasy pred rôznymi silami Tmy.

Svastické znaky sa používali nie iba vo forme samostatných symbolov, ale aj v naviazanom spojení s druhými ornamentmi. Toto harmonické naviazanie vytváralo neopakovateľnú vzorku, ktorá spájala nielen krásu, ale aj oberegovú silu a tiež zmyslovú existenciu.

Doleuvedený ornament spája niekoľko symbolov: Prírodný Slavec (zelená farba), darujúci zdravie; Nebeské Požehnanie (modrá farba), ktorá prináša obranu Rodových Bohov; Hviezdy (zlatá farba), dávajúce dobrý Osud; časť znaku Duchovnej Sily (červená farba), dávajúci lásku k práci. Takáto vzorka sa vyšíva najmä na ženské košele a šaty okolo výstrihu a na rukávoch.

Ďalší príklad je fragment mužského opasku, aký nosia Žreci Boha Perúna – Omská gubernia, 19. storočie. Vidíme na ňom naviazanú Solárnu väzbu spájajúcu Ohnivé Obrazy Kolovratu a Perúnovho Kvetu:

Opasok Pobaltských Slovanov, Lotyšsko, polovica 19. storočia:

Opasok Pobaltských Slovanov, Permská gubernia, polovica 19. storočia:

Opasok z Tobolskej gubernie, 18. storočie:

Na nasledujúcom obrázku je oberegová vzorka na mužskej košeli, Staroverca-Inglinga. Je to reštaurovaný vzor podľa originálu, ktorý pochádza z 19. storočia z dediny Ladino, Tarská oblasť Omskej gubernie:

O ochranných Symboloch by sa dalo povedať omnoho viac, ale ako príklad nám to postačí. Treba však povedať, že Naši Múdri Predkovia rozumeli, že žijú v mnohorozmernom Vesmíre Javi a zároveň v Rodstve so svojimi Predkami Prastarými Bohmi. Toto Rodstvo nezahŕňa iba náš Midgard. Rozprestiera sa na množstvo mnohorozmerných Vesmírov naplnených Božským Svetlom Inglie, v ktorým my, potomkovia Veľkej Rasy a Nebeského Roda budeme v budúcnosti žiť. Ale zatiaľ máme povinnosť sa Duševne a Duchovne vyvíjať, učiť sa Budovať pre blaho svojich Rodov a žiť podľa Svedomia, ale aj odovzdávať nazhromaždené skúsenosti, kultúru, dejiny a tradíciu dorastajúcemu pokoleniu našich Rodov v súlade s Prastarými Nebeskými Zákonmi tak, ako nás učili Svetlí Bohovia a naši Múdri Predkovia.

© Ľubovoľné použitie tu uvedenej symboliky na komerčné účely sa zakazuje.

Použitie symboliky na odevy je dovolené aj bez povolenia Rady Starších Staroruskej, Staroslovanskej Ingliistickej Cirkvi Pravoslávnych Starovercov-Inglingov.

NAŠI PARTNERI: