TVARI, ALEBO KTO ŽIJE MEDZI NAMI

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OBRAZY INÝCH, PONÍMANIE

Ako viac výrazov, aj tento patrí medzi tie, ktoré sme na našom území nepočuli od pokresťančenia Veľkej Moravy – aby sme ostali pri názve používanom dnes. Ale aj napriek jatkám našich Predkov pred tisícročím sa prastaré poznanie a naša Viera vracia.

Principiálne musíme rozlišovať dva druhy bytostí, ktoré môžeme zaraďovať do dnešnej kategórie «ľudia». My, potomkovia Svetlých Predkov sme Rodom zrodení, t.j. sme dietky našich Nebeských Predkov. Sú to naši príbuzní bez ohľadu na to v akom vzdialenom či rozmernom Svete žijú. Protikladom sú bytosti bohom urobné, t.j. tie, ktoré naozaj urobil boh. Samozrejme, nie Svetlý.

Tvari sú bytosti umelo vytvorené z prachu (ako opisuje Biblia) alebo klony takýchto bytostí a aj ich potomkovia a hybridi s ľuďmi. Tvari nemajú Svedomie ani Dušu, teda ani Ľúbosť. Bránia nebeským bytostiam v poznávaní Dobra a Zla, t.j. v nahromaďovaní Duchovnej skúsenosti. Títo mimozemskí tvari – paraziti – zakabalili národy Zeme a nútia ľudí, aby pre nich ťažili prírodné bohatstvá ako sú zlato, diamanty, vzácne kovy, ropa a podobne, z ktorých väčšinu odvážajú z planéty. Ich názov je odvodený od slova tvar, t.j. tvárna (vytvorená) bytosť.

Napríklad Júdejci tvrdia, že pochádzajú z vytvorených bytostí (tvarov) Adama, ktorý bol umelo vytvorený z prachu judským kmeňovým Bohom Savaofom-Jehovom-Jahvem a Evy, ktorá bola vytvorená z Adamovho rebra; je teda klonom. Tvárne bytosti – na rozdiel od nebeských potomkov – nie sú schopné znovuzrodenia (inkarnácie), nemajú Svedomie (projekciou Spravodlivosti v Javi), nie sú schopné vypestovať Devakonické telo, t.j. Dušu, nadobudnúť telo Sveta – pohlavnú formu života (Svetie telo) a stať sa Osobou. Pretože používame termíny, ktoré nie sú dnes principiálne známe, prípadne sú známe pod (zámerne) zmeneným významom, budeme postupne pridávať aj vysvetlenia:

DUŠA
Je Devakonické telo. Má tvar ľudského tela a rozmery od dvoch do niekoľko stoviek metrov a pestuje sa mravno-etickými víťazstvami. Odtiaľto pochádza aj niekoľko prastarých výrazov, ako «bezdušný človek», čo je človek, ktorý nemá mravné zásady – Dušu stratil alebo ju predal démonom. Ďalší výraz je «malodušný človek», t.j. človek, ktorý má málo mravno-etických víťazstiev; «veľkodušný človek» je taký, ktorý dokáže svojimi zmyslami riadiť a prenášať vedomie do devakonického tela.
Tvari nemajú takú Dušu ako bieli ľudia. Ich duša sa živí gavachom, t.j. energiou trápení iných bytostí. Je to ich výmysel odovzdávať svoje hriechy capovi odpustenia – vypustili capa na pustatinu kde potom v mukách zomieral. Aj jedlo druhu kóšer je také, keď zviera je zabité špeciálnym spôsobom tak, aby zomieralo pomaly na vykrvácanie.

DEVAKONICKÉ TELO
Je to Leg-ochranca, Duša, t.j. jeden z obalov Živatmy – «JA» človeka.

SVETIE TELO
Svetové, Duchovné telo Živy. Vytvára sa Duchovným svetlom Živatiem všetkých tiel Živy v čase ich premieňania sa na Svetové telo, nachodiace sa mimo času a priestoru. Zabezpečuje Žive vlastnosti Osoby, t.j. schopnosť využívať skúsenosti všetkých živatiem svojho tela a byť zodpovednou za ich ďalší evolučný vývoj. Pritom sa Živa pre tieto Živatmy stáva Paramatmou a dosahuje Večnosť, Poznanie a Blaženosť.

PARAMATMA
Všetko prenikajúci Duch, prítomnosť Najvyššieho v každej živej bytosti («para» – najvyššie, «atma» – duch).

PREDSTAVITELIA PEKELNÉHO SVETA
Tvari sú rabi svojho Tvorcu a zo strachu pred trestom sa mu klaňajú a slúžia. Sú to vesmírni paraziti, lebo nie sú schopní samostatne existovať, iba parazitovať na tele planét a ľudskej spoločnosti.

Paraziti sa živia aj Dušou bieleho človeka, čo však ide oveľa ľahšie, ak takýto človek upadne do ťažkého položenia, trápenia. Duša sa rozpadá aj vplyvom alkoholu, drog, či iných chemikálií, o prítomnosti ktorých v jedle a nápojoch ľudia dnes nemajú ani poňatia. Tieto látky narúšajú štruktúru Duše a paraziti ju ľahšie konzumujú. Práve preto Slovania a Árijci nikdy nepožívali alkohol, a to ani v malom množstve. Ako sme už povedali, alkohol sa dostal na slovanské zeme až vtedy, keď začali otvárať kresťanské kostoly a Židia si hneď vedľa nich začali otvárať šenky – krčmy.

Majú sivú farbu kože a oči farby temnoty. Spočiatku boli obojpohlavní (hermafroditi), t.j. mohli byť ženou aj mužom – ich pohlavná orientácia sa menila v závislosti od fáz Luny. Vo Védach sa hovorí, že práve preto tvari vymysleli a zaviedli používanie kozmetických farbív na svoje tváre, aby sa po upravení podobali na ľudí. V prítomnosti ľudí nikdy neskladajú svoje oblečenie, lebo by tak odhalili svoju podstatu. Vytvárajú všemožné, lživé, náboženské kulty a obzvlášť cielene sa snažia ničiť alebo očierniť Kultúru a Vieru Rasy. Všetky ich myšlienky sú zamerané na vládnutie, lebo sa snažia o ovládnutie všetkého, čo im nepatrí. Cieľom týchto Mimozemšťanov je narušiť harmóniu, ktorá vládne vo Svete Svetla a zničiť potomkov Nebeského Rodu, ktorí jediní sú schopní klásť dôstojný odpor Silám Pekla a poraziť ich (Kniha Múdrosti Perúna). Pomocou lži, ľsti a klamu prenikajú do svätýň ľudí, a keď získajú dôveru, začnú systematicky ničiť nasledovníctvo ich Predkov. Všetko, čo sa dozvedeli vykladajú vo svoj prospech a vyhlasujú samých seba za božích poslov, ale Svetu prinášajú len spory a vojny. Používajú lesť a zvrhlé činy aby mladých ľudí odvrátili od Múdrosti a priúčajú ich žiť v prázdnej bezprácnosti tak, aby nenasledovali otcovské tradície.

Siví tvari nepoznajú Česť a Pravdu Nebeskú, pretože v ich srdciach chýba Svedomie. Na to, aby dosiahli svoje koristnícke ciele, sa dodnes snažia vnútiť ľuďom myšlienku o rovnosti všetkých ľudí nezávisle od farby kože, a preto silne propagujú zmiešané sobáše. Ale my už vieme, že ľudia bielej kože majú 16 kanálov ponímania sveta (8 mužských a 8 ženských); ľudia žltej farby kože majú 12 kanálov (6 mužských a 6 ženských); sivej farby majú 10 kanálov (5 mužských a 5 ženských); červenokoží majú 9 kanálov (5 mužských a 4 ženské); čiernokoží majú 6 kanálov (3 mužské a 3 ženské). Preto zmes predstaviteľov rôznych národov môže mať maximálne 14 kanálov, ale toto už nevyhnutne predstavuje nestabilný, poškodený systém vnímania sveta, ktorý privádza k najvyššiemu percentu úmrtnosti, šialenstva a samovrážd. K tomu dochádza preto, lebo každý národ má svoj národný EGREGOR, t.j. informačno-energetické pole, svojho národného vodcu (Boha z Rodu), svojich pomocných duchov, ale zmiešanci nie sú schopní sa plnohodnotne pripojiť k žiadnemu národu, t.j. nemôžu získať ochranu nijakých vodcov svojho národa, ani podporu pomocných duchov. Preto sa ženú od jednej krajnosti k druhej.

Predstavitelia bielych národov majú obrazné myslenie, ktoré im umožňuje vynaliezať a tvoriť. Žlté národy už dokážu len zlepšovať a skrášľovať. Červenokoží sú iba dobrými ochrancami toho, čo dostali. Čiernokoží sa dobre zžívajú s Prírodou, ale ak sú od nej odorvaní a prenesení do umelého prostredia, tak sa menia na otrokov alebo ničiteľov. Sivokoží sú schopní iba parazitovať na cudzom dobre.

Tvari a hybridi sa dajú rozoznať aj podľa aury. Aj tu v princípe platí, že temné farby ukazujú na Temný pôvod, svetlé na Svetlý pôvod, je to však trochu zložitejšie. Mnoho ľudí vidí aury a nevie si ich význam vyložiť.

Tvari sú vesmírni paraziti a prileteli na Zem približne pred 5 tisíc rokmi. Podľa údajov z Véd pristáli na ostrove Lanka (dnes Srí Lanka) na začiatku obdobia, ktoré Indovia nazývajú Kali Juga a my Noc Svaroga. Je to obdobie úpadku Kultúry a nastoľovania Civilizácie. Ich postup je – ako sa píše v Knihe Múdrosti Perúna – vždy rovnaký. Pristanú v takej oblasti Zeme, kde žijú divé kmene (negroidné) a zmiešajú sa s nimi. Spočiatku majú sivú kožu a úplne čierne oči bez rozlíšenia dúhovky a zreničky a zľahka povytiahnutú formu lebky. Potom mimikrujú, t.j. nadobudnú ľudský vzhľad, ale nie vnútorný obsah. Následne sa vyhlásia za Bohom vyvolený národ a usilujú sa vnútiť ľuďom cudzie náboženstvo. Ich hlavným cieľom je vždy ovládnuť zdroje.

OKAMIH PRAVDY
V dnešnej dobe sa postupne odkrýva zákulisie bankárov, úradníkov a podobných ľudí, ktorí sú pri moci. Načo potrebujú moc a peniaze? Načo potrebuje tento druh ľudí viac peňazí, ako by normálne stačilo na zakúpenie si všetkého, čo potrebujú k životu? Načo toľko peňazí? Skupujú bohatstvo: zlato, diamanty, prvky vzácnych zemín. Predstavte si, že pri veľmi skromnom odhade vyťažíme na zemi ročne asi 3,5 tisíc ton zlata. Neoficiálne zdroje uvádzajú oveľa vyššie hodnoty. Ľudia, ktorí pracujú na ťažbe tvrdia, že jedno priemerné sibírske nálezisko vydá ročne od 40 do 100 ton zlata. Toto sa odváža na vagónoch preč. Ale koľko zlata sme mohli vyťažiť za historické obdobie ľudstva? Bola by to hora ako Mount Everest. Mali by sme veriť, že všetko sa stráži vo Fort Knoxe, ale aký význam by malo takéto hromadenie zlata?

Aj diamanty sa ťažia v obrovských množstvách. Bývalý riaditeľ firmy Diamanty Ruska – Sacha uviedol, že diamanty sa rovno z náleziska odvážajú priamo do Izraela – akože na opracovanie. Ako keby v Rusku neexistovali kvalifikovaní špecialisti. To isté platí pre prvky vzácnych zemín a ropu.

Dnes sa už k takýmto informáciám dostane každý, kto má záujem a vie ako ich hľadať. Kto nehľadá nezistí nič. V prastarých zdrojoch sa píše prečo a načo sa tvari koncentrujú práve na tieto položky. Zlato je pre tvarov akumulátor slnečnej energie, diamanty používajú ako palivo pre ich kozmické koráby. Ropu a prvky vzácnych zemín používajú siví ako konštrukčný materiál.

ZAČÍNA DEŇ SVAROGA
Tvari a hybridi dnes tvoria väčšinu obyvateľstva Zeme. Najmenej ich je v Rusku, o niečo viac v okolitých slovanských krajinách (Poľsko, Slovensko, Čechy…), ďaleko viac v západnej Európe a najviac vo Veľkej Británii a USA. Védické zdroje nám hovoria, že tvari nikdy neodovzdávajú Zeme bez boja. V súčasnosti je hlavnou základňou tvarov Mesiac, najmä jeho odvrátená strana. Je to zároveň hlavné centrum, kde sa zo Zeme vyvážajú suroviny, a kde je umiestnená aj ich vesmírna flotila. Práve preto sa Armstrong psychicky zosypal keď uvidel, čo sa tam deje. Američania síce na Mesiaci boli, ale to, čo ukazovali svetu, bolo nasnímané v Hollywoode.

Pretože Svetlo a Tma nemôžu existovať naraz, technokratická Civilizácia dneška bude zničená. Naši Predkovia sa v súčasnosti už sústreďujú práve na toto. Bytosti Javi nemajú povolené prekračovať Svarožiu hranicu, teda hlavné vojenské operácie sa začnú po vstupe do Bieleho Sveta, t.j. po roku 2012. Neznamená to však, že dovtedy sa nič nebude diať a všetko bude prebiehať v kľude. Práve naopak, už treba čakať všetko.

Do tejto logiky zapadá aj posledná kríza. Plán tvarov je vytiahnuť od pozemšťanov vrátane oligarchov posledné peniaze a za tieto prostriedky skúpiť všetky vyťažené zemské zdroje a prepraviť ich k sebe, na svoje planéty.

Stalo sa však niečo neočakávané, v novembri minulého roku už zaujali okolo Jarily-Slnka bojovú pozíciu flotily našich Svetlých Bohov. Posledné dejstvo Veľkej hry začalo.

2009

NAŠI PARTNERI: