VEČE A AKO ĎALEJ

16. októbra 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), CESTA DUCHOVÉHO VÝVOJA, DEDIČSTVO PREDKOV

V septembri t.r. (ešte v 7524 od UMHCH) sme sa po prvý raz stretli na celoslovenských Veče v Nitre. Bolo to logické vyvrcholenie jednej etapy vývoja v našej krajine. Predtým sme avizovali celoslovenskú aktiváciu štruktúry ľudí, ktorí majú záujem sa spájať s cieľom niečo spoločne vykonať pre zmenu a na priblíženie hodnôt, ktoré vyznávali naši Predkovia a ktoré chýbajú v demokratickej spoločnosti. Vari nemusíme ani prízvukovať, že máme na mysli skutočný význam slova „demokracia“, t.j. tak, ako ho ponímal ešte Platón a vôbec celý starovek vrátane našich Predkov.

Vzhľadom na vývoj príspevkov na Veče je jasné, že situácia sa nevyvinula tak, ako sme predpokladali – ale nemožno to nazvať zlyhaním. Tak ako sa strom nemôže zo semena hneď zmeniť na ohromnú konštrukciu zrelého stromu bez postupnej reťaze zmien, tak ani všetka nízkofrekvenčná energia nie je schopná sa transformovať na vysokofrekvenčnú bez zákonitých evolučných etáp. A my nie sme nič iné ako forma energie – nič viac a nič menej.

Energia nie je iba to, čo si úzko ohraničený človek zvykol nazývať energiou – zvyčajne za ňu považuje iba to, čo hreje a svieti. Ale energia to je aj Zem, aj vzduch, aj to, čo nevidíme, lebo sa to nachádza za hranicou nášho ponímania. Všetko okolo nás je energia, ktorá je vyjadrená v rôznych formách. Energia je proste ľubovoľný druh matérie ako fyzickej, tak aj jemnohmotnej úrovne, ktorá sa nachádza za hranicou ponímania človeka.

Energia je zároveň nekonečné stupňovité schodisko prechodných stavov matérie. V nižšom frekvenčnom spektre je fundamentom hrubá, fyzická matéria, ale v hornom frekvenčnom rozsahu to je vyšší stav Ducha, Duchovná matéria.

Pre tých, ktorí si zvykli hľadať slovné hračky hneď dopĺňame, že budeme používať výrazy, na ktoré je dnešný človek zvyknutý – bez ohľadu na to, že existujú aj ekvivalenty v našom prastarom – staroslovienskom – jazyku. V tomto prípade je pre nás dôležitejšia ľahká zrozumiteľnosť ako hra na mačku a myš. Všetko má však svoje hranice a súvislosti vyplynú ďalej v texte.

Na Veče sa tradične stretávajú členovia Občín – ale dnes je potrebné jasne porozumieť tomu, čo to je Občina. Je to skupina ľudí, ktorí vyznávajú špecifický systém hodnôt a skrz neho spoznávajú špecifický systém poznatkov. Taká skupina je teda spojená niečím, čo je spoločné pre všetkých členov spoločenstva. Je to zároveň skupina, v ktorej každý jej člen pozná svoje miesto, t.j. má v nej svoju neopakovateľnú úlohu. Plnenie tejto úlohy každým členom Občiny určuje vývoj Občiny ako celku. Občina je – inými slovami – jednorodé spoločenstvo, v ktorom každý člen pozná, má a napĺňa svoje funkcie a povinnosti.

Z védického pohľadu sa na všetko vôkol nás pozeráme ako na odraz vyšších štruktúr, t.j. môžeme ponímať náš svet ako holografický Obraz Vyššej reality. Preto môžeme použiť princíp „ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok“. Ak teda náš Svet považujeme za mikrokozmos, tak musí existovať makrokozmos, teda niečo také ako „zdrojový kód“ programu nášho Sveta, t.j. Sveta Javi.

Duchovná a fyzická rovina nie sú dva do seba nezapadajúce protiklady, ale sú súčasťou jediného celku v tom istom živom organizme ohromného Jestvovania, ktorí ľudia odpradávna nazývajú Kozmosom.

Kozmos obýva nespočítateľné množstvo foriem Života – stačí otvoriť Knihu Svetla – ktoré majú svoje vlastné Duše s vlastnými cieľmi vývoja. Každá Duša – nezávisle od toho, v akej materiálnej alebo jemnohmotnej forme prechádza svojím evolučným vývojom – nie je náhodnou, samostatnou entitou sama pre seba, ale je to predprogramovaný, presne zostavený a „prepočítaný“ komponent Zhora ako určitá konkrétna Jednotka. Má povinnosť pre ohromnú Bytosť Kozmosu vypĺňať konkrétnu úlohu, ktorá je rovnako ako jej samotná existencia daná Zhora. Z tohto pohľadu vyplýva záver, že človečenstvo ako forma jestvovania je stav matérie nevyhnutný na určitý časový úsek. Dá sa to porovnať s nejakou bunkou v tomto organizme, ktorá sa v potrebný čas zrodí kvôli konkrétnemu cieľu a ktorá neodvratne zanikne po vyplnení svojej úlohy.

Ale samotný vývoj každej z Jednotiek (Duše), ktoré tvoria človečenstvo, ako aj iných Jednotiek, ktoré osídľujú ohromný organizmus Kozmosu nepredpokladá zastavenie vývoja smrťou. Tá je iba transformáciou Duší najskôr skrz púť postupných materializácií vo fyzickej matérií a potom v jemnohmotnej. Toto pokračuje až po dosiahnutie najvyšších stavov Ducha. To, ako si Duša viedla v predchádzajúcom živote ovplyvňuje jej ďalší mód chovania v ďalších inkarnáciách, alebo aj ďalej, na úrovniach existencie Hierarchie v Pravi.

Jednotlivé Bytie možno považovať za špecifický prvopočiatok, ale čo do svojej podstaty pochádza z tých najvyšších úrovní, t.j. z Pravi. Čo sa týka svojej všeobecnej konfigurácie je vytvorené nato, aby jediné celé mohlo byť časťou, a aby časť mohla byť jedinou Podstatou Jestvovania. Takto došlo k implementácii obsiahnutia všetkého v jednom a jedného v mnohom.

Vyššie Jestvovanie, alebo inak ten ohromný kozmický organizmus, v ktorom existujeme a vyvíjame sa je výtvorom druhých, ešte Vyšších Bytostí, ktoré sa vyvíjajú na ešte vyšších rovinách jestvovania.

A takto sa zrodila závislosť jedinej celostnosti v celom objeme od jednej časti, ktorú obsahuje. Bez nej Jestvovanie nebude mať tie konštruktívne údaje, ktorými je v plnej štruktúrnej konfigurácii a prestane byť samým sebou.

Ale toto nemôže nastať vďaka systematizácii a kontrolno-kvalitatívnemu odberu novovytvorených Jednotiek po ich prvej z rady etáp životnej púte na materiálnej úrovni jestvovania, na úrovni ktorej je Jednotka podriadená štádiám inkarnácií. Systém vývoja Jestvovania zahŕňa v sebe mechanizmus kontrolno-kvalitatívnej regulácie aj všetkých znovuvytvorených Jednotiek čo znamená, že nepodarok nebude prepustený vyššie.

Kvalitatívny výber Jednotiek – t.j. Duší – sa realizuje na počiatočnej etape vývoja v materiálnej Úrovni Javi, t.j. po rade ich prvomaterializácií na Zemi. To je systém „spracovávania“ – Duše, ktoré nemali šťastie sú rozkódované po určitom počte inkarnácií a prestanú existovať ako osobnosti, t.j. nad úroveň Zemskej roviny nie sú prepustené – a hotovo.

Formujúcim momentom Jednoty je zdokonaľovanie celostnej štruktúry Jestvovania vďaka vývoju a zjednocovaniu nekonečne potenciálnych súčastí množstiev častí svojej Podstaty. Nekonečnosť je v tomto význame vyjadrená špecifickým štádiom konečných čo do kvality vytvorených objemov, majúcich nedokonalosť vo vývoji na danej Úrovni zdokonaľovania.

Takýmto spôsobom sformovaná potenciálna báza dáva Jedinocelostnej štruktúre stavby funkciu nekonečnosti v zdokonaľovaní všeobecného potenciálu vďaka vývoju vlastných prvobytných základov. O vývoji akýchkoľvek miniobjemov alebo Jednotiek možno hovoriť ako o nekonečnosti evolúcie v celom. Ľubovoľná nekonečnosť vyjadruje štádium konečných objemov, ktoré sa menia kvalitatívne aj kvantitatívne. Nekonečnosť existuje iba vďaka tomu, lebo ľubovoľná etapa vývoja akejkoľvek formy predstavuje nedokonalosť vo vývoji na danej Úrovni zdokonaľovania, a teda možnosť ďalšieho evolučného vývoja.

Vráťme sa teda k našej Občine. Ako Rody tvoria Občiny, tak Občiny tvoria Dŕžavu. A pretože ako hore tak dolu, tak nie je jedno ako sú formované Občiny. Zásadne sa formujú zdola, od základných buniek spoločnosti.

Aká je kvalita Občín, taká je kvalita celej spoločnosti – čo dnes určite netreba komentovať. Vytvoriť Občinu – v zmysle jej definície na začiatku – nie je vôbec jednoduchá vec. Závisí totiž od každej jej „bunky“, t.j. jednotky. Naši Predkovia používali porovnanie so sudom medu a lyžičkou dechtu. Lyžička dechtu znehodnotí celý sud medu, ale lyžička medu nenapraví sud dechtu.

Ak sme pochopili význam Občiny – môžeme hovoriť o komponente Kozmosu – tak môžeme prejsť priamo k téme tohto článku. V tomto roku sa nám po prvý raz podarilo osláviť oba najdôležitejšie Sviatky nášho Leta – Sviatok Kupalu aj Letný Deň Perúna. Pochvala patrí najmä organizátorom oboch podujatí, t.j. Považskej Občine aj skupine v okolí Liptovských Revúc. Samozrejme aj všetkým ostatným, ktorí priložili ruku k dielu. Máme na mysli najmä stany, organizáciu stola pohostenia, vareniu na ohnisku, príprave dreva a pod. Na Liptove pribudla aj skutočne profesionálna organizácia – čo nie je na podujatiach kde je veľa ľudí nijako zanedbateľné – záchodov. Rovnako bolo veľmi pekné organizovanie lukostreľby pre deti. Všetkým naozaj srdečná vďaka.

Čo sa týka Sviatku Perúna, možno jeden postreh. Ako vyplýva z úvodu, skutočný vývoj má svoje štádiá a žiadne sa nedá preskočiť. Sme ešte ďaleko od správneho vzťahu k Prírode, preto nie každá „ekológia“ musí existovať za každú cenu. Vďaka tomuto komponentu sme zdĺhavejšie zapaľovali Oheň. Tu patrí aj rýchlosť spievania Hymny Ohňu. Pomalý rytmus nastavuje pomalý dej, čo je všeobecne platné.

Za „ekologické“ môžeme však považovať napríklad tie matky či rodiny celkovo, ktoré prišli na miesto osláv na vlakoch, hromadných spojoch a pešo. Napríklad jeden účastník prišiel na bicykli až z Mladej Boleslavi – a to už je čo povedať.

Nemôžeme nespomenúť, že niektorí si mýlia slávenie Sviatku s nejakým festivalom. Tu nejde o žiadne vystúpenia skupín či jednotlivcov alebo prehrávanie reprodukovanej hudby. Skôr – presnejšie predovšetkým – tu ide o ukážky toho, čo účastníci osláv dokážu sami. Môže ísť o spev, hru na hudobných nástrojoch, tance, bojové umenia a podobne – ale vždy má ísť o umenie tých, ktorí sa osláv zúčastňujú.

Na Sviatky má vtedy význam chodiť, ak naozaj chceme pracovať na svojom Duchovnom vývoji. Ako je nastavená myseľ, taká energia na nás zostupuje. Na našich Sviatkoch – a najmä týchto dvoch – je poskytovaná možnosť využívať energie. Vieme, že pri týchto – pre nás hlavných – sviatkoch dochádza k dlhodobým výtryskom energií, s ktorými by sme sa mali učiť pracovať a používať ich. Tok energií sa spúšťa už pri úvodných slovách Obradu a trvá v podstate po celý čas. Preto je dobré ostávať na mieste osláv po celú noc, lebo aj v spánku pôsobia energie na naše biopole blahodarne. Takto dochádza aj k rozširovaniu Vedomia.

Nečudo, že tieto Sviatky – vďaka blahodarnej energii – boli „zabudnuté“, ale namiesto nich nám „ponúkajú“ slnovraty. Slnovrat je síce tiež sviatok, ale na rozdiel od Kupalu a Perúna je z energetického pohľadu „zaujímavá“ hodina zmeny pohybu Slnka a plus-mínus cca 10 minút. Hotovo, nič viac. Navyše slnovraty vytvárajú dojem, že sme boli primitívi, ktorí dokázali registrovať iba takéto úkazy.

Ak hovoríme o energiách, tak ešte jedna poznámka. Pred akýmkoľvek energetickým cvičením – vrátane bojových umení – je dôležité si vyjasniť, čo chceme danou aktivitou dosiahnuť. Môže ísť o Duchovný vývoj, celkový dostatok a pod. Podľa toho čo máme v mysli bude táto „filtrovať“ druh energie, ktorý danou energetickou aktivitou naberáme. Energiu vôkol nás populárne nazývame Prana, alebo tradične slovansky Rieža. Ide principiálne o to isté. Ak ľudia iba „žijú z Prany“ to ešte neznamená, že sa „kŕmia“ pozitívnou energiou – spravidla konzumujú to, čo sa nachádza v ich okolí. Boli sme stvorení s tráviacim traktom, preto nie div, že mnohí „Pranojedi“ končia so zhubnými ochoreniami tráviaceho traktu. Tieto otázky budeme preberať v pripravovaných kurzoch Psychoenergolytiky.

Ak by sme chceli „natvrdo“ prejsť na režim Kopného Práva, tak východiskové podmienky sú veľmi jednoduché. Voliť môže kopný muž, ktorý musí mať vek minimálne 50 rokov, mať už vnúčatá, je hlavou Rodiny a narodil sa na zemi kde žije.

Okrem ďalších detailov sa všetky spory rozhodujú jednohlasne, t.j. vec sa musí vyjasňovať dovtedy, kým všetci stanovisko pochopia a súhlasia, alebo vec zavrhnú.

Pretože veci sa dávajú do pohybu od desiatnika, tak je očividné, že všetko začína voľbou zdola. Takto si v každej Občine naši Predkovia zvolili toho, kto ich zastupoval. Preto možno povedať, že Dŕžava držala na moci Rodov, t.j. na Občinách. A ako to môžeme použiť dnes?

Aby sme išli poporiadku, tak pri návrhu našej celoplošnej organizácie sme vychádzali z dvoch smerov. Vytvorila sa skupina ľudí, ktorí sa najaktívnejšie prejavovali v príprave podkladov na celoplošnú činnosť – ale nebola to skupina ľudí zvolená zdola. Na druhej strane – koľko máme už na našom území zorganizovaných a fungujúcich Občín? Odpoveď poznáme všetci.

Pretože v takomto rozložení energií sme nedosiahli na Veče súlad, nemá význam ďalej pokračovať, kým sa veci nedajú do súladu. Ale tu musíme brať do úvahy aj faktory, ktoré sa veľmi dlho do úvahy nebrali – ak chceme vyjsť zo slepej ulice. O čo ide?

V minulosti boli vytvorené Pravidlá pre ľudí, ktorí žili v minulosti. Vzhľadom na situáciu, v akej sa nachádzame dnes – a nie je nijako ružová – môžeme povedať, že sme ZLYHALI. Za posledných cca 2 000 rokov sme mali Duchovne vyrásť tak, že dnes mal náš mozog pracovať niekde na úrovni 50%. A kde sme? Komu pracuje mozog na nejakých 5-6% toho môžeme považovať za mimoriadny nadpriemer. Problém však je, že Vesmír neberie do úvahy naše zlyhanie – on nás postupne ale nezadržateľne presúva do oblasti Vysokých frekvencií – Noc Svaroga už skončila. Pre tých, ktorí „čakajú“ na ukončenie Veku Vodnára tiež nemáme dobrú správu – tu síce termíny nie sú až také exaktné, ale všetky dostupné hovoria o skončení v rokoch 2012 až 2013. Tak či onak, Nový Vek začal.

Prostredie nových, Vysokých energií vyžaduje kompatibilitu mozgu na úrovni okolo 50%. Pre nižšie frekvencie bude definitívny nástup smrteľný. Pravdou je, že okolie sa zatiaľ mení pomaly, ale už zreteľne. Kedysi sa hovorilo o rodiacich sa zázračných deťoch „Indigo“, čo je termín vymyslený zakladateľom Scientologickej cirkvi Hubbartom. Indigo síce leží v temnej časti spektra, ale fakt, že sa začali rodiť iné deti nastal. Dnes už sme zase ďalej – hovorí sa o „Briliantových“ deťoch. Skryť sa to jednoducho nedá. Problémom však ostáva energetický potenciál rodičov – najčastejšie z detí vychovávajú ešte horších biorobotov ako sú oni sami. Je to smutné, ale je to fakt – za ktorým sa ťahá strašná zodpovednosť rodičov, biorobotmi zatiaľ ešte nevnímaná.

Treba povedať, že tradičné, staré prístupy nie sú principiálne zlé, ale my namiesto Duchovného vývoja volíme obchod. Zdravomyslie však tak či onak predpokladá komponent vlastnej skúsenosti aj radu odborníka v danej oblasti. Ako teda z toho von?

Jediná istá cesta je vytvorenie si priameho kontaktu na svojho Nebeského učiteľa – čo je ten zástupca nášho Rodu, ktorý bol pri našom vzniku (nie tejto inkarnácii) a „vykonáva nad nami dohľad“. Je to teda priame spojenie na Rod bez egregoru. Tento kontakt je možný výlučne na Vysokých frekvenciách – a toto je aj hlavnou úlohou komplexu cvičení Psychoenergolytiky, hoci „vedľajším účinkom“ je aj bojový systém Biely Medveď. Hlavný cieľ však je štart Duchovného vývoja, rozširovanie Vedomia.

Takže sme tu. Okolitý svet sa zmení – zatiaľ nie je jasné, či to bude vojna, kataklizma, či kombinácia oboch. Môže sa to zaobísť aj bez toho, ale zmena nastane. V Knihe Múdrosti Perúna sa hovorí o Ohni odplaty, ktorý zostúpi z Nebies. Môže ísť o Vysokoenergetické bytosti – Legov – ktoré sú plazmovej podstaty. Naša Duša je tiež plazmovej podstaty – preto ju čistíme na Sviatkoch preskokmi cez vatru. Nebeská plazma zostúpi a bude páliť temné komponenty v našich biopoliach, čo vyvolá okamžitú energetickú nerovnováhu a smrť väčšiny takto zasiahnutých ľudí. A – koniec koncov – môže ísť aj o kombináciu všetkých faktorov. Napríklad Vanga pripomína, že pri udalostiach „čistky“ nepomôžu ani peniaze, ani iné miesto na Zemi.

Tu musíme hneď doplniť, že nepodávame žiadne presné termíny a opisy. Isté je iba to, že novo materializujúce sa Duše budú schopné žiť v novom prostredí, ostatní budú z neho odstránení. Presnejšie, väčšina bude z neho odstránená. Také sú aktuálne predpovede podávané kontaktérmi s Vyššími Svetmi. V podstate však sedia so starými.

Ako hore tak dole, ako vnútri tak navonok – už to poznáme. Kto má akú frekvenciu mysle, tam bude aj zaradený. Svoju frekvenciu si totiž každý vybral sám, svojim spôsobom života a hodnotami, ktoré vyznáva, resp. nevyznáva. Ale tu vstupuje do hry ďalší veľmi dôležitý faktor. To, čo platilo pre našich Predkov dnes nemusí platiť v celku – veď pri znalosti týchto podkladov sme tak či onak prehrali. V praxi teda už nie je dôležité, či nosíme dlhé vlasy, brady alebo ľudové kroje. Môžu byť ako sprievodným javom Duchovne zrelého človeka, tak aj kamuflážou. Rovnako nie je dôležité, kto vie čo odrecitovať – čo neznamená, že „recitované“ časti sú zákonite zlé. Všimnite si napríklad psa. On síce svojho pána spozná podľa hlasu či postavy – ale aj tak si musí všetko overiť oňuchaním. Zvieratá to majú zložitejšie, lebo my ľudia sa obliekame často každý deň úplne inak. Overenie zovňajšku teda nie je dosť, musia vykonať aj „hĺbkovú kontrolu“. A čo robíme bežne my? Spoliehame sa na „Image“, podstatu neoverujeme skoro nikdy. Berme si príklad zo zvierat, je čas to zmeniť.

Recitovanie védických textov, nosenie kroja, dlhých vlasov či brady dnes teda nie je také dôležité, najmä ak človek začína vedome pracovať s energiami. Ale tak či onak ide iba o povrchové ukazovatele. Nikto nezrušil Kony Rita ani nedal právo odoberať život iným bytostiam len pre zisk či preto, lebo „mäso môžem“ alebo že drevo sa dobre predáva do zahraničia.

Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj tých, ktorí by chceli ľudí odhadovať iba podľa ich zovňajšku. Medzi najčastejšie prípady patrí farba očí či vlasov. Aj keď sú to skutočne platné parametre, nemožno ich dnes považovať za absolútne a neomylne ukazujúce o koho ide. Pre tých, ktorým to nestačí pripomíname skúsenosť, ktorú opisuje David Icke. Rovnako dnes nie je smerodajná farba vlasov – ide v podstate o ten istý princíp. Pretože tvari vedia mimikrovať, tak „ideálny Slovan“ čo do zovňajšku je skôr podozrivý… aj keď netreba hneď každého podozrievať. Práve nato nám naši Predkovia zanechali princíp Zdravomyslia. Veď napríklad nacistická ideológia – ktorá nemá s nami nič spoločné – považovala za ideálneho Árijca blonďáka s modrými očami. Ale z nášho – vlastného – pohľadu to je Svätorus.

Samozrejme že to neznamená, že neexistujú iné „podporné indikátory“, ale to je už iná téma.

V Rusku kresťanská cirkev dlhodobo posielala provokatérov medzi slovanské Občiny, ktorí veľmi často začali vystupovať extrémne radikálne ale navonok „slovansky“. Toto privolalo už logickú reakciu štátneho aparátu a tak sa stalo čo sa stalo. Teda ďalší ukazovateľ – ak chceme použiť skúsenosti z Ruska – je vyvarovať sa extrémne „rýchlemu“ slovanstvu. Máme na mysli tých, ktorí napr. ešte pred rokom o slovanskom védizme ani netušili, ale dnes by najradšej „evanjelizovali“ všetkých. Buď ide o nevyzretých jedincov (semienko sa nemôže stať hneď stromom) alebo aj provokatérov. Výber necháme na vás.

Ak si to zhrnieme, výsledok je pomerne jednoduchý. Občina je homogénne spoločenstvo, ale v dnešných podmienkach nemusí byť výlučne „usadená“ v klasických Rodových osadách. Skôr prichádza do úvahy – vzhľadom na špecifiká našej krajiny – prepojenie „virtuálne“. U nás nie je problém sa hoci aj ten istý deň stretnúť, ak nastane taká potreba. Kto chce ísť žiť priamo do Rodovej osady môže – je to jeho vec. Občiny musia vznikať prvé, ich zástupcovia môžu následne tvoriť aj vyššiu štruktúru podľa potreby. Najskôr teda vytvoriť Občinu, potom organizovať ostatné. Naopak to nepôjde, už sme sa presvedčili.

Ale pred nami stojí aj veľa ďalších úloh, nejde iba o Rodové osady. V školách učia naše deti cudzej ideológii, nenavrátili nám naše Sväté miesta, kde by sme mohli znovu stavať Svätilištia a Kapištia, celkovo dnešná spoločnosť je nevedomá vlastnej minulosti, veľkosti vlastných Predkov.

Čo sa týka nášho vlastného postoja – rovnako ho budeme modifikovať vychádzajúc z danej skúsenosti. Naša úloha je a ostáva prinášať poznanie. Nebudeme teda viac vstupovať do žiadnych organizačných zoskupení. Ostatné veci budú postupne privedené na patričnú mieru.

16.10.2016

NAŠI PARTNERI: