VEKTOR ZDRAVIA

1. júna 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Tradícia hovorí, že ak dom nie je postavený harmonicky s vibráciami Vesmíru, tak postupne zabíja v ňom bývajúcich. V dome, ktorý nezodpovedá Zlatému rezu sa vytvárajú stojaté vlny, ktoré „nekompatibilný“ objekt v našom Vesmíre postupne likvidujú. Ak sa z takéhoto domu nakoniec všetci odsťahujú, tak sa postupne – sám odseba – začne rozpadávať. Dovtedy sa nerozpadával preto, lebo stojaté vlny boli likvidované energiami obyvateľov domu, ktorí mali záujem na svojom dome… aj keď ten ich takto postupne zabíjal.

Principiálne to isté platí aj pre človeka, teda presnejšie pre humanoidov. Ak sú aj človekovia, ale nie sú „kompatibilní“ s reálnym Obrazom Sveta (už vysvetlený α rytmus mozgu, t.j. bukvica „N“), tak sa v ich energetickom poli tiež vytvárajú stojaté vlny, ktoré sa snažia nekompatibilný objekt zlikvidovať.

Každého človeka môžeme v danej reálnosti ponímať aj ako energeticko-informačnú sféru vytvorenú pohybom častice bez kľudovej hmotnosti (Živatmy) po prstencovej dráhe rýchlosťou svetla. Ak je Živatma z oblasti nad našim Všehomírom, tak rýchlosť svetla je značne – v násobkoch – rýchlejšia ako rýchlosť svetelných častíc nášho Jarila.

Ak humanoid nie je kompatibilný so zlatým rezom, tak jeho existencia závisí od toho,  koľko energie nakradne od človekov.

Tradícia tiež hovorí, že každý človek má 16 komunikačných kanálov s okolitým svetom. O 8 z nich sa je potrebné postarať, aby pracovali správne a zvyšných 8 sa potom otvorí automaticky:

A tak prichádza logická otázka: Ako to je s tou samoliečiacou schopnosťou? Nuž, pozrime sa na to.

Teraz sa pozrime iba na tie súvislosti, ktorými sme sa doteraz nezaoberali. Pri vstupe do J/S sme dostali konkrétnu životnú úlohu – Misiu – bez splnenia ktorej nás nevpustia nazad k Makoši. To je naša Inkarnácia. Po vstupe do našej 12-rozmernej Hry sme sa materializovali až vo fyzickom tele. Misiu plníme akosi iba čiastočne, na viacero reinkarnácií. Reinkarnácia však trvá od toho istého bodu do toho istého bodu – tak trvá celá vlna:

Ak plníme reťaz našich reinkarnácií so zachovaním vertikálneho pohybu, tak každá reinkarnácia nás približuje k cieľu.

Ale ak prestaneme plniť Veľký Cieľ, tak sa zamotáme do bezvýsledného cyklu reinkarnácií, ktoré však nikde nevedú, a ani nemôžu trvať večne. V takom prípade sa bukvica IŽA zmení iba na akúsi „okyptenú“ verziu:

Áno – vytvorí sa onen známy symbol nekonečnosti – „ležatá 8“.

Teoreticky môže znamenať nekonečno – problém je iba v tom, že stratila vektor pohybu nahor, teda prestala plniť Misiu. Zabezpečuje iba „zdravý život“, čo je však pre človeka so Živatmou málo. Je to dokonca zlyhanie Misie!

Keďže my žijeme vnútri 12-rozmernej Hry, tak si zopakujme základné poznatky:

Keďže k Makoši nás pustia VÝLUČNE po splnení Misie, tak priestor vlny „po smrti“ musíme prežiť iba niekde vnútri 12R Hry. Ak sme pokročili, teda ideme nahor cestou vystupujúcej špirály, tak periódu do ďalšej reinkarnácie strávime niekde v 10-11-12 dimenzii (v NEBI, t.j. tam, kde „Niet bohov“), teda doplníme si energetické zásoby a nová reinkarnácia má šancu byť tiež prínosnou. Rozhoduje to, aký Obraz Sveta sme si počas prvej polvlny vytvorili – či zodpovedá realite Všehomíru, alebo je iba prízrakom reality, postavený na želaniach a špekuláciách. Nemožno viniť nikoho – rozhodli sme sa sami. Tam sme buď v „Očistci“ alebo v „Pekle“. Dobrá správa je, že v „lokálnom“. V každom prípade zrod v novej reinkarnácii bude z energeticky menej výhodnej pozície ako práve končiaca sa reinkarnácia.

A čo bude v ďalšej reinkarnácii rozhodneme zase my sami.

Ako to teda je so schopnosťou samoliečenia? Ide o to, že máme v princípe na výber 2 možnosti. Žiť zdravo a ostať na mieste, alebo žiť zdravo a zachovať si hybný moment vývoja. A tu u mnohých badať nedostatočne vyvinutý Obraz Sveta.

V našej Kultúre poznáme princíp celiteľstva a liečiteľstva. Liečenie je odstraňovanie zdravotného problému. Spravidla odstráni zdravotný problém, ale na tom aj všetko skončí.

Druhý spôsob je celostnosť, čo poznáme ako celiteľstvo. Tu vychádzame z Nášho Obrazu Sveta: JAV, NAV a PRAV. Na úrovni Javi sa problém fyzicky odstráni, na úrovni Navi sa navodí energetická rovnováha a na úrovni Pravi sa orgány navrátia do súladu s informačnou matricou človeka pri zachovaní vektora pohybu nahor.

Inými slovami, proces celiteľstva riadime z vysokých dimenzií.

Proces koncentrácie výlučne na zdravie bez uvažovania o vlastnej Misii sa odohráva na TRETEJ DIMENZII, t.j. riadený je nanajvýš zo ŠIESTEJ DIMENZIE.

Teda presnejšie, ten-onen konkrétny človek, ktorý sa snaží zdravo žiť, vedie zdravú životosprávu vrátane všetkého, čo konzumuje, teda všetko čo robí podriaďuje zdravému spôsobu života, ten sa nachádza v PLUS TRETEJ DIMENZII.

Prinavrátilo sa nám Znanie racionálnosti Kosmosu, ale sú takí, ktorí ho nevidia, presnejšie nemajú záujem vidieť, lebo nedomyslia za hranice materiálneho sveta. Žijeme v ohromnom, veličiznom, logicky usporiadanom Priestore (Kosmose). Kto do danej racionálnosti nezapadá, toho Kosmos v bode overovania proste zlikviduje ako nekompatibilnú súčiastku, ohrozujúcu spoločnú jednotu a logické spojenia ohromného mechanizmu.

Tam nieto ľútosti, tam nieto súcitu, nieto žiadnych príbuzenských ani priateľských vzťahov v zmysle existencie čo i len minimálnej možnosti ovplyvňovať kohokoľvek rozhodovanie. Ani dobré, ani zlé vzťahy či známosti. Iba holá, racionálna, kauzálna reťaz príčiny a dôsledku.

Sú takí, ktorí nedokážu vydolovať ani len to najmenšie zrniečko vlastnej Vôle, a preto ostávajú v obraze Buridanovho osla. Ak niekto žije takýto život, tak z pohľadu Kosmosu to je „prechodový život“. Je to taký život, v ktorom nerobí nič okrem toho, že prechádza životom. Je to však „nekompatibilný“ život, lebo je bez VÝVOJA. A Svetlý Vesmír od nás vyžaduje PRÁVE vývoj. Taký jedinec sa nevyvíja tak, ako sa človek má vyvíjať, ako to očakáva Kosmos. Je iba starostlivo, čerstvo udržiavaným – všetkými vitamínmi a zdravou životosprávou – krmivom pre larvy. To je fakt. A že prečo sa tak daný jedinec rozhodol, čo ho ovplyvnilo – to Kosmos neskúma. Lebo každý sa rozhoduje slobodne.

Ako vyzerá správny postup, t.j. aj zdravý život, aj vývoj nahor? Napríklad takto:

Človeku napríklad z nejakého dôvodu bol odobraný nejaký vnútorný orgán. Samozrejme, že potrebuje udržiavať zdravú životosprávu a celkovo režim života, ale to je iba materiálna a energetická stránka – liečiteľstvo. V meditáciách si odstraňuje negatív, potom vytvára a čo najčastejšie udržiava jasný Obraz orgánu, ktorý chce dať do poriadku. V stave mysle napríklad v 16. dimenzii vnútorný orgán nakoniec dorastá. Takéto konkrétne skúsenosti už poznáme z použitia metodiky Metafyziky pre Život v Rusku. A to je už celiteľstvo.

Ak sa pozrieme detailnejšie do +3 dimenzie – dôsledná zdravá životospráva – tak pri zahrnutí aj torzných vĺn (čistky a meditácie) sa odstraňuje hranica smrti a človek môže žiť v podstate bezhranične (bukvica IŽA):

Pretože ak chýba prvok Pravi, tak pre každého v delenej časti Hry platí škála Smrti (ak je vedomie človeka pod 8. dimenziou):

Iba zdravým spôsobom života môže človek v 3. dimenzii odstrániť všetko, čo mu bráni dôjsť po hranicu Smrti. Ďalej však nie:

Môže síce v nejakej podobe dosiahnuť aj akýsi variant nesmrteľnosti, t.j. môže sa reinkarnovať a znovu a znovu „zdravo žiť“, ale najneskôr keď nadíde časová hranica nového Veku, tak nastane likvidácia z dôvodu zastavenia vývoja NAHOR – čo je podmienkou splnenia Misie, t.j. Inkarnácie.

Preto rozoznávame 2 druhy informácií: horizontálnu a vertikálnu. Vertikálna umožňuje vývoj nahor, ale popritom si „po ceste“ berie aj všetko, čo na to potrebuje, t.j. aj dobré zdravie.

Horizontálna informácia umožňuje zdravo a dlho žiť, ale človek žije iba „prechodový“ život či životy. A to je – z pohľadu Kosmosu – zlyhanie, zrada, diverzia… akokoľvek chcete. Len nie splnenie Misie.

Teda nič osobné – iba naplnenie životnej objednávky. V jednom aj v druhom smere. Len doplníme, že tu nie je reč o tých „na druhej strane“, ale o tých „dobrých“.

01.06.2023

NAŠI PARTNERI: