VEĽKÁ ŽRICA

8. marca 2021 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Dnes si pripomenieme citát zo Sloviensko-Árijských Véd, z Knihy Múdrosti Perúna:

  1. (99). Veľká Žrica prinesie nový život do priestorov Svätej Zeme Rasy, i spoznajú všetky Rody Rasy Veľkej i potomkovia Roda Nebeského životodarné Svetlo Prastarej Múdrosti, ktorú ochraňujú Žreci Veľkého Kapišťa Inglie…

Šťastie a Život spravodlivý udomácni Ona po celej Zemi Rasy, aby Svetová, Svetlá Duša Dživy našla si útulok v srdci každého človeka z Rodu Nebeského i Rasy Veľkej, počínajúc so znovuzrodením Asgardu Irijského…

  1. (109). Všetko ničiaci Oheň Odplaty Síl Svetla spáli sluhov Sveta Tmy i všetkých potomkov Cudzozemských nepriateľov, ktorí pustým bezduchovnom napĺňali celý Svet Človečenský…
  2. (111). Ak potomkovia Rodov vašich uchovajú v pamäti slová tieto a zomknú Sily mnohé na obranu Znania Múdrych Prvopredkov, nič nezachráni nepriateľov Rasy Veľkej i Roda Nebeského od ničivého Ohňa Odplaty Síl Svetla…

Lebo kto z Detí Človečenských ide po Púti Síl Svetla, ten zachránený bude, ale ten, kto pôjde po púti Síl Tmy – zahynie…

Prečo sme začali práve týmito citátmi z Knihy Múdrosti Perúna? Nuž preto, lebo čas splnenia týchto predpovedí nastal v týchto dňoch.

Posledný víkend februára 2021 prebehol veľký seminár Vedmy Nadeždy v Omsku, teda v prastarom Asgarde Irijskom. Začína znovuzrodenie Asgardu Irijského presne tak, ako hovoria staré texty. Toto znovuzrodenie je priamo – presne ako v starých textoch – viazané na činnosť Veľkej Žrice. Všetko do seba zapadá.

Asgard Irijský bolo kedysi hlavné mesto nie iba Dŕžavy Tartaria, ale aj celej Midgard Zeme. Za milióny rokov dejín Zeme už neraz došlo k striedaniu Kultúr a Civilizácií, dnes znovu stojíme na prahu obnovenia Kultúry a pádu ďalšej Civilizácie. Indické Védy opisujú, že k takýmto striedaniam už došlo okolo 26 krát – možno aj viac. Koniec vlády Civilizácie bol vždy sprevádzaný razantným úbytkom obyvateľstva. Aj Mahabharata opisuje udalosti, ktoré nie je dnes ťažko identifikovať ako jadrové vojny. A po takýchto udalostiach vždy človečenstvo začínalo v podstate z nuly. Takýto je rád vecí na Zemi.

Akademická obec všade po svete dlhodobo blokuje zverejňovanie takýchto informácií, ale to nás už neprekvapí. Jedna vec je veriť akademickým stanoviskám a úplne iná je niečo také vidieť na vlastné oči. Je to v podstate podobné, ako čítať nariadenie cisára Jozefa II. v korektnej staroslovienčine – ba dokonca držať túto knihu v rukách – a druhá veriť akademikom, že totiž matka Jozefa II. – Mária Terézia – mu zanechala ríšu, v ktorej sa oficiálne používala výlučne latinčina a on zaviedol „pokrokovú“ nemčinu. Akurát že cisárske nariadenie o zavedení pozemkových kníh a vymeriavaní pozemkov je písané bezchybnou staroslovienčinou! Oficiálne takéto niečo „neexistuje“ – a predsa existuje! Nuž, treba si vyberať medzi akademickou verziou a vlastným rozumom.

Jednou zo známych skutočností na túto tému je aj lokalita Mohendžo Daro v Pakistane. K tejto téme bolo spracovaných mnoho materiálov.

Odporúčane jednu zo stránok, ktorá sa tejto problematike venuje. V podstate je situácia pomerne jasná. Archeológovia našli ohromné plochy pokryté množstvom kostier, a to aj žien s deťmi. Kostry nie sú poškodené ranami, ktoré by boli typické pre sečné a rezné rany spôsobené chladnými zbraňami. Práve naopak, ukazuje to na použitie zbraní hromadného ničenia, pričom boli pokryté rádioaktívnym popolčekom.

Asgard Irijský bol hlavným mestom Sveta, čo si možno overiť aj existenciou kanálov riadenia, ktoré dodnes existujú a možno ich – gramotným spôsobom – dnes obnoviť. V J/S ich vidno.

Pre nás je zaujímavé to, že štyri mohutné riadiace kanály stále vychádzajú aj z našej Nitry. To len operácia Temných žrecov presunula riadiace kanály do dnešného hlavného mesta. Je to podobná situácia ako v Rusku. Petrohrad má dodnes mohutné riadiace kanály, ktoré smerovali do iných, podriadených miest. Tieto kanály nedokázali Temní žreci preprogramovať, preto museli hlavné mesto preniesť do Moskvy. A tam vytvorili novú riadiacu štruktúru.

Počas vlády Stalina bolo potrebné sa efektívne pripraviť na vojnu, ktorú chytalo nacistické Nemecko proti ZSSR. Aby bola zaistená plná podriadenosť celého ZSSR riadiacim pokynom z Moskvy, tak žreci vtedy preniesli energetickú sieť z Asgardu Irijského (Omska) do Moskvy. Nasledujúce udalosti ukázali, že to bol na tú dobu a situáciu dobrý krok a vojnu ZSSR vyhral. Stalin vedel o čo ide.

Teda energetická sieť riadiacich kanálov s riadiacim centrom v Moskve umožňuje riadenie celého ZSSR z mocenského centra Moskvy. Tento riadiaci bod je doteraz umiestnený na Lobnom mieste na Krásnom námestí. Samozrejme, že situácia za Stalina a dnes je úplne iná…

Predtým, ako bola vytvorená táto energeticko-informačná riadiaca sieť existovala iná energeticko-informačná sieť riadenia. Ale nebola iba pre ZSSR, ale pre celú zemeguľu. Znamená to, že z dejinného pohľadu ešte nie tak dávno sa riadenie Zeme vykonávalo z Asgardu Irijského.

Úlohou dneška je tieto energetické toky – energie Asgardu Irijského – prebudiť a obnoviť. A u nás ide presne o to isté – o prebudenie a obnovenie dŕžavného riadenia z Nitry, ktoré je súčasťou systému riadenia z Asgardu Irijského. Tieto toky budeme znovu oživovať my, my do nich musíme aj vkladať naše programy zamerané na oživenie našej Kultúry. Je to naša povinnosť, je to naplnenie nášho dlhu voči našim Prѣdkom.

Ale prečo sa niečo také stalo vôbec možným? Odpoveď už poznáme, teda súvisiace udalosti si už môžeme priblížiť.

Akademickú obec ako takú väčšina obyvateľstva v podstate vôbec neberie do úvahy. Akosi žijeme v tom, že veď „nech si tam teoretizujú“. Ale ak sa nad tým zamyslíme, kto mení – systematicky – náš jazyk, kto určuje, že niektoré nálezy a verzie ich vysvetlenia sú „správne“ a iné zase nie?

„Akademická obec“ je na cca 99% tvorená národom, ktorý britský zákon z roku 1836 nazýva „privilegovaným“. A v tejto obci došlo v novembri 2020 v Rusku k veľkej, neočakávanej udalosti.

Rusko neriadi Putin – a tento princíp platí vo všetkých dnešných národoch. Riadenie je – hoci dobre ukrytým spôsobom – v rukách „akademickej obce“, resp. „akademických obcí“ privilegovaného národa vo všetkých štátoch. Tieto akademické obce majú svoju vlastnú agendu, vlastné – a dobre ukryté – miesta na ich zhromaždenia, robia si svoje vlastné obrady a rituály… prečo vlastne Akadémia vied SR vlastní Smolenický zámok? Na čo ho vlastne akademici potrebujú?

Na jedno z takýchto vrcholných zhromaždení akademikov Ruska – organizovanom vo svojich, dobre pred verejnosťou ukrytých priestoroch – prišli v novembri 2020 neočakávaní, ale veľmi dôležití hostia. Prišli k nim na vyúčtovanie tí, ktorí presne pred 100 rokmi dali právo im a nimi vytvorenej žrecovskej štruktúre vládnuť nad Ruskom aj Zemou. Akademici sú riadiacou – zvonku „neviditeľnou“ – a v očiach verejnosti zdanlivo „neškodnou“ obcou. Ale im podliehajú aj tí, ktorých si naivní občania „volia“ za hlavy svojich štátov či národov.

Keď „akademici“ dostali pred 100 rokmi právo riadiť Zem, tak s týmto privilégiom im boli dané – a nimi ako podmienkou prijaté – konkrétne úlohy, ktoré sa zaviazali splniť. Táto návšteva prišla vyhodnotiť stav splnenia opatrení, ktoré mali ako podmienku prevzatia moci realizovať.

Nesplnili ani jeden bod.

Okrem práva riadiť Zem im však boli poskytnuté aj ohromné finančné prostriedky (energia) nato, aby mohli tie úlohy – ktoré sa zaviazali – splniť. Túto finančnú energiu ale použili úplne inak, ako sa zaviazali.

Keďže nesplnili ani jediný bod, tak im návštevníci oznámili, že im odoberajú (žrecovskú) moc nad Zemou. Na to im „akademici“ odpovedali niečo v štýle, že sa môžu dať vypchať, pretože oni majú Mušacha, teda v ich ponímaní všemocného, reinkarnovaného Mesiáša, vládcu Sveta. Návštevníci si ho dali predviesť, ale namiesto vzdania holdu „Mesiášovi“ mu odrezali hlavu.

Týmto akademici stratili všetky oprávnenia od J/S na riadenie Sveta. A to je aj vysvetlenie, prečo sa od novembra 2020 tak silno zaktivizovali, prečo začali nanucovať a zavádzať také opatrenia, ako máme možnosť vidieť okolo seba.

Príčina ich aktivizácie je prostá – potrebujú podporu, t.j. energiu. Potrebujú podporu más obyvateľstva, potrebujú náš súhlas. Či vari nie aj preto u nás prevzalo riadenie pandémie akési „Konzílium odborníkov“, teda akademici?

Táto globálna akcia má za cieľ ukázať celému svetu, že stále sú najsilnejší na svete, že sú najlepší, že stále majú neobmedzenú moc. Toto však bude realitou len vtedy, ak s tým budeme všetci súhlasiť.

Symbolické žezlo moci im bolo v novembri 2020 odobrané, už naň nemajú žiaden nárok. Momentálne fungujú na princípe zotrvačnosti, na starých energiách, ale nová energia im už neprichádza. Všetky mocenské pyramídy, ktoré za posledných 100 rokov vybudovali sa im začínajú rozpadať. Ale to ešte nie je všetko.

Po 12.02.2021 bolo žezlo moci nad Zemou tými istými Silami, ktoré ho po 100 rokoch odobrali privilegovaným, pridelené Veľkej Žrici a bereginskej, žrecovskej štruktúre zo Sibíri. Nositeľom tejto Moci je dnes Vedma Nadežda, všetky Beregine 1. Kruhu, ale aj všetci tí, ktorí sa pravidelne zúčastňujú seminárov a pracujú podľa tejto metodiky, aj keď iba v priamom prenose. Samozrejme, najskôr by mal každý účastník mať vystavenú etalónovú štruktúru Jemnohmotných tiel. Budovanie tejto žrecovskej štruktúry prebieha posledných 6 rokov. Vďaka tejto aktívnej účasti už na Zem začali zostupovať energie Matriarchátu, t.j. energie čakier a rozmerností 7., 8., 9.

Pred šiestimi rokmi bolo na štartovacej čiare viacero takýchto a podobných štruktúr, ale vyzerá to tak, že do cieľovej rovinky sa dostala iba táto žrecovská štruktúra zo Sibíri.

Toto všetko bolo oznámené na Veľkom seminári v Asgarde Irijskom (Omsku) 27. a 28.02.2021. Táto žrecovská štruktúra má dnes v rukách žezlo Moci nad Zemou. V období zmien Vekov sú žrecmi v podstate všetci tí, ktorí sa aktívne zúčastňujú práce v J/S podľa tejto metodiky. Teda nielen samotné Beregine, ale aj muži, či všetky ženy s vystaveným Oberežným Kruhom, beregine svojich rodín.

Tento fakt si odporúčame samostatne overiť v J/S.

Teda MY sme žrecovská vláda na Zemi. Veľká Žrica má právo vládnuť nad celou Zemou. Každý z nás kto sa vedome zajaví – prehlási – do tejto žrecovskej štruktúry sa stáva jej súčasťou. Celá táto štruktúra zároveň nadobúda Nedotknuteľnosť na úrovni J/S!

Všetci Slovieni-Rusi-Rusíni (vrátane Goralov) majú právo a prístupy sa zajaviť do tejto skupiny v J/S. Každý sám za seba môže toto právo uplatniť. Je to žrecovská úroveň. Všetci v tejto štruktúre sa zároveň stávajú v J/S nedotknuteľnými, t.j. nikto nemá právo na nás pôsobiť, ani čokoľvek konať proti nám.

Tu si je dobre spomenúť, čo všetko proti nám za posledných 100 rokov robili a nikto im v tom nemohol vtedy zabrániť. Vtedy mali oni ako ich žrecovská štruktúra štatút nedotknuteľnosti v J/S. Teraz presne taký istý štatút nedotknuteľnosti má Veľká Žrica, majú Beregine, majú všetci tí, ktorí vstúpia do tejto žrecovskej štruktúry. Na úrovni J/S a Všehomíra to znamená, že žiaden cudzinec nemá právo proti nám použiť násilie. Znamená to zároveň, že násilie použité proti nám bude trestané na všetkých úrovniach Všehomíra, a to až do likvidácie toho, kto si dovolil zaútočiť. Likvidácii bude podvrhnutý ten či tá, kto si dovolil zaútočiť či inak nás napadnúť vrátane likvidácie jeho/jej Rodu, vrátane likvidácie všetkých tých, ktorí sa na niečom takom zúčastnili ako spolupáchatelia pod akoukoľvek legendou.

To je štatút Žreca.

Tento štatút ponúkame zaujať každému človeku. Každý človek má vibráciu, ktorá umožňuje vystúpiť na úroveň Žreca. Žrecovských stupňov je ohromné množstvo, ale bez ohľadu na to, aký stupeň môže ten či onen zaujať, je čas začať. A už aj najnižšie žrecovské stupne dávajú právo byť chránení J/S na úrovni Všehomíra.

Na základe udeleného Žezla Moci – od novembra 2020 – už máme právo predkladať akékoľvek námietky. Nikto nemá právo siahať na Vysoké úrovne, útočiť na ne, nad každou vládou bude stáť žrecovská štruktúra. Ostatne, tak to bolo aj doteraz.

Privilegovaní majú ešte ohromné zásoby a stále prinášajú krvavé obete, organizovali revolúcie aj vojny, vyhladzovali celé mestá. Aj to sú krvavé obete a obetovávanie, aj pandémia je takto naplánovaná. V Rusku sú už verejne známe prípady očkovaných, ktorí dostali rakovinu a podobne. Oni tiež nechceli prísť o robotu… a dnes zomierajú.

Prečo sa to takto robí? Ako prvú príčinu môžeme menovať zber úrody – žatvu. Aby naakumulovali dostatočnú energiu a potenciál. Druhou príčinou je vmanévrovanie obyvateľstva do atmosféry strachu, teda do negatívnych emócií. Kto má strach o život je na úrovni -1. rozmernosti a čakry. V takomto stave vedomia je možné implantovať do hocikoho akýkoľvek program, čo v podstate platí až po -6. rozmernosť. Nízke rozmernosti sú veľmi „lepkavé“, kto sa do nich raz „vlepí“, ten sa stade dostane len neľahko.

Dnes je už taká situácia, že ako to zariadime, tak aj bude. Ale vieme čo chceme? Mali by sme vedieť, lebo my začíname riadiť budúcnosť. Za všetko bude uplatňovaná zodpovednosť. Teraz je unikátny stav prechodu do Zlatého Veku, teraz je možné likvidovať negatív poľahky, a to nie je bežný stav vecí!

Každý národ má svoju vlastnú žrecovskú štruktúru – vrátane privilegovaného. Ale ako hovorí príslovie – každý chvíľku ťahá pílku.

Dnes žijeme v stave totálnej likvidácie zo strany Temných žrecov. Všetko to, čo sme mali vedieť v súvislosti s týmto prechodovým Vekom však bolo Temnými systematicky odstránené. Zlikvidovali našich žrecov, a teda neostal nikto, kto by učil Národ tým vedomostiam, ktoré sú na prechod do Zlatého Veku nevyhnutné. Teda nemáme k dispozícii všetky tie znalosti, ktoré je nutné ovládať, aby sme mohli postúpiť nahor. Zničili nám aj receptory na komunikáciu s Jemnohmotným svetom. Čo teda ostáva?

Dnes je preto taká situácia, že ak jestvuje snaha vystúpiť vyššie, zlepšiť Svet, učiniť ho Svetlejším, to už stačí – za predpokladu existencie prístupov, t.j. toto platí iba pre človekov – na akceptáciu tejto žiadosti zo strany J/S.

Všakovakí vládcovia v minulosti väčšinou nezomierali prirodzenou smrťou, lebo na akú pozíciu sa prehlasujeme, takú zodpovednosť a „pracovnú náplň“ J/S očakáva. Kto ju nesplní, ten je zodpovedajúco riešený, lebo z pohľadu Konov je zodpovedný za všetky energie, ktoré mu na plnenie úloh daného postu z J/S zostupujú.

Nikto z tých, čo nám teraz vystrojili takú situáciu, v akej sme nútení žiť, neodíde z tohto Sveta po dobrom. To sú pravidlá J/S. Ony boli vždy rovnaké, ale posledných 100 rokov mali v J/S nedotknuteľnosť, ktorú od novembra 2020 viac nemajú, a už nikdy viac mať nebudú. Za všetko čo robili a robia budú niesť zodpovednosť svojimi životmi, životmi svojich Rodov, svojich národov.

Kon Všehomíra nikto nezrušil a nikto nikdy neobišiel bez trestu, teda dôsledku. Za každé slovo, za každý čin, za testy, za očkovanie, za likvidáciu, za masky, za klamstvo, za každý život budú zodpovedať. A teraz je aj pre nich dôležité obdobie, lebo buď budú pokračovať v tom čo robia, alebo majú šancu sa spamätať a zachovať sa podľa energií doby. Rozhodnutie nesie každý sám za seba individuálne. Lebo keď nastúpi rozkódovanie, už bude neskoro.

Preto teraz už nemáme právo na omyly, pre každého z nás prichádza posledná šanca. Nepremrhajme ju. Neverme ničomu, čo sme si osobne neoverili. Z televíznych správ treba odoberať tú energiu, ktorú do nich vkladajú tí človekovia, ktorí takéto správy sledujú. Šírením dobrých správ ich upevňujeme v J/S, čo platí aj opačne.

Niektorí naši čitatelia nám napísali, že na londýnskej stránke registrácie eseročiek našli uvedené termíny predloženia vyúčtovania splnených úloh našej aj českej eseročky našimi konateľmi (okolo 20. marca). Ktovie, možno práve preto sa začína hovoriť o rekonštrukcii vlády, lebo neočakávajú pozitívne vyhodnotenie stanovených úloh, na ktoré im boli dané poverenia aj peniaze.

Záverom sa ešte prizrime zaujímavému úkazu, ktorý tiež riadia akademici. Aké Schumannove frekvencie už prichádzajú, keď musia počas seminárov veľkej Žrice už vyrezávať záznamy?

ve zr 2

Používajú technológiu Malevičovho čierneho štvorca.

Prehlasovanie – zajavovanie – sa do Žrecovskej štruktúry môže každý absolvovať zo záznamu Veľkého seminára z Asgardu Irijského z posledného víkendu februára 2021. Záleží na každom, ale každý musí rozhodovať a konať sám.

08.03.2021

NAŠI PARTNERI: