VÔĽA SLOVIENOV

16. apríla 2019 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Za posledný mesiac sa odohralo veľmi veľa prospešného pre národ Slovienov, ktorý žije a už sa identifikuje na pozostatkoch centra toho, čo sa v minulosti nazývalo Dŕžava Maličká Rus. V podstate môžeme hovoriť nie iba o Slovienoch, ale o všetkých Slovanoch ako takých, teda o všetkých Človekoch – bez ohľadu na to, v akom národe sa dnes nachádzajú. Veď aj v zmysle podania Maura Orbiniho z r. 1601 pôvodne existoval jediný národ Slovanov. Dodajme, že takýchto svedectiev sa v Západnej literatúre zachovalo viac. Dnešný stav je výsledkom aplikácie jezuitskej technológie Vatikánu pod názvom „rozdeľ a panuj“, alebo presnejšie „rozdeľ a podrob si“. V tomto pláne nie je nič ponechané na náhodu a všetko bolo detailne pripravené – a pôsobiace aj dnes. Ako dlho – to už záleží od každého Človeka ale najmä od toho, či sa Človekovia dokážu spojiť dohromady a vytvoriť Národ. Možno to znie divne či ošúchane, ale toto je podstata veci. Musíme si ju však viac priblížiť.

Pre úvod vám prinášame dve fotografie, ktoré boli urobené počas našej tohtoročnej návštevy Velesturu. Prvá je na začiatku článku, druhú vám ponúkame tu:

Kto chce vidieť, ten už určite vidí, ale zrejmé je aj to, že starozákonná, Izaiášova technológia „majú oči na pozeranie, ale neuvidia, majú uši na počúvanie, ale nepočujú“ je zatiaľ stále hojne „obľúbená“.

Už sme v minulosti napísali, že to, čo poznáme ako „vnútorný hlas“ je nástrojom Matrixu, teda nepatrí nám. Kto na sebe už pracuje má aj tú skúsenosť, že po eliminovaní vplyvu vnútorného hlasu sa objavia pochybnosti. Aj tieto patria medzi nástroje Matrixu. Dnešnú dobu už môžeme charakterizovať prechodom od „verím“ do „viem“. „Verím“ na Novú Hru nestačí.

Tento fakt môžeme charakterizovať ako nutnú požiadavku tejto doby, ale môžeme si ju priblížiť aj na základe poznatkov vlastností Dvanásťrozmernej Hry:

Opis vlastností každej čakrálnej aj rozmernostnej štruktúry sme už uvádzali neraz, navyše každý účastník aj tohtoročných seminárov so sibírskou Vedmou Nadeždou Tokarevou sa o tom mohol dozvedieť priamo od nej. Pre nás je dôležité, že pre nachádzanie sa na prvých troch čakrálnych aj rozmernostných štruktúrach sú charakteristickým rozpoznávacím znakom EMÓCIE. Či už sú v kladnej alebo zápornej časti Vedogodu je principiálne úplne irelevantné, pretože tieto energie sú tak či onak pre nás DEŠTRUKTÍVNE a naše telo nebolo navrhnuté na ich používanie. Ak tieto energie používame, tak sa rýchlo opotrebujeme, vyčerpáme zásobu našej Životnej energie a zomierame. Samozrejme, že toto je priestor, v ktorom nás systémovo držia tí, ktorí na úkor našej životnej energie žijú – paraziti.

Čakrové aj rozmernostné štruktúry 4 až 6 sú príznačné energiami citov. Je to síce oblasť už vyšších energií, presnejšie oblasť, v ktorej nás naši Predkovia chceli udržať poznatkami „klasického“ Slovanstva vrátane Svedomia. Prítomnosť v tejto oblasti bola nutnou podmienkou na prežite v Noci Svaroga (Kali Juge) a zachránila nás pred pádom do spodnej, trojčakrálnej formy existencie, ktorá je domácou oblasťou všetkých náboženstiev, v našich podmienkach namä kresťanstva. Noc Svaroga však skončila a nastalo Ráno Svaroga, preto je táto oblasť už rovnako nedostatočná. Svedomie je iba jedna z Hrán Obrazu Spravodlivosť, a tá leží uprostred, v kanály Zlatej Strednej Púte Duchovného Osvietenia.

Najvyššou oblasťou delenej časti Dvanásťrozmernej Hry je skupina čakier 7 až 9. Rozpoznávacím znakom dosiahnutia tejto štruktúry je už schopnosť preciťovať energie. Len ten Človek, ktorý dokáže precítiť energie Vesmíru dokáže sám – bez sprostredkovateľov – samostatne určiť ako má konať. Človek schopný precítiť energie Vesmíru je už autoritou sám pre seba – nemôže uznávať iný subjekt ako autoritu. Tu však znovu dopĺňame, že Hierarchia a jej rešpektovanie nie je podliehanie Autorite! Ide o dve úplne rozdielne štruktúry.

Túto schopnosť môžeme použiť na nájdenie energeticky silného miesta, na určenie významu slova či zodpovedanie akejkoľvej otázky. Preto každému radíme, aby začal v sebe oživovať túto – pre bieleho Človeka vrodenú – schopnosť. Treba však doplniť aj to, že táto schopnosť – preciťovanie – je ešte v delenej časti Hry. Preto ju môžu mať aj tí, ktorí hrajú na Temnej strane. Schopnosť teda sama osebe neznamená Svetlo!

Necitlivosť, teda neschopnosť preciťovať energie je – u Človekov – spôsobená nánosom negatívu, ktorý je potrebné neustále odstraňovať. Toto je aj hlavnou činnosťou seminárov sibírskej Vedmy Nadeždy. Po odstránení negatívu začnú prichádzať naše prirodzené vlastnosti – preto netreba byť prekvapení s preciťovania energií, videnia aury a podobne.

Kto už dokáže preciťovať, ten si dokáže aj sám overiť to, čo prinášame v ďalšom.

Pre úplnosť spomenieme aj jav entropie. Pretože vo Vesmíre nič nie je stále – okrem Smrti – tak aj všetko v ňom existujúce podlieha vlnovým zmenám a rytmom. Ak si predstavíme, že v najvyššom bode delenej časti Hry je v strede umiestnené kyvadlo, tak jeho kmity vyjadrujú presne tento jav. Čím je priestorová rozmernosť nižšia, tým sú výkyvy silnejšie. U ľudí žijúcich v oblasti emócií dochádza k emočným výkyvom na obe strany. Preto periodická zmena „pozitívnych“ aj „negatívnych“ emócií nie je nič iné, iba svedectvo o tom, že daná osoba žije na úvoni prvej až tretej čakry.

Na najvyššej úrovni sú už výkyvy skoro nepostrehnuteľné.

V minulom roku (2018) sme počas seminára v Nitre odstránili PREKLIATIE SLOVANOV, ktoré na našom území – ako svedčí aj Mauro Orbini – umiestnil Metod. Temní mágovia už nemajú síl ho vrátiť naspäť. Treba však vedieť, ako kresťanstvo takéto prekliatie tradične a vždy realizovalo. Na miestach Sily rezali tisícky bielych Človekov, lebo čím mladšia je obeť tým je ich Démonom príťažlivejšia. Najradšej preto mali malé deti, neraz ešte v perinkách. Hrôzy smrti a bolesť spolu s preciťovaním strašnej nespravodlivosti sa ako gavach vylieva na miesta Sily – ktoré sú navzájom poprepájané po celom území – jednak túto informáciu šíria cez ne po celej zemi a jednak ich zablokujú. Takto a LEN TAKTO kresťania zatvárali miesta Sily. Potom rozšírili – jezuiti sú v tom majstri – že to Pohania „obľubovali“ takéto obrady – teda krvavé obety.

Ak ste v prítomnosti takého Človeka, ktorý tieto veci vie nájsť, vidí, a potom aj vie v spoločnej meditácii odstrániť, tak neraz sami môžete uvidieť záblesky obrazov toho, čo je zapísané v Kronike Akaši – teda v Éteri. Je to niečo neopísateľne strašné, je to KRESŤANSTVO vo svoje pravej podobe.

Takéto záznamy sú v katedrálnom chráme v Nitre, takéto záznamy sú v katedrálnom chráme v Spišskej Kapitule, takéto záznamy sú po celom našom území. Strach, hrôza, smútok… Najstrašnejšie je však to, že krvavé obety prinášajú aj dnes.

Takto však zabíjali Slovienov, takto likvidovali našich Predkov. Je to obraz skutočnej minulosti našej krajiny. Ale nastáva tomu koniec.

Pred návštevou Vedmy Nadeždy v našej krajine sme mali spoločnú akciu – Slovieni, Rusi aj Česi – na ostrove Rujana. Prebehlo veľa spoločných meditácií aj čistiek negatívnych energií. Meditácia je stav kontaktovania sa s Jemnohmotným Svetom napriamo. Čo do „techniky“ ide o aktívnu prítomnosť pri prednášaní textu. Samozrejme, že nie je jedno, kto meditáciu vedie, ale treba vedieť aj to, že spoločné meditácie Starovercov vo štvrtej knihe Slovansko-Árijských Véd – Slavianstvo – sú svojou podstatou tiež meditácie. Jemnohmotný Svet podáva potvrdenie prijatia takejto meditácie vždy, ak je vedená z čistého srdca tými, ktorí sa jej zúčastňujú. Tradične je reakcia realizovaná skrz miestnych Duchov Prírody. Minulého roku nad nami začali spievať vtáčiky a jeden si sadol na konár rovno nad našimi hlavali a veselo trilkoval minimálne 5 minút. Tohto roku sme dostali ešte dôraznejšie potvrdenie – prišli k nám dve labute.

Boli však aj takí, ktorí namiesto akéhosi neužitočného čítania radšej robili užitočnejšie veci a fotili a zabávali sa hlasitými komentármi. Možno si doteraz myslia, že labute prišli práve kvôli nim… Marazmus však patrí k Obrazom dnešnej doby.

Jedna z hlavných vecí, ktoré sme plánovali dosiahnuť a dosiahli na Rujane je nadobudnutie Pečati Moci Slovienov. Nositeľmi tejto Pečate Moci sa stali všetci účastníci meditácie zo dňa 21.03.2019. Rovnako sa takýmito nositeľmi môžu stať všetci, ktorí si túto meditáciu aktívne prejdú zo záznamu:

Nositelia Pečati Moci Slovienov nadobúdajú právomoc realizovať túto moc na území Slovanov. Takto bola použitá aj pri návšteve známeho katolíckeho pútnického miesta pri Levoči – Mariánskej hory:

Trochu s kvalitnejším zvuk, ale zato neúplný záznam je tento:

Čo sme na Mariánskej Hore našli? Nuž, nie náhodou tam chodievali pápeži – preverovali, či Vôľa Slovienov je stále pod ich kontrolou. Na Mariánskej Hore bol pôvodne Slovanský chrám. Po uzavretí energetického Miesta – Miesta Sily – chrám kresťania rozšírili. Vnútri Mariánskej Hory – pôvodne sa volala inak – bola Čiernou mágiou uväznená energetická Štruktúra, ktorá sa na otázku sama identifikovala ako Vôľa Západných Slovanov, teda Slovienov. Po jej uvoľnení – zrušení kliatby – sa vymanila, chvíľu naberala Silu a potom sa rozšírila na svoje pôvodné územie. Od toho okamihu každým dňom silnie a silnie. Už ju nie je možné uväzniť – ani ďalším, pre kresťanskú cirkev tradičným – prinášaním ľudským obetí. Svitá náš Vek.

Pri tom, ako Vôľa Slovienov naberala silu sme niekoľko minút zotrvávali na mieste. V tom okamihu bolo možné jej dať otázku, či predstavuje Vôľu všetkých Slovanov – odpovedala záporne. Pri roztváraní a šírení – do rozmeru svojho prirodzeného pôsobiska – ukázala, kde patrí, kde je „doma“. Zahŕňa oblasť dnešného Slovenska, časti Ukrajiny, Moravu, Čechy, Poľsko, Arkonu (ostrov Rujana), časť dnešného Nemecka (viac menej Východné Nemecko), časť Francúzska, Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, ba aj niečo viac. Je to Vôľa Slovienov, Vôľa Dŕžavy, ktorá sa volala Maličná Rus. Práve odtiaľto, od Slovienov – ako svedčí aj Povesť Vremennych Liet od Nestora – pochádzajú Ruské zeme, pochádza názov Rus. Územie okolo Novgorodu sa NIKDY nevolalo Rus. Dnes už je dokázané, že to, čo nazývajú Kyjevská Rus nikdy neexistovalo. Opisované udalosti sa však skutočne odohrávali – ale na území Maličkej Rusi, ktorej hlavným mestom bola Nitra.

Pôsobí na všetkých Človekov, ktorí obývajú územie bývalej Dŕžavy. Na Človekov sa viaže skrz štruktúru Krvi – preto je dôležité, aby krv nebola miešaná. Sexom s cudzincami sa pôvodná vodivosť krvi ničí – stráca svoje pôvodné, vodivé vlastnosti a už nie je schopná spájať fyzické srdce s mozgom v zmysle neskresleného prenosu informácie. Takto dochádza ku strate spojenia s jemnohnotnou štruktúrou, ktorú voláme Duša. Toto je smrť Rodu!

Na otázku, ako pôsobí na vôľu Sloviena, ktorý bol narodený na území Dŕžavy, ale dnes žije na inom území sme dostali odpoveď, že pôsobenie Vôle je sprostredkované ďalšou štruktúrou Vôle, ktorá prísluší tomu-ktorému územiu. Teda možno predpokladať, že podobné čiernomagické praktiky boli použité na všetky územia, kde žili Človekovia, na všetky národy bielych Človekov, ktoré súhrnne nazývame Slovania (aj v zmysle svedectva Maura Orbiniho z r. 1601).

Štyria nositelia Pečate Moci Slovienov už môžu odkrývať čiernymi mágmi uzavreté miesta Sily aj preklínať tých, ktorí nás držia pod kotrolou, piati nositelia Pečate Moci už majú právo vytvárať v Jemnohmotnom Svete (Astrále) novú realitu, realitu nám priateľskú, nami želanú. Sme na našej zemi, sme doma. Akékoľvek množstvo nad 5 je samozrejme viac než vítané. Päť a viac Človekov už predstavuje Národ. A Národ je najväčšia Sila, ktorá mení realitu a je plne rešpektovaná Jemnohmotný Svetom.

Kým sme síce boli zbavení Prekliatia, ale nemali Vôľu, veľa sa meniť nedalo. Tento stav je však už trvalou minulosťou.

Na Slovensku však máme už dôstojných potomkov slávnych Predkov, ktorí začínajú byť schopní prijímať energie priamo, teda horeuvedeným spôsobom skrz preciťovanie. Takto sme spolu navštívili miesto, ktorého energie sú doslovne zhodné s energiami Rujany. Miesto sa nachádza v blízkosti Považskej Bystrice a je známe nálezom starých, na kameni vyrytých symbolov. Nejde principiálne o Runy, je to prastará identifikácia miesta Sily pomocou symbolov, ktoré označujú silné zdroje, ale doteraz boli uzavreté.

Dokonca miesto je veľmi neobyčajné nielen v tom, že zdroj Svetlej energie je výnimočne silný, ale aj v tom, že na vzdialenosť iba niekoľých desiatok metrov sa nachádza hneď druhé Miesto Sily. Jedno je síce slabšie, ale aj tak veľmi silné. Táto Svetlá energia už prúdi na celú našu zem, na celú Dŕžavu Maličká Rus. Prináša nám život.

Našli sme tu aj dobre ukryté údaje. Vrchol kopca sa nazýva Orgoňova Kýčera, ale tu je veľmi dobre, ak spojíme náš jazyk s dnešným ruským jazykom – veď kedysi to bol aj tak iba jeden jazyk. V jazykovede je častý jav, keď hoci gramatici „odborníci“ síce zmenili hlásku, ale národ aj tak pokračuje v pôvodnej výslovnosti. Takto Rusi síce píšu „voda“, ale hovoria „vada“. U nás zase väčšina ľudí vysloví „gde“, ale spisovne nám zariadili „kde“. Prečo a načo už dobre vieme. Ak vezmeme oba tieto javy dohromady zistíme, že z „Orgoňa“ sa stáva pôvodné „Arkona“. Zmäkčenie „n“ je vzhľadom na časový odstup naozaj nepatrný rozdiel.

A zlatým klincom nášho pobytu je odkliatie „rytierov spod Sitna“. Na tomto mieste nám Predkovia zachovali formou povesti informáciu o neuveriteľne silnej, Svetlej energii, ktorá po vypustení v posledných časoch prejde do útoku a zničí vládu Temna. A toto sa aj stalo. Odteraz tie sily – vrátane Živlov – ktoré používali proti nám začali pracovať proti nim. Lavína sa spustila, dielo je dokonané:

Príznačnejšie vari nemôže byť ani miesto, cez ktoré vedie chodník pri výstupe na Sitno. Dodnes sa volá „Tatárska lúka“. Vieme, že tu žiadni Tatári – v zmysle Mongolov – nikdy neboli, takže ide o miesto, do dnešných dní uchovávajúce pamiatku na pobyt vojsk Tartarie na našom území. Smelo ho teda môžeme nazývať pôvodným menom: Lúka Tartarov.

Energia sa nezadržateľne šíri po území Dŕžavy, po území Slovanov. Jej účinky už sú viditeľné aj prostým okom – veď náhody neexistujú. K požiaru v Paríži došlo po aktivácii Síl Sitna, aj po pôsobení Svetlých Síl v Montserrate. Nastupuje naša doba, nastupuje doba Slovienov:

Všetky informácie ohľadom tohto článku si môže overiť každý, kto dokáže preciťovať energetické toky. Taký Človek sa stáva autoritou sám pre seba, taký Človek je Slovien, taký Človek je pánom zeme, ktorá je poliata krvou aj potom našich Predkov. Berme si ju späť, pošlime parazitov het – tu viac nieto pre nich miesta.

V téme budeme pokračovať.

16.04.2019

NAŠI PARTNERI: