ZOMBI BIOROBOTI

17. marca 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PRAVDA DNES, VOJENSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Ako v podstate všetky naše články, ani tento nie je určený pre biorobotov, ktorých možno nazvať sociálne a cirkevné zvieratá. Títo – okrem neľudí – ďaleko prevyšujú hustotou svojho výskytu prostredie nášho okolia. V podstate sa môžeme plne zodpovedne odvolať na evanjeliá – a citovať môžeme priamo Ježiša: „Nehádžte perly ošípaným…“. Zaujímavých citátov je v Novom Zákone viac, povedzme ďalšia priama reč Ježiša: „Nie ten, kto mi hovorí „Pane, Pane“, ale kto plní vôľu môjho Otca, ten bude dedičom Kráľovstva Nebeského“. Ak sa pozrieme na podstatu tohto citátu priamo, hneď sa môžeme zorientovať v kresťanoch vôkol nás. Plnia vôľu Nebeského Otca, alebo ostávajú pri mantre „Pane, Pane“? Nuž takto je. Na Slnko sa môžeme pozerať priamo sami, alebo skrz egregor servisovaný popmi. Výsledky však budú diametrálne odlišné.

Aby sme im však a priori nekrivdili, nemajú to z vlastnej hlavy – a to doslovne – iba nemyslia. Ale na to, aby to takto aj ostalo slúži hypermoderná technológia. Už sme sa jej sčasti dotkli v inom článku – odborne sa nazýva PSYCHOTECHNOLÓGIA.

Určite ste si všimli, že pred voľbami sú často predkladané výsledky verejnej mienky, ktoré nie vždy synchronizujú s tým, ako naozaj dopadli voľby samotné. Navyše – ak sa objavia – nie časovo veľmi vzdialené nové výsledky po voľbách, tak často majú ešte prekvapivejšiu štruktúru, ako už prekvapivé výsledky nedávno skončených volieb. Prečo?

Samozrejme vieme, že každý prieskum niekto platí, t.j. vždy bude badateľná preferencia toho, kto platí. Rovnako médiá niekomu patria – od televízie cez tlač a určite nie v poslednom rade internet. To všetko je pravda, ale nie je to všetko. Nie je to všetko preto, lebo verejnosť v podstate vôbec neovláda fenomén PSYCHOTECHNOLÓGIÍ. Práve nimi – najčastejšie z družíc aj pozemných psychotrónnych generátorov – a aj pomocou „doplnkových elementov“ dokážu dnes držať pod kontrolou masy ľudí – celé národy. Vývoj situácie však ukazuje, že už to nestačí. Dôkazom toho je aj fakt, že čítate tento článok.

Spravodajské služby sveta – najmä CIA a KGB, ale nie iba tieto – používali takéto technológie na zombiovanie agentov, diplomatov a iných subjektov už od 50-tych rokov minulého storočia. A práve vtedy začali aj výskumné práce v oblasti vývoja elektronických prostriedkov kontroly a vzdialeného riadenia psychiky ľudí.

Najmä tajné služby USA vykonávali v oblasti výskumu najmodernejších prostriedkov komunikácie v oblasti kontroly emócií a riadenia pohnútok rozsiahle výskumné práce. Iba časť tohto programu zahŕňala výskum drog. Výskumný program bol koncentrovaný na vypracovanie konkrétnych metodík riadenia psychiky človeka.

Výskumný program zahŕňal štúdium foriem hypnózy a narkotickej hypnózy, elektronických prostriedkov na ovplyvňovanie činnosti mozgu, vplyv ultrazvuku na správanie sa človeka, oblasť mikrovlnových a nízkofrekvenčných frekvencií, reflexné a ďalšie metódy pôsobenia. Mimoriadna pozornosť bola venovaná teoretickým výskumom a experimentom.

Praktické využitie dosiahnutých výsledkov si spravodajské služby overovali už vo vojne v Kórei aj Vietname. Americkí špecialisti venovali mimoriadnu pozornosť výsledkom výskumov v oblasti psychiky akademika I. P. Pavlova, ktorý objavil veľké možnosti v oblasti riadenia psychiky. Výskumom vplyvu frekvencií polí na správanie sa človeka sa zaoberal Inštitút Mozgu Kalifornskej Univerzity v USA. Tam realizovali aj experimenty pri napätí poľa niekoľkých stoviek voltov na centimeter. Po 15 minútach pôsobenia takýmto poľom sa u testovaných ľudí objavila značná diskoordinácia pri realizovaní jednoduchých úloh.

Tieto a ďalšie experimenty vnukli myšlienku začať skúmať účinky zvuku veľmi nízkej frekvencie ako jedného z druhov zbrane.

Výskumom bolo zistené, že v Prírode existuje funkčný vlnový kanál medzi ionosférou a zemou, ktorý sa dá použiť na šírenie vysielaných signálov veľmi nízkej frekvencie v atmosfére, pričom sa dá nasmerovať na špecifické oblasti zemegule.

Alfarytmus ľudského mozgu funguje v oblasti 7-12 Hz. Vlnový kanál ionosféry pracuje na frekvencii 8 Hz v režime nízkofrekvenčných zvukových rytmov zodpovedajúcich alfa rytmom mozgu. Tieto vlny majú veľkú dĺžku, čo značne znižuje pravdepodobnosť ich detekcie v podmienkach značného priemyselného šumu pozadia. A práve tieto vlny majú uplatnenie vo vojenskej aplikácii, lebo sa dajú použiť na paralyzovanie pracovného – a najmä výrobného – potenciálu civilného obyvateľstva.

Ultrazvuk, teda zvuky nízkej frekvencie pri súčinnosti s alfa rytmami mozgu – nedetekovateľné ľudským organizmom – môžu u obyvateľov cieľovej krajiny navodiť napríklad ospalosť, pričom pomocou rozhlasu a televízie – teda bežnými prostriedkami masovej hypnózy – je možné vysielať rozličné pohnútky a tak riadiť správanie sa celých národov. Možno sa diviť, že národ na Ukrajine sa „pomiatol“ a likviduje sa navzájom? Že v Nemecku prisťahovalci masovo znásilňujú ženy a dievčatá v uliciach a aj tak sa ich množstvo Nemcov zastáva a Polícia sa prizerá? Ba navyše, proti Nemcom – ktorí platia dane – zakročia tvrdo, ale násilníkov z cudziny pestujú vo vatičke? Že na Slovensku sme masovo volili za prezidenta Kisku, ale dnes ho tí istí, ktorí ho volili „nemusia“? A príkladov je oveľa viac.

Objavenie tzv. „Teslovho efektu“ v oblasti nízkych frekvencií vytvorilo základ pre všetky dnešné výskumy vo sfére ELF. Ak sa vytvorí tachiónne pole vĺn ELF a nasmeruje sa na človeka, tak dôjde k narušeniu elektrónových funkcií v mozgu, čo vyvolá vážne poškodenia vedomia. Zasiahnu sa aj neurologické a fyziologické funkcie – následkom oslabenia duchovnej aktívnosti – a človek sa ľahko podvolí „dodaným“ pohnútkam.

Zvukové vlny ELF vyvolávajú mdloby až bezvedomie, vracanie, silne narúšajú schopnosť orientácie človeka, ktorý sa dostane pod ich vplyv. Akčný rádius takejto zbrane dosahuje približne 2 500 km.

V USA dnes existujú nízkofrekvenčné psychogenerátory aj generátory nasmerovateľného elektromagnetického vyžarovania, ktoré sú schopné vyvolať jav „zvuku rádia“ v hlave klienta. Takáto technika bola demonštrovaná r. 1998 vo výcvikom centre S. V. v štáte Louisiana v USA. Následkom pochopenia demonštrovaných možností bol na základni vojenského letectva USA v Colorado Springs zahájený výcvik špeciálnych jednotiek zameraný na špecifiká tohto nového druhu zbrane.

Okrem toho bola na základe iniciatívy USA v rámci NATO vytvorená špeciálna pracovná skupina zaoberajúca sa perspektívami použitia prostriedkov neletálneho pôsobenia. Skupina koordinuje prípravné práce, ktoré v tejto oblasti prebiehajú vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku a Dánsku. Pracovné tímy tejto skupiny pracujú na generátore holografikých projekcií v atmosfére. Inými slovami, biroboti budú nielen počuť „hlas boha“ – alebo koho bude treba – vo svojej hlave, ale ho aj uvidia prichádzať v želanom tvare aj veľkosti v atmosfére…

Britská armáda vykonala r. 1995 v Severnom Írsku testy „humánnej zbrane“, ktorá vyžaruje dve samostatné ultrazvukové frekvencie navrhnuté na rozptyľovanie skupín ľudí. Keď sa tieto dve ultrazvukové frekvencie v uchu spoja, stanú sa neznesiteľnými. Dobre vycvičení vojaci, ktorí sa dostali pod účinok takejto zbrane zakúsili nepotlačiteľnú túžbu okamžite utiecť preč. Analogické testy prebehli aj v štáboch Army’s Lisburn v grófstve Autrum. Podľa vyhlásenia velenia armády, testy dopadli veľmi uspokojivo.

Môžeme povedať, že už minimálne 30 (tridsať) rokov vedci neurofyziológovia vedia ako riadiť živý organizmus. A neexistuje iba jeden spôsob ako „vládnuť“. Najskôr Rudolf Hesse objavil v mozgu centrá ovládajúce strach a zúrivosť. O niečo neskôr Američan Olds objavil oblasti kladných emócií – uspokojovania a odmeňovania. Do týchto oblastí začali zavádzať elektródy a tu došlo k prvým spôsobom ovládania správania sa človeka. Vedecký svet pozná aj pokusy Španiela José Delgada s ovládaním býkov v aréne, a len o málo neskôr sa ukázalo, že už je nielen nájdený, ale aj rutinne používaný spôsob kontroly a riadenia správania sa celých sociálnych skupín. A to všetko pomocou takzvaných PSÍ TECHNOLÓGIÍ.

Psychotechnológie sú dnes schopné premeniť milióny ľudí na zombi biorobotov. Bez ohľadu na to, ktorý výraz sa vám viac „páči“ – t.j. zombi alebo biorobot – dôležité si je uvedomiť, prečo sa používa práve tento názov. Jedná sa o živú, biologickú entitu, ktorá má „vypnutý“ vlastný rozum. Skrz rozličné psychotechnológie má do mozgu doručované príkazy, predstavy, pohnútky – skrátka všetko, čo je pre daný projekt potrebné – ktoré nie je schopná odlíšiť od svojich vlastných. Hoci teda ide o živé, biologické objekty, príčiny na ich správanie sa prichádzajú z priestoru mimo samotného biologického objektu. Preto sú to bioroboti, teda biologické objekty s riadiacou linkou mimo ich vlastného objektu, dnes často aj cez „sociálne siete“.

Pozrime sa napríklad na názor, ktorý je potrebné dostať do mozgov cieľového národa či akejkoľvek inej cieľovej skupiny v rámci národa. Konzumáciou alkoholu, mäsa, tabaku, drog a ďalších potravín s psychotropnými prísadami dôjde k odpojeniu linky na svoj vlastný Rodový egregor. Takýto biologický objekt už nie je schopný konať samostatne, o Svedomí ani nehovoriac. Dnes tu samozrejme patria aj GMO, energetické nápoje a podobné veci. Objekt s vypnutou  linkou na vlastné riadiace centrum sa napája na náhradné riadiace centrum – najčastejšie to sú rôzne cudzie egregory. Ale to je dnes málo, preto – aby sa veci realizovali rýchlo – prichádza priamo riadiaca sekvencia zo psychotrónnych generátorov. A stádo ide tam, kde jeho pán chce, resp. nechce.

Problémom však je, že dnes už nie všetci rovnako podliehajú takýmto riadiacim impulzom. Prechodom hranice Noci Svaroga (Kali Jugy) sme sa 21.12.2012 dostali do nového, Svetlého priestoru. Svetlá energia začala silnieť, čo napomáha aktivácii toho, čo voláme Obrazové myslenie. Aktiváciou pravej polovice mozgu – Obrazovým myslením – sa čoraz viac subjektov vymyká spod celoplošnej kontroly. Táto kontrola navyše nie je homogénna. Najsilnejšia je v husto obývaných lokalitách – mestách, kde sú energetické mriežky udržiavané sieťou rôznych kostolov a podobných zaradení. Čím viac je jednotlivec umiestnený v Prírode, tým menej je riaditeľný externým zdrojom. Svoju úlohu zohrávajú aj horniny v zemi, nad ktorými ten-ktorý národ či skupina žije.

Psychotrónne generátory umiestnené na obežných dráhach okolo Zeme – je ich okolo 300 – nie sú lokalizované na geostacionárnych dráhach ako televízne a rozhlasové satelity. Hoci svojou pôsobnosťou zachytávajú veľké územia, sú nad nimi vždy iba dočasne. Aby sa docielil želaný efekt, tak na potrebný termín ich musí prelietavať nad konkrétnym územím niekoľko za sebou. Je to síce zložitejšie, ale dá sa to.

Efekt na povrchu Zeme závisí aj od toho, koľko má kto v sebe psychotropných látok, ktoré napomáhajú realizácii želaného úmyslu zvnútra bioobjektu. Ak sú cieľom napríklad „správne“ volebné výsledky, tak výsledky vidíme už roky vôkol seba. Ľudia neznalí tejto technológie volia koho potrebuje niekto mimo nich – a neskôr nevedia vysvetliť, prečo volili práve tak ako volili. Keď satelitné generátory zmenia polohu aj vyžarované frekvencie – veď nie sme jediný národ v Európe, ktorý je potrebný kontrolovať – dochádza často k „vytriezveniu“ takýchto voličov. No a potom sa dočítame niečo v štýle: „… pán Kiska, volil som vás, ale už nie ste mojim prezidentom…“. V skutočnosti je to iba indikátor pre tých, ktorí vedia o čo ide. Pri ďalších voľbách takýto naivný a hlavne nevedomý subjekt znovu podľahne riadiacim sekvenciám zvonku. No a medzi voľbami bude ním zvolený subjekt realizovať program, ktorý dostal za úlohu realizovať zvonku. Samozrejme, sotva v jeho prospech – ale s jeho súhlasom.

Pre odborníkov je vec jasná a bioroboti nedostali pokyn rozmýšľať, teda nerozmýšľajú. Môžeme odôvodnene predpokladať, že ani taký pokyn nikdy nedostanú. Odborník už vidí, že všade vôkol besnie Tretia svetová vojna. Živá sila tých, ktorí by sa mohli brániť sa už dávno zmenila na biorobotov, ale ohniská nepokory narastajú. Krajiny ako Rusko a Čína dobre vedia o čo sa hrá, ostatní sladko spinkajú. Keďže fázu mierovej transformácie sme už zmeškali, čoskoro príde prvá „vyučovacia“ lekcia už k nám domov. Môžu to byť utečenci, maďarský premiér už otvorene povedal, že treba čakať nával utečencov cez Ukrajinu. Bioroboti veria rozprávkam o tom, ako sme dobre pripravení na našej východnej hranici… Ak sa pozriete do dobových materiálov zistíte, že Československá republika po vojne vyslala na hranicu s Ukrajinou 13 000 vojakov, ale Banderovci aj tak prechádzali. A to boli vojaci, ktorí zažili vojnu. Dnes máme podnikateľov, ktorí poväčšine vstúpili do armády kvôli finančne výhodným misiám NATO – v cudzine. Ich cieľom je zúčastňovať sa agresie na cudzom území proti domácim obyvateľom za krvavé peniaze.

Za peniaze NATO – pod rúškom akýchsi „Eurofondov“ – už bola zrekonštruovaná cesta z Rožňavy do Sobraniec. Rekonštrukcia obsahovala aj zvyšovanie nosnosti mostov tak, aby mohli po nich chodiť tanky. Je známe, že ďalšie rekonštrukcie – pre potreby NATO – sa už pripravujú. Nadchádzajúce skúšky preveria, či tu ešte žije potomstvo obávaných Slovienov, alebo iba pokorní bioroboti pod obchodnou značkou „Sloven“ a „Slovák“ fungujúcich na diaľkové ovládanie. Kde sa zaradíme rozhodneme my sami – s plnou zodpovednosťou voči Predkom aj našej svätej zemi.

NAŠI PARTNERI: