ARMAGEDDON 2

6. mája 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

V prvej časti sme si povedali o troch predchádzajúcich Armageddonoch tak, ako sú opísané v materiáloch nemeckej výskumno-vedeckej organizácie Ahnenerbe z 30-tych rokov 20. storočia. O tejto organizácii sme už v minulosti písali, preto si niektoré fakty – týkajúce sa ich existencie – spomenieme iba veľmi stručne.

Vedecko-výskumná organizácia Ahnenerbe bola vytvorená v roku 1935 na základe rozkazu Adolfa Hitlera. Od roku 1938 sa už všetky vedecké výskumy v Nemecku vykonávali pod kontrolou vedeckého oddelenia SS „Ahnenerbe“. V rokoch 1937-1938 zrealizovali vedci z Ahnenerbe radu vedecko-výskumných expedícií v Nemecku a v Tibete, pričom hľadali najmä staré artefakty, svedčiace o existencii mimozemských civilizácií, ktoré riadili chod vývoja človečenskej spoločnosti na Zemi. Ahnenerbe sa zameriavala aj na hľadanie tzv. Šambaly. V tejto oblasti bolo zapojených okolo 7 tisíc pracovníkov, najmä známi archeológovia, antropológovia, biológovia, genetici, historici, atď.

Ako vyplýva z materiálov NKVD ZSSR, v r. 1938, na základe svedectiev získaných expedíciou do Tibetu a Himalájí, nemecké vedenie zorganizovalo expedíciu s cieľom preskúmať podmorský šelf Antarktídy v oblasti Zeme kráľovnej Maud podľa máp, ktoré nemeckí výskumníci získali v Tibete. Na základe týchto výskumov špecialisti Ahnenerbe, spolu s námornými silami Nemecka, prenikli do priestorov zeme ukrytej pod ľadmi Antarktídy. V roku 1944 tam nemecká vláda vytvorila vojenské morské základne, postavili mesto „Nový Berlín“, a pod názvom „Nové Švábsko“ vytvorili novú krajinu. Podľa informácií získaných orgánmi vojenskej kontrarozviedky СМЕРШ, Adolf Hitler – v Nemecku zamenený dvojníkom – prišiel do Nového Berlína na ponorke. Toto bolo potvrdené aj získanými a doloženými materiálmi, ktoré národný komisár štátnej bezpečnosti ZSSR V. N. Merkulov v r. 1945 predložil  hlavnému veliteľovi Ozbrojených Síl ZSSR J. V. Stalinovi (v pôvodnej správe je to príloha č. 1).

11.06.1945 pracovníci vojenskej kontrarozviedky СМЕРШ 70. pechotného útvaru objavili v budove Admirality Nemecka „mapy prechodu morských hlbín“ s poznámkou „výlučne pre kapitánov ponoriek triedy A sprievodného konvoja führera“ v počte 38 ks. Ako vyplynulo z preložených textov, išlo o trasy prieplavu podvodnými koridormi ku vchodu do tzv. Agarty, ukrytej pod ľadmi Antarktídy (v originály správy príloha č. 2.).

V septembri 1945 našli agenti kontrarozviedky СМЕРШ v horách Pirna pod Drážďanmi tajný pracovný zošit plukovníka Wehrmachtu Wilhelma Wolfa s konceptmi rozkazov A. Hitlera a Reisführera SS Himmlera o výbere kandidátov spomedzi Wehrmachtu, Luftwaffe, Námorných síl a vojsk SS pre odoslanie do Antarktídy (príloha č. 3.).

Po vojne bolo do Antarktídy poslaných niekoľko vojenských výprav, najznámejšia je smutne skončiaca sa výprava amerického admirála Birda s názvom „High Jump“- ale o tom sme už tiež písali.

Zverejnený spis KGB – hoci neodtajnili úplne všetko z neho – nám dáva možnosť s údivom posúdiť, čo všetko sa podarilo vedcom z Ahnenerbe zistiť a analyzovať. Preskočme podrobné opisy vzniku a vývoja Zeme a galaxií, postupné osídľovanie viacerými vlnami mimozemských civilizácií – v princípe nič nové, tieto informácie máme aj v Sloviensko-Árijských Vѣdach – a zamerajme sa iba na časť opisujúcu Armageddony.

V opisoch nemeckých vedcov nachádzame detaily prírodných charakteristík udalostí, t.j. globálnych katakliziem, spojených s prechodom tzv. „Železnej planéty“ cez náš Slnečný systém.

Ak chceme pochopiť tieto udalosti, je nevyhnutné brať do úvahy súhrn tých globálnych aspektov elektromagnetických disfunkcií prebiehajúcich v hlbokom Vesmíre, ktoré priamo ovplyvňujú rotáciu jadra Zeme.

V pôvodne očakávanej populárnej „kataklizme“ v r. 2012 bola príčina opísaná oveľa jednoduchšie – priletí 12. planéta (niekde nazývaná aj „X“), Zem sa dostane medzi ňu a Slnko, čo malo spôsobiť na okamih zastavenie rotácie Zeme. V praxi by to znamenalo, že všetky vodné plochy na Zemi – ale najmä Tichý a Atlantický oceán – by sa zotrvačnou silou vyliali na kontinenty a v podstate skoro všetko by zatopili obrovskými vlnami cunami.

Realita je ale oveľa zložitejšia.

Existujúci systém skrutkovitého, špirálovitého vzájomného obiehania kosmických telies – vrátane planét – vo Vesmíre pripomína zložitý hodinový mechanizmus. V ňom všetky vzájomné pospájané malé aj veľké kolieska hrajú dôležitú úlohu v dynamike mechanického procesu.

Slnko aj Zem sa súčasne zúčastňujú viacúrovňového, postupného mechanizmu pohybu. Zem sa otáča okolo Slnka, Slnko rotuje okolo Centra miestnej skupiny hviezd a Sĺnk (nazývame to Čertog), ktoré zase – tak ako Slnečný systém – rotujú špirálovitým pohybom okolo Centra Hviezdneho a Slnečného nakopenia Gouldovho pásu v miestnej štruktúre ramena Orionu-Labute galaxie Mliečna Cesta. Galaxia zase rotuje okolo Centra Hmloviny Andromeda, ktorá zase rotuje okolo Centra Metagalaxie „Deva“… a tak to pokračuje donekonečna. Všetky vzájomne sa obiehajúce kosmické telesá vyžarujú elektromagnetické vlnenia rôznych frekvencií, ktorých zmena spôsobuje poškodenie rytmiky vibrácií objektov podľa princípu „od väčšieho k menšiemu“, teda niečo ako princíp „väčšieho psa“. Zmena rytmiky pulzácie vnútorného jadra Zeme nemôže vyvolať elektromagnetické disfunkcie v živote Slnka a štruktúre slnečno-hviezdnych zoskupení.

Trvalá a rytmická rotácia vnútorného jadra Zeme závisí od globálnych elektromagnetických vplyvov, vznikajúcich tak v hlbokom Kosmose, ako aj v štruktúre Slnečného systému.

Prechod v blízkosti Zeme takého objektu, akým je „Železná planéta“ (50x väčšej ako Zem) – obiehajúcej s periódou 3 600 rokov v smere hodinových ručičiek – vyvoláva elektromagnetické toky a víchry u rotujúcich planét a objektov Slnečného systému, rotujúceho proti smeru hodinových ručičiek, rozhodne spôsobí narušenie elektromagnetického vibrovania jadra Zeme.

Jadro začína vylučovať vysokofrekvenčné, rytmy meniace toky elektromagnetickej energie vysokej rýchlosti, ktorá sa v krátkom čase zvyšuje. Keď rytmus vibrácie jadra dosiahne hodnotu 13 Hz, jeho elektromagnetické chovanie sa zmení na nepredpovedateľné a v minulosti spôsobovalo posuny magnetických aj zemepisných pólov.

Nie každý takýto prelet má pre Zem negatívne následky. Kataklizmy nastávajú iba vtedy, keď je Zem v okamihu hlavného silového pôsobenia Železnej planéty otočená k nej oblasťou Tichého oceánu:

Podľa analýzy predchádzajúcich Armageddonov celý komplex silového pôsobenia „vytlačí“ vody atlantického oceánu, ktoré sa vylejú na pevninu 5 km vysokými vlnami.

Podrobnejší dopad na zemeguľu je v ďalšej prílohe:

Podľa údajov nemeckých vedcov sa mal štvrtý Armageddon odohrať v roku 2014, presnejšie v auguste-septembri 2014:

  1. Armageddon sa odohral 199 586 rokov pred n.l.;
  2. Armageddon sa odohral 84 386 pred n.l.;
  3. Armageddon sa odohral 12 386 pred n.l.

Ako teda vedci prišli na to, že práve v auguste-septembri 2014? Perióda obehu tzv. „Železnej planéty“ je 3 600 rokov, pričom každý štvrtý cyklus je pre Zem katastrofický, teda ku kataklizme dochádza spravidla s násobkom 14 400 rokov. Potopa nastáva vtedy, keď sa Zem nachádza v kritickom okamihu otočená stranou Tichého oceánu voči orbitálnej dráhe Železnej planéty. Ide o nám už známy numerický súčet „9“.

Medzi prvou a druhou potopou je 8 cyklov po 14 400 rokov (vychádzame z 3 600 x4).

Medzi druhou a treťou potopou je 5 cyklov.

Medzi treťou potopou a predpovedanou štvrtou – ktorá sa mala odohrať analogicky – je 14 400 rokov (3 600 x 4), čo vychádzalo na rok 2014.

Prečo štvrtá potopa neprišla? Jednou z reálnych alternatív je, že žiadne zložité procesy sa nikdy neodohrávajú presne „na chlp“. Každý „technický“ proces nastáva vždy v intervale pravdepodobnosti – na to existujú detailne vypracované metodiky. V podstate už výroba jednoduchej skrutky s nominálnym rozmerom sa vždy realizuje v prípustnej tolerancii, teda najčastejšie v hornej aj dolnej. Takto vypočítanie nástupu nejakej udalosti len na základe teoretických výpočtov „na chlp“ sa v reálnom živote NIKDY NEODOHRÁVA. Interval pravdepodobnosti nástupu (tolerančný interval technického procesu) je súčasťou všetkých reálnych procesov na Zemi. Teda „ako hore, tak dole“… nič nového pod Slnkom.

  1. dalajláma dovolil Schefferovmu fotografovi v roku 1938 (a aj dvom ďalším vedeckým pracovníkom SS) vykonať filmový záznam granitovej platne, ktorá sa nachádza(-la?) v podzemí paláca Potala v Lhase. Zároveň im daroval zvitok starého rukopisu, na ktorom boli zobrazené desiatky rôznych kruhových formácií rozličných rozmerov, popísaných dvojkovým číselným systémom. Rukopis bol písaný starým tibetským písmom a aj neznámym samskritom (môžeme predpokladať že Karunou). Podľa názoru vedcov kruhy označovali polohy planét v Slnečnom systéme pred 1,5 miliónom rokov. Numerácia bola vyhotovená pre nás neznámym spôsobom, pričom nemeckí vedci nakoniec dospeli k záveru, že bola použitá oveľa pokročilejšia a presnejšia „matematická“ metodika, pričom napríklad v použitom systéme zápisu neboli použité ŽIADNE NULY. Runy ani Bukvica Slovѣnov NEOBSAHUJÚ žiadnu nulu – tá prišla až s pozičnou sústavou sefirotov (teda s ciframi, nie číslami!). Ale to je už iná oblasť…

Teda aby sme to skrátili – ak na základe 1,5 miliónu rokov starého rukopisu bol vypočítaný štvrtý Armageddon a takto ho aj stanovili na august-september 2014, nuž rozdiel 9 rokov (chyba určenia) je iba 0,0006%. Teda ak by sme teoreticky mali na mysli napríklad rok 2023 namiesto 2014…

Veď ak nikto z nás tu nežil v časoch prvých 3 Armageddonov, ako vieme, či sa neodohrali približne v takom istom tolerančnom intervale?

Problém je ale v niečom úplne inom. V roku 1983 už špecialisti KGB pracovali aj so spravodajskými údajmi, ktoré boli získané z prostredia CIA. CIA odovzdala v roku 1980 prezidentovi USA správu „O situácii vo svete ku roku 2000“. Jedna zo štyroch častí spisu bola venovaná globálnej zmene klímy a prognóze klimatickej situácie Zeme k začiatku 21. storočia (2000-2012). V správe sa hovorí, že v uvedenom časovom intervale sa na Zemi očakávajú globálne kataklizmy, ktoré ovplyvnia život človečenstva a existenciu civilizácie. Približne na rok 2010 prognózovali zmeny polôh spočiatku magnetického, a následne aj zemepisného pólu Zeme smerom k severoamerickému kontinentu. Vody svetového oceánu mali do menej ako mesiaca zaplaviť súš do úrovne 5 000 metrov. Pre USA a celý severoamerický kontinent neostane žiadne bezpečné miesto nad novou hladinou vody.

Mapy prognózovaného zaplavenia sveta sú po internete k dispozícii, ešte v roku 2012 sme takúto mapu zverejnili na stránke aj my. V americkej správe už boli presne vyznačené miesta, ktoré po posune pólov ostanú nad morskou hladinou. Najlepšie na tom bude územie Ruska – to malo byť zaplavené najmenej zo všetkých krajín sveta. V Európe malo ostať nad hladinou cca 20% územia, ale to iba hornaté územia. Ide o oblasti Pyrenejí, Álp a Karpatskej oblasti…

V súvislosti s výsledkom americkej analýzy začali americké spravodajské služby už od 60-70 rokov 20. storočia realizovať globálnu dezinformačnú kampaň s cieľom implementovať a následne upevniť vo svetovej a najmä sovietskej vede také teoreticko-metodologické koncepcie v metodických, technologických a prírodných vedeckých smeroch, ktoré by spôsobili strategickú, svetonázorovú a celkovo praktickú nepripravenosť ZSSR, krajín Východného bloku a všetkých pravdepodobných protivníkov na nastupujúce kataklizmy.

Aké demokratické plány mali (či stále majú) s nami?

Výsledky sme rokom 1989 a ďalej už všetci pocítili na vlastnej koži…

Oni sa – samozrejme – na plné obrátky pripravovali. Teraz už je v inom svetle aj pravdepodobný motív Hitlera smerom k pokusu o likvidáciu ZSSR, teraz je už jasné, prečo sme v takej situácii v akej sme…

Správa je omnoho podrobnejšia, ale vidíme, do akej miery boli ochotní platiť vedúcim činiteľov bývalého sovietskeho bloku, aby tí sami zničili našu spoločnú bezpečnosť pre vlastný prospech – za peniaze…

No ale od roku 2010 v Rusku a od 2018 už aj na území Slovenska a dnes už aj Čiech sa vyformovali žrecovské štruktúry, ktoré systematicky začali pretvárať pre nás nepriaznivú situáciu v náš prospech. Aj to je jeden z faktorov, ktoré spôsobili že sme dnes tam, kde sme. Ale dnes to skôr vyzerá tak, že ZSSR sa – aj podľa predpovede Simpsonovcov – k roku 2024 obnoví, a spolu s ním aj tie krajiny bývalého Východného bloku, ktoré sa nachádzajú nad „Zlatou čiarou“. A USA svoju rolu očividne dohrávajú… proste sa prerátali.

Nuž, môže byť, že všetko najzaujímavejšie je ešte naozaj iba pred nami, a rozhodne už nie ďaleko za horami.

Nikto nám to neoznámi „presne“ – určite nie „elektromagnetický svet Priestoru a Času“ – ale informácia je individuálne prístupná cez štruktúry torzných polí. Pre koho? Pre každého, kto sa dokáže čistkou zbaviť Negatívu a presunúť Vedomie do 16. dimenzie… Tie „štvrté“ či „piate“ nech si pekne nechajú… pod hladinou mora.

Je potrebné uviesť, že to či sa stane niečo také ako opisuje odtajnený dokument alebo nie nemôžeme nijako zaručiť, ale ani vyvrátiť. Spis bol odtajnený, čo by malo logicky znamenať, že je „neaktuálny“… ale… Účelom nášho článku ani nie je zaviesť program, ktorému by ste mali uveriť. Výber rozhodnutia je u každého človeka osobnou záležitosťou.

Ak by sme mali vyjadriť náš pohľad, tak v takom stave, ako to bolo pôvodne opísané sa zmena – inak neodvratná – sotva odohrá. Z prvého dielu vieme, že každá informácia má štrukturálnu podstatu. Teda závisí od toho, z akej dimenzie je posudzovaná. Naše Veľké semináre – teda tí človekovia, ktorí sa ich spoločne zúčastňujeme – už „prebili dieru“ cez matrice a egregory našich nepriateľov. Cez vytvorený kanál sme požiadali o pomoc – a tá nám už je poskytovaná. Kto má vedomie v 16. a vyššej dimenzii, ten sa ROZHODNE nemusí obávať žiadnej nastupujúcej zmeny. Môžeme po tejto stránke ostať pokojní. Nuž ale tí, ktorí si udržiavajú vedomie na nízkych dimenziách nedokážu prekonať potopu – môže byť aj energetická – teda z pohľadu 16. dimenzie. Len opakujeme, že úzkostlivá, starostlivo plánovaná, inak „dobrá“ snaha o správnu životosprávu je IBA TRETIA DIMENZIA. Vôbec prvé tri sú principiálne určené na prežitie vo Svete Javi: Prvá (vznik života, narodenie), Druhá (zabezpečenie potomstva – udržanie fyzickej prítomnosti vo Svete Javi) a Tretia (kvalita života – či už v kladnom alebo zápornom smere). Vedomie na úrovni tejto čakry nestačí na prekonanie „potopy“ – hovoríme najmä o energetickej úrovni vo svetle aktuálnych Energií.

Zlatý Vѣk je už na dosah.

06.05.2023

NAŠI PARTNERI: