ARMAGEDDON 1

5. mája 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Téma 21.12.2012 a „Koniec sveta“ je – očividne – dávno „za nami“. Dlho to síce takto vyzeralo, až kým nedávno archívy KGB neodtajnili spis č. 83-154-963, pôvodne kategórie „Prísne Tajné“ s analýzou informácií, ktoré NKVD získalo po 9. máji 1945 v Berlíne, teda po porážke fašizmu. Ukazuje sa, že sme nevedeli všetko, z čoho táto informácia pochádza…

Pred samotnou informáciou obsiahnutou v tomto spise je nevyhnutné si ozrejmiť základnú, štrukturálnu podstatu informácie ako takej. Inak nemusíme túto – čo do podstaty veľmi dôležitú – informáciu zodpovedajúco pochopiť.

Informácia ako taká vôbec je veľmi zaujímavá záležitosť. Už vieme, že všetko okolo nás má štruktúrovanú povahu. Naše fyzické telo je siedmymi vertikálnymi čakrami napojené na sedem dimenzií, pričom ďalšie dve ešte ostávajú v delenej časti Hry. A pretože platí védická zásada „ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok“, tak sa pozrime aj na informáciu ako na štruktúrovanú entitu. Všetko sú iba hrany Číslova.

V prvom rade zdôrazňujeme, že pre toho, kto pracuje v oblasti torzných polí samostatne (v Jemnohmotnom Svete), teda pre toho, kto má otvorený vlastný kanál výstupu do J/S už neexistujú žiadne autority. Všetky informácie si overuje praxou sám/a v J/S. Cudzie programy nie sú viac potrebné.

Každý dnes musí pracovať sám, každý je sám sebe autoritou, každý si musí VŠETKO OVEROVAŤ! Inak nie je isté, kde sa nachádza.

Ďalším dôležitým faktorom je, že treba si overovať nie iba PRAVDIVOSŤ informácie, ale najmä to, z KTOREJ DIMENZIE pochádza. Každá dimenzia má svoju VLASTNÚ DATABÁZU – s nekonečným počtom bodov, ku ktorým vedie nekonečný počet kanálov…

A každá dimenzia (rozmernosť) si hľadá svojich adeptov, aby jej informáciu preniesli na Zem. Všetky informácie, ktoré nájdete na internete – vrátane našej – patria do konkrétnej dimenzie. Preto si každý musí vopred a zodpovedne zvážiť, či vôbec potrebuje pre svoj vývoj rozpracovávanie ponúkanej informácie z tej-ktorej dimenzie.

Existuje Horizontálne poznávanie Sveta a existuje Vertikálne poznávanie Sveta. Existuje vstup IBA do konkrétnej dimenzie (Horizontálnej Roviny) a existuje informácia, ktorá umožňuje VÝSTUP NAHOR, do Vysokých Dimenzií!

Každá dimenzia je zaplnená nekonečným množstvom informácií k nej patriacim. Ale úlohou človeka – ak má byť Človekom – je stúpať nahor – to je evolúcia Ducha. Každá iná, dimenzionálna informácia je odpútanie sa od výstupu nahor.

Všetky dimenzionálne informácie považuje naša Škola Človekov za ľstivé, balamutiace divy. Vo východnej mytológii sú dimenzionálne informácie označované názvom „Maja“. Nie sú otvorene nepriateľské, ale zvádzajú z hlavnej cesty – teda z púte nahor.

Ako príklad môžeme použiť informáciu o našej Zemi. Z pohľadu Prvej dimenzie to je opis zrodu jej základných komponentov – kameňov, pieskov, hliny, vulkanických materiálov a podobne.

Z pohľadu Druhej dimenzie môžeme pozorovať procesy „pohybov“ kameňov či hornín, ako sa môžu uchovávať, ale aj množiť a podobne. Existuje na to celá veda.

Z pohľadu Tretej dimenzie aj kamene či horniny všeobecne môžu slúžiť jedna druhej ako „potrava“; ťažšie horniny pohlcujú ľahšie či menšie, teda patria do systému zabezpečovania kolobehu života.

Z pohľadu Štvrtej dimenzie aj kamene sú súčasťou formovania energeticko-informačných procesov, ktoré na Zemi prebiehajú. Môžu prijímať lásku (láska k Prírode) aj Negatív, ale môžu aj vysielať – informácia je otvorene obojsmerná.

Napríklad na úrovni Šiestej dimenzie možno nahliadnuť do časov vzniku planéty Zem, je tam umiestnená informácia, ako sa Zem ako planéta tvorila, ako sa formovali zemské sloje, hlina, pôda tak, aby sa na nej mohol vytvoriť ďalší život.

Siedma dimenzia už opisuje Zem ako celostnú, ako je zaradená do všeobecného systému vzájomných vzťahov. Obsahuje informáciu o vzťahoch medzi Zemou a Slnkom, inými Slnkami a planétami, galaxiami, o existencii vzájomnej energetickej výmeny, atď.

Teda informácií je nekonečné množstvo, každá informácia z internetu patrí do jednej konkrétnej dimenzie. Má význam sa nimi všetkými detailne zaoberať? Ako nám to môže prospieť?

Prečo teda nevyhľadávame a nečítame akúkoľvek informáciu o akomkoľvek predmete? Pretože keď stúpame nahor, do vyšších a vyšších dimenzií, tak tá istá informácia o tom istom predmete sa úplne mení. Informácia o Zemi zo 4. dimenzie sa líši od informácie o tej istej Zemi zo 6. dimenzie.

Preto je skúmanie informácie o čomkoľvek v J/S považované iba za lákavé mámidlo, je to hrozba, ktorá nás môže zastaviť na našej Púti Duchovného vývoja Nahor. Nie „násilne“, ale ľsťou a klamom – preto Maja. Maja je vždy Horizontálne rozšírenie, ale my máme za úlohu stúpať Vertikálne – NAHOR!

Ide o zásadný, obrovský rozdiel. Kdekto sa zameriava na Horizontálne skúmanie, ale As môže byť ten a iba ten, kto si osvojuje Vertikálny princíp poznávania.

To samozrejme neznamená, že horizontálne informácie nie sú pravdivé či správne. Ak je nejaká informácia dokonca aj protirečivá, aj tak je správna, ale treba vedieť, že ide o informácie pochádzajúce z rôznych dimenzií. Všetky informácie sú správne, rozdiel je iba v tom, z ktorej dimenzie boli prijaté.

Aký význam má teda učiť sa detailné informácie, ak sa z dimenzie na dimenziu menia? Preto je v našej Kultúre zaužívaný princíp OBRAZNÉHO MYSLENIA. Berieme Obraz, netreba nám – aspoň nie vždy – všetky jeho hrany.

Lepšie je skúmať Vertikálny Zdvih. Kto vie, ako stúpať, ten sa kedykoľvek – podľa potreby – môže zasunúť do KTOREJKOĽVEK DIMENZIE a získať z nej v konkrétnom prípade potreby nutnú informáciu. Veď ak chceme mlieko, nemusíme nevyhnutne kupovať kravu.

Je to presne ako pracovať na počítači. Na disku máme zvyčajne nazhromaždené obrovské množstvo informácií, ktoré sú potriedené v množstve adresárov. Adresáre sú obdobou DIMENZIÍ v J/S. Na disku si vždy vyberieme potrebný adresár, získame potrebnú informáciu, ale neplánujeme celý život trčať v jedinom adresári.

Každá informácia na internete je ponukou konkrétnej Dimenzie (adresára).

Každý sa musí rozhodnúť sám a so zodpovednosťou za seba, či si vyberá DIMENZIONÁLNY, alebo VERTIKÁLNY informačný systém koordinát, teda svoj prioritný VEKTOR smerovania (vývoja).

Pred tým, ako postúpime k informácii z odtajneného spisu – najskôr niekoľko poznámok. Dnes je populárne hľadať ideálny spôsob stravovania, merať správny pomer látok, byliniek, vitamínov, viesť špeciálne orientované diéty s cieľom zdravo a dlho žiť. Mnohí hľadajú škodlivé látky v potravinách, dodnes skúmajú čo vlastne bolo v testoch či očkovacích látkach z obdobia pandémie a podobne. Áno, dá sa tomu venovať celý život, a to nejeden. Toto všetko – kvalita života – patrí do TRETEJ DIMENZIE (každá dimenzia ponúka nekonečný počet vlastných kanálov). Všakovakými špeciálnymi diétami, zháňaním zdravej stravy či látok, vitamínov, niektorí aj sexuálnymi, tantrickými technikami si naozaj dokážu život skvalitniť a predĺžiť. Ale VŽDY iba v obmedzenej miere. Takto sa nedá žiť stáročia či tisícročia. No kto vystúpi do Vysokých Dimenzií – hovoríme minimálne o 16., ten si dokáže trvale obnoviť vlastnú INFORMAČNÚ MATRICU (princíp sme opísali v článku aj videu ČASOPRIESTOR) a žiť toľko, koľko považuje za potrebné.

Kto je všade, nie je nikde.

Z kurzov Metafyziky pre Život vieme o Konoch Všehomíru. Jeden z nich hovorí „Čo prehlásim, to aj som“. Teda človek so Živatmou ako jediný vo Všehomíre má právo dávať rozkazy Vesmíru, vytvárať realitu. Nuž práve človek je ten, kto rozhoduje o všetkom vôkol seba.

„Privilegovaní“ – nachádzajúci sa v každom dnešnom národe – iba systematicky ponúkajú, čo by sa mohlo stať (médiami, filmami…), ale ako trojčakrové bytosti nemajú právo dávať také príkazy Všehomíru. No ale naivní a dôverčiví človekovia preberajú ich informačné návrhy do svojej mysle, zaoberajú sa nimi a šíria ich. Takto sa stávajú realitou. Teda práve človek – vo svojej nevedomosti a naivite – je sám zodpovedný za to, že je na vyhynutie.

Takouto informáciou sú aj dnešné „ponuky“ na príchod štvrtej či piatej dimenzie. Niektorí nám ich ponúkajú, že „veď je to to isté, čo hovorí Nadežda, akurát to inak nazvali“. Nuž, je to niečo absolútne iné. Dimenzie, teda Rozmernosti sú všeobecným pravidlom (informačný obsah), „omáčka“ okolo je informačný šum. Jemnohmotný Svet počuje informačný obsah – teda „želanie“ toho-ktorého človeka žiť v budúcnosti vo štvrtej či piatej Dimenzii, a to aj tak želajúcim si človekom splní.

Štvrtá Dimenzia je v kladnej časti biopoľa ľúbosť a láska, v zápornej závisť a nenávisť. Piata Dimenzia je v kladnej časti komunikácia na báze cti či Istiny, teda podávanie neskreslených, pravdivých informácii, v zápornej časti biopoľa ide o klamstvo a podvádzanie. Tieto Dimenzie tu teda sú už dávno, ale kto si želá, toho J/S v nich aj ponechá… Ide totiž o Kon „Čo prehlásim, to aj som“. Akurát, že s rozkazom prichádza aj vykonanie, a teda zodpovednosť a príchod následkov. Opäť nič nové.

Z nášho pohľadu je skutočne nepochopiteľné, prečo si ešte aj dnes niektorí človekovia sami sebe tak komplikujú vlastný život a tým aj budúcnosť. Informácia o Vertikálnom výstupe nahor je tu, ale oni sa donekonečna hrabú horizontálne v Dimenziách. Ale každý si je strojcom svojho šťastia. Veď „meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné“.

Teda, ak to zobrazíme graficky, takto vyzerá naša 12-rozmerná Hra dnes:

Nástup Zlatého Veku znamená, že zmizne Svarožia Hranica (nebudeme viac žiť na hranici Javi a Temného Sveta), čo môžeme obrazne prirovnať k potope. Všetko po 9. dimenziu bude zničené (odplavené potopou):

A výsledok bude, že spodnou hranicou nášho Sveta po nástupe Zlatého Veku bude dnešná (nedelená) 10. dimenzia:

 

Ak si to zobrazíme pomocou Číslova, tak „ako hore, tak dole“ osobný kryštál človeka sa transformuje podľa kryštálu Zeme (proces už prebieha) z Dodekahedronu na Ikosahedron, teda z dvanásťstenu na dvadsaťsten (v súlade s Platónom). Teda budeme žiť v dvadsaťrozmernej Hre, v ktorej bude spodná hranica dnešná 10. dimenzia.

Opäť zdôrazňujeme, že tvrdošijné ukotvovanie vlastnej mysle napríklad v 3. dimenzii (zdravý život, diéty, tantry…) znamená zotrvanie v časti, ktorá ide „do šrotu“. Výber, teda rozhodnutie človeka je vždy platné, ale ako vždy v prípade nevedomosti následky prichádzajú (neznalosť Konu neospravedlňuje, hoci vysvetľuje). To je oná „kauzálna reťaz“ (príčina-dôsledok), ktorá je už viditeľná v 16. a všetkých vyšších dimenziách. Nejde o „farby“ Energií, ale o uvedomenie si a pochopenie štruktúry kauzálnej reťaze. Pravidlo kauzality je ostatne priamo otvoreným textom nazvané aj v jednom z filmov série Matrix.

Odtajnená správa KGB, ktorá bola vypracovaná v roku 1983, je v skutočnosti analýza materiálov, ktoré sovietska spravodajská služba skonfiškovala nacistom po porážke fašizmu, teda po 9. máji 1945 v Berlíne. Skonfiškované materiály boli odovzdané vedeckým inštitútom ZSSR s úlohou vedecky analyzovať obsah materiálov a vypracovať detailnú správu. Táto správa – keďže je z roku 1983 – už obsahuje aj spravodajské informácie získané KGB, ktoré majú súvis s vtedy už aktuálne prebiehajúcimi tajnými projektami v USA, ktoré nakoniec doviedli k rozpadu Východného bloku. Preto je výsledok rozhodne zaujímavý.

Pointa je v tom, že materiály Ahnenerbe opisujú tri Armageddony, ktoré už v minulosti nastali. Ale ešte v roku 1938 analýzou starých textov a nájdených materiálnych dôkazov stanovili, že nasledujúci Armageddon nastane v roku 2014:

  1. Armageddon prebehol roku 199 586 pred n.l.;
  2. Armageddon prebehol roku 84 386 pred n.l.;
  3. Armageddon prebehol roku 12 386 pred n.l.

Jeden z východiskových zdrojov informácií o nasledujúcom Armageddone je obsiahnutý v starom rukopise, ktorý venoval E. Schefferovi zomierajúci 13. dalajláma na smrteľnej posteli. Nuž, správa bola odtajnená, lebo v rokoch 2012-2014 sa nič také neodohralo. Ale pri analýze materiálov zahrňujúcich desiatky tisíc rokov mohlo poľahky dôjsť ku chybe vo výpočtoch, teda namiesto roku 2014 môže ísť o roky 2023-24. O to skôr, že opisy sprievodných javov už očividne nastávajú teraz.

Viac v pokračovaní.

05.05.2023

NAŠI PARTNERI: