BOD ÚSILIA

26. júna 2024 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Žijeme v dobe, ktorá podlieha veľmi rýchlo zmenám. Tieto zmeny môžeme nazvať nepretržitým vývojom a majú charakter energetickej vlny. V skutočnosti to ani nemôže byť inak. Vesmír je neustály pohyb. Čo zastane, to podlieha likvidácii, t.j. smrti.

V podmienkach neustáleho vývoja – trvalej vlny – je pre mnohých zložité udržiavať koordináty vlastného Vektora Duchovného Vývoja stabilné. V rámci udržiavania vlastných koordinát vývoja dnes stretneme všetko – od nevedomosti cez naivitu až po vypočítavú ambicióznosť.

Pre lepšie pochopenie o čom je reč si pomôžme Obrazom. Podliehajúci niektorému náboženstvu sa neustále snažia ku komusi modliť v snahe nepohnevať si vyššiu silu a zabezpečiť si spasenie. Spasenie si samozrejme zabezpečujú, – aj zvieratá spásajú trávu – veď spásť nimi ponúkanú ich vlastnú životnú Energiu ich boh určite nepremešká. Preto si ich aj „pestuje“ na žatvu.

Ale stále platí, že životná Energia môže odchádzať iba dobrovoľne (aj keď v nevedomosti) a ku konkrétnemu cieľu, t.j. na konkrétnu adresu. Pretože bohov-parazitov je nespočítaľné množstvo, tak na správne „doručenie“ životnej Energie na presnú adresu presnému (očakávajúcemu) bohovi je skutočne nevyhnutné používať presnú adresáciu.

Jeden príklad adresácie životnej Energie si ukážeme. Okrem vedomého súhlasu donora (modlitbu odrieka naivný darca dobrovoľne), príjemca (boh) zadáva presné koordináty kanálu, kde darovávanú Energiu prijíma. Funguje to tak, že každá modlitba musí obsahovať správnu transportnú schému. Spravidla to býva realizované nejakou „hlavnou“ modlitbou, za ktorou môžu nasledovať ďalšie modlitby, spravidla čím viac, tým lepšie, tým viacej Energie pre parazita-boha.

Uvádzame príklad modlitby z ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorá je prevzatá z ich modlitebníka. V skutočnosti ani tak nezáleží na tom, čo sa v modlitbe hovorí, dôležité je dodržať presný počet písmen v slovách zoradených tak, aby celková modlitba obsahovala celý obraz cieľového objektu vo Vesmíre, teda vykresľuje vždy nejaké konkrétne súhvezdie.

Opakujeme, že ide o „hlavné“ (uvádzacie) modlitby konkrétnej tématiky, teda o „otváraciu sekvenciu transportného kanála“ (jeho otvorenie), po ktorej nasleduje voľné jadro, pričom každý blok je zase ukončený konkrétnou sekvenciou uzatvárajúcou prenosový kanál.

Postup je taký, že slová najskôr rozdelíme do párov, potom ich premeníme na koordináty [x:y], a to podľa počtu písmen v každom z párov slov. V starom jazyku sa zvratné zámeno „sa“ písalo samostatne tak, ako to je v slovenčine dodnes. Ak modlitba neobsahuje párny počet slov, tak sa vždy dopĺňa „amen“.

Takto teda vyzerá text „otváracej sekvencie“ (pravoslávnej modlitby):

ЕЙ СВЯТЧЕ БОЖИЙ УСЛЫШИ НАСЪ МОЛЯЩИХ СЯ ТЕБЕ СЪ ВЕРАЮ И ЛЮБОВИЮ И НЕ ПРЕЗРИ НАСЪ ТРЕБУЮЩИХЪ ТВОЯГО ЗАСТУПЛЕНИЯ АМИНЬ

A tu je transformácia na koordináty:

[2:6] [5:6] [4:7] [2:4] [2:5] [1:7] [1:2] [6:4] [10:6] [11:5]

Výsledná sekvencia je zakreslená na úvodnom obrázku článku. Dopĺňame, že posledný a prvý bod navzájom spojíme.

Výsledný obraz je nám neznáme súhvezdie v Temnej časti Vesmíru, presnejšie ide o galaxiu v našej Tradícii nazývanej „Peklo“. Hviezdy či Slnká tejto galaxie vyžarujú v infračervenej alebo ultrafialovej časti spektra, preto nie sú nášmu zraku viditeľné.

Pre názornosť si môžete spomenúť na film STARGATE (Hviezdna brána), kde boli koordináty tiež zadávané aj tvarmi súhvezdí…

Takto môžete zistiť aké koordináty má napríklad modlitba Hare Kršna, či napríklad aj prvá Sutra Koránu. Tu však hneď vidíme aj to, že ak napríklad použijeme modlitbu Otče náš, tak v každom jazyku bude mať iné koordináty. Nuž, bohov je množstvo a žrať chce každý z nich. Preto museli vymyslieť, ako si žatvu podelia…

Vo Vesmíre okolo nás (Mikrokosme aj Makrokosme) je NEKONEČNÝ počet bodov. Každá formulácia pri práci s Jemnohmotným Svetom vždy začína zadaním konkrétnej adresy konkrétne použitého Jemnohmotného kanálu. Princíp je rovnaký, preto tu patria aj nami používané koordináty (AS JESM, SVARGA JESM, BEREGIŇA JESM, VÍŤAZ JESM…).

Naše koordináty VŽDY vedú do našich kanálov, do kanálov NAŠICH RODOV. Rody nám však Energiu dávajú, nie odoberajú.

Každá práca na úrovni torzných polí (meditácia) vždy smeruje do konkrétneho kanálu. Preto je vždy najdôležitejšie to, KTO VEDIE MEDITÁCIU ČI OBRAD, nie iba to, či postup (obrad) je správny.

Do tejto kategórie patrí aj zadávanie všakovakých mien (menooblbovanie), či už nejakým „vyvolencom“, alebo často aj sami sebe v sebaklame.

Lživé koordináty zadávajú aj všakovakí veštci/veštkyne, šamani, žreci a podobne. Veľmi často spájajú dokopy rôzne – inak protikladné – učenia a vytvárajú svoje vlastné konglomeráty rôznych učení.

Nech sa jedná o akúkoľvek „ozdravnú metodiku“ – joga, čikung… – treba mať na pamäti, že tieto systémy sú v dnešnej podobe doslovne protislovanské. Uzatvárajú svojich adeptov pod pevný plafón tretej dimenzie. Môžu síce podporovať zdravý spôsob života, ale úplne odpájajú VEKTOR VÝVOJA NAHOR. A to nemá so Slovѣnmi NIČ SPOLOČNÉ, keďže ide iba o prácu na materiálnom tele a výhradne v tretej dimenzii.

Zo strany Jemnohmotného Sveta neostanú bez následkov ani tí ambiciózni jednotlivci, ktorí síce spočiatku hyperaktívne sformovali lokálne skupiny venujúce sa tradičnej Metafyzike pre Život, ale potom do týchto skupín vnášajú svoje mentálne konštrukcie.

Tématiku súradníc si nakoniec môžeme predstaviť aj takto:

Ak predpokladáme, že žijeme v „plochom“ svete (stredový bod) , t.j. že pôsobíme iba v 2D a iba JEDEN z kanálov okolo nás je náš, tak aká je pravdepodobnosť, že bez Znania Prѣdkov (Našej Kultúry) „trafíme“ do správneho kanála? Veď ide nielen o koordináty stupňov, ale existujú ešte aj minúty a sekundy…

A keďže reálny svet je objemový, tak k súradniciam [x:y] pribudne ešte tretia – „z“ [x:y:z]. Namiesto nej môžeme použiť aj uhol (α). A stále sme pri tom, že v nekonečnom Vesmíre je iba JEDEN KANÁL NÁŠ.

Nuž, môžeme si zobraziť aj princíp presúvania vedomia do akéhokoľvek bodu v našom biopoli v rámci jednej vrstvy, t.j. v rámci jednej z čakrálnych štruktúr. Stredová os Z je energetickou osou človeka, teda každá sústava súradníc [xn:yn:zn] (pre n→∞) je iba jednou z nekonečného množstva bodov čo i len v jednej čakrálnej a dimenzionálnej štruktúre.

Už  sme neraz použili védickú zásadu:

SPOJENÍM DVOCH NEVZNIKÁ CELOK, ALE RODÍ SA TRETIE

Kto spája čo sa mu hodí preto, lebo do všetkého zabŕdol, ale nič nepreskúmal hĺbkovo, ten vždy vytvára tretie.

Preto stále platí to, čo platilo už v antike:

KTO JE VŠADE, TEN JE NIKDE

Seneca

 26.06.2024

NAŠI PARTNERI: