ČÍSLOVO II.

31. januára 2021 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Predtým, než pokročíme ďalej si trochu zrekapitulujme niekoľko poznatkov, ktoré sme nadobudli v minulej časti. V nej sme sa pozreli – aj keď encyklopedicky – na niektoré aspekty kabbaly. Už pri týchto niekoľkých charakteristických rysoch sa stáva vnímavej mysli jasné, prečo tak silne bojujú proti návratu našej pôvodnej Kultúry – najmä v podobe Staroslovienskej Bukvice. Tí, ktorí zneužívajú kabbalu – inak neutrálne energetické učenie – na podrobenie nás. Dobre vedia, aké sily sú ukryté v jej podstate. A oboznamovaním sa s podstatou našej Bukvice sa my nezadržateľne blížime k podstate toho, čím nás oni držia pod kontrolou. V tomto prípade naozaj – a to dvojnásobne – platí, že znanie je sila.

Všetci, ktorí študujú knihu, ale najmä tí, ktorí sa Bukvicou aj aktívne zapodievajú a prichádzajú na semináre sa totiž stávajú znalí. A to nie je pre parazitov v žiadnom prípade žiadúci jav. Tu len dodajme, že v čase, keď sme knihu o Staroslovienskej Bukvici písali sme ešte nemali informácie o podstate bohov, a preto ju naozaj treba dnes čítať so zdravomyslím. Ak dokážete odfiltrovať všetkých bohov a vymaníte sa spod ich vplyvu, tak podstata práce s Obrazmi opísaná v knihe vám otvorí širokú bránu poznávania našej Tradície a Kultúry. Ale vieme aj to, že okrem nás nikto iný na našom prebúdzaní nemá záujem. Parazitom záleží práve na tom, aby sme sa nazad nedokázali vrátiť. Táto ich snaha je však už márna.

Cesta ku koreňom našej podstaty však nevedie mudrovaním a sledovaním všakovakých videí, v ktorých nám – najčastejšie „odborníci“ – chcú nahovoriť, že sme to, čo o nás oni opísali v ich knižkách – kľúčové slovo je ONI (o nás). Kto sám nenastúpi na vlastnú cestu Duchovného vývoja, ten ide cestou, ktorú mu nachystali paraziti. Výber je však vždy na danom človeku. Čítanie „zaujímavých názorov“ a potom „zaujímavých protinázorov“ s následným preposielaním prenechajme nerozhodným, predajným a nespoľahlivým zbabelcom. Kto nehľadá cestu sám, ten ju v skutočnosti nehľadá vôbec. Všetky média a „vedecké názory“ majú pod totálnou kontrolou paraziti. To sú predsa dobre známe fakty.

Nuž zrekapitulujme si niekoľko poznatkov. Hebrejská znaková sada má 22 hieroglyfov. Čísla sú vyjadrované tak, že každý hieroglyf – písmeno – má číslo. Zaujímavé je však to, že to majú presne odkopírované z Bukvice. Prvých 9 písmen sú hodnoty 1-9, druhých 9 písmen má hodnoty 10-90 a tretích 9 písmen má hodnoty 100-900. Teda presne ako bukvice z našej Bukvice. Tu ale – samozrejme – nastupuje otázka: veď to už je spolu 27!? Otázka je namieste, ale tento problém vyriešili naozaj šalamúnsky. Tak, že 5 písmen abecedy má aj tzv. „konečné formy“. Majú trochu iný hieroglyf, ale tú istú fonému. Iba písmeno „mem“, nie je prosté, ale patrí medzi tri „písmená matky“.

Z takto koncipovanej štruktúry možno teda – analogicky Bukvici – zostaviť akékoľvek číslo. Teda na vyjadrenie čísel nepotrebujú sefirotov, ktorých je spolu 10. Prečo teda práve symboly sefirotov („cifry“) použili na zavedenie číselnej sústavy, ktorá je už pozičná (abecedná nie je), a tieto symboly použili na označenie hodnôt bankoviek je už otázka na samostatné premýšľanie.

Tu len pripomíname, že pôsobenie na Kony Všehomíra je vždy rovnaké, teda vedomou prácou s bukvicami a ich Obrazmi môžeme dosiahnuť aj my to, čo chceme. Ale vieme už čo chceme? Lebo oni svoje vedia veľmi dobre.

Nedá nám nepripomenúť citát Dr. E. Deminga: „Meniť sa nie je potrebné, prežitie nie je povinné“.

A to, čo si máme myslieť (ak už nežerieme rabské kresťanstvo) sa nám snaží podhodiť kdekto. Na obrázku dole vidíme v podstate jeden a ten istý symbol. Prvý pochádza z knihy La Kabbale autora menom Gérard Encausse, ktorá bola vydaná v roku 1903. A druhý – žeby náhoda? – je symbol, ktorý nájdete na knihách z dielne Allatra:

Oproti prvému bola iba odstránená symbolika označujúca 12-rozmernú Hru (preto 12 hviezd).

My však už vieme, že v podmienkach 12-rozmernej Hry slúžia symboly ako vstupné brány do egregorov. Egregory zostavili preto, aby nám zablokovali kanál výstupu do Jemnohmotného Sveta a nahradili ho egregoriálnymi myšlienkami (naša myseľ je jednoduchej štruktúry a nie je schopná sama vytvárať myšlienky. Egregor to však dokáže), t.j. kanálom napojenia do egregoru. Všetky egregoriálne štruktúry (vrátane Matríc) sú umiestnené v 6. a 7. dimenzionálnej štruktúre. Dodajme, že ak máme Vedomie (t.j. Živatmu) umiestnenú v energiách Matriarchátu (7.-9. čakra) tak už nepodliehame (ak je to naša vôľa) žiadnym egregoriálnym štruktúram. A Zlatý Vek sú dimenzionálne štruktúry zodpovedajúce 10.-12. čakre, a teda nad akýmikoľvek egregormi. No a As je Človek, ktorého vedomie je v 16. rozmernostnej štruktúre.

Teda iba ďalší z pokusov zasunúť prebúdzajúcich sa človekov do nejakého egregoru, resp. matrice.

Ale hra so slovami a rôznymi kombináciami je jedna zo silných stránok metodík Kabbaly (Gematrie). Kto sa orientuje v Hre, ktorú pre nás zostavili, tomu je jasné, prečo „Putin“ bol svojho času „put in“, a to bez ohľadu na dogmatiku rabína Piakina. Podobnú logiku možno vidieť aj u názvu Allatra, ktorý sa dá ľahko – stačí elementárna znalosť angličtiny – prepísať na „all at Ra“. Nuž – a to je už naša KultúRa – „Ra“ znamená žiarenie. Výraz samotný – vyplýva to z výkladu Obrazov bukvíc – nešpecifikuje o aký druh žiarenia ide. Veď názov „rab“ tiež obsahuje „Ra“. Ak sa pozriete do zoznamu Rún (príloha Staroslovienskej Bukvice), tak zistíte, že v Karune existuje viacero „B“. To preto, lebo vyjadrujú viacero Obrazov. Pre tento názov je použité to „B“, ktoré má Obraz „Bieda“. Teda „rab“ znamená „žiarenie (vyžarovanie) biedy“. A zároveň je znalému jasné, z akej „dielne“ pochádza aj toľko nanucovaný „sloven“.

Pretože každé písmeno hebrejskej abecedy je zároveň číslom, tak platí, že každé slovo možno posúdiť javom, ktorý v Bukvici nazývame „údelná váha slova“. Znamená to, že každému slovu možno vypočítať číselný ekvivalent. A ak majú dve slová rovnakú údelnú váhu – číselný ekvivalent – tak sú obsahovo (energeticky) ekvivalentné. Teda jedno a to isté číslo vyjadruje vnútornú zhodu medzi sebou. Preto ak zo slova dostaneme jedno číslo, tak toto slovo je možné rozložiť na nové slová (použitím všetkých jeho písmen), pričom je potrebné dodržať horeuvedené pravidlo. A k jednému číslu môžu patriť celé slovné útvary (napríklad básne). V tomto jave leží kľúč k systému onomatopoje astrológie.

Z pohľadu údelnej váhy slova je „Satan“ a „Santa“ tá istá energia… bez ohľadu na to, čo o tom vedia tí, ktorí takéto výrazy používajú. A platí to tak pre Santa Clausa ako aj pre Santa Mariu.

Pre väčšinu budú takéto metodiky praktickej kabbaly iba prostým vyjadrením bystrého umu (ak nie priam zbytočnosťou) a nič viac. Ale ten, kto za symbolmi vidí ukryté Sily, koho osvietený zrak preniká do kombinácií Živých Síl Duchovného Sveta, ten môže – pomocou týchto pravidiel – vzletieť k poznávaniu Svetov, ktoré nás obklopujú.

My už vieme, že existuje Makrokozmos a Mikrokozmos. Makrokozmos – Všehomír – je živý organizmus. Planéty zostavujú orgány Vesmíru a ich pohyb spôsobuje v ňom život.

U človeka je život podporovaný pohybom krvi, ktorá obmýva všetky orgány. Krv obnovuje ich straty a odvádza nepotrebné výlučky. Vo Vesmíre je život podporovaný Svetlom, ktoré obmýva všetky planéty a rozlieva životodarné toky. V človeku každá krvná čiastočka, preberajúca a odovzdávajúca život, je skutočná bytosť, ktorá je vytvorená na podobu samotného človeka. Zodpovedajúc tomu prietok krvi – životná sila človeka – obsahuje v sebe nekonečné množstvo bytostí. To isté možno povedať aj vo vzťahu k svetelným tokom. Tie tiež obsahujú nekonečný počet Svetelných Bytostí. Jestvujú nám neviditeľné Bytosti, ktoré prijímajú a odovzdávajú život Vesmíru. A o to viac teraz, keď už sme v žiarení vychádzajúceho Slnka Ra (v Jemnohmotnom Svete). Buďme ostražití a nenechajme tieto Svetelné Bytosti energií Slnka Ra prejesť okolo nás len tak, bez záujmu o vlastnú zmenu.

Nezamieňajme si ani Svetelné Bytosti a Svetlé Bytosti. Nie sú to identické Entity.

Človek sám osebe predstavuje taký istý Svet ako Vesmír, a preto sa v metafyzike nazýva Mikrokozmom, čo je určitý protiklad Makrokozmu, t.j. Vesmíru.

Ak človeka nazveme podobou Vesmíru, tak hovoríme o analogických vlastnostiach. Človek má z buniek zostavené orgány: žalúdok, pečeň, srdce, mozog. Tieto orgány sú zoskupené do funkčných celkov tak, že zostavujú aparáty, ktoré umožňujú spustenie konkrétnych mechanizmov funkcií organizmu.

Zoskupenie srdca, pľúc, artérií a žíl vytvára aparát krvného obehu. Zoskupenie častí mozgu – veľkého aj chrbticového – tvorí nervový systém.

Podľa védického princípu podobnosti (analógie) – ako hore, tak dole, ako vnútri, tak navonok – sú aj predmety podriadené jednému a tomu istému princípu, preto kozmické telesá sú analogické orgánom a ich zoskupenia aparátmi človeka.

Príroda nám ukazuje, ako sa bytosti a formy rôznych ústrojstiev (bytosti ríše minerálnej, rastlinnej aj živočíšnej) zoskupujú, aby vytvorili planétu. Takto analogicky sa zoskupujú planéty, aby vytvorili slnečný systém.

Pohyb planét a ich satelitov predstavuje svetový život, zodpovedajúci tomu, ako funkcie orgánov vytvárajú život človeka. Jedno aj druhé pracuje podľa tých istých pravidiel – podľa Konov Všehomíra.

Z tohto porovnania je zrejmá analógia metafyzických súvislostí s pravidlami, ktoré opisujú moderné vedy. Nie náhodou pôsobenie na konkrétne orgány v Mikrokozme je analógiou pôsobenia na planéty v Makrokozme a opačne. Preto astrológia, preto tradičné celiteľstvo pracuje so Živlami aj vplyvmi planét.

V tejto súvislosti sa núka ešte jedna analógia, s ktorou často pracujú ezoterici. Známe je rozdelenie dňa aj noci na hodiny, ktoré priamo súvisia s konkrétnymi orgánmi, ale aj prepojenie týchto časových súvislostí na planéty. Málo známy je však fakt, že tieto súvislosti nie sú fixné, teda nie sú rovnaké pre každý deň týždňa. Napríklad pečeň je prepojená s Jupiterom. V nočné hodiny – medzi 02 a 03 hodinou – je tento vplyv dominantný, ale iba v utorok a štvrtok. Tieto súvislosti sa cyklicky menia v podstate pre každý deň týždňa.

Téma týchto súvislostí je veľmi obsiahla, preto nech napíšeme čokoľvek, nemôžeme v jednom článku obsiahnuť všetko. Nuž pokročme k Číslovu:

Číslovo predstavuje konšteláciu vzájomných pôsobení všetkých Konov Všehomíra. Tieto pôsobia formou energetických lúčov. Sú to emanácie, piliere Vedomia Všehomíra – stojace pri zrode Makrokozmu aj Mikrokozmu. Na rozdiel od kabbalistického opisu tu platia odlišné súvislosti, ale na druhej strane nie v takej miere, aby to nebolo vzájomne pochopiteľné. Kto môže porozumieť, ten vie o čom je reč.

V podstate môžeme hovoriť o troch Triglavoch, ktoré sa prejavujú v Troch Svetoch: Pravi, Navi a Javi. Prvý Triglav – čísla (bukvicami) ·A·, ·B· a ·Г· predstavujú Svet Pravi, t.j. Svet Príčin. Druhý Triglav – ·Д·, ·E· a ·Տ· – predstavujú Svet Navi. Tretia skupina má síce 4 položky, ale v skutočnosti tá štvrtá, t.j. ·I· má Obraz Vesmír, Kozmos (či už Makrokozmos alebo Mikrokozmos) a v skutočnosti predstavuje „príjemcu“ výstupu nad ním zobrazeného systému.

Jednotlivé lúče sú prepojené kanálmi zobrazujúcimi aplikáciu Konov, t.j. pôsobenie energií na zložky vstupujúce do vzájomných interakcií. Týchto kanálov je spolu 22 – preto má hebrejská abeceda 22 položiek (hieroglyfov). Týchto 22 položiek navzájom dohromady spája 10 lúčov, t.j. – podľa Kabbaly – sefirotov.

V našom systéme Bukvice máme 27 bukvíc s číselnou hodnotou a okrem nich ešte 22 bukvíc bez číselnej hodnoty. Teda princíp pomenovania 22 kanálov ostáva taký istý, ako je známy z kabbaly. Súvislosti sú však iné, pretože u nás si každá bukvica – či už má alebo nemá číselnú hodnotu – ponecháva svoje Obrazy.

Pripomíname, že Obraz a Meno bukvice sú rozdielne veci. Pretože podobný princíp obsahuje aj hebrejská abeceda (princíp, nie celkový rozsah), tak niet sa čomu diviť, ak nájdete vo viacerých zdrojoch či podaniach viacero vysvetlení, ale – ak sú v súlade s vloženými Obrazmi – tak všetky sú správne. Toto je však oblasť, ktorú nie je dané každému pochopiť. Najmä nie tomu, kto sa jedným či druhým systémom hlbšie nezapodieval a informácie zbiera iba útržkovito z oficiálne proklamovaných doktrín, médií či internetových zdrojov a Wikipedie.

A to ešte nehovoríme o hranách Obrazov a ich počte v jednotlivých systémoch.

Pretože sme u desiatich lúčov použili iba 10 bukvíc-čísel, tak práca s Obrazmi pokračuje ďalej vo viacerých rovinách. Celý tento mechanizmus však nemožno pochopiť z jedného článku. Podrobnejšie s ním pracujeme na kurzoch Staroslovienskej Bukvice a bude bližšie vysvetlený v druhej časti knihy venovanej Bukvici a nášmu starému, pôvodnému jazyku Slovѣne.

Celý diagram Číslova predstavuje lúčovú štruktúru, cez ktorú uplatňuje – alebo neuplatňuje – energie a vplyvy hlavný Hráč v 12-rozmernej Hre, teda Živatma. Ak sú kanály čisté a bez negatívu, tak vzájomné súvislosti sú harmonické a Kanál výstupu do Jemnohmotného Sveta je aktívny a priechodný. To v prípade, že hovoríme o Mikrokozme.

Na zabránenie voľného pohybu (výstupu) Živatmy „stačí“ blokovať priechodnosť lúčov. Tým sa zapodieva mágia a šamani.

Principiálne ten istý komplex vzájomných pôsobení a uplatňovania Konov Všehomíra platí aj pre Makrokozmos. Konkrétne položky – lúčové nosiče či presnejšie ich hrany – sú samozrejme iné.

V prípade Makrokozmu lúče druhej a tretej triády reprezentujú Slovo (t.j. Múdrosť) vytvorenú (uplatnenú) v (stvorenom) Priestore. Tu je tiež niekoľko rovín ponímania, ale jedna bude určite ľahko zrozumiteľná. Hmotný, prejavený Svet vznikol kombináciou Živlov. V 12-rozmernej Hre je uplatnených 5 Živlov, teda Oheň, Voda, Vzduch, Zem a Éter. Všetky štyri prvé Živly majú po 2 prejavy, t.j. pozitívny a negatívny, teda budovateľský a ničivý. Nad nimi je prejav Akaši, teda Živel Éteru, ktorý je bez polarity. Spolu ich je 9. Tieto formy Živlov tak, ako ich poznáme, sú iba určitými ipostázami prvobytných Živlov Všehomíra, t.j. tu na Zemi (vnútri 12-rozmernej Hry) nemajú všetky im vlastné mohutnosti. V našej mytológii majú Prvobytné Živly dobre známe Mená: Perún (Oheň), Chors (Voda), Stribaga (Vzduch) a Veles (Zem). Tieto 4 mená sú zároveň prejavom kľúčových Síl tvoriacich Svet.

V skutočnosti sú tvorivými zložkami iba Oheň a Voda. Vzduch (hoci je v hierarchii Živlov nad Vodou a pod Ohňom) je určitým vzájomným vzťahom medzi nimi dvomi, je teda logické, že je medzi nimi. A Živel Zem je kombináciou všetkých troch predchádzajúcich. Teda na zachytenie všetkých tvorivých živelných Síl Sveta stačia Oheň, Voda a Vzduch. Éter je obsiahnutý v prvej Triáde.

Sedem spodných zložiek Číslova predstavujú 3 Živly a 4 svetové strany. Tým je materiálny Svet – aj s jeho dimenziami – vytvorený a môže byť v ňom prejavená Múdrosť (Slovo).

V tomto komplexe Číslova pracujeme – ako principiálne všade vo Všehomíre – so Silami a Energiami. V našom tradičnom ponímaní sú Energie prvobytné, dodatočne neformátované Entity. Sila – platí pre konkrétny druh Energie – je Energia + konkrétna informácia. Ide teda o určitým spôsobom naformátované Energie tak, že už predstavujú novú kvalitu s novým vektorom, a preto hovoríme o Silách.

Život – teda jestvovanie – je stav dynamický, rovnako aj čistota naša a našich kanálov vnímania Jemnohmotného Sveta. Dosiahnutie akéhokoľvek stupňa dokonalosti v metafyzickej oblasti je preto tiež stavom dynamickým. Zastavenie pohybu/vývoja znamená koniec, t.j. smrť. Preto je aj Číslovo neustále aktuálne. Ale ako dynamický proces, nie ako nostalgická spomienka na minulosť. Kto to pochopí a dynamizuje, ten je Víťaz. Ostatným to proste nie je dané. Ale chápanie či nechápanie je prejavom Vôle. Preto je každý sám zodpovedný za svoju osobnú mohutnosť a čistotu (vrátane Konov Rita), ale všetci sme spolu zodpovední za náš Národ. Bez Národa nemá žiaden – ani akokoľvek ambiciózny – jednotlivec šancu na prežitie.

31.01.2021

NAŠI PARTNERI: