DEŇ KUPALU

13. januára 2013 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Kupala dáva človeku možnosť pre všakovaké Ospravedlnenia sa za svoje prechádzajúce konanie a vykonávať Obrady Očistenia Tiel, Duše a Ducha pre očistenie sa od rôznych chorôb. Odporúča radostný a šťastný život. Kupala je veselý a prekrásny, odieva sa do ľahkých, bielych odevov okrášlených kvetmi. Na hlave nosí venček uvitý s prekrásnych kvetov. Kupalo sa ctí ako prejavenie teplého obdobia Leta, poľných kvetov a poľných plodov. Mnohé Slovansko-Árijské Rody, ktoré sa zaoberajú poľnohospodárstvom, si ctili Kupalu spolu s Makošou a Tarou, a tiež Perúnom a Velesom.

Sviatok na počesť Kupalu sa slávi 7. dňa mesiaca Chejleť (podľa prastarého staroslovienskeho kalendára Pravoslávnych Starovercov), t.j. 6-8 júla podľa štátneho kalendára, na ktorom sa všetkým Prastarým Predkom prinášajú nekrvavé obety, ktoré sa hádžu do ohňa Svätého Svastického Obetišťa (oheň pre tento sviatok sa môže zakladať jedine trením alebo od blesku), aby všetko prinesené na obetu sa objavilo na stoloch Predkov.

Žrec si chytí rukami spodok svojho dlhého bieleho rúcha (dlhej košele kroja) a pozbiera do takto vytvoreného podolku spoločnú trebu (obetu), potom vyberie najväčší bochník a prejde pozdĺž zástupov. Každý z účastníkov obradu sa musí pravou rukou dotknúť bochníka, zatiaľ čo v mysli má prianie. Ešte pred spálením na vatre žrec zapálil spoločnú trebu. Pred samotným položením trieb (obiet) na vatru žrec vykoná sviatočnú službu a prednesie jej text (je v knihe Slovansko-Árijské Védy, 3. diel).

Na sviatku musí každý prejsť plným očistením, aby úplne čistý pristúpil k nahromadeným plodom z polí. Plná očista pozostáva z 3 častí:

  • Prvé očistenie je Očista Tela: Každý účastník slávenia sviatku Dňa Kupala musí omyť svoje telo vo svätých vodách (rieky, jazerá, vodojemy, rosa a podobne, najvhodnejšia je vždy tečúca voda) najmenej 9 ráz, aby zo seba zmyl ustatosť a špinu.
  • Druhé očistenie je Očista Duše: Na to, aby zúčastňujúci sa sviatku Dňa Kupala mohli očistiť svoju Dušu sa zapaľujú veľké vatry a všetci, ktorí si chcú očistiť Dušu cez ne skáču minimálne 9 ráz, lebo Oheň spaľuje všetku negativitu a čistí auru a Dušu človeka.
  • Tretie očistenie je Očista Ducha: Každý Staroverec, ktorý sa zúčastňuje sviatku Dňa Kupala prechádza naboso po žeravých uhlíkoch najmenej 9 ráz. Tento sviatok je neoddeliteľne spojený s iným udalosťami v dávnej minulosti. V dávnych časoch Perún oslobodil svoje sestry z Pekla a cez Bránu Medzisvetia (Hviezdnu Bránu), ktorá sa nachádzala na Kaukaze a poslal ich očistiť sa vo vodách Svätého Irija (dnešný Irtyš) a v Smotanovom Čistom Jazere (dnešné jazero Zajsan). O týchto udalostiach sa zvestuje v piatom klbku Piesní Vtáka Gamajuna.

Na Kupalskej Poľane (voľnom priestranstve v prírode) sa postaví meč Perúna, ktorý je vysoký 3 až 5 metrov a je zhotovený z ihličnatého alebo listnatého stromu, ktorý zasiahol Blesk (výber Perúna). Zhotoviť meč z takéhoto stromu musia všetci muži, ktorí sa zúčastňujú osláv sviatku. Okolo Meča Perúna, votknutého do zeme, sa vôkol ukladajú nájdené a zozbierané polená dreva, raždie, triesky a podobne. Vopred sa pripraví brezová kôra na podpálenie. Dievčatá – rusalky vo vencoch zbierajú slamu a viažu bábky (deťom Kupalenky) a tiež pletú vence pre svojich mužov (musí tam byť staršia rusalka, ktorá bude robiť venčeky pre jednotlivých mužov s materinským blahoslavením). Mladý chlapci (tradične starosloviensky nazývaní Rusiči) pripravujú fakle (môžu sa pripraviť aj vopred) z vetvičiek a slamy na fakľový sprievod a na chorovod na Slávu Kupalovi.

Je potrebné pripraviť aj ocenenia za najkrajšie zhotovené venčeky a girlandy, obzvlášť za národné kroje (pre hostí) a pre deti v malom veku za najkrajšie prečítané alebo odrecitované básne alebo vyrozprávanú rozprávku a podobne.

Ženy musia mať sviečky a pre každú skupinu (alebo pre niekoľko skupín) sa zapália menšie vatry po štyroch stranách okolo veľkej vatry s Mečom Perúna, do stredu ktorých sa vhadzuje bábka – kupalenka ako obraz zomrelého Predka u ktorého prosia o milosť  (prednášajú slová) na Slávu Kupalovi.

Spočiatku sa zapaľujú malé vatričky, ale zapálenie Ohňa sa musí previesť s pomocou Slnka použijúc lupu alebo kresadlo. Oheň od počiatku musí byť živý a nad ním sa musia spievať ľubovoľné slovanské národné piesne, na samotný oheň dohliada Žrec ohňa.

Presne o polnoci sa Rusiči zhromaždia okolo vatier Rodov a k Meču Perúna. Štyria Žreci Kupalu požiadajú o začiatok a Žreci Ohňa vezmú horiacu vetvu alebo poleno z Rodových vatier a zo štyroch strán zapália Kupalskú Vatru. Žreci Kupalu počas zapaľovania Vatry čítajú a spievajú Hymnus Kupalovi, pokiaľ Plameň vatry sa nezdvihne vysoko do úrovne rukoväte Meča.

Členovia Občín – tí, ktorí poznajú Hymnus Kupalovi sa pripájajú k spevu. Ostatní hlasito volajú «Sláva Kupalovi!» bez ustania. Keď sa vatra rozhorí, všetci účastníci Sviatku Kupalu musia byť vo vencoch. Teraz sa okolo hlavnej vatry začína chorovod s Hymnou Ohňu. Ten kto nepozná slová slávi Kupalu. Do chorovodu sa musia zapojiť všetci účastníci (okrem tých, ktorí sú v alkoholickom opojení – týchto do chorovodu neslobodno pripustiť!). Počas slávenia Sviatku Kupalu sa nesmú požívať absolútne nijaké alkoholické nápoje!

Vopred je treba pripraviť kôpku raždia, z ktorej budú Rusiči brať po vetvičke a hádzať ho do Kupalskej vatry so želaniami Lásky, Ladu a šťastia. Po dospievaní Hymny Ohňu sa začínajú spievať Slovienske chorovodné piesne a Žreci Kupalu sa postavia zo štyroch strán Vatry a prevolávajú: 

Mier všetkým bytostiam!
Pokoj všetkým bytostiam!
Šťastia všetkým bytostiam! 

Otáčajú sa po 3 razy na všetky svetové strany (začnú zo Severu) v smere hodinových ručičiek od vatry, potom nahor a nadol.

Žreci Kupalu prevolávajú Slávu Živlov:
Sláva Zemi – Matičke!
Sláva Vode – Matičke!
Sláva Vetru – Otcovi!
Sláva Ohňu – Otcovi!
Sláva všetkým Živlom!
Matičke – Prírode Sláva!
Otcovi – Slnku Sláva!

Predkov slávia všetci členovia Občín a všetky skupiny.
Keď Meč Perúna prehorí a padne, tak Žreci Kupalu ho vyberú z Vatry, potom ho na miestach, kde ho treba uchytiť rukami obaľujú plátnom a odnesú ho k rieke. Všetci členovia Občín ich nasledujú so zažatými sviečkami a fakľami. Počas sprievodu sa Kupalovi spieva Hymna Svätej Zeme.

Pri rieke sa Žreci Kupalu vyzlečú do spodného prádla a vojdú do rieky s Mečom Perúna, v hlbokej vode ho pustia po smere toku prúdu rieky s oslavným prevolávaním Kupalovi. Ženy priväzujú k venčekom sviečky (vopred si pripravili malé doštičky) a púšťajú ich po toku rieky s oslavným prevolávaním Kupalovi a želaniami Ladu v Rode alebo Lásky Zasľúbeného. Potom sa občinníci vrátia k vatre a pokračujú vo vodení Chorovodov a spievaní piesní. Mladí ľudia a hostia ukazujú svoju udatnosť, odvahu alebo nejaké schopnosti. V tom čase už horí iba Kupalská Vatra, cez ktorú začínajú preskakovať občinníci a hostia na očistenie Duše.

V čase Obradu očisty Duše Žreci Kupalu podľa svojho uváženia môžu čítať hymny z «Koloslávenia», Slovansko-Árijských Véd a iných, pre Slovanov a Árijcov Svätých kníh.

Zaľúbenci preskakujú cez Kupalskú Vatru v pároch želajúc si navzájom Lásku, Ladu, Radosť atď. Ostatní tiež keď skáču cez Kupalskú Vatru kričia želania jeden druhému a Predkom Slávy, Lásky, Radosti a podobne. Po Obrade Očisty Duše sa začínajú hry (ručejík, kované cepy, Obrad skúšania Osudu – skúška zaľúbených párov, najvyšší preskok cez vatru a podobne), pije sa Medový nápoj, zahryzujú sa jedlá.

Prichádza čas Hodovania. Občinníci pijú bylinkový čaj, ovocné šťavy a nápoje, mlieko a podobne. Predkovia prijímajú ako trebu (obetu) výlučne rastlinnú potravu. Do Kupalskej Vatry sa úctivo vkladá chlieb, zrno, zelenina spolu so slávením Predkov našich. Vedľa Kupalskej Vatry sa pomocou rugy (čaša na rozlievanie) lejú ovocné šťavy, nektáre, mlieko, med a podobne.

Uhlíky Kupalskej Vatry sú liečivé, preto po Kupalskom Hodovaní a spievaní všetkých Chorovodových a hodovných piesní Občinníci a hostia, ktorí si to želajú (na hostí musia dozerať Žreci Kupalu a Žreci Ohňa) môžu prechádzať po uhlíkoch (keď sú už náležite prehorené), čím sa obšťastnia Obradom Očisty Ducha (Žreci Ohňa prechádzajú prví, Žreci Kupalu prechádzajú taktiež v stanovenom poradí počas celého obradu).

Pred tým, ako vstupujú na uhlíky postavia sa do kruhu a začnú sláviť Predkov. Najskôr slávia Kupalu, potom po poradí ďalších Predkov, každý prednesie oslávenie: «Sláva Kupalovi!», všetci chórom povedia «Sláva, sláva, sláva!», potom nasleduje ďalší a tak sa pokračuje po poradí…

Ďalej už pokračuje slávenie spievaním piesní, tancami, radovaním sa.

NAŠI PARTNERI: