INFORMAČNÁ MATRICA

11. mája 2023 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Oblasť Svetla môže pre mnohých predstavovať dosť záhadnú tému. Všetci akosi „vedia“, že „Svetlo“ je čosi dobré a „Tma“ je čosi zlé, ale ako to je s „Temnotou“? A je to vôbec tak – teda z bodu pohľadu Našej Kultúry?

Nuž, pozrime sa na niektoré detaily trochu podrobnejšie. Pretože ide aj o to, ako dlho budeme žiť v materiálnom tele.

Telo človeka sa nachádza v procese neustáleho obnovovania. Treba zdôrazniť, že ide o proces, nie substrát. Tie materiálne čiastočky, z ktorých bolo zostavené naše telo pred rokom už nemajú nič spoločné – hovoríme o energetickej úrovni – s tými, ktoré tvoria naše telo dnes. To samo osebe znamená, že je prvopočiatočne schopné sa donekonečna obnovovať v súlade s „informačnou matricou“ energetického tela človeka, ktorá určuje presné rozloženie všetkých týchto energetických častíc v našom tele.

Vzhľadom na všeobecné znalosti o štruktúre DNK a procesoch dedičnosti môžeme informačnú matricu definovať ako špecifické centrum tela človeka, obsahujúce „aktivizovaný“ genetický kód, podrobne určujúci celú štruktúru fyzického tela.

Telo človeka však podlieha procesom starnutia a smrti, ktorých hlavnou príčinou je postupné zvyšovanie počtu porúch – elementov chaosu – vo fungovaní nášho tela. Inak povedané, informačná matrica tela človeka začína fungovať s chybami, ktorých počet sa postupne zvyšuje s vekom. Jestvujú faktory, ktoré tento proces urýchľujú, a sú aj faktory, ktoré ho pribrzďujú. Ale vo všetkých prípadoch je degradácia informačnej matrice tela faktorom našej existencie.

Počas celého života – ba dokonca aj nejaký čas po smrti – naše telo obsahuje nespočítateľný počet prvopočiatočných, nezmenených kópií informačných matríc: molekúl DNK. Tie obsahujú jedinečný genetický kód, a teda existuje principiálna možnosť použitia týchto kópií na rekonštrukciu „veľkej matrice“, t.j. aktivizovaného kódu, zabezpečujúceho trvalé obnovovanie nášho tela. Ide iba o nájdenie zodpovedajúcej „technológie“.

Zdalo by sa, že vedecký pokrok napreduje tak rýchlo, že nájdenie vhodnej technológie na značné predĺženie života je už iba otázkou niekoľkých rokov. Takže prečo by to mal byť problém?

V skutočnosti pokusy v tejto oblasti už prebiehajú veľmi dlho. Všakovaké špeciálne výživové diéty či technológie transmutácie, t.j. premieňania sexuálnej energie na životnú silu existujú v podstate vo všetkých školách vychádzajúcich zo starého znania. Problém však nie je iba v neľahkej podstate ich zvládnutia a zložitosti. Omladnutie naozaj prichádza, ale keď sa človek vracia do toho sveta, ktorý sa snažil obísť, do toho života, ktorý viedol dovtedy, tak výsledky sa strácajú veľmi rýchlo.

Príčina tkvie v tom, že človek je entita veľmi hlboko vpletená do tkaniny Reálnosti, s ktorou je zviazaný množstvom nitiek. A tak zmena jednej – či aj niekoľkých nitiek naraz – nezmení v podstate nič.

Existujú parazitujúce sily, kŕmiace sa energiou človeka, a teda stačí si v nejakom smere zvýšiť energetický potenciál a všetka tak ťažko napracovaná energia veľmi rýchlo odteká.

Žijeme vo Svete podliehajúcom špecifickým pravidlám. To je fakt, s ktorým sa nedá nič robiť. Preto znanie pravidiel je východzím bodom pre pohyb vpred.

Pravidlá Hry nie sú nijako zložité. Problém je v tom nástroji, ktorý používame na spoznávanie Sveta. Náš dnešný jazyk je natoľko umelý, že sa v podstate na takýto účel už nehodí.

Jazyk pozostáva z lexikálnych jednotiek, a to až do elementárnych foném a grafém – teda zvukov a symbolov. A práve znaky a symboly riadia Svet.

Znak je niečo obdobné dopravnej značke. Sám osebe iba varuje či informuje o čomsi dôležitom pre cestnú premávku, ale jeho pôsobnosť ďalej nesiaha.

Symbol je rezonátor torzných polí, ktorý má veľa „podprahových“ prepojení – teda tvorí zložitú štruktúru – hoci navonok sa zdá iba akýmsi osamelým symbolom. V jazyku našej Kultúry to je bukvica – písmeno – ako Obraz, ktorý má mnoho „hrán“. Z pohľadu štrukturálnej lingvistiky hovoríme o metasystéme, teda o systéme, ktorý má také charakteristiky a vlastnosti, z ktorých každá je samostatným systémom.

Systém Bukvice Slovѣnorusov-Rusínov je graficky zobrazený Matricou. Matrica bukvíc má v každom okienku jednu bukvicu, ale v skutočnosti ide o oveľa viac. Z Vesmíru na nás zostupuje celý komplex Síl a Energií. Všetky Sily a Energie – Kniha Svetla hovorí, že vo Vesmíre neexistuje nič okrem Síl a Energií – na náš Svet zostupujú rozdelené do 49 okienok (v prípade Karuny cez 256 okienok). Teda akákoľvek kombinácia bukvíc (písmen) do slabík, slov, a vôbec textov, nie je iba kombinovaním „písmenok“, ale kombinovanie Síl a Energií Vesmíru.

Takto to napríklad otvorene učí Kabbala, ale princíp je všeobecný.

Ako zostavujeme slová a vety, takú energiu prinášajú – alebo dnes skôr blokujú.

Prvobytný jazyk obsahuje prvobytné slová, ktoré priamo dokážu riadiť Vesmír. Preto je napríklad Kabbala taký – z pohľadu mágie – efektívny systém. Preto aj rozdelili a zhovadili náš pôvodný jazyk – aby nás dostali pod ich trvalú kontrolu. Ale prerátali sa, vraciame si jazyk, vracajú sa Slovѣni.

Preto napríklad lingvistická zmena posledného obdobia – zmena Slovien na „sloven“, teda Slovѣn na slovѥn – je principiálna a z oblasti mágie. Prisluhujú jej iba zradcovia či zapredanci Národa.

Každá zo siedmych čakier vertikálnej energetickej osi nášho tela má svoju špecifickú frekvenciu. Dnešná veda ich označuje ako rytmy mozgu. Čakra Rodnik – na vrchole hlavy – pracuje na frekvencii, ktorú nazývame „delta rytmus mozgu“. Delta rytmus zabezpečuje ponímanie individuálne formy. Teda vidíme veci okolo nás ako individuálne formy, nie ako spleť elementárnych častíc. Keďže svet má duálnu podstatu – materiálny prejav je buď rotujúci objekt, t.j. častica pohybujúca sa po prstencovej dráhe rýchlosťou svetla, alebo energetická vlna – tak na úrovni vibrácií tejto čakry je možné zachytávať elektromagnetické vibrácie každého individuálneho objektu, ktoré zároveň plynule prechádzajú do zvukových tónov špecifických pre každý individuálny, materiálny objekt Vesmíru.

Teda každý existujúci predmet má svoju jedinečnú a neopakovateľnú vibráciu (melódiu) – a aj vlastné meno. Názvy všetkých objektov okolo nás – vrátane nás samých – majú svoju vibráciu, ktorú naši Prѣdkovia vedeli zachytiť. A práve táto zvuková vibrácia (inak elektromagnetické vlnenie) je prvobytné meno každého predmetu vo Vesmíre.

Čo nemá meno, to neexistuje. Čo má meno, to prenáša kombináciu Síl a Energií Vesmíru v podobe prejavenej práve v danej, konkrétnej kombinácii písmen (symbolov torzných polí). Preto v prvobytnom jazyku má jeden objekt iba jeden názov. Jezuitskí lingvisti práve preto systematicky v jazykových inštitútoch rozbíjajú jazyk na mnoho nekompatibilných častí (jazykov), aby jeden objekt či jav mal viacero názvov, čo principiálne znemožní ho nazvať prvobytným menom, a teda ovládať. Lebo to, čo nazveme prvobytným menom môžeme priamo ovládať – v materiálnom aj Jemnohmotnom Svete.

Ak Matrica Bukvice obsahuje prvobytné názvy každého okienka, tak cez ňu prechádza Svetlo. Čím viac správnych názvov, tým väčšia je táto miera Svetla. Preto máme Bukvicu Rána Svaroga (obrázok hore).

Doteraz reklamovaná Matrica bola v minulosti jezuitmi zámerne skreslená – už vieme prečo a načo. Ak sa namiesto prvobytného mena použije iné – niekedy aj iba jeho vlastná hrana – tak meno (zároveň meno okienka) prepúšťa iba jemu zodpovedajúci frekvenčný rozsah Síl a Energií Vesmíru. Teda nejde iba o fonémy (zvuky), ktoré poznáme ako „mantry“. A – mimochodom – keď už mantry, tak tie ktoré mnohí „populárne“ používajú vždy podliehajú tomu istému princípu – teda prinášajú určitý rozsah vibrácií vlastný tomu-ktorému jazyku. A ak sú napríklad zo Samskritu – kto z ich používateľov pozná skutočné Obrazy DNEŠNÉHO Samskritu? Dnes ho používa konkrétny národ, a teda Obrazy zodpovedajú vibráciám konkrétneho národa. Nie sú naše, hoci nejakú časť nášho frekvenčného spektra môžu čiastočne pokryť.

Obrazy má aj hebrejská abeceda.

Teda Matrica Bukvice dnes stále propagovaná v mnohých ruských videách vyzerá takto:

Tok energií z jednej aj druhej Matrice si je ľahko možné overiť samostatne. „Stará“ (v minulosti upravená jezuitmi) Matrica vyžaruje temné energie. Inak by ale neprežila Noc Svaroga. Teda všetko má svoj čas. Sme v Ráne Svaroga.

Pozrime sa na jednu z manipulácií, ktorú v Matrici urobili a hneď rozšírili do pseudoslovanských kruhov:

Namiesto hlavnej vlastnosti Ducha – Tvorivosti – zaviedli jednu z jeho hrán – „Tvrdo“, teda zmenili meno bukvice „T“.

Namiesto mena bukvice „XA“ (fonéma „CH“) s Obrazom „Vesmírna Harmónia“ zaviedli názov „ХѢРЪ“, ktorý aj v dnešnej ruštine znamená „čurak“.

A tretí vrchol magického trojuholníka (všetky sú rovnako vzdialené od hlavného princípu „Ustoj“, t.j. čakry „JARLO“) je bukvica „Ѥ“ s menom EDO a fonémou „E“. Keďže táto bukvica zároveň označuje aj druhú čakru (gama rytmus), tak docielili to, čo nám potom (oni!) „ponúkajú“ ako našu vlastnosť. Podľa jezuitmi implementovaného vírusového programu uloženého do našej Matrice Bukvice je slovѥn (t.j. sloven) ten, kto v alkoholickom a drogovom opojení obľubuje skákať okolo ohňa s tvrdým čurakom. No a pseudoslovania – neznalí Konov Rita – to s radosťou prevzali. Nie kvôli láske ku Kultúre Prѣdkov (tá s tým nemá absolútne nič), ale kvôli príťažlivosti orgií, alkoholu, drog…

Zavedením pôvodných názvov okienok do Matrice sme tento vírus odstránili. Slovѣn (Slovien) dodržiava Kony Rita, teda čistotu krvi.

Ale ak sa bližšie prizrieme ďalším zmenených názvom, hneď sa vyjasní, kam nás chceli nasmerovať:

Ako chcú niektorí hovoriť o čistej Krvi (Konoch Rita, t.j. Konoch Krvi), ak názov okienka Kon/Krv ani nie je v Temnej Matrici?

Ako možno hovoriť o takej dôležitej veci, akou je Rodová Pamäť, ak ani nie sú zahrnuté v Temnej Matrici? Treba zdôrazniť, že Pamäť (t.j. cestu k informácii) „umŕtvili“ ich názvom – „Pokoj“. „Pokojnik“ je v ruštine „mŕtvola“. Treba povedať viac?

Bohovia a čurak už ani nepotrebujú komentár. A hoci Matrica Bukvice je Matrica Človeka, toho z nej úplne odstránili…

Informačná matrica pre obnovu nášho fyzického tela je jednou z hrán Matrice Bukvice. Ak je čistý Prameň, tak aj vyvierajúca voda nesie čistú Energiu.

Bez pochopenia, ale hlavne praktického použitia prvobytných princípov to jednoducho nejde.

11.05.2023

NAŠI PARTNERI: