KONCEPCIA DEZINFORMÁCIE

7. mája 2020 | OKOLO SVETA, OVPLYVŇOVANIE

Dnešná situácia je pre mnohých neprehľadná. Je to doba postupnej likvidácie egregorov. Ale pretože egregormi nás riadia už po niekoľko generácií, zabudli sme, ako to je žiť bez nich. A to je jedna z vecí, ktorú budeme musieť zvládnuť.

Ak by sme sa pozreli na človeka a egregor z pohľadu výpočtovej techniky, tak mozog môžeme považovať za počítač a egregor za internet, teda za zapojenie všetkých mozgov do jednotného výpočtového systému pod globálnym operačným systémom, ktorý voláme „Biblický projekt“. V tomto energeticko-informačnom priestore všetko závisí od psychoprogramov, ktoré túto sieť oživujú. Zdalo sa, že ak zanikne sieť, tak automaticky dôjde k napojeniu na nezávislý Rodový kanál. Ale skúsenosť ukazuje niečo iné.

Pred niekoľkými rokmi bol zničený egregor kresťanstva a ukázalo sa, že generáciami fungujúce, parazitmi vložené psychoprogramy v ľudských mozgoch už neobsahujú ovládače na pripojenie do Rodového kanálu. Programy ostali pracovať autonómne, kresťanský operačný systém bol navrhnutý naozaj efektívne. Inými slovami sme zistili, že odstránenie globálnej siete nespôsobí automatické vymazanie individuálnych, vírusových programov, ktoré pokračujú pracovať v už autonómnom, zacyklenom režime.

Teda ľudia kedysi zapojení do biblickej siete nedokážu rozpoznať signál svabody a neustále sa obracajú k už neexistujúcemu egregoru. Zasekli sa v Matrici (Matrixe), ktorá je napojená cez 6. čakru. Matríc je množstvo, pričom každá z nich má svoje pole Hry, svoje podmienky existencie a svoje pravidlá. Pretože individuálne počítače (ľudské mozgy) nedostávajú viac riadiace signály z egregorov, tak ekvivalentný druh signálov nahradili médiami. A ľudina bez svabody sa stáva biorobotom.

Na vymanenie sa z tejto spletitej koncepcie je potrebná naša vlastná, Rodová ideológia, pretože cudzia nás neustále drží v koncepčnej pasci. Ideológiou nazývame SÚHRN HODNÔT, ktoré daný človek vyznáva. Ak je ideológiou Rod, Spravodlivosť, Svaboda, tak tieto tvoria vlastnú, našu koncepciu Prҍdkov, ktorej vedome podriaďujeme náš systém posudzovania iných ideológií. Pri porovnaní nášho systému s demagógiou Piakina, v našej Koncepcii Rodu „súdna moc“ sú Kony Stavby Sveta, „zákonodarná moc“ je Národ Slovҍnov a „výkonná moc“ je systém Dŕžavy.

Človek má svoju ideológiu, ľudina svoju, parazit svoju, pričom každý zostavil svoju koncepciu. Prvým krokom je vždy výber systému hodnôt – ideológia. Po výbere sa formuje konkrétna ideologická Koncepcia riadenia, ktorej sa hierarchicky podriaďujú ostatné zložky. Rabín Piakin prvý krok (výber ideológie) mlčky preskakuje a všetkých svojich nasledovateľov implicitne zasúva do režimovej ideológie JEHO parazitickej skupiny. Po už vykonanom výbere sa ostatné ideológie automaticky dostávajú pod predvolenú koncepciu, preto vo vzťahu k jeho koncepcii sa stávajú druhoradé. Ale – a toto je potrebné mať na pamäti – je to až druhý krok.

Jednotlivci dostávali impulzy z egregorov, a teda keď prestali existovať, tak namiesto SAMOSTATNOSTI (napojenia sa na vlastný Rodový kanál) automaticky hľadajú náhradné informačné (riadiace) zdroje.

Ukázalo sa, že ľudia nedokážu žiť bez cudzích riadiacich signálov. Teda presnejšie dokážu to len nemnohí. A tak namiesto vypracovávania vlastnej, Rodovej cesty jednoducho skáču po všakovakých internetových zdrojoch a iba ich – ako bezduchý počítač – (spotrebiteľsky) porovnávajú. Kým Rodový kanál vedie ďaleko-vysoko nad 9. čakru, všakovaké internetové zdroje spoľahlivo držia v stave nevedomosti v priestore po 3. čakru, výnimočne maximálne do 6. čakry. Jedno aj druhé je žalostne málo na Svabodu, ktorá prichádza cez Svargu, teda z energeticko-informačných priestorov ďaleko-vysoko nad 12. čakrou. Čakajú na informácie od iných, nepokúšajú sa aktivovať SVOJ Rodový informačný kanál.

V súčasnosti prebieha silná dezinformačná kampaň. Prichádzajú dezinformácie o potrebe organizovať u nás referendum na „podporu“ ZSSR, o organizovaní „novej“ Jaltskej konferencie a podobne. Nedajte sa chytiť do týchto konceptuálnych pascí. Nič dobrého z toho nevzíde.

Korona vírus u nás je dezinformačná psychóza, ale skutočný vírus existuje a svoju prácu koná (postupne likviduje parazitov). Pred nami je sviatok víťazstva nad fašizmom, v rámci ktorého pred rokmi v Rusku začali organizovať pochody NESMRTEĽNÉHO PLUKU. Nesmrteľný pluk – nech sa organizuje kdekoľvek – privoláva energie, ktoré pred 75 rokmi porazili fašizmus. Všetci ktorí sa tohto víťazného boja zúčastnili v tento sviatok zostupujú k nám, potomkom veľkých Víťazov a prejavujú sa v podobe víťaznej energie, ktorá zostupuje do národa. Každý účastník akcie spomienky na Veľké víťazstvo sa stáva vodičom zostupujúcej víťaznej energie, ktorá sa stáva pre parazitov smrteľnou. Oni od nej jednoducho dochnú.

Všetci tí, ktorí si želajú návrat ZSSR sa tejto akcie v Rusku zúčastňujú. Tí, ktorí naozaj roky pracujú na návrate ZSSR nevyzývajú k organizácii žiadneho referenda na jeho podporu či fake-Jalte. Je to proste dezinformácia zameraná na odpútanie pozornosti od Nesmrteľného Pluku.

Výsledky Jaltskej konferencie platia, nemá žiaden zmysel organizovať novú konferenciu. Ale už aj samotná logika takejto dezinformácie by mala vyvolať otázky u každého zdravomysliaceho človeka. Signatármi Jaltskej konferencie sú ZSSR, USA a Veľká Británia. Nech je USA dnes pod akýmkoľvek prezidentom, sú to tie isté USA, ktoré stáli pri podpise dohody. To isté platí aj pre Veľkú Britániu. Ale dnešná RFia nemá so ZSSR vôbec NIČ SPOLOČNÉ, ani Putin nemá kompetencie zastupovať ZSSR. Je to parazitická súkromná firma, ktorá protiústavne vznikla na územní ZSSR. Presne ako súkromné firmy Slovenská či Česká republika. A hlavou tohto parazitického systému je práve Putin. Ak by USA považovali RFiu za nástupcu ZSSR, tak by nemohli mať na území putinovskej RFie už DVE vojenské základne! To je jasným znakom podriadenosti RFie USA. Za čias ZSSR o niečom takom nemohlo byť ani reči.

Posledným aktom najvyššieho velenia ozbrojených síl ZSSR bolo vyhlásenie vojnového stavu. Posledného najvyššieho veliteľa ozbrojených síl ZSSR zavraždili, ale jeho rozkaz zameraný proti oligarchom je stále v platnosti. Nežime v naivite, návratom ZSSR sa obnovia v prvom rade ozbrojené sily ZSSR. V tom okamihu dôjde k uplatneniu vojnového stavu. Teda vodca oligarchov (Putin) pôjde (ak dožije) rovno pred vojenský poľný súd. Vojnový stav – stanné právo – umožňuje okamžité vykonávanie rozsudkov smrti…

Načo by USA a Veľká Británia potrebovali akúkoľvek dohodu s konateľom súkromnej obchodnej firmy, ktorá je dokonca zaregistrovaná u nich a na území ktorej majú oni svoje vojenské základne?

Výsledky Jaltskej konferencie sú v platnosti, návratom ZSSR iba nadobudnú právnu účinnosť. Nemá zmysel žiadna nová konferencia, teda nie v tejto jasne dohodnutej oblasti. A my – bývalý Východný blok – sme v dohodnutej sfére vplyvu ZSSR na základe zmluvy o povojnovom usporiadaní, ktorú podpísali aj USA a Veľká Británia.

Všetky snahy putinovského režimu – ktorého hlásnou trúbou je aj dobre platený rabín Piakin – sú zamerané na niekoľko hlavných bodov. Proces návratu ZSSR je neodvratný, preto vládnuce sily spustili proces, ktorým by chceli prevziať v ňom riadiace funkcie. Dôležitým bodom je zrušenie akcií Nesmrteľného pluku, pretože následkom tejto akcie každým rokom dochnú.

Návrat ZSSR je nevyhnutným a bezpečným medzikrokom k návratu ku Dŕžave. Socialistický systém obsahuje totiž také prvky sociálne spravodlivého systému, ktoré sú najbližšie Dŕžave. V súvislosti s návratom ZSSR sa spúšťa aj proces obnovy ČSSR a ostaných krajín Východného bloku. Všetky socialistické štáty mali zákony, podľa ktorých rozkrádanie národného majetku či predávanie národnej pôdy cudzozemcom sú zločiny, za ktoré prislúcha trest smrti.

ZSSR sa nevráti – ako aj naše krajiny – len tak, vo vákuu. On sa vráti aj so svojim právnym systémom. Najmä preto chcú byť paraziti v riadiacich pozíciách, aby unikli trestom.

Každá cesta je vždy presunom z východiskového bodu „A“ do cieľového bodu „B“. Ak sa chceme dostať bezpečne do cieľa, tak nestačí iba poznať bod, v ktorom sa nachádzame („A“), ale musíme poznať aj parametre cieľového bodu („B“). Cieľovým bodom prebiehajúceho procesu je Dŕžava, ktorej prechodový stupeň je ČSSR. Iba tento postup rešpektuje všetky platné podmienky prechodu. Každá iná cesta predstavuje porušenie medzinárodného Práva, a teda vyvolá zodpovedajúcu reakciu. V zatiaľ existujúcom poriadku to znamená „narazenie“ na USA, ktoré postupujú vždy podľa pokynov Veľkej Británie. Kto potrebuje takúto konfrontáciu?

Druhou vecou je čo potom. Ak na Slovensku prevládnu sily, ktoré nebudú chcieť byť spolu s Čechmi, pričom takéto sily prevládnu aj v Čechách, tak – v zmysle ústavy ČSSR – bude musieť nastať referendum. Ale budúci stav je stav zjednotenia, jednotenia všetkých Slovanov v obnovenej Dŕžave Rus. Treba si dobre uvedomiť, že dnes Slovákov nevedú Slováci, ani Čechov Česi. Tam aj tu sú to aj tak štruktúry pod kontrolou jezuitov. A to ešte nehovoríme, že aj Maďari sú genetickí Slovania kedysi preprogramovaní a vsunutí do jezuitami vytvoreného egregoru a ich premiér je napoly Cigán a napoly Žid.

Tak či onak sa musí najskôr navrátiť ČSSR…

Nastupuje spoločnosť novej kvality, nie spotrebiteľskej kvantity.

Je veľkou zvláštnosťou, akej popularite sa u nás, ale najmä v Čechách, teší rabín Piakin a jeho koncepcia dezinformácií. Treba vedieť, že v Rusku je marginálnou záležitosťou, ktorá je však podporovaná tamojším režimom. Inými slovami, jeho videá sú „nakrucované“ (počet prehliadnutí posúvaný minimálne o 1 desatinné miesto nahor), pričom kritici režimu sú „odkrucovaní“ (počet prehliadnutí je znižovaný minimálne o jedno desatinné miesto nadol). Kto pozná situáciu v Rusku z osobných pobytov, tomu to netreba vysvetľovať.

U nás vládne nespokojnosť so systémom vládnutia, nie sme spokojní s našimi parlamentmi aj vládami, ktoré v princípe ani nevolíme. Veď žijeme v súkromných firmách. Otázkou ostáva, prečo si toľko ľudí naivne myslí, že v RFii to je inak? RFia nemôže byť uznaná podľa medzinárodného práva, pretože vznikla porušením Ústavy ZSSR. Je síce dočasne tolerovaná – kým z toho majú ekonomický efekt niektoré kruhy na Západe – ale nič viac. Akonáhle sa to stane nevýhodným, jej existencia skončí.

Z akéhosi dôvodu si putinovský režim pripravuje aj skrz rabína Piakina vhodné informačné prostredie u nás, v bývalej ČSSR.

Putin je predstaviteľom oligarchickej organizácie okupujúcej územie ZSSR bez toho, aby mala na to povolenie vlastníka – ZSSR. To je v každom právnom systéme trestný čin. ZSSR zatiaľ nemá zamestnancov – ale to sa rýchlo zemní, akonáhle sa začne vydávanie občianskych preukazov ZSSR. Občania si zvolia svoje orgány, ktoré ich budú zastupovať.

Za socializmu (sociálne spravodlivého systému) sme neboli „fyzické osoby“ podľa morského práva, ale občanmi, teda živými človekmi. Ako sme už písali, občiansky preukaz ČSSR mal tri funkcie: dokazoval občianstvo, dokladoval identifikáciu a zabezpečoval nárok podielu na národnom majetku. Zamestnanecká kartička SR, s.r.o. je iba kartičkou prístupu k službám skorumpovanej súkromnej firmy SR, za ktoré si účtujú poplatky. Veď aj povinne obsahuje informácie v jazyku majiteľa firmy, u ktorej je registrovaná a ktorej patríme – kým sme fyzické osoby bez práv človeka.

Status živého človeka si možno prinavrátiť v meditácii alebo znovunadobudnutím občianstva ČSSR. Existujú aj všakovaké iné formy prehlásení a vyhlásení, ale tie obsahujú neprehľadné množstvo podmienok, v ktorých sa možno poľahky stratiť. Ale nech to je ktorýkoľvek spôsob, je to „výstup“ z egregoru. A tu treba mať na pamäti, že je to rovnaké, ako u vyššie opísaného egregoru kresťanstva. Neznamená to, že automaticky vás bude ako živého človeka ponímať aj každý jeden člen policajného zboru či prokuratúry. Sú poznatky, že tento stav spravidla rozpoznávajú sudcovia, ale treba vyhrocovať každú situáciu?

Slovo policajt pochádza od slova „polis“, teda po grécky „mesto“. Slúži teda tomu, kto ho platí. U nás – ale aj v občianskej vojne USA – bola pôvodne milícia, čo sú ozbrojené zložky členov národa, nie platené súkromným zriaďovateľom.

A zase sme pri osobnej zodpovednosti a vedomom výbere rozhodnutia. Každá myšlienka má svoje energeticko-informačné pole, teda vyžaruje svoje vibrácie. Prevládajúce vyžarované frekvencie vytvárajú emanácie, ktoré spoločne formujú životný priestor tých, ktorí v ňom žijú. Toto energetické vyžarovanie na pozadí priestoru je však kľúčovým, pretože práve to sníma Astrál. Jemnohmotný Svet principiálne rozhoduje na základe našich emanácií, ktoré sníma z konkrétneho priestoru – aj z toho, v ktorom my žijeme. Ak toto vyžarovanie nezodpovedá štandardu (Konom Stavby Sveta), tak J/S zavádza korekčné opatrenia. Tie spočívajú v odrábaní negatívu, ktorý z nevedomosti nazývame „karma“, „osud“ a podobne. Je to vždy dôsledok porušovania Konov.

Odporúčame každému rozmýšľať a nepodľahnúť oligarchicko-piakinovskej dezinformačnej kampani. Samostatnosť je nezávislosť od egregorov, nie zotrvávanie v Matrici. Nedávajte energiu akciám, ktoré majú odpútať pozornosť od nastupujúceho ZSSR a Nesmrteľného pluku našich Prҍdkov, Víťazov v ťažkej vojne. Tomu treba prispôsobiť aj meditácie v takýto silný deň. Víťazstvo žije a miesta Sily túto energiu vždy znásobia.

Ako budú vyzerať reálne životné podmienky už v blízkej budúcnosti napovedá aj známe indické proroctvo.

Zlatý Vek čo nevidieť nastúpi, každý z nás zaujme také miesto, aké myšlienky živí v mysli. Lebo myšlienky sa premieňajú na činy a práve činy oddeľujú Človekov, ľudí a parazitov.

07.05.2020

NAŠI PARTNERI: