KONIEC HRY PREDO DVERMI

29. januára 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, SPOLOČNOSŤ, VYŠLO INDE

Vládcovia sveta pripravujú tajnú medzinárodnú dohodu

V roku 2016 sa strategickým smerom zahraničnej politiky USA stane zavŕšenie rozhovorov k dohode o Transatlantickom trhovom a investičnom partnerstve (TTIP). Ako oznámili médiá, dohoda predpokladá vytvorenie zóny voľného obchodu za účasti USA a krajín EÚ.

Tieto krajiny sa podieľajú na tvorbe 60% GDP a 33% svetového obchodu.

Okrem toho je potrebné uviesť do života (ratifikovať) dohodu o Transatlantickom partnerstve (TP), ktorú podpísalo v októbri 2015 v Atlante (USA) 12 krajín. Na tieto účastnícke krajiny pripadá – podľa odhadov – 40% svetového obchodu.

V oboch dohodách sú účastníkom USA, ktorých podiel na svetovom obchode sa odhaduje približne na 10%. Takto – v prípade, že obe zmluvy nadobudnú právoplatnosť – tieto dve transatlantické partnerstvá budú kontrolovať 73% svetovej ekonomiky. Presnejšie povedané, obchod budú kontrolovať Spojené štáty.

Zdalo by sa, že na zabezpečenie slobodného obchodu už bol vytvorený inštitút pod názvom Svetová trhová organizácia (WTO). WTO bude v nasledujúcom roku tvoriť 162 krajín. Od samého začiatku bola táto organizácia zostavená tak, že rozhodujúci hlas v kľúčových otázkach majú krajiny Západu. USA, Západná Európa, Japonsko, Kanada a Austrália realizovali liberalizáciu svetového obchodu podľa záujmov svojich nadnárodných korporácií. Ale za posledné roky sa to stáva čoraz ťažším.

Rokovania sa vedú od r. 2001. Rozvojové krajiny sa snažia zjednodušiť prístup svojich tovarov (v prvom rade poľnohospodárskych) na západné trhy, ale za jeden a pol desaťročia sa nepodarilo dosiahnuť progres. Washington a jeho spojenci čoraz ťažšie presadzujú záujmy svojho biznisu na svetovom trhu tovarov a služieb.

Od r. 2012 začal Washington vytvárať alternatívne WTO platformy pod spôsobom dvoch transkontinentálnych partnerstiev takým spôsobom, aby USA určovali v nich pravidlá hry s cieľom WTO nenápadne premeniť na škrupinku bez obsahu. Týmto manévrom Washington sleduje:

Obnoviť svoju kontrolu nad svetovými trhmi;

Ekonomicky oslabiť Rusko, Čínu a ďalšie krajiny BRIKS tak, že ich dostane do trhovej izolácie.

Zvyčajne sa hovorí, že tieto dve partnerstvá, ktoré tlačia USA im umožnia ustanoviť efektívnu kontrolu na svetovou ekonomikou. No nie je to celkom tak. Je tu potrebné vyjasnenie.

Za prvé. Iniciátorom oboch projektov sú naozaj USA ako krajina, ale táto krajina koná v prospech nadnárodných korporácií a nadnárodných bánk, ktoré koniec koncov aj budú kontrolovať svetovú ekonomiku. A USA ako krajina odumrie, alebo sa zmení na škrupinku bez obsahu ako WTO.

Za druhé. Pod kontrolu nadnárodných monopolov a bánk sa dostane nie iba obchod, ale aj ekonomika, sociálny život a politika všetkých krajín, ktoré sú vtiahnuté do spomínaného partnerstva. Krajiny, ktoré sú zatiahnuté do TTIP a TP stratia väčšinu svojich nezávislých výsad.

Za tretie. Okrem dvoch transoceánskych partnerstiev existuje úmysel zahrnúť ešte tretí element, ktorý sa spomína mimoriadne zriedka. Je to Trade In Services Agreement (TISA), Dohoda o trhu služieb.

Predpokladá sa, že všetky krajiny, ktoré podpíšu dohody TTIP a TP sa pripoja k TISA. Ak TTIP a TP predstavujú akési svojrázne trójske kone, tak TISA predstavuje zbraň definitívneho víťazstva. Pod „definitívnym víťazstvom“ sa myslí totálna likvidácia suverénnych krajín.

Ešte pred polrokom nikto nepočul nič o TISA. Informácia o pripravovanej dohode sa objavila v lete 2014 na stránke Wikileaks. Podľa tejto informácie sa stalo zrejmé, že príprava TISA sa začala r. 2012 a iniciátormi boli USA a Austrália. Kruh účastníkov sa postupne rozširoval. V okamihu úniku informácií sa rozhovorov zúčastňovalo už 50 krajín (vrátane 28 členov EÚ). Ich sumárny podiel na svetovom trhu služieb sa približuje 70%.

Príprava TISA má tri kľúčové zvláštnosti.

Prvá, rozhovory o TISA sa vedú mimo WTO. Ako je známe, v rámci WTO funguje Generálna dohoda o trhu služieb (GATS). Ak vezmeme do úvahy, že vo sfére medzinárodného obchodu služieb ostáva množstvo neriešených problémov, tak bolo by logické ich riešiť cestou dopracovania GATS. Ale USA a ich spojenci sa rozhodli, že v rámci WTO im je tesno, a preto si zorganizovali paralelnú platformu na rokovania. Toto fakticky rozkladá organizáciu, ktorá má za sebou v podstate 70 ročnú históriu (GATT vzniklo r. 1947).

Druhá zvláštnosť. Na posúdenie projektu TISA nepozvali Rusko, Čínu, Indiu, Brazíliu a Juhoafrickú republiku. Dokonca ich ani oficiálne neupovedomili o existencii takého projektu. To je faktická politika izolácie. Znamená to, že TISA nie je zameraná na spoluprácu, ale na odpor. Nie nadarmo B. Obama hovorí, že Amerika nemôže dovoliť takým krajinám ako je Čína diktovať pravidlá svetovej ekonomiky. Hľa, tieto pravidlá musia písať USA.

Tretia zvláštnosť. TISA sa do leta r. 2014 pripravovala v podmienkach utajenia. Navyše, ak dohoda bude podpísaná, tak ostane tajnou ešte po dobu piatich rokov. Ak k podpisu nedôjde, aj tak materiály budú utajené ešte ďalších päť rokov. Hry na demokraciu sa skončili.

Za EÚ viedla rozhovory Európska komisia (EK) bez odsúhlasenia krajinami EÚ a Europarlamentom. Do polovice r. 2014 nemal Europarlament vôbec informácie o rozhovoroch o TISA. Jednako v lete 2014 sa Rada pre medzinárodný obchod (INTA) začala zaujímať o rokovací proces vzhľadom na vážnosť obáv, ktoré vznikli publikovaním na Wikileaks. Poslankyňa Europarlamentu Vivian Reding bola menovaná za spravodajkyňu pre TISA.

Rozhovory prebiehajú v Ženeve. Formálne začali v marci 2013. Prebehlo už 15 kôl rozhovorov, posledné sa konalo v decembri 2015, ďalšie je naplánované na február 2016. Predsedníctvo týchto stretnutí postupne prechádza cez USA, EÚ a Austráliu. Teraz po každom kole rozhovorov začali publikovať memorandum a tlačové správy, ale sú to iba prázdne papiere, ktoré nič neobsahujú.

Vymenujme si hlavné špecifiká TISA.

Za prvé, TISA predpokladá, že pravidlá hry na trhoch služieb sa budú od okamihu zavedenia určovať nie národnými vládami, ale akýmsi nadnárodnými inštitútmi. Krajiny strácajú právo prijímať akékoľvek zákony a normatívne akty, ktoré by zhoršovali podmienky vedenia obchodovania na trhoch služieb.

Za druhé. Predpokladaná regulácia TISA zahŕňa nie iba trh komerčných služieb (doprava, turistika, hotelový biznis, komunikačné siete, služby domácnostiam a pod.), ale aj najdôležitejšie funkcie štátu. V terminológii TISA ide o „služby štátu“.

Za tretie. TISA predpokladá že štát musí postupne prestať poskytovať služby obyvateľstvu a odovzdať tento druh služieb súkromnému biznisu (pozn. red. – čo sa už v Rusku aj realizuje).

Tu si dovoľme odbočenie. Ak naučia národ fenoménu „služby štátu“ (prvý krok), tak ďalej môže nasledovať ďalší krok: vnútiť ľuďom, že tieto služby musia byť spoplatnené. Potom bude tretí krok, že ľuďom vnútia predstavu o tom, že „služby“ nemusí poskytovať štát, lebo lacnejšie a kvalitnejšie ich môže poskytnúť súkromný sektor. A vtedy súkromný sektor začne „efektívne“ poskytovať obyvateľstvu služby v oblasti komunálnej, medicínskej, vzdelávacej a ďalších. Ako to v realite vyzerá vieme všetci.

Za štvrté, TISA vyžaduje úplne otvoriť národný trh „služieb“, na ktorý vstúpia aj nadnárodné korporácie a banky. Následkom toho bude musieť štát ako sféra „všeobecných záujmov“ zaniknúť.

Experti, ktorí skúmajú pracovné dokumenty TISA (nehľadiac na bezpečnostné opatrenia zo strany organizátorov rokovaní aj tak dochádza k „únikom“) oznamujú nasledovné podrobnosti.

TISA v prvom rade zničí sociálne funkcie štátu (vzdelávanie, zdravotníctvo, komunálne služby), ktoré prevezmú nadnárodné štruktúry. Ďalej bude zlikvidovaná štátna regulácia finančného sektoru ekonomiky. Ide predovšetkým o poisťovne a banky. Aj tieto budú regulovať nadnárodné orgány. TISA predpokladá ďalšiu liberalizáciu finančných trhov (nehľadiac na to, že finančná kríza 2007-2009 ukázala, že to robiť nemožno). Najdôležitejšia časť nastupujúcej finančnej reformy (a globálneho riadenia celkovo) je prevod peňažného obehu na plne bezhotovostnú formu. Takto sa bude dať ľahšie riadiť proces „spotrebiteľských služieb“ obyvateľstvu. Nevhodných občanov bude možno veľmi jednoducho odpojiť od systému „služieb“.

Nakoniec sa mimoriadna pozornosť venuje sfére informačných služieb (médiá, Internet, knižnice). TISA predpokladá zavedenie tvrdej kontroly obyvateľstva pomocou informačno-komunikačných technológií, ktoré umožnia sledovať, či občania zodpovedajú štandardom, ktoré stanovili nadnárodné inštitúty (Svetová vláda).

TISA predstavuje čo do podstaty projekt privatizácie štátov v oblasti sociálnych, finančných a informačných služieb. Týmto projektom získajú nie iba milióny a miliardy ľudí, ale rodinné klany svetovej oligarchie vytvoria planetárny koncentračný tábor pod názvom „globálne riadenie“.

Z dokumentov vyplýva, že ide o plán definitívneho prevzatia moci finančnou oligarchiou, majiteľmi peňazí. Tu už nejde o prázdnu demagógiu o demokracii, „ľudských právach“, „sociálnej zodpovednosti podnikania“. Tu je všetko tvrdo, konkrétne, vážne, metódou postupných krokov smerované v zadanom smere. Je to projekt definitívneho prechodu k Novému svetovému poriadku – asi takému, ako ho opísal George Orwell v románoch „1984“ a „Dobytčí dvor“.

Majitelia peňazí sa ponáhľajú. Podpis Dohody o trhu služieb je naplánovaný na rok 2020, ale je predpoklad, že sa budú snažiť proces urýchliť.

Valentín Katasonov

ZDROJ

NAŠI PARTNERI: