KRESŤANSTVO VEĽKÉHO MOZGU

14. augusta 2018 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, OBRAZY SVETA

Vedecký tím z Northwestern University v štáte Illinois pod vedením Dr. Jordana Grafmana uverejnil v odbornom lekárskom časopise NEUROPSYCHOLOGIA výsledky svojho vedeckého výskumu. Výsledky v podstate hovoria, že „hlboko veriaci“ kresťania trpia určitým druhom poškodenia hlavného mozgu.

Výsledky ukázali, že náboženský fundamentalizmus je sčasti následkom poškodenia mozgu, ktoré môže byť vyvolané rôznymi príčinami: úrazmi, alkoholom aj drogami, môže mať psychologickú podstatu a „výsledok“ môže byť aj zdedený.

Tento výskum – samozrejme – vyvolal u kresťanskej komunity negatívnu reakciu, ale to nás nijako neprekvapuje. My si priblížme niektoré detaily výsledkov tohto zaujímavého výskumu. Prinášame vám pôvodný článok Dr. Bobbyho Azariana, držiteľa doktorátu v neurologickej vede:

Foto: National Institute of Mental Health

Štúdia publikovaná v časopise Neuropsychogia ukázala, že náboženský fundamentalizmus je čiastočne výsledkom funkčného poškodenia mozgu v oblasti známej ako prefrontálna kôra. Nálezy ukazujú, že poškodenie v určitých oblastiach prefrontálnej kôry nepriamo podporuje náboženský fundamentalizmus zmenšením kognitívnej flexibility a otvorenosti – je to psychologický termín, ktorý opisuje osobnostný rys, ktorý zahŕňa dimenzie ako zvedavosť, kreativita a otvorenosť mysle.

Náboženské presvedčenie možno považovať za sociálne prenášané mentálne predstavy, ktoré pozostávajú z nadprirodzených udalostí a entít, ktoré sú považované za reálne. Náboženské predstavy sa líšia od empirických predstáv, ktoré sú postavené na tom ako sa svet javí, a ktoré sú aktualizované na základe nahromadenia nových dôkazov alebo vtedy, keď sa objavia nové teórie s lepšou prediktívnou silou. Na druhej strane, náboženské predstavy zvyčajne nie sú aktualizované následkom reakcie na nové dôkazy alebo vedecké vysvetlenia, a tak sú silne asociované s konzervativizmom. Sú pevné a rigidné, čo značne podporuje predvídateľnosť a dodržiavanie pravidiel spoločnosti medzi jednotlivcami v rámci skupiny.

Náboženský fundamentalizmus sa odvoláva na ideológiu, ktorá stojí pevne na tradičných náboženských textoch a rituáloch a odrádza od progresívneho uvažovania o náboženstve a sociálnych otázkach. Fundamentalistické skupiny vo všeobecnosti odporujú čomukoľvek, čo spochybňuje ich predstavy alebo spôsob života. Toto je dôvod, prečo sa často stávajú agresívnymi voči každému, kto nezdieľa ich špecifickú sadu presvedčení o nadprirodzených veciach, alebo aj voči vede – pretože tieto veci sú ponímané ako existenčné hrozby pre celý ich svetonázor.

Pretože náboženské presvedčenie hrá ohromnú rolu pri ovplyvňovaní ľudí po celom svete, je veľmi dôležité pochopiť fenomén náboženského fundamentalizmu v jeho psychologickej a neurologickej perspektíve.

S cieľom preskúmať kognitívne a nervové systémy zapojené do náboženského fundamentalizmu, tím vedeckých výskumníkov – vedený Dr. Jordanom Grafmanom z Northwestern University – realizoval štúdiu, ktorá vychádzala z údajov od veteránov Vietnamskej vojny, ktoré boli zhromaždené už v minulosti. Veteráni boli vybraní špeciálne, pretože veľa z nich malo poškodenie tých mozgových oblastí, ktoré hrajú kritickú rolu vo funkciách naviazaných na náboženský fundamentalizmus. Porovnávaním boli analyzované grafické výstupy CT-čiek od 119 veteránov s mozgovým poranením oproti 30 zdravým veteránom bez poškodenia mozgu. Takto vykonali prieskum, ktorý hodnotil náboženský fundamentalizmus. Hoci väčšina veteránov udala nejakých druh kresťanského náboženského presvedčenia, 35,2% z nich neudali žiadne špecifické náboženstvo.

Vychádzajúc z predchádzajúcich výskumov experimentátori predpokladali, že prefrontálna kôra by mala zohrávať úlohu v náboženskom fundamentalizme, keďže táto oblasť je známa svojimi asociáciami s kategóriou, ktorá sa nazýva „kognitívna flexibilita“. Tento termín vyjadruje schopnosť mozgu ľahko prepnúť myslenie z jedného konceptu na druhý a myslieť o oboch veciach naraz. Kognitívna flexibilita umožňuje organizmom aktualizovať presvedčenie vo svetle nových dôkazov, a táto vlastnosť sa pravdepodobne objavila kvôli zrejmej výhode prežitia, ktorú táto schopnosť poskytuje. Je to podstatná mentálna charakteristika pre adaptáciu sa do nového prostredia, keďže umožňuje jednotlivcom realizovať akurátnejšie predpovede o svete pri nových a meniacich sa podmienkach.

Výskum predstavivosti mozgu ukázal, že hlavná neurónová oblasť, ktorá je spojená s kognitívnou flexibilitou je prefrontálna kôra. Špecificky ide o dve oblasti známe ako dorsolaterálna prefrontálna kôra (dIPFC) a ventromediálna prefrontálna kôra (vmPFC). Okrem toho vmPFC už bola v oblasti záujmu výskumníkov, pretože predchádzajúce výskumy ukázali jej spojenie s typom fundamentalistického myslenia. Napríklad jedna štúdia ukázala, že niektorí jednotlivci s poškodením vmPFC hodnotili radikálne politické vyhlásenia ako miernejšie oproti ľuďom s normálnymi mozgami, zatiaľ čo iná štúdia ukázala priame spojenie medzi poškodením vmPFC a náboženským fundamentalizmom. Preto v tejto štúdii výskumníci prehliadali pacientov s poškodením vmPFC aj dIPFC a hľadali korelácie medzi poškodením týchto oblastí a odpoveďami z vyplnených fundamentalistických formulárov.

Podľa Dr. Grafmana a jeho tímu, keďže náboženský fundamentalizmus vyžaduje prísne dodržiavanie rigidnej sady predstáv, kognitívna flexibilita a otvorená myseľ predstavujú pre fundamentalizmus hrozbu. Na základe toho predpokladali, že účastníci s poškodením buď vmPFC alebo dIPFC by mali dosiahnuť nízke hodnoty v meraní kognitívnej flexibility a charakteristickej otvorenosti a vysoké v meraní náboženského fundamentalizmu.

Výsledky ukázali – podľa predpokladov – že poškodenia vmPFC a dIPFC boli asociované s náboženským fundamentalizmom. Ďalšie testy ukázali, že zaznamenaný nárast v náboženskom fundamentalizme spôsobený redukciou kognitívnej flexibility a otvorenosti vychádzal z poškodenia prefrontálnej kôry. Kognitívna flexibilita sa hodnotila použitím štandardného triediaceho testu psychologických kartičiek s kategorizujúcimi kartičkami so slovami a obrázkami podľa pravidiel. Otvorenosť bola meraná pomocou široko používaného prieskumu osobnosti známeho ako NEO inventár osobnosti (NEO Personality Inventory). Výsledky ukazujú, že poškodenie vo vmPFC nepriamo podporuje náboženský fundamentalizmus potláčaním kognitívnej flexibility aj otvorenosti.

Autori zdôrazňujú, že kognitívna flexibilita a otvorenosť nie sú jediné faktory ktoré spôsobujú, že mozgy sú vystavené náboženskému fundamentalizmu. Analýzy v skutočnosti ukázali, že tieto faktory predstavujú len pätinu z rozdielov v skóre fundamentalizmu. Odhaľovanie ďalších príčin – ktoré môžu byť čokoľvek, od genetických predispozícií k sociálnym vplyvom – je budúci výskumný projekt, o ktorom sa vedci domnievajú, že zamestná výskumníkov na ďalšie desaťročia, pretože komplexný a rozšírený náboženský fundamentalizmus je a bude pravdepodobne existovať ešte nejaký čas.

Skúmaním kognitívnych a neurónových základov náboženského fundamentalizmu môžeme lepšie pochopiť, ako je tento fenomén zastúpený v spojitosti s mozgom, čo by nám mohlo umožniť, že by sme niekedy v budúcnosti dokázali „očkovať“ proti rigidným alebo radikálnym systémom predstáv prostredníctvom rôznych druhov mentálnych a kognitívnych cvičení.

Potiaľ teda článok. Ak sa prizriete svetu okolo – a to už vo svojich rodinách – zistíte, že náboženský fanatizmus nadobúda silu. Rozdelenie je už v rodinách – vlastní príbuzní nás udávajú a zrádzajú. Okrem toho, že sa snažia byť vzorovými kresťanmi (hoci v minulosti boli často kariérnymi členmi komunistickej strany a excelovali v športovom sexe) zabúdajú práve na kresťanstvo („kto z vás je bez viny nech prvý hodí kameň“). Ale tieto veci musia byť, čo znamená, že bude za ne vystavený aj účet.

My však majme na pamäti, že hlavné pôsobenie dnes je realizované cez náboženské egregory. A hojnosť dnešných farárov/ popov aj čerstvo vyškolených exorcistov (plne kvalifikovaných čiernych mágov) ktorí žijú z našich prostriedkov, tento stav iba posilňuje. Preto sa zaoberajme vlastnou energeticko-informačnou bezpečnosťou a pamätajme, že porušovanie Konov nemáme právo odpustiť – to môže IBA A JEDINE STVORITEĽ. ON ich vytvoril. Všetko ostatné vedie k rozkódovaniu Duše. A to bude definitívny koniec.

Bobby Azarian

14.08.2018

NAŠI PARTNERI: