KRÍŽOVÁ SILA

27. februára 2024 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Nastal čas učiniť ďalší krok v osvojovaní si Dedičstva Našich Prѣdkov. Vopred však zdôrazňujeme, že ide o ŽIVÚ informáciu, t.j. o takú, ktorou sa zaoberáme NAŽIVO na našich seminároch Bukvice Slovienorusov-Rusínov. Ide najmä o to, že tématika je už tak pokročilá, že sa jednoducho nedá zvládnuť inak, ako osobnou účasťou na seminároch. Toto len na margo pre tých, ktorí sa nijakovsky nechcú stretávať s ostatnými osobne, ale všetku aktivitu realizujú sediac doma za počítačom či s mobilným telefónom. Spolu s vlastnými špekuláciami a ilúziami.

Pri spoločnej práci dnes – a to už aj na Bukvici – pracujeme v skupinových dimenziách, t.j. 10. a viac. Ide teda o KOLEKTÍVNE dimenzie, nie o individualistické, či skôr egoistické postoje „ďalej od ostatných“, čo sa dá prakticky vyjadriť refrénom staršej pesničky od skupiny Olympic „JÁ, já, já, jenom já“. Z mravného hľadiska osobné stretnutia predstavujú priamy kontakt Duše s Dušou, pričom separatistické sedenie doma za klávesmi PC či telefónu buduje akurát tak EGO. Rozhoduje každý sám.

Zopakujeme iba „technický“ výsledok – neochota vyvíjať sa v kolektíve rovnako mysliacich blokuje výstup Vedomia nahor. V našej Kultúre je vždy MY dôležitejšie ako JA… Preto sme Slovieni – Slovania!

Kozácka Tradícia pozná termín „Krížová Sila“, čoho sa kresťania chopili ako kresťanského symbolu.

S kresťanstvom však nemá ABSOLÚTNE nič dočinenia.

V Matrici Bukvice predstavujú Dvojné písmená (stredový stĺpec bukiev/písmen) Čakry. Každá z nich nás napája na zodpovedajúcu dimenzionálnu štruktúru. Dimenzia nie je rozmer, je to skôr zodpovedajúce úrovniam vibrácií – frekvenciám.

Možnosť práce (osobného Duchovného Vývoja) na každej dimenzii – vo väzbe na konkrétnu Čakru, t.j. na konkrétny Obraz stredovej buvky – pomáhajú hlbšie pochopiť práve Obrazy ostatných bukiev, ktoré sú umiestnené v danom riadku Matrice z oboch strán.

Vertikálne, t.j. zvislé rameno ROVNORAMENNÉHO kríža Matrice predstavuje práve stredový stĺpec systému.

Horizontálne, t.j. vodorovné rameno ROVNORAMENNÉHO kríža predstavuje stredový riadok systému Matrice. Obe ramená sa spájajú v absolútnom centre Bytia Človeka/Asa – USTOJ. Z dimenzionálneho pohľadu je to čakra JARLO, t.j. energetický dvojník fyzického srdca. „Energetický“ znamená, že ide o energeticko-informačné (elektromagnetické) pole špecifického frekvenčného spektra. „Fyzicky“ je detekovateľné ako σ rytmus mozgu.

Všetko Znanie je umiestnené v našom biopoli a práve Jarlo ho prenáša do fyzického tela tým, že informačný obsah sa indukuje/prenáša do krvi. Ak je čistá (bez cudzích prímesí), tak informácia z Rodovej Pamäti (ПР) sa plynule prenáša do fyzického tela, čím sa bez skreslenia kopíruje aj Informačná Matrica. To je Bytie Sloviena. Slovo je – ako vieme z kurzov – komplexne osvojená schopnosť Obrazu konkrétnej zručnosti či procesu (vysvetlili sme to v minulých článkoch). Nejde teda iba o slovo ako lexikálnu jednotku.

Srdcová Čakra je zároveň sídlom VÔLE. Ak je všetko – v zmysle Našej tradície – v poriadku, tak tento stav naši Prѣdkovia označovali vyjadrením „mať Srdce na pravom mieste“. A použitie JAŤ v slove „вѣны“ (cievy) zahŕňa práce tento jav neskresleného prenosu informácie zhora nadol (ako hore, tak dole). Nech je sloven čokoľvek, je to v zmysle prenosu informácie z Rodovej Pamäte niečo nám ABSOLÚTNE CUDZIE.

Aký programovací kanál vlastne sloveni ponúkajú? Rozhodne nie napojenie na Rodovú Pamäť!

Preto USTOJ/SRDCE/JARLO je centrom Človeka. Preto je aj centrom Mikrokosmu.

Všetky bukvy/písmená nad stredovou osou Matrice zdôrazňujú tie Obrazy, ktoré má Slovien plniť počas prvej polvlny aktuálnej reinkarnácie, t.j. počas nášho prebývania v stave fyzického tela (ako materiálneho objektu).

Všetky bukvy/písmená pod stredovou osou ukazujú tie Obrazy, ktoré sú (budú) dominantné pre tú polvlnu našej reinkarnácie, ktorú prežijeme po prekročení hranice Sily MARA, t.j. v stave existencie bez fyzického tela, v stave energeticko-informačného poľa (po smrti). Je to však stále tá istá reinkarnácia. Nová prichádza až novým narodením.

Na prvý pohľad vidíme, že Energie nám dodávané (čísla) k nám prichádzajú najmä pre potrebu aktivity v materiálnom tele (farebné písmená). Pod vodorovným ramenom Kríža Sily je oveľa menej Lúčov Energií (pozri Číslovo), ale zato sú vrcholne dôležité: najvyšší prejav Človeka, najvyšší prejav Mikrokosmu a najvyšší prejav Času (CIEĽ/MISIA). Okrem tých „vrcholových“ číselných Lúčov tu sú ešte Duša a Duch. Viac vari ani netreba hovoriť…

Symboly (Obrazy/bukvy/písmená) sú vždy napojené na svoje štruktúry (Hrany Obrazov). Ale okrem priamo „viditeľných“ väzieb daných ich poradím medzi ostatnými Obrazmi v Matrici tu môžeme vidieť aj ďalšie štrukturálne väzby. Tieto môžeme chápať ako komplexné čísla, či vari pre niekoho viac pochopiteľné ako vektory. „Plošné“ súvislosti zistíme ako prosté súradnice reálnej a zdanlivej zložky daného Obrazu. „Objemové“ súradnice sú „paralelne“ uložené Matrice (napr. Informačná).

Napríklad Občina (Ї) má Vektor (plošnú identifikáciu) v Obrazoch IŽE a CHA. Teda o skutočnú Občinu môže ísť vtedy a LEN vtedy, ak je v rovnováhe so Svetom JAVI („И“ – t.j. Myseľ nie je ani v móde špekulácií, ani v móde Ilúzií) a je v súlade s kosmickým tokom Svetlej Energie („X“), t.j. má milióny rokov uložený porovnávací etalón Hore, v J/H Svete. Pokiaľ nie, tak je to to, čo Nikolaj Rerich nazval KVÁZIOBČINA.

Prebudenie KRÍŽOVEJ SILY je osvojením si celej Múdrosti Našich Prѣdkov (nie špekulácia s fikciou sloven) a „technicky“ dohľadateľná Obrazmi v Matrici Bukvice.

Táto Sila je NEPORAZITEĽNÁ, táto Sila je NAŠA!

27.02.2024

NAŠI PARTNERI: