NA VLNE KABBALY

3. mája 2017 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PREDPOVEDE

Prizrieme sa trochu kabbalistickej numerológii, pretože metodiky založené na tomto energetickom učení sú stále pre náš svet dominantné. Nie preto žeby nič iné neexistovalo, ale preto, lebo stále žijeme v Matrixe, a teda jeho vlastný systém je principiálne najvýstižnejší. Ale hneď dodajme, že ten, kto svojou evolučnou úrovňou presiahol moc Matrixu – totálnej dominancie ľavej polovice mozgu – už viac nepodlieha jej vplyvu, a teda ani prognostike Matrixu…

Kto sa dostatočne hlboko oboznámil s numerológiou – a v tomto prípade najmä kabbalistickou – ten si môže na základe týchto poznatkov vypočítať čo pre nás – vnútri Matrixu – pripravili. Teda vykročme do sveta zmien naprojektovaných Svetovou vládou pre nás v tomto a budúcom roku. Stále platí ono védické – kto vie, ten je už napoly vyzbrojený a pripravený…

Na svet a pripravované udalosti sa pozrieme zo zorného uhla Ruska, lebo to je – či sa to B-A klubu páči alebo nie – veľmoc, ktorej konanie v najbližších necelých dvoch rokoch zásadne rozhodne o osude našej Zeme.

Kto sa zblížil s princípmi pohybu energií vie, že tieto v žiadnom prípade nie sú konštantné. Podľa toho ako prebiehajú jej vzájomné vzťahy sa aj umožňuje alebo znemožňuje uskutočňovanie či prebiehanie určitých udalostí na Zemi, teda v našom Javnom, viditeľnom svete. Naivní nevedomci si budú myslieť, že rozhoduje iba ten s viac peniazmi či drzosťou, ale to sú iba vonkajšie, hoci časté sprievodné javy. Každý z nás vie, že na uskutočnenie akéhokoľvek diela sú vždy potrebné dve roviny – vnútorné odhodlanie niečo vykonať a vhodné vonkajšie podmienky. Ak jedno z toho chýba, tak iba naša snaha alebo iba – hoci aj vhodné – vonkajšie podmienky nebudú nikdy korunované úspechom.

Svet sa vyvíja v cykloch, teda rok 2017 by mal opakovať rok 1917. Udalosti naozaj aj spejú k opakovaniu, ale už na úplne inej úrovni.

Ruská federácia vznikla 25.12.1993 – tohto dňa nadobudla právnu silu nová Ústava RF. Je to zároveň deň „narodenín“ krajiny, ktorý bude platný po celý čas jej existencie presne tak, ako my počas celého života každoročne slávime svoje narodeniny. RF však musí vyriešiť niekoľko veľmi závažných úloh, ak má osláviť dvojo najbližších narodením. Vzhľadom na tom že ide o veľmoc, tak jej ťažké problémy pocíti každý obyvateľ Zeme.

Rovnako ako človek, aj krajina má raz v roku svoj najlepší, t.j. najsilnejší deň a zároveň aj svoj najslabší, t.j. najkritickejší deň. U RF je najsilnejším dňom vždy 25. jún a najťažším každý 20. august. Ak sa má odvrátiť – Svetovou vládou naplánovaná – Tretia svetová vojna, tak práve RF musí vynaložiť maximálne úsilie medzi 25.6.2017 a 20.8.2018. Zdôrazňujeme, že takýto plán je zostavený a uvedený do života Svetovou vládou, a že ak sa ho nepodarí anulovať, tak výsledky budú katastrofické nielen pre RF, ale pre celý svet. Znamenalo by to zvrátenie pozitívneho vývoja, pretože nikto iný v globálnom meradle nekoná v prospech Sveta. Takýto vektor súladiacej energetiky ani nemá žiadna iná krajina na Zemi. Nikde nie je taká tvorivosť, intelektuálna úroveň, zdroje, mravnosť, Svedomie, a preto žiadna iná krajina na Zemi nie je schopná prekaziť chod takto naplánovaných a už spustených udalostí.

Kto ovláda kabbalistickú numerológiu dokáže – pretože to je metodika použitá na plánovanie už naštartovaných udalostí – vypočítať budúcnosť s jej variantmi a možnosťami, ale reč nie je iba o budúcnosti Ruska, ide o celú Zem.

Kabbalistická numerológia je postavená na princípoch stavby trojuholníka, ktorý má tri vrcholy. Po vzniku Ruskej federácie r. 1993 došlo k nástupu veľkého pádu ruskej ekonomiky – a celkovej životnej úrovne. V r. 2003 nastúpil rast po rok 2008, kedy prišiel znovu pád, pričom kríza bola prekonaná v r. 2013. Teraz už prebieha pohyb po tretej línii trojuholníka, t.j. od r. 2014 po rok 2018. V roku 2018 – po 25.12.2018 – nastúpi ďalší spád. Znamenia hovoria o možných silných otrasoch, vojenských operáciách aj na území RF. Svetové udalosti sa preto budú odohrávať do nástupu tohto termínu.

Aby sa ťažkým udalostiam, otrasom predišlo, musí RF vyvinúť maximálne silné, konkrétne, koncentrované úsilie. Ale tu nastupuje otázka, na čo konkrétne treba úsilie skoncentrovať? Preto treba veľmi dobre rozumieť tomu, čo sa práve vo svete odohráva.

V prvom rade existujú apokalyptické proroctvá ktoré hovoria o tom, že Antikristovi dá silu Drak. Drakovi slúži Čína, a práve preto bude Čína udávať tón vo svetovej politike. Ale aj Čína sa podriaďuje oveľa vyššiemu systému.

Kabbalistická numerológia má mechanizmus, ktorý umožňuje vypočítať význam čísla 666. Kto sa oboznámil s praxou Staroslovienskej Bukvice tak vie, že bukvice majú aj číselné hodnoty. Presne takýto princíp používa aj chaldejská škola numerológie. Ak sa týmto systémom vykoná prepočet, tak rýchlo vysvitne čo číslo 666 znamená. Pripomeňme si, že je to výpočet Obrazu, pričom každý Obraz má mnoho hrán.

Ak sa USA napíše svojim oficiálnym, plným názvom, tak názov dáva číslo 6. Izrael vo svojom plnom názve rovnako ukrýva číslo 6 a to isté platí aj pre plný názov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Ide teda o vládnuci svetový trojuholník – 3x číslo šesť, čo predstavuje totálnu kontrolu všetkého trojuholníkom USA-Izrael-Veľká Británia. Svetové zákulisie, svetová politika, to všetko predstavuje znak 666. Oni sú v skutočnosti lídrami svetovej politiky. Práve v ich pláne je vytvorenie totálnej Svetovej vlády a kontroly.

RF sa im tohto systému – samozrejme – nehodí. Rusko totiž predstavuje Ducha, ktorý nie je principiálne schopný sa stať rabom. Dnes má RF najväčšie územie a zdroje, silnú ekonomiku, armádu, mohutnú vedeckú a tvorivú bázu a spoločnosť. Práve pre tieto vlastnosti je hlavným konkurentom trojuholníka 666 práve Rusko. Podľa numerologických výpočtov však už prebieha reťaz udalostí, ktoré sú spojené so vznikom 3. svetovej vojny v najbližších rokoch.

Trom šestkám sú priamo podriadené tri zložky iného trojuholníka: Francúzsko, Singapur a Čína. Všetky tieto krajiny sú priamym konkurentom RF, ale treba správne pochopiť prečo. Čína bude v budúcej Svetovej vláde zaujímať post hlavného priemyselného centra, ale zároveň vstupuje do predsedníckej fázy organizácie BRIKS. Táto organizácia však prisahala vernosť inej organizácii, ktorá sa nazýva OSN. Ale koho to vlastne počúvajú všetky krajiny? Akúsi pološtátnu, polokomerčnú organizáciu. Riadi ju korunný princ, následník anglickej kráľovnej. A práve on je ten Antikrist, ktorý sa chystá prebrať moc aj nad BRIKSom. A RF má za hlavnú úlohu tento proces prekaziť, čím sa zastavia udalosti smerujúce ku globálnej vojne. Nijaká iná krajina na svete nemá na to ani možnosti ani sily.

Keďže Čína má v budúcej Svetovej vláde zaujímať post priemyselného centra, tak hneď prichádza ďalšia otázka – čo je najdôležitejšou podmienkou priemyslu? Musí mať pod svojou kontrolou všetky zdroje. Ale zdroje sú v Rusku. Čína preto vyvíja koncentrované úsilie nato, aby dostala pod kontrolu územie RF, pretože Rusko je pre ňu priama konkurencia.

Ďalším konkurentom je Singapur. Bude to nová svetová banková centrála, t.j. hlavné mesto novej Svetovej vlády. Ekonomicky silnejšie je však Rusko, lebo má všetky zdroje najbližšie a hlavne pod svojou kontrolou. Preto je Rusko pre Singapur hlavným konkurentom – a to spolu s Francúzskom. Francúzsko má však v novom systéme pred sebou menej závideniahodnú budúcnosť. V akomkoľvek kabbalistickom systéme – a politika nie je žiadnou výnimkou – je prvým iniciátorom obeta, spravidla krvavá.

Francúzsko je biblický štát – na jeho území sa nachádzajú všetky biblické mestá – čo sa dá jednoducho overiť aj na mape. Práve preto sa stane obetou, ktorú prinesie číslo 666 celému svetovému systému. Ale v tomto systéme prinášania obiet hrá veľmi dôležitú úlohu aj ďalšia krajina – Sýria. Keď sa sčítajú tri šestky, tak výsledok je 18. Podľa už spomenutých pravidiel numerológie má túto číselnú hodnotu Sýria ako štát. Väčšina známych proroctiev sa zhoduje v tom, že pád Sýrie je spúšťacím mechanizmom 3. svetovej vojny. V skutočnosti to už je prvé štádium tohto systému. Ak po Sýrii padne Francúzsko – čo podľa všetkých numerologických výpočtov aj tak vyzerá – tak nastupuje tretí element v poradí, ktorým je Rusko.

Rusko je však najsilnejšia krajina Sveta, z pokolenia na pokolenia nikdy nenapádala, ba práve naopak, vždy stálo na strane spravodlivosti. Nepokorovalo si iné krajiny. Rusko je jediná krajina na Svete, ktorá dokáže túto situáciu nieže zmeniť k lepšiemu, ale plne napraviť.

Z postupných krokov ruskej mocenskej špičky je jasné, že detailne poznajú kabbalistický mechanizmus programovania svetového systému a – a to je najdôležitejšie – už spustili dôrazný mechanizmus na elimináciu pripravovanej svetovej vojny. Princíp je veľmi jednoduchý. Nato, aby sa aktivizoval a dal do pohybu mechanizmus 3. svetovej vojny je nevyhnutný pád Sýrie – a práve Rusko tam vedie osloboditeľnú vojnu. Ak Sýria spolu s Ruskom vojnu vyhrajú, tak sa celý nastavený mechanizmus kompletne rozpadne.

Rusko však simultánne pôsobí vo viacerých smeroch – teraz je nevyhnutné rýchlo, dôrazne, ale najmä profesionálne znalo konať – preto aj s Čínou prišlo na politiku priateľstva. 25. júna 2016 – čo je najšťastnejší a zároveň najsilnejší deň Ruska v každom roku – Rusko a Čína podpísali vzájomnú dohodu o výstavbe logistických transportných uzlov. Vďaka tomu bol efektívne využitý pozitívny moment a zabezpečený kľudný vývoj Ruska. Logistický systém je zároveň zlacnenie zdrojov pre Čínu – ale v tomto systéme bola daná ako obeť cena. Vieme už, že obeť vždy musí byť daná. Ceny zdrojov umožnili Číne sa stať dlhodobým priateľom Ruska, teda v žiadnom prípade nie nepriateľom, proti ktorému treba viesť vojnu. To, že vojnu s Ruskom Čína neplánuje jasne vidno aj z realizovanej zmeny čínskej vojenskej doktríny.

Vojna je navyše veľmi veľkým výdavkom – zbrane, zdroje, ľudia – a navyše po vojne treba ešte ďalšie zdroje na obnovu zničeného hospodárstva. Z pohľadu Ruska je značné zlacnenie zdrojov pre Čínu aj tak výhodnejšie.

Priateľstvo s Čínou však znamená odrúbanie prvej hlavy drakovi Apokalypsy. Druhou hlavou je Singapur.

So Singapurom Rusko vojensky bojovať nemôže a vzájomné ekonomické a hospodárske vzťahy nemá v podstate žiadne. Musela byť preto vybraná iná cesta. Rok 2017 má numerický súčet 10, ale číslo 10 je v numerológii znakom finančného systému. Preto v roku 2017 bude vypracovaný a zavedený nový finančný systém, ktorý je nezávislý od amerického systému Federal Reserve. Do nového systému okrem Ruska vstupujú aj India, Čína, Brazília a ďalšie krajiny. Pre niekoho bude prekvapením, ale do neho sa chystá vstúpiť aj Veľká Británia. Tento nový finančný systém bude nielen viac ako mocným konkurentom FED-u, ale časom ho dokonca anuluje. Koncom r. 2018 už dolár nebude veľa znamenať, pričom podľa prepočtov Euro skolabuje ešte v roku 2017. Rusko teda vykročilo úplne iným smerom, vytvorilo konkurenčné prostredie a vyhrá.

Vo vzťahu k Francúzsku to jediné, čo môže Rusko urobiť je všemožne využiť svoje zdroje a podporovať ho. Reč je o pomoci a podpore zo strany ruských spravodajských služieb. Problém môže síce čiastočne vzniknúť aj na území Ruska, ale to už má vycvičených a pripravených dostatok špecialistov na odvrátenie a zničenie akejkoľvek systémovej hrozby zo strany 666 u seba. Avšak ak padne Sýria, tak bude nasledovať aj Francúzsko.

Podľa numerologických výpočtov tretia svetová vojna začne 20. augusta 2018. Aby sa jej predišlo, už bol zostavený a spustený plán, ktorého hlavné črty sú zjavné. Priateľské vzťahy s Čínou, mocný finančný systém ako alternatíva FED-u a obrana Francúzska ako takého.

V Pytagorovej numerologickej škole existuje technológia výpočtu, pomocou ktorej možno vypočítať kritické body trojuholníka. 17.8.2003 nastal prvý vrchol krízy v Rusku, po ktorom prišiel pád. Druhý pád nastal 7.8.2008, čo je druhý vrchol trojuholníka. 20.8.2018 nastane posledný, tretí vrchol pádu, ktorý je však potrebné prekonať.

Ak ruská vláda pôjde takým smerom ako doteraz v oblasti politickej, ekonomickej, hospodárskej či informačnej – a je to správny smer – tak práve Rusku sa podarí odvrátiť nástup vojny už v roku 2017, a teda udalosti v tomto článku opísané budú absolútne anulované.

Ale čo čaká USA? Podľa numerologických výpočtov nemajú pred sebou závideniahodný osud. Systém troch šestiek už pomerne rýchlo degraduje, lebo v kabbalistickej numerológii 18 (súčet 6+6+6) predstavuje lesť a klam. Systém môže prežiť iba tak, že jedna 6 z neho vypadne a ostanú dve, čo predstavuje už 12. Je to najstabilnejšie číslo v Kabbale.

USA teda zaniknú. Nevedno, či sa rozdelia na viacero častí vplyvom rozhodnutia obyvateľov alebo následkom iných vplyvov, ale jednotné USA ako ich poznáme prestanú čoskoro existovať. Podľa výpočtov budú na Trumpa realizované 3 atentáty. Výsledok je ťažko predpovedať, ale ako prezident USA zo svetovej arény odíde – presne ako USA.

Hoci sme už spomínali nejedno proroctvo, veľmi skratkovite si pripomeňme ešte jedno, ktoré nie je až tak verejnosti známe. Pochádza od Nemca menom Alois Irlmaier, ktorý žil v rokoch 1894-1959.

Pretože jeho proroctvá už boli v minulosti preložené a uverejnené v našom prostredí, nebudeme sa celým proroctvo podrobne zaoberať. Jedno je však u neho veľmi zaujímavé – nedáva presné dátumy či časy, jeho opis sa orientuje na udalosti, ktoré majú nastať a ktoré sa – z dnešného pohľadu – môžu odobrať kedykoľvek.

Irlmaier sám sa zaoberal prútikárstvom – teda dnes by sme mohli povedať, že v ezoterike bol doma.

Pred svojou smrťou povedal, že je rád, že sa nedožije toho, čo čaká Nemecko v budúcnosti. My si vyberme iba niekoľko momentov jeho proroctva:

Hovorí, že v budúcnosti príde veľká vojna. Nastane vtedy, keď si všetci budú myslieť, že na Strednom Východe už nastal mier.

Podľa všetkého sa oheň vojny zapáli na Balkáne. Vidí „veľkého“ padnúť a vedľa neho dýku. Dvaja muži zabijú tretieho, vysoko postaveného. Potom začne vojna. Tá vypukne na ďalší deň ráno.

Vo svojich videniach neraz videl rôzne čísla, aj keď zároveň dodáva, že nepozná ich význam. Videl napríklad číslo, kde boli dve 8 a jedna 9.

Vojna začne na úsvite a príde náhle. Farmári budú sedieť v Pube a zrazu cez okná nazrú cudzí vojaci. Armáda príde z Východu a všetko sa odohrá veľmi rýchlo.

Tri oceľové kliny postúpia na Nemecko zo severu od Dunaja a budú smerovať k Rýnu. Pôjdu bez zastavenia. Všetko bude prebiehať veľmi rýchlo, obyvateľstvo upadne do paniky a bude utekať, po cestách ostane množstvo zablokovaných áut. Všetko prekážajúce postupu armády bude prevalcované. Ruská armáda sa nezastaví nikde, až kým nedorazí do oblasti Porúria.

Spoza oceánu síce príde útok, ale očividne nič na veci nezmení. Čína obsadí Aljašku a časť Kanady, ale ďaleko sa nedostane. Otázka je, prečo práve Kanadu a Aljašku? Žeby v tom čase už USA neboli?

Lietadlá budú zhadzovať akýsi žltý prášok v pásme od Čierneho mora po Severné. Vznikne mŕtvy pás o šírke cca Bavorska. Podľa opisu by sa v páse mala ocitnúť aj Praha.

Ruské lietadlo zhodí bombu v blízkosti Anglicka a jeho časť pôjde pod vodu. Celkovo podľa opisu more bude značne rozbúrené a bude zaplavovať.

Počas vojny príde 72 hodín, kedy nastane úplná tma. Nebude ani elektriky, svietiť sa bude dať iba sviečkami. Irlmaier varuje, že v tom čase neslobodno vychádzať vôbec von, ale treba prečkať tri dni zavretí v dome. Kto sa nadýcha vonku čierneho prachu ten zahynie. Ani okná neslobodno otvárať – odporúča ich zalepiť čiernym papierom. Vonku bude všetka voda aj jedlo otrávené. Za týchto 72 hodín zomrie viac ľudí ako v oboch svetových vojnách spolu.

Zaujímavosťou je, že takéto proroctvo bolo zanechané aj na Slovensku. Uverejnili sme ho v r. 2012 v domnení, že sa má odohrať práve vtedy. Veci sa však očividne majú úplne inak…

Nastanú ozbrojené nepokoje, zvlášť spomína Taliansko, kde nastúpi likvidácia popov. Pápež kdesi ujde. Zabíjať sa však bude všade – najviac v mestách.

Po týchto udalostiach príde aj revolúcia v Rusku. Potom však zavládne pokoj.

Všetko opísané v tomto článku sú Obrazy. Tie majú veľa hrán, a preto sa nemusí všetko odohrať presne tak, ako sme vykreslili. Ale môžeme si vziať aj ponaučenie. Kabbalistický systém je síce systém našich nepriateľov, ale koniec koncov správne opisuje možnosti, ktoré v danom okamihu poskytujú energetické pomery. Kto spozná takýto systém, ten môže zistiť presne čo plánujú tí, ktorí ho rovnako používajú – na ovládnutie más. A pokiaľ veľa ľudí napája Matrix – a nechystajú sa s tým prestať – tak treba vedieť iba to, že v budúcnosti Matrix nebude. A kto nevie bez neho žiť ten – logicky – tu nebude tiež. A tá budúcnosť naozaj nie je za horami.

04.05.2017

NAŠI PARTNERI: