POSLANIE DUŠE RODOV VEĽKEJ RASY

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), CESTA DUCHOVÉHO VÝVOJA, DEDIČSTVO PREDKOV

Keď ešte nebolo ničoho, jestvoval len RA-M-CHA – Počiatočná Jednotka, Nepoznateľná Podstata, vyžarujúca Život rodiace Svetlo Sveta – Inglia, z čoho sa zjavili všetky obývané Svety a Reálne veci.

RA-M-CHA – sa prejavil do Novej Skutočnosti a ožiaril sa Veľkým Svetlom. A vtedy sa zjavila Nová Večnosť, a zjavilo sa nekonečné množstvo jej prejavov, ale Život rodiacou bola Inglia. Tak sa zjavili priestranstvá Svetov Javi, Navi a Pravi.

So zjavením sa Veľkého RA-M-CHA v Novej Skutočnosti sa zjavilo Najväčšie absolútne Niečo. Ale tak, ako ono nebolo tým, čo sa javí ako RA-M-CHA, to Niečo obsahuje v sebe začiatok zla. Najväčšie absolútne Niečo, sa od Božieho svetla líši.

Čím bližšie k prvopočiatočnému Zdroju Svetla sa rozliehajú Svety, tým väčšími rozmermi sú tieto svety naplnené. V nich sa narodili Život nesúci Bohovia – Ochrancovia Svetov. Tak sa narodil mnohorozmerný Svet Pravi – v ktorom sa narodili Starobylí Bohovia – Ochrancovia našich Veľkých Bohov.

Bohom Svarogom boli ustanovené Vesmírne Zákony výstupu Duše po Zlatej Ceste Duchovného i Duševného Naplnenia. Slobodnému prechodu Duše po Zlatej Ceste Duchovného Rozvoja pomáhajú Múdre Poznatky tých Svetov.

V našom Vesmíre Zlatá Cesta Duchovného Vychádzania vedúca nahor sa nazýva Svaga, pozdĺž nej sa rozprestierajú Svetlé Harmonické Vesmíry. Nasledujú jeden za druhým: Svet Ľudí, Svet Legov, Svet Arlegov, Svet Jasov, Svet Nirvány, Svet Začiatkov, Svet Duchovnej Sily, Svet Poznania, Svet Harmónie, Svet Duchovného Svetla, Svety Duchovného Majetku, Svet Zákona, Svety Budovania, Svet Istiny, Svety Ochrancov. Na konci Svagy prechádza Hranica, za ktorou sa začína Veličizný Svet Pravi.

Svet Ľudí je štvorrozmerný – Telo, Duša, Duch Svedomie. Podstata svetov rozprestierajúcich sa na Zlatej Ceste majú nasledujúci počet rozmerov: Svet Ľudí – 4, Svet Legov – 16, Svet Arlegov – 256, Svet Aranov – 65 536, Svet Jasov – 65 536 na druhú,… Svet Ochrancov – 65 536 v štyritisícdeväťdesiatom šiestom stupni. Jestvujú svety prechodné: päť, sedem, deväť, dvanásť čo do množstva rozmerov.

Prechod duše z jedného Sveta do druhého je možný, no je nevyhnutné prejsť cez prah, ktorý je spojený so stratou tela danej rozmernosti. Taký prechod Duše vo Svete Javi ľudia nazývajú Smrťou. Smrť – Duša stráca telo v ktorom žije. V ďalšom svete Duša vstupuje do tela rozumnej bytosti toho Sveta do ktorého je nasmerovaná. 

V základe Zlatej cesty sa nachádza Svet Ľudí, a výstup Duše človeka do Vyššieho Sveta je možný len na základe duchovného vývoja, osvojením si poznatkov daného Sveta a druhých Svetov.

Kvôli tomu do Sveta človeka prichádzajú Bohovia. Sú to bytosti Vyššieho rádu zložitosti, ktoré zostupujú aby viedli a odovzdávali Vyššie Poznanie a Prikázania.

Vyššie bytosti iných Svetov môžu zasahovať do nižších Svetov, kde ich prijímajú nie vo svojej pôvodnej, skutočnej, t.j. istinnej podstate, ale vo formách vnemu daného Sveta, ktorý je jediný dostupný jeho obyvateľom. Ak naši Bohovia Sveta Ochrancov zostúpia do Sveta Ľudí, tak my ich môžeme vnímať iba ako Ľudí. Čím je zložitejšia štruktúra Sveta na vyhradenom mieste Zlatej Cesty, tým je viac možností pre obyvateľov toho miesta odzrkadliť sa vo Svetoch menšej zložitosti.

Prechod obyvateľov z jedného Sveta do Vyššej Skutočnosti nemusí nevyhnutne prebehnúť postupne. Ak vo svojom rozvoji Duša osoby dostala možnosť oboznámiť s ponímaním zložitosti bližšieho harmonizovaného Sveta, tak to skokom prenesie Dušu do Vyššieho Sveta, míňajúc rozličné Svety medzičlánkových rozmerov. Zákony a Prikázania Bohov je Vyššia Múdrosť Sveta Ochrancov.

Oslobodiac sa od fyzického tela, Duša naberá tú Realitu, ktorá najlepšie zodpovedá jej Duchovnému a Duševnému rozvoju. Nič vo vesmíre neprekáža vzostupu Ducha okrem neho samého.

Podľa zákonov Bohyne Karny, po smrti tela pred Dušou stoja Tri Veľké Súdy nazývajúce sa aj Strašným Súdom. No v skutočnosti nijakého Strašného Súdu niet, jestvuje iba pozastavenie vzostupu, čo je pre Dušu mučivé. Súd pozostáva z troch stupňov: Bohovia sa pýtajú: čo si sa naučil v tom Svete do ktorého sme ťa poslali? Čo si urobil pre Rod? A ako si žil podľa Svedomia? Na všetko sa musí odpovedať čestne, nič sa nedá utajiť, prejaví sa všetko, čo bolo za celý život vykované. Pre Dušu to je mučivé, lebo v Duši sú odrazené všetky správne aj nesprávne činy. Nikto ich nemôže doplniť alebo zotrieť. Po Súde Svedomia Dušu posielajú do toho Sveta, ktorý zodpovedá jeho Duchovnému a Duševnému rozvoju.

Ľuďom Rodov Veľkej Rasy v terajšom živote nikdy neprislúcha vytvárať si v hlave obrazy temných pekelníkov, bezumné a chaotické Obrazy, t.j. Obrazové reálnosti Pekelného Sveta, v ktorom sa ukazuje zlo a ukrutnosť, parazitizmus a bezprácnosť, lož a klam, strach a neviera, jarmo a koniec sveta. To najhlavnejšie je neutvárať pekelné formy bytia pre novú Obrazovú reálnosť. Lebo to narúša nielen v Čistej Duši vytvorenú pokojnú Obrazovú reálnosť, ale aj ničí samotného človeka, ktorý si vytvoril taký Temný svet.

Duša s Pekelnou Obrazovou Reálnosťou zostupuje do Svetov, ktoré sa nachádzajú mimo akéhokoľvek spojenia so Zlatou Cestou, sú to Reálnosti dodatočné: časy, priestranstvá, bez-umy, blúdiaci Duchovia a Svet Tmy, nazývaný aj Pekelný Svet (Bez-umný Svet). Tieto Svety sa rozlišujú nedefinovanosťou, narušením príčinno-dôsledkových nadväzností. V nich sa odohráva to, čo obyvatelia Harmonického Sveta ponímajú ako Zázrak. Jednako pre Duše prechodných Reálností je zázrak krajne nepohodlný: nikdy sa nedá dostatočne spoľahlivo predpovedať dôsledok svojho konania (rozhodne sa vyrobiť sekeru a dostane hrable; skrátka ten, kto pracuje nedostane o čo sa snažil ale ten, čo nič nerobil dostane…)

Na vyzdvihnutie sa je potrebné len utvrdiť svoju jedinečnosť, nezrušiteľné rodstvo s druhými bytosťami, položiac medzi nimi a sebou Lásku k rovným a Súcit k nižším formám Života. Láska je schopná premeniť aj Besov – Duše odvekých nepriateľov Božského Sveta, zvierat Sveta Tmy, ktorí kážu v strede ľudí Javného Sveta: voľnosť všetkého («slobodu»), krutosť, chamtivosť, hnev, chlipnosť (sex), egoizmus, lesť, samoľúbosť (móda) a koniec jestvovania.

Čin každej Duchovnej Bytosti sa v prvom rade prejavuje na nej samej. Pretože každá individualita má absolútnu slobodu výberu, jej rozhodnutia spoluvplývajú na štruktúru Duše osoby. Od výberu činu závisí ďalší osud Duše: jednými činmi sa Duša osoby uspôsobuje svojmu zdvihu nahor po rôznych miestach Zlatej Cesty, inými sa Duša zaťažuje, posilňuje väzby, ktoré brzdia rozvíjanie, ale to ju vlečie nadol, do Temných Svetov (Bez-umné Svety, t.j. Peklo).

Plnosť šťastia Rodov Veľkej Rasy môže byť len v sústavnom boji so zlom, ktoré bráni obyvateľom Zemí, žijúcim, aby ich Duše vystupovali do rozličných miest Zlatej Cesty.

Zlo je nevedomosť a nevzdelanosť. Nevedomosť alebo nepoznanie je vtedy, keď nie je umožnené poznávať. Nevzdelanosť je to, keď utvrdzujú, že poznanie nie je potrebné ba dokonca že je škodlivé (dogmatizmus), t.j. navrhujú ľuďom neodvracať sa od svojich zvykov a ideí, lebo Temné Sily vedia že poznanie, prijatie iného názoru privádza k istine (objektívnej, nemennej pravde), k Védam. Zlo aj nesprávny hnev očierňujú Dušu a Srdcia zatvrdzujú. Nedopúšťajte hlúposť a nevzdelanie vo vašej mysli a reči.

Svedomie Duše Rodov Veľkej Rasy

Telo riadi Duša, Dušu riadi Duch, ale Ducha riadi Svedomie. Svedomie je spoločná správa Duše Človeka a Svetlých Bohov. Bohorodička Dživa daruje každej Čistej Duši Starobylú Múdrosť – Ducha, t.j. časť Nebeskej Istiny. Duša musí spoznať túto Múdrosť v Javnom Svete vo vzťahu k toku Času Života. V tom je Vyšší Duševný a Duchovný zmysel. Múdrosť v Duši vzájomne pôsobí s Nebeskou Istinou. Ich ustavičná, harmonická vzájomná previazanosť sa nazýva Svedomím. Ak Duchovná osobnosť napĺňa činy v súlade s Duchom darovaným Duše, tak Svedomie človeka je spokojné. Pokoj v Duši napĺňa čas zmyslom Života. To nazývame Žitím podľa Svedomia! Ak si Ľudia Rodov Veľkej Rasy nevšímajú Svedomie a prehrešujú sa z vlastnej alebo bez vlastnej vôle, tak ich postihuje nepokoj, choroby a bolesti. Ľudia Rodov Veľkej Rasy nemôžu stratiť Vyššiu Istinu a Múdrosť Svetlých Bohov a našich Predkov, lebo nemožno stratiť to, čo je zjednotené s našimi Dušami a Srdcami.

Človek na Zemi, Bohovia na Nebesiach. Všetky základy sú u nás založené na filozofii Ducha. Základy filozofie Ducha stoja a budujú sa na rozvoji Veľkej Rasy (RASA je skratka Rody Asov Kraja Asov). Mnohé národy spájajú pojem RASA s obrazom čistého, bieleho, nepoškvrneného (napr. latinské «tabula rasa»).

Riadiace Sily Duše

9. Sila Ducha a Viery – Duchovný človek.
8. Sila Umu a Vôle – Oduchovnelý, Umný Človek, ktorý tvorí s pomocou Ducha.
7. Sila Duše – Duševný. Od Duchovného sa odlišuje inou úrovňou.
6. Sila Slova – Tvorivý.
5. Sila Mysle – Mysliaci.
4. Sila Vôle – Vôľový.
3. Sila Rozumu (intelektu) – Rozumný, Intelektuálny.
2. Sila Zmyslu – Zmyslový, Sentimentálny.
1. Sila Inštinktu – Inštinktívny (najnižší).

Duše našich Predkov a naše Duše sa vždy snažili a snažia stúpať nahor. Duše Rodov Veľkej Rasy naberajú deviatu úroveň. Kresťanstvo «pomohlo» Dušiam Slovanov a Árijcov zostúpiť do 3. a 4. úrovne Riadiacich síl. Kto odišiel od kresťanstva bol na 4. úrovni – Vôľový. Komunizmus znížil Duše Slovanov a Árijcov do 2-ho stupňa Riadiacich Síl.

Súčasné systémy používajúc televíziu nasadzujú psychorytmy národa farby kože Temnoty a tým spôsobom znižujú človeka do úrovne Riadenia Duše najnižším spôsobom bytia – Inštinktom. Ale niektoré televízne programy ichposúvajú ešte nižšie – do úrovne zvieraťa. Zvieratá majú zmysel samodostatočnosti, ale neľudia nemajú takéto rozhranie.

Typy Duší Bytostí v Javnom Svete

Človek je transcendentálna podstata, riadená ôsmou a deviatou úrovňou. Duchovný a nesmrteľný.

 Ľudina je sedmoričný človek; v ňom sa uplatňuje sedem riadiacich síl. Zaoberá sa podstatou medzi životom a smrťou, preto sa títo ľudia nazývajú dvakrát žijúci.

Žiteľ (inštinktívny) je bytosť, u ktorej sa uplatňuje riadiaca sila troch nižších úrovní. Trojičný človek žijúci materiálnymi záujmami.

Nežiť, NeľuďBes – sú Cudzozemci a ich potomkovia, ktorí sa nepodvoľujú Duchovnej Obnove. Popierajú všetko čo nezodpovedá ich predstave o živote. V sociálnom živote to sú spravidla politici, bankári, veľkopodnikatelia, právnici, maniaci, zlodeji, vrahovia a ich ochrancovia.

Naša Krv je Svätá Krv!

Pretože Duša Tela je v Krvi. Lebo Duša každej podstaty je jejKrv. Lebo Duša každého tela je Krv.

Veľká Cesta Duševného a Duchovného Naplnenia

Len návrat k svojim prapôvodným koreňom pomáha Duši človeka navrátiť sa na Bielu Cestu. Zlatá Cesta Duše človeka sa začína vo Svarge. Len potom zostupuje Duša do Javného Sveta. Duše sa rodia v procese večnej vzájomnosti medzi Zemskými Vodami a Nebeským Ohňom. Z tohto zväzku sa rodia Nové Čisté Duše, ktoré sa pripravujú na vtelenie na zemi v Javnom Svete. Prejdúc 16 Svetov Zlatej Cesty Duša, s nahromadenou Múdrosťou sa dostáva do Vyššieho Sveta Pravi a dokončuje svoje jestvovanie premeniac sa na Svetlo.

Bohorodička Dživa rodí Duše a daruje im Prastarú Múdrosť. Duše s Múdrosťou Predkov letia k Palácom a zatiaľ sa dostávajú na Zem. Duše si na život vyberajú Rody, aby sa narodili vo Veľkých Rodoch. Snažia sa dostať pod dohľad Veľkých Vyšších Bohov.

Veľká Makoš (súhvezdie Veľkej Medvedice) Osud Duší zlaďuje so Svetmi, Bohmi a Svedomím. Narodenie sa Duše v Javi vedie k Budovaniu a k Duchovnému životu. Poznanie Svargy a Zemského Sveta sa pre Dušu v človeku začína múdrosťou Rodu.

Každý národ má svoju Cestu – Určenie. A v rozličných Svetoch čakajú, aby sa ich Duše vrátili. Pre Veľkú Bielu Rasu je Cesta stanovená a len ona po nej ide. Potomkov vítajú ich Bohovia a Predkovia. Spojenie medzi Svetmi a prvopočiatočným Svetom Duší nie je prerušené. Idúc po Bielej Ceste, človek Svedomia putuje a prastarí Bohovia mu napomáhajú. Od Starcov Rodov človek poznáva Múdrosť, ktorú do Duše vložila Bohorodička Dživa.

Duše sa od narodenia snažia dostať k Zlatej Ceste, no nie každá Duša sa do tých Svetov dostane. Ale táto cesta nie je ľahká, je usilovnosťou slávená, prácou a prastarou Vierou Budovaná. Každý narodený začína vytvárať vlastný Svet podľa Zákonov Svaroga. Ale potom, v súhlase s vôľou Rodičov, začína spoluvytvárať blaho Rodov. Biela cesta pre Dušu sa dá nájsť len v práci tvorenia Blaha.

Z Javi sa narodený dostáva do Sveta Slavi, kde ho Predkovia Rodov radostne vítajú. A tam pokračuje v tvorení budovania, ktoré začal vŕšiť v Javnom Svete…

Temné Svety, Peklo(Bezumné Svety)

Temné Sily z Predvečných Svetov sa usilujú zavliecť všetky Duše do svojho Pekla.

Boh Perún hovorí:

„Vo Svete Javi, ukázanom Rodom, prvé, čo ľudí zabíja je želanie cudzieho, a čoskoro ono za sebou vlečie Hnev a Chlipnosť.“

Lenivosť, Nenásytnosť a Želanie cudzieho zatemňujú ľudský rozum. A človek viac nevidí Bielu Cestu Duchovného Naplnenia. Potuluje sa bezhlavo po Svete. Všetko jeho hľadanie je márne, lebo chlad tmy zakrýva jeho Srdce a Dušu. Veľký zmätok a smrteľný Smútok začínajú hlodať vnútri človeka.

Besi sú Duše nižších bytostí Pekelného Sveta, v Duši im chýba Duch a Svedomie. Usilujú sa krivdou a ľsťou, hnevom, obžerstvom a chlipnosťou (hrubou sexuálnou náklonnosťou) napĺňať dennodenne ľudské Duše, aby padli a boli zachytené temnotou a ani nespoznali svoju Predurčenú Zlatú Cestu.

Žiadnym Temným Svetom nevyhovujú morálne zásady, ktorými žijú všetci narodení vo Svetle. Nepáči sa im Biela Cesta Vzostupu a čierna Závisť vždy zatemňuje ich zrak. Dušiam Besov je ťažko a sú utesňovaní vo svojom Pekelnom Svete, kde Lakomosť a Zloba je všeobecným zákonom.

Niet tam Lásky, Blahobytu, Šťastia, len Korisť a snaha o Bezprácny zisk (t.j. zázrak). Želanie cudzieho, klam a zločinenie, čo je jediný zmysel Duší Pekelného Života. V tom Svete nepoznajú život bez hnevu, ani že východisko daruje len jediné – Tvorenie.

Besi odvracajú Duše mladých ľudí od Múdrosti. Priúčajú ich žiť v prázdnom bezprácne. K nenasledovaniu otcovských tradícií. A tí, ktorí načúvajú vyslancov z Pekla, strácajú svoju Cestu a nesmrteľnú Dušu. Bezcieľne sa brodia vo svojom Svete, nerozumejú sebe ani tomu, čo sa s nimi deje. A Dušu potom vrhajú do Pekla…

Ale tí, ktorí nepodľahli lákadlám Pekla uvidia Bielu Cestu, ktorá vedie do Svargy. Idúci do Temnôt prebývajú v tme. Tí, ktorí sú upriamení na Svetlo spoznajú Svargu. Každý, kto žije si vyberá svoju cestu, svojimi činmi otvára Bránu. Jedným bránu do Svargy otvára Boh Veles, druhým Vij do Pekla ukazuje cestu…

Najstaršie Sily Rodov Veľkej Rasy

Len tím, ktorí žijú Božou morálkou pomáhajú bezmedzne všetci Svetlí Bohovia… a Duša človeka sa dvíha do Svargy, Bielou Cestou, podľa Svarogových Zákonov. Ísť svojou cestou im napomáha Svedomie, ono nasmerováva zavŕšenie činov na Slávu Rodov vo Veľkej Otčine. A odrádza od nevhodných skutkov. Všetci predkovia Rodov pomáhajú putujúcim, aby sa nepretrhla ich Rodová niť…

Biela Cesta ukazuje žijúcim kde oni nachádzajú všetky najstaršie Sily…

„Kto sa odvracia od ovládania Starobylej Múdrosti,
Ten od Seba odháňa Silu Života“

NAŠI PARTNERI: