PREŽITIE NIE JE POVINNÉ

17. novembra 2014 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PROTI SVETLU

Tento článok patrí medzi tie, ktorým ťažko porozumie človek, ktorý sa stretáva s takýmito vecami po prvý raz. Mnohé z toho, čo tu privedieme už iba ako fakty bolo už vysvetlené v mnohých predchádzajúcich článkoch. Takže pre tých, ktorým sa bude zdať iba súhrnom nepodložených faktov môžeme poradiť iba to, aby sa buď  pozreli do starších článkov na našej stránke, alebo nech jednoducho na to zabudnú a ostanú radšej pri svojich informačných zdrojoch, ktoré sú hojne prístupné v dnešných masovokomunikačných médiách. Tieto – ako bude vysvetlené v tomto článku – sú aj tak iba „povolené“ koridory, v ktorých sa síce dá ísť vpravo, stredom,  alebo vľavo, ale stále iba v tom istom koncepčnom koridore. Výber je iba ilúziou. No a my už vieme, že ak chceme dosiahnuť naozaj na novú, inú kvalitatívnu úroveň, tak nemôžeme používať tie nástroje, ktoré nám vymysleli a dodali tí, ktorým vyhovuje, aby ľudstvo bolo práve tam, kde už stáročia je, a ktorí ho práve týmito nástrojmi tam dlhodobo udržiavajú.

Ako všetko na našej stránke pozícia, z ktorej všetko vysvetľujeme je pozícia poznania našich VLASTNÝCH PREDKOV. Teda nie členov Biblického národa, ani nie Nemcov, Byzantíncov, Rimanov, Grékov, Gótov a mnohých ďalších, ktorých citujú všetky „politicky korektné“ zdroje. Jednoducho sme už unavení z toho, čo o nás samých hovoria cudzinci, naši nepriatelia. Ale tu vystupuje jeden veľmi zaujímavý jav. Ani len naši vlastní ľudia, teda členovia našich Rodov sa neunúvajú spoznať Svetonázor našich Predkov, ale napriek tomu podávajú množstvo komentárov v tejto oblasti. Pozrime sa na to takto, ak aj niekto nájde nejaký nález materiálnej kultúry minulosti na našej zemi, naozaj ho dokáže správne interpretovať bez poznania Svetonázoru našich Predkov? Samozrejme, že nie. Ako príklad si uveďme logiku, ktorú používajú: ak sa napríklad pri vykopávkach v Egypte alebo Mezopotámii nenájde medený drôt, tak z toho možno usudzovať aj to, že používali buď bezdrôtový telegraf alebo mobilné telefóny… veru obrazne povedané asi takto fungujú tí, ktorí chcú hovoriť o minulosti našej Kultúry len na základe vlastných konštrukcií. Ale ak by preštudovali Svetonázor našich Predkov a s niečím by nesúhlasili, tento nesúhlas by prišiel až potom, ako by spoznali o čo vlastne ide. Ako už vieme, preto je v Staroslovienskej Bukvici bukvica Jota – ktorej hlavný Obraz je Poznanie – umiestnená pred bukvicou Ota – ktorej hlavným Obrazom je odmietanie čohokoľvek. Takto vyjadrili naši Predkovia logiku poznávania v našom Svetonázore. Odmietanie čohokoľvek môže prísť až potom, ako spoznáme čo vlastne odmietane, hoci aj čiastočne. Komu chýba tento princíp konania, ten naozaj nemá čo odmietať, pretože ani nevie, čo odmieta a cesta vedie iba k nevedomosti. My sa držíme dedičstva vlastných a nie cudzích Predkov, nuž pohnime sa takto ďalej.

Už Puškin vo svojom DOMČEKU V KOLOMNE podal v zakódovanom tvare informáciu, ako si Temní podriadili Slovanov, ale aj ako sa budú veci vyvíjať až do úplného pádu temnej vlády nad svetom, teda jeho opis zahŕňa aj dnešné dni. Puškin je naozaj výnimočným javom vo svetovej literatúre. Hoci jestvovali aj iní, ktorí alegorickým spôsobom podávali informácie – napríklad Ezop či Krylov – boli to vždy nanajvýš ak alegórie, ktoré na chovaní sa zvierat opisovali chovanie sa ľudí. No jedine Puškin podáva takú alegóriu, kde v pozadí opisuje nie iba ľudí, ale sociálne javy vo vývoji spoločnosti. Niet jemu rovného vo svetovej literatúre, a ani sa to nedá pochopiť inak, ako čítaním jeho diel v pôvodnom, ruskom jazyku. Sám Puškin ovládal niekoľko jazykov – medzi inými aj latinčinu a gréčtinu a sám čítal diela antických autorov – a pokúsil sa preložiť svoje diela do angličtiny. No neskôr to vzdal a o výsledku povedal: „Zlatá klietka ostala, ale vtáčik uletel“. Angličtina či nemčina už nedokážu obsiahnuť to, čo ruština. Ale sú aj ľudia, ktorí po celý život študujú Puškina a nedokážu rozoznať informáciu ukrytú v jeho textoch. Sám Puškin k rukopisu svojich diel pridával aj akési ako keby karikatúry, v ktorých profesor Čudinov našiel ukryté nápisy v Staroslovienskej Bukvici a Runy. Nečudo, bol potomkom starej žrecovskej slovanskej vetvy. Mal prístup k tajnému poznaniu Starovercov, lebo keď mal trinásť rokov, stretol sa s akýmsi tajuplných starcom zo Sibíri, ktorý ho zasvätil do tajomstiev Starej Viery. Bol to svetu neznámy volchv, ktorý ako sa nebadane v Puškinovej prítomnosti objavil, tak aj nebadane jedného dňa zmizol. Keď je potrebné v nejakom časovom období podať ľudstvu nejakú dôležitú informáciu, tak toto je jedna z foriem, ako to žreci vnútorného kruhu robievajú. A Puškin toto poznanie ľudstvu odovzdal.

V horeuvedenom diele prirovnáva Puškin slobodomurárov v cárskom Rusku k trojpodlažnému domu. Je to veľmi výstižná alegória, ale málokto jej mohol v minulosti porozumieť. Prečo? Aj dnes je podsúvaná len upravená informácia. O slobodomurároch sa verejne vie, že sú organizovaní v lóžach, pričom každú lóžu vedie veľmajster, ktorý má 33. stupeň vysvätenia – tu patria aj mnohí kardináli vo Vatikáne. Ale to je iba opis „prízemia“. Existuje ďalších 66 stupňov vysvätenia slobodomurárskej hierarchie, pričom na „prvom poschodí“, t.j. ďalších 33 stupňoch môžu byť už iba členovia Biblického národa, no a na najvyššom poschodí – posledných 33 stupňoch – už môžu byť iba rabíni. A to si dnes niektorí naivne myslia, že Židia nie sú „vpúšťaní“ do slobodomurárskej organizácie… No musíme doplniť, že v skutočnosti je veľký rozdiel medzi Židmi ako národom a sionistami, pre ktorých nie sú Židia celkovo nič iné ako „dobytok na zabitie“. Toto vlastne bola aj jedna z príčin rozpútania Druhej svetovej vojny. Židia, bežní ľudia žijúci medzi mnohými národmi Európy už boli skoro dobrovoľne asimilovaní národmi, medzi ktorými žili. Ale toto nebolo pre ich elitu prijateľné, lebo ich považujú za svojich priamych rabov/ otrokov – ostatne kresťanov rovnako – ale najmä vykonávateľov svojich rozkazov. A tak na výstrahu vyhubili časť tých, ktorí si dovolili ísť ďaleko v snahe o zblíženie sa s národmi, medzi ktorými žili, časť sa vystrašene navrátila na elitou vyžadované pozície, no a nakoniec mohli po celom svete kričať, že oni chudáci boli predmetom genocídy… ktorú však v skutočnosti sami zorganizovali.

Keď sme už spomenuli kresťanstvo, tak toto Puškin opisuje ako „dobrá starena zbavená zraku a sluchu“. Nuž áno, náboženstvo už dávno vyčerpalo všetky svoje možnosti – najväčší vrchol moci dosiahlo v 16. storočí, dovtedy na vrchol stúpalo, teraz už iba klesá smerom k zániku – ale ľudia aj tak – nevidiac a nepočujúc nič iné – ho udržiavajú pri živote. No nebude tak naveky. Ale prečo zbavená zraku a sluchu? Tu sa treba obrátiť na programovaciu príručku prevzatia moci na Zemi, ktorá sa dnes nazýva Biblia. K Knihe Izaiáša v Starom zákone je podaný jeden z obrazov, čo treba dosiahnuť dávno pred „objavením“ kresťanstva: „Majú oči na pozeranie ale nevidia, majú uši na počúvanie ale nepočujú“. No dnes možno povedať, že stanovený cieľ bol dosiahnutý.

Elita v pozadí svetovej vlády, alebo inak im môžeme dať meno, ktorým ich prvý raz vôbec otvorene nazval Stalin – Temné sily – vytvorila za dlhé stáročia vampírsku pyramídu kontroly, ktorú sa však teraz obávajú stratiť. Tento vampírsky systém je pre nich zdrojom nielen nezaslúženého blahobytu na účet množstva ostatných ľudí, ale je to hlavne systém získavania obrovského množstva životnej energie z cyklicky sa opakujúcich strádaní a mravnej rozpustenosti ľudských más, ktoré sú vymedzené špeciálnym programom slúžiacim na pokračovanie a opakovanie a trvalý odber obrovského množstva životnej energie. Tento systém je podobný procesu, keď v jadrovej elektrárni premiešajú jadrové palivo a reaktor potom dlhú dobu sám dodáva veľké množstvo energie, lebo je iniciovaná riadená jadrová reakcia. Viditeľnou hlavou a predĺženou rukou tvarov-neľudí sú Illuminati, ktorí dostávajú ľudské Duše do intelektuálneho, emocionálneho a fyzického rámca energetickej pasce, a potom využívajú z nich vylúčenú životnú energiu, ale neustále držia v rukách nitky kontroly nad ich nemravnosťou aj strádaniami.

Ako sme už písali v inom článku, životná energia, ktorá prekračuje hranice Konu sa pretvára do troch principiálnych riadiacich síl, z ktorých dnes poznáme tie hrany Obrazu, ktoré ponímame ako peniaze, moc a sex. Samozrejme, že na každú z riadiacich síl je naviazaná špecifická informácia, takže môžeme hovoriť o štyroch formách prejavu riadiacich síl vo Svete Javi.

Teda jedným zo základných spôsobov ovládania, manipulácie a ohlupovania ľudí sú peniaze. Ľuďom dávajú za ich strádania v robote peniaze nato, aby si mohli za ne hneď nakúpiť nemravnosť, pričom tento uzavretý kruh sa mnohým zdá večný a prirodzený. Ale na základe toho, čo vidíme okolo seba vo forme roztáčania svetovej finančnej krízy, väčšina ľudí nakoniec ostane s prázdnymi rukami ale s množstvom natlačených papierikov, ktoré nič nestoja, ale zato s obrovskými dlhmi, ktoré sa nebudú dať splatiť. No zároveň sa začínajú všetky vlastnícke práva na prírodné zdroje koncentrovať v rukách finančných podvodníkov a manipulátorov. Našej verejnosti je málo známe, že USA ešte za čias Gorbačova a neskôr Jeľcina umiestnili do Ruska celú tretinu všetkých natlačených zelených papierikov, ktoré sa nazývajú doláre. Druhá tretina je v obehu v USA a posledná tretina po celom zvyšnom svete, dnes najpravdepodobnejšie väčšina v Číne, ktorá sa už oficiálne stala ekonomicky najsilnejšou krajinou sveta, čím predbehla USA. Načo to bolo dobré? Dnes to je už jasné. Za 100 kg vytlačených zelených papierikov dostane USA 1 000 kg zlata. Teda keď zlato, tak aj všetky nerastné suroviny. Takto jedna krajina pyramídových podvodníkov tlačí papieriky a nič v skutočnosti nemá, pričom druhá strana za tieto papieriky otrocky robí a dodáva skutočné hodnoty. No táto situácia sa v Rusku – chvalabohu – pod vedením Putina začína meniť. Už v Puškin písal, že ten, kto má tovar nepotrebuje cudzie papieriky, ale dlho sa to nedarilo realizovať. Preto napríklad nové energetické kontakty medzi Ruskom a Čínou majú za cieľ zlikvidovať hegemóniu zelených papierikov a preniesť hodnotu na to, čo je naozaj zabezpečené tovarom, energetickými nosičmi v prvom rade. Keď sa bude ropa a zemný plyn predávať iba za ruble, tak každý bude potrebovať mať k dispozícii ruble, aby mohol nakupovať suroviny. Rubeľ je dnes značne a umelo podhodnotený, na čom má nemalú zásluhu aj Centrálna banka Ruska. Hoci sa to zdá divné – aj keď sme už o tom písali – ale centrálna banka Ruska nepodlieha podľa ruskej legislatívy ani prezidentovi ani vláde. V skutočnosti je dcérskou spoločnosťou americkej Federal Reserve Bank, ktorá je zase dcérou Bank of England. Takto to umožnil zorganizovať podpisom zmlúv s Medzinárodným menovým fondom a patričnými zákonmi práve Jeľcin. Asi málokto si všimol, že pri prvom nástupe Putina do úradu už on podal návrh na zoštátnenie Centrálnej banky – ktorý však neprešiel. Treba si všimnúť – aby sme nepodliehali naivite – že proti vystúpil aj Zjuganov, predseda Komunistickej strany Ruska. Nie je teda všetko zlato čo sa blyští…

V zmysle logiky Illuminatov by mala teraz nasledovať likvidácia toho, čo vo svojom almanachu Temných síl nazval už Malthus „Surplus  population“, t. j. nadbytočného obyvateľstva. Niečo vo forme Tretej svetovej vojny je teda dlhodobo a starostlivo pripravované. Po jej skončení má – podľa ich plánov – má nastať plné a definitívne zotročenie všetkých tých, ktorí prežijú.

Tento scenár je z pohľadu Illuminatov potrebný nato, aby v konečnom dôsledku a v plnom objeme odobrali ľudstvu všetky možné páky na skutočné ovládanie sveta a prírodných zdrojov Zeme. Oddelením ľudí od Prírody už aj tak nastala ich značná premena na polomŕtvych zombi robotov, teda na elementy zásobovania a obsluhovania neľudí. My už vieme, že z pohľadu Kultúry našich Predkov, teda Starej Viery, je najväčším hriechom nevedomosť. A tak z pohľadu rozšírenia nevedomosti medzi ľuďmi dnes každý pracuje na seba v miere zodpovedajúcej jeho poznaniu, ale v miere zodpovedajúcej jeho nepoznaniu pracuje na tých, ktorí celý pyramídový systém zostavili. No keďže nemá poznanie o skutočnom stave vecí, tak si dokonca myslí, že sa rozhoduje sám…

Jednou z najdôležitejších súčastí temného plánu je značné navýšenie mikroelektronickej techniky a celoplošné zavedenie nanotechnológií s cieľom nadobudnutia efektívnejšej kontroly nad frekvenciami mozgových vĺn ľudským más s cieľom manipulácie s ich fyzickým, emocionálnym aj psychickým stavom. Toto je nevyhnutné na plné ovládnutie masového vedomia s cieľom ďalšieho vampirického vykorisťovania. Prichádzame teda k nástojčivej otázke, či ešte dokážeme v tomto svete prežiť…

Tento plán Armagedónu – ktorý sa už naplno realizuje pred našimi očami – je však svojou podstatou iba MYŠLIENKA materializovaná ohromnou energiou, ktorú odoberajú nevedomým ľudským masám, podliehajúcim panike a strachu. Tieto masy hľadajú východisko zo svojich problémov spolu so snahou o uchovanie si svojho materiálneho majetku za každú cenu. Totálna tyrania – vieme, že tyrania v zmysle Platónovho podania nasleduje vývojovo za demokraciou – je tiež iba MYŠLIENKA temnej elity. Tento ich konečný cieľ je diktovaný karmou násilia, ale to, do akej miery je USKUTOČNITEĽNÁ, závisí od úrovne nášho Uvedomovania si skutočnosti. Všetko závisí od sily našich šľachetných cieľov a čistoty motivácie, ktoré môžu prekonať egoizmus a transformovať našu okolitú reálnosť, no začať musíme od samých seba.

Celá podstata je v tom na akú konkrétnu MYŠLIENKU je napojená naša energia, teda presnejšie akú konkrétnu myšlienku sme si vybrali na realizáciu prostredníctvom našej životnej sily. Ak budeme pokračovať vo vybranom príklade, tak namiesto myšlienky na uchovanie a zveľadenie svojich peňazí alebo iných materiálnych hodnôt sa môžeme prepnúť na myšlienku o tom, že cez Armagedón, teda cez pokusy o naše úplné podrobenie a zotročenie, nám naši Múdri Svetlí Bohovia – ktorí samozrejme stoja mimo systému Temných Síl – ukážu ILUZÓRNOSŤ hmoty, iluzórnosť tých cieľov, na ktoré sme boli doteraz naviazaní. Z toho však vyplýva, že tí, ktorí si uchovajú druh riadiacej myšlienky koncentrovaný na peniaze či materiálne pôžitky celkovo, sa cez Armagedón dostať nedokážu. Nie sú na to odsúdení Vyšnými Bohmi, rozhodli sa sami výberom svojich priorít.

Zásadnou podstatou činnosti našej mysle, t.j. nami vyberaných myšlienok je to, že pomocou myšlienky naviazanosti na čokoľvek nás môžu trvale držať pod kontrolou, ale prevzatím a osvojením si myšlienky o ILUZÓRNOSTI sa my sami – navzdory ich snahám – oslobodzuje spod rámca ich kontroly.

Musíme brať do úvahy aj to, čo sme preberali na tohtoročnom cykle prednášok „AKO NÁS ZAVRELI DO MATRIXU“, t.j. že s povolením našich, Svetlých Bohov môžu démoni vyostriť antagonizmus Ľúbosti a násilia v ľudskej spoločnosti. Cieľom – z pohľadu našich Bohov je hlavným princípom trvalé pokračovanie našej evolúcie – je urýchliť vedomý výber všetkých tých ľudí, ktorí doteraz prebývajú v nevedomosti vo veci podstaty života, svojich cieľov a prostriedkov, ako ich dosahujú. Nastupuje  Deň Svaroga a ľudia sa musia rýchlejšie rozhodnúť a vybrať si medzi Ľúbosťou a Strachom. Toto leží v základe samotného konfliktu. Buď stav Tu a Teraz alebo kontrola neľuďmi. Ak bude väčšina ľudstva pokračovať v uhýbaní pred vedomým výberom, tak eskalácia vo forme masového násilia bude nevyhnutná. A ako môže byť materiálne a nemateriálne navzájom prepojené? Je to v skutočnosti umelo vyvolaný antagonizmus. Hmota a myšlienka – teda idealizmus a materializmus – v skutočnosti neexistujú ako oddelené entity. Každá hmota je naviazaná na konkrétnu informáciu a každá informácia je na nejakom materiálnom nosiči. Ide teda o vzájomné dopĺňanie a nie protiklad. Vieme už, že najvyšším v hierarchii Živlov je Éter, v ktorom sa realizuje aj naša myseľ. V zmysle nemeniteľnej hierarchie živlov si môžeme vyložiť aj javy, ktoré pozorujeme vôkol seba a o ktorých si myslíme, že nie sú nijako spojené s mysľou, resp. s myšlienkami, ktoré v nej uchovávame. Prečo nastávajú v niektorých krajinách veľké mrazy? Je to reakcia na chlad v Dušiach ľudí, ktorí na tom ktorom mieste žijú. Dajme si pozor, aby to nepostihlo aj nás…

Situácia v dnešnej spoločnosti je umelo vyvíjaná tak, aby nastal a udržal sa konflikt medzi rozumovým a citovým centrom človeka, t.j. medzi čakrami Čelo a Srdce. Následkom toho vypadávame zo stavu „Tu a teraz“ a držia nás pod trvalou kontrolou. V masovom vedomí sa umelo vytvára rozdvojenie, nerovnováha, vnútorný konflikt, boj a pocit bezvýchodiskovosti, následkom čoho sa vnútri ľudí podrýva vôľa a pocit slobody, ale presne toto potrebujú neľudia, teda tvari. U ľudí bez vôle sa rýchlo znižuje frekvencia životnej energie a nastáva fragmentácia vedomia. Následkom toho ich možno ľahko riadiť, presne ako stádo oviec. Presne tento stav opísal Puškin – náš preklad je však plne významový, takže sa ospravedlňujeme tým, ktorí očakávajú hlavne ľubozvučnosť rytmov:

Paste sa Svetové národy!
Čestnosti volanie vás nezobudí.
Načo je stádam dar SVAbody?
Ich stačí rezať a strihať.
Ich dedičstvo z pokolenia na pokolenie –
jarmo a svištiaci bič.

Potrebujeme sa ostražito chovať v ponímaní samých seba, uvedomiť si, aké pocity sa nám snažia vnútiť skrz tú alebo onú myšlienku. Ba dokonca samotný holý fakt, že nám nanucujú myšlienky je v prevej fáze dôležitejší ako mechanizmus ich „pašovania“ do našej mysle. My sami si musíme vedome a trvalo vyberať medzi Ľúbosťou a Strachom a citlivo sledovať frekvencie vibrácií akéhokoľvek deja.

Naše vedomie je v podstate mnohorozmerný priestor, ktorý pozostáva z polí na rôznej frekvencii vibrujúcej energie spojených bytosťou našej Duše. Každé energetické pole je odrazené špecifickou čakrou v jemnohmotných telách človeka, čo sa v materiálnom tele odráža vo forme konkrétnych oblastí genetického kódu našej DNA (presnejšie po našom DNK). Ak je ktorékoľvek z polí energií našej Duše neuvedomené a roztratené tak, že je veľmi ďaleko od centrálnej bytosti, tak čakry a genetické kódy DNK zodpovedajúce jeho vibračným frekvenciám sa buď odpoja od Vedomia, alebo nebudú naplno pracovať. A práve tento faktor využívajú rôzne parazitické bytosti v inopriestoroch a vampirickí lídri vo svete ľudí, pod kontrolu ktorých sa ľudstvo dostalo v minulosti. Ak by sme si to chceli predstaviť, tak si vytvorme obraz polí našich energií vo forme úrodných zemí. Tie zeme, ktoré si my sami neosievame, t.j. naše energie, ktoré si neuvedomujeme, okupujú nepozvané bytosti z iných rozmerov a žnú z našich zemí úrodu, ktorú využívajú na svoje potreby. Do nášho driemajúceho vedomia vstupujú z paralelných priestorov s ničím a odchádzajú s vrchovato naloženou našou životnou energiou, ktorú my sami nepoužívame. Nie nadarmo začínali naši Predkovia vychovávať v tomto smere už deti tak, že vytvorili matriošky a tak dali deťom informáciu o vlastných, aj keď neviditeľných telách, aby sa učili si na ne dávať pozor už od ranej mladosti.

Tvari umelo a zručne vyvolávajú krízové situácie, vojny, negatívne emócie stresu, bolesť, depresiu a strach len preto, aby prinútili skupinovú energiu ľudí vibrovať na úrovni nízkych čakier so zníženou frekvenciou. Nato pomocou aktivizácie práce ľavej polovice mozgu vzďaľujú ľudí od seba navzájom, následkom čoho ľudia pociťujú rozčarovania, nepriateľské pocity a agresivitu, ktoré následne znižujú frekvenciu vibrácií ich životných energií. Ľudia sú cieľavedome a plánovane strašení, sú im nanucované masové dojmy a deštruktívne myšlienky, čím brzdia rýchlosť fungovania svojho vedomia a frekvenciu v masovom rozsahu, a tým nútia čakry ľudí vydávať veľké množstvo energie nízkej frekvencie. Táto ťažká energia zosilnená nízkofrekvenčnou vibráciou prechádza po hrane viditeľnej hrubej hmoty predmetu aj neviditeľnou jemnou frekvenciou zvuku, čo ponúka veľkú možnosť sa jej zmocniť skúsenými parazitickými bytosťami. Takto démonické bytosti aj Illuminati – nie náhodou spolu vytvárajú tajné spoločnosti – cieľavedome vytvárajú vo svete konflikty, výbuchy agresivity a masové zabíjanie, aby mohli následne využiť životnú energiu vygenerovanú trpiacimi a vystrašenými ľuďmi na svoje účely. A to ešte nehovoríme o ďalších zdrojoch energie Temných – bitúnkoch. Hoci sa zdá divné, ohromné ale nevedomé masy ľudí sú používaní ako baterky, ako zdroje potravy pre parazitov presne tak, ako to vidno vo filme MATRIX, a ľudia si to dokonca ani neuvedomujú. Akurát časom začnú pociťovať nedostatok energie a stratu síl. No každý vie, čo sa nakoniec robí s vybitými baterkami.

Ľudských prisluhovačov tvarov ovláda neústupčivé želanie ovládania, kontroly a moci nad ostatnými Dušami. Poznajú prapôvodnú Istinu, lebo tá je opísaná v mnohých prastarých védických textoch, ktoré počas inkvizičného besnenia zhabali a ukryli pre seba. Z týchto starých zdrojov vyberajú informácie a prepisujú ich takým spôsobom, aby vytvárali množstvo protirečení medzi ľuďmi, ktorí uveria ich démonickým učeniam a vymysleným náboženstvám. Do všetkých týchto fragmentov pravdy, ktoré veľmi zručne zostavujú, už vopred vkladajú semená budúcich rozporov, nekonečných sporov a konfliktov medzi ľuďmi, ktorí tieto vymyslené náboženstvá potom vyznávajú. Samotný princíp tajnej činnosti slobodomurárov je veľmi primitívny – vytvárať a intenzívne kultivovať všemožný nesúlad vnútri všetkých náboženstiev, vedách, politických stranách, sektách a akýchkoľvek spoločenských organizáciách tak, aby rozhádali ľudí a potom dlho a cieľavedome ich všetkých držali pod kontrolou pomocou vopred naplánovaného boja jedného proti druhému.

Všetky naše choroby, trápenia, predčasná staroba a smrť sú čo do podstaty vyvolávané týmto umelým rozkolom našich Duší, našim vytrhnutím z lona Prírody, vytvorením nerovnováhy rozladených energií, nedostatočnou komunikáciou medzi rôznymi oblasťami Vedomia a stratou našej životnej energie, ktorú využívajú tvari. Drvivá väčšina všetkého, čo sa v tejto sfére deje je umožnená našou NEVEDOMOSŤOU a LENIVOSŤOU myslieť a konať. V skutočnosti je ťažké nazývať väčšinu dnešných ľudí živými, pretože žijú a fungujú na základe psychoprogramov zavedených do Podvedomia, ktoré niekto zostavil a o ktorých zombi-ľudia ani netušia, že ich riadia.

No ak sa ľudia začnú stretávať a spájať s cieľom zvyšovania Vedomia, spoločne koncentrovať energiu a tým kolektívne prechádzať na vyššiu úroveň NEZÁVISLE od náboženských konfesií, politických strán, postavenia v spoločnosti a rozumových schopností, tak zdroj potravy parazitických tvarov v podobe nízkych frekvencií ZMIZNE. Práve na to slúžili a slúžia prastaré obrady, ktoré vykonávame na prastarých oslavách našich sviatkov – pričom jedným z najdôležitejších sú CHOROVODY. Ako už vieme, najmä podľa vodenia chorovodov na slovanských oslavách môžete bezpečne zistiť, či sa VÔBEC JEDNÁ o skutočné slovanské obrady alebo nie, bez ohľadu na krásne rečičky. Okrem toho, žiadne štruktúry nemôžu násilne kontrolovať veľké skupiny spontánne sa schádzajúcich ľudí, a tieto skupiny sa môžu dokonca spájať proti tým, ktorí riadia kontrolu más a ich manipuláciu. Aby tomuto tvari predišli – lebo to by bol ich skutočný koniec – v spoločnosti trvale sledujú a v zárodkoch likvidujú aj tie najmenšie tendencie, ktoré by mohli viesť k porozumeniu a spájaniu ľudí medzi náboženstvami či politickými skupinami navzájom. Podobne je to aj v dnes sa prebúdzajúcom slovanstve. Ak chorovody sú nutnou ale nedostatočnou podmienkou návratu k našej Kultúre, tak určite nájdete také „slovanské“ skupiny, ktoré chorovody v žiadnom prípade nevedú, ale ľudí aktívne vábia. Tu vôbec nie je div, že práve takéto smery sa dostanú aj do rôznych médií, slobodných vysielačov a podobne. Všetci slúžia jednému Pánovi. Týmto plánovane kladú prekážky prechodu vedomia ľudí na vyššie frekvencie a cieľavedomeich  presmerovávajú na vedľajšiu koľaj, ktorá určite nevedie k obnoveniu Starej Kultúry. Falošní, ale médiám blízki lídri takýchto vedľajších koľají – žeby sme ich nazvali výhybkári? – sú pod kontrolou náboženských alebo politických siekt, používajú manipulácie, provokácie, totálnu lož či rôzne aféry.

Spájanie sa ľudí pri oslavách Starých obradov a bez kontroly manipulátorov má silu vyvolať skutočnú likvidáciu všetkých tých egregorov, ktoré podporujú sektársku ideológiu a slúžia na presmerovávanie energií. Naši čitatelia už vedia, čo to je egregor, ale v krátkosti sa k nemu vrátime. Egregor je jednorodý enegreticko-informačný priestor vytváraný mysliacou činnosťou ľudí a formovaný ich presvedčením, očakávaniami, predstavami, myšlienkami a podobne. Energeticky ho napájajú najmä fanatici v tej či onej oblasti, ktorú daný egregor pokrýva. Existujú náboženské egregory, egregor lekárov, obyvateľov toho-ktorého mesta a podobne. Teda vždy, keď sa identifikujeme ako skupina spolupatriaca pod nejaký znak, tak sa identifikujeme ako patriaci do daného egregoru – aj napríklad ako obyvatelia Zeme a teda patriaci k takému egregoru. Práve egregor nám dáva prístup k spoločnej informácii, presvedčeniu a podobne. Ale dnes najväčším problém je pochopiť, načo vlastne egregor slúži a prečo takéto egregory boli zostavené, lebo sa jedná o niečo, čo nie je materiálne viditeľné a preto ho materialistická civilizácia nezahŕňa do okruhu toho, čím sa zaoberá. Ale to nie je náhodné. Tu sa musíme trošku vrátiť aj k torzným poliam, ktorých existenciu moderná veda – chtiac-nechtiac – už pod tlakom dôkazov v deväťdesiatych rokoch minulého storočia priznala.
Pretože o torzných poliach máme samostatný článok, obmedzíme sa iba na to, ako sa v súvislosti s egregormi prejavujú. Keď cez elektrický vodič prechádza elektrický prúd, tak v jeho okolí sa indukuje, t.j. vytvorí elektromagnetické pole. Hoci to, čo je neviditeľné – ale s čím pracuje elektrotechnika – je pre mnohých ľudí ťažšie pochopiteľné, elektromagnetické pole podobne ako geomagnetické pole možno indikovať napríklad strelkou obyčajného kompasu. Pretože zásadne platí ako hore tak dole, presunieme sa do oblasti myslenia. Keď človek vykonáva mysliacu činnosť, t.j. keď nad niečím začne uvažovať, tak jeho hlava ako keby začala vyžarovať – ale vyžaruje formou vytvárania torzných polí. A práve torzné polia sú hlavným „komunikačným“ prostriedkom v priestore éteru, v ktorom pracuje aj naša myseľ.

V strednej časti mozgu máme oblasť, ktorá zachytáva torzné vlny. Bohovia Pravi, alebo ak chcete Stvoriteľ s nami môžu vedome komunikovať práve prostredníctvo torzných polí. Teda za normálneho stavu sme schopní prijímať torzné polia a s nimi informácie od Predkov. Svedomie – ako vieme – je aj v našom jazyku identifikovateľné ako SpoločnéVEDOMIE. Spoločné Vedomie s kým? Predsa s našim Rodom, s našimi Predkami, so Svetlými Bohmi. Je teda absolútne logické, že keď nás chceli odpojiť od schopnosti priamej komunikácie s Bohmi, tak pri pokresťančovaní nám museli „odpojiť“ aj schopnosť komunikovať napriamo so Stvoriteľom. A potom nám medzi nás a Stvoriteľa nastrčili brookerov – popov či farárov ak chcete. Veď kresťan predsa nemôže komunikovať so Stvoriteľom na priamo, všetko musí byť pod kontrolou popov všetkých možných úrovní ich hierarchie až nahor, k pápežovi. Len takto sa dá zaistiť ich spokojný parazitický život na naše náklady. Inak by sa stali zbytočnými… čo sa však aj tak stanú.

Ešte za čias Sovietskeho zväzu prebiehali výskumy práce ľudského mozgu. Bol zistený aj fakt komunikácie mozgu na vysokých frekvenciách cez torzné polia, no fakt existencie torzných polí – a to nie je jediný prípad javov nielen v tejto oblasti – nebol priznaný pred verejnosťou. To iba aby sme mali predstavu, ako ďaleko vpredu sú tajné služby veľkých krajín so svojimi výskumami. Veď zostavenie psychotropného generátora mohlo prísť až po tom, ako bolo presne zistené, ako pracuje mozog človeka. Psychotropný generátor je síce zbraň, ale jedna z jeho funkcií je schopnosť skrz torzné polia nanútiť ľuďom také myšlienky a predstavy, aké majiteľ psychotropného generátora potrebuje. Ale tu prichádza jeden veľmi dôležitý fakt, ktorý bol v priebehu týchto výskumov zistený. Človek, ktorý bez problémov prijímal vlnenia torzných polí túto schopnosť stratil po požití 100 gramov vodky, čo je asi pol deci. Táto schopnosť sa stratila a organizmus bol schopný zlikvidovať následky alkoholu a znovu prejsť na príjem torzných polí až po 3 (troch) rokoch! Takže ALKOHOL ZASTAVUJE SCHOPNOSŤ MOZGU ZACHYTÁVAŤ VIBRÁCIE TORZNÝCH POLÍ. Človek už pri konzumácii pol deci alkoholu stráca schopnosť komunikácie s Vyššími silami napriamo. Samozrejme, že jestvujú ľudia, u ktorých čas návratu tejto schopnosti trvá kratšie, ale fakt účinku alkoholu na náš mozog a následne náš život je tu. Nie náhodou sa na slovanské zeme dostal alkohol zároveň s príchodom kresťanstva. Okrem toho, že hneď vedľa chrámov začali stavať prvé krčmy vôbec, vniesli ho priamo do kresťanskej omše ako omšové víno. Ostáva len dodať, že podobný, aj keď v porovnaní s alkoholom o niečo slabší účinok má konzumácia mäsa. Len zopakujme že Človek ponímaný ako člen kasty nikdy nerobí to, čo ho zabíja, resp. čo škodí jeho organizmu. To len aby sme si pripomenuli, akí boli naši Predkovia. Hoci nám to dnes mnohí výhybkári takto podávajú, v žiadnom prípade to NEBOLI ožrani, darmožráči, preborníci v športovom sexe či nevedomí zbabelci. Človekov je dnes veľmi málo.

Ľudský mozog teda funguje ako prijímač a vysielač torzných polí, teda ako akási anténa celkovo. Ak sa dostane do vhodne zostavených polí – môžeme si to predstaviť ako energetickú mriežku či matricu – tak dokáže z nej preberať informácie, t.j. myšlienky. Netreba ani hovoriť, že nevedomec nikdy nepríde na to, že takto „darované“ myšlienky nie sú z jeho hlavy. Všimnime si, že máme starý zvrat v našom vlastnom jazyku: „to nemá z vlastnej hlavy“. Vieme si predstaviť, aký starý tento zvrat je a o čom vlastne hovorí? No a túto funkciu dokáže v plnej miere realizovať práve EGREGOR.

Egregor je jedným z prostriedkov, ktorým je väčšina obyvateľstva Zeme držaná v tom, čo sa vo Védach nazýva Samsára. Kresťania môžu aj prežiť svoje živote dobre, t.j. aj napriek satanistickej podstate organizácie, do ktorej kostolov celý život chodia sa môžu snažiť žiť čestne a podľa svedomia. No svedomie a česť nie sú súčasťou kresťanskej doktríny, keďže tieto slová sa vôbec nenachádzajú v pôvodnom texte Biblie, lebo aramejský jazyk vôbec takéto fenomény nepozná. Celý život takto v sebe budujú a posilňujú rozpor medzi emocionálnym a rozumovým centrom, pričom následkom tejto rozsynchronizácie sú trvalo mimo duševného času. Znamená to, že vedome a dobrovoľne nevyužívajú dar, ktorý im Príroda dala, a pretože Príroda nič nedáva nadarmo – ani rozum – tak to najlepšie, čo môžu dosiahnuť je to, že sa opakovane rodia a zomierajú bez pokroku v evolučnom procese, čím sa stále a stále stávajú baterkami tvarov. No vyberajú si to sami svojou nevedomosťou.

My ostaní sa snažíme predísť takejto cyklickosti nášho jestvovania a učíme sa prijímať rozhodnutia, ktoré nie sú predprogramované psychoprogramom tvarov doručovanom nám cez niektorý z ich egregorov, a ktoré vychádzajú za hranice logiky starých skúseností. Aby sme tak mohli konať, nemôžeme žiť v nevedomosti a musíme byť schopní dokonale rozoznávať zdroje všetkých dejov v rozličných oblastiach nášho mnohorozmerného Vedomia, pozorne rozlišovať toky svojej a cudzej energie, okamžite rozlišovať svoju vôľu od cudzej a registrovať jemné pocity počiatočných vibrácií energií a okamžite sa orientovať, či v nich neprevládajú prvky strachu a násilia namiesto Ľúbosti.

Boj Svetla a Temnoty je odveký, no my vieme, že Temnota jestvuje iba preto, aby nás hnala nahor po Zlatej ceste evolučného vývoja, teda po Svarge. Ale keď už sme sa dostali až tu, tak sa pozrieme ešte na spôsob, akým sa realizuje moc tvarov vo svete okolo nás. No ako všetko doteraz vieme, že je to umožnené iba našou NEVEDOMOSŤOU a LENIVOSŤOU.

Znovu zopakujeme, že túto informáciu podal Puškin v sérii svojich diel, v každom niečo. A to –ako sám napísal – dvesto rokov pred východom hviezdy, teda návratu Starej Viery. Nuž, urobme si „rekonštrukciu“, ale budeme používať súčasnú terminológiu.

Dnešní ľudia sú naprogramovaný na to, aby nevideli rozdiel medzi civilizáciou a Kultúrou, medzi Rodovým právom a zákonmi, medzi Vierou a náboženstvom, medzi jazykom podvedomia a súčasným jazykom, medzi Svedomím a Vedomím, medzi Nebom a Nebesami – dva posledné príklady sú najmä v primitívnej angličtine, ktorá nemá na tieto výrazy samostatné slová, podobne, ako sa v pôvodnom, aramejskom texte Biblie ani raz nenachádzajú slová Svedomie a Česť.

Dnešná verejnosť si teda myslí, že „slobodné“ voľby niečo riešia, ale aj v našom jazyku sa zachoval obraz, nad ktorým sa treba zamyslieť – kde hádžeme hlasy vo voľbách? A čo vôbec výraz „urna“ – bez ohľadu na to, aké je pred ňou prídavné meno – znamená? Načo je určená? Čo si ako prvé predstavíme, keď sa povie iba samotné slovo – podstatné meno „urna“..? Môžeme teda povedať, že existuje štruktúra, ktorú vnímame ako reálny systém inštitúcií a orgánov okolo seba. Ale je to naozaj všetko? Veru nie. Nuž, pozrime si nasledujúcu obrázok:

Všetky subjekty, ktoré vidíme okolo seba môžeme považovať za prejavené navonok, t.j. za majúce určitú organizačnú štruktúru. Ale málokoho napadne, že to nie je všetko. Napríklad tri základné politické smery si môžeme predstaviť ako tri koridory, v ktorých niekto ide vľavo, iný v strede, ďalší zase vpravo. Hoci sa nevedomcom zdá, že napríklad ľavičiari tvrdo bojujú s pravičiarmi či liberálmi, je to iba ilúzia. Všetky politické strany fungujú len v rámci jednej a tej istej koncepcie, ktorá im to povoľuje. Nič viac a nič menej. Preto to vždy bude iba demokracia a nie Dŕžava, teda vždy otrokársky systém a nie SVAboda. Pod systémom politických strán ešte vidíme – v rámci koncepcie – jej štyri viditeľné stavebné prvky v spoločnosti. Tých, ktorých nezvládne si koncepčne podriadiť výkonná moc v štáte, bude trestať či celkovo postihovať niektorá z ďalších reštrikčných mašinérií demokracie – zákonodarcovia, „nezávislé“ súdnictvo, či moc cirkví – akou je napríklad satanistická Inkvizícia. No musíme si uvedomiť, koncepcia riadenia ostáva tá istá, iba je neprejavená, t.j. nikde nemá nijaký viditeľný úrad – napr. sa hovorí o Svetovej vláde… má niekde úrad? Samozrejme, že nie „viditeľný“, čo umožňuje väčšine biorobotov na našej Zemi – opracovaných Izaiášovou metodikou – si myslieť, že ide iba o nejaké prázdne „konšpiračné teórie“. Ostatne zvrat „konšpiračné teórie“ je tiež pre mnohých biorobotov dostatočné samovysvetlenie. No ak sa pozrieme na túto slovnú väzbu, tak čo nám vychádza – je „konšpirácia“ iba teoretické slovo? Každý rozumný človek vie, že toto jednou z hlavných pracovných oblastí spravodajských služieb sveta. A slovo „teória“? Nuž, pred každou praxou musí byť teória, ale keď biomasa trvá na tom, že teória je, čo vlastne neplatí, tak ako používajú mobily, keď Maxwellova teória elektromagnetického poľa neplatí… lebo je to iba teória? Rovnako neplatí Einsteinova teória relativity či gravitačná teória a pod.? A mohli by sme pokračovať. No – majúc na zreteli Puškina a horeuvedený citát o stádach – použime na dokreslenie obrazu vtip:

Na lúke sa pasú vedľa seba dve kravy a jedna druhej hovorí: „Počula som, že nás kŕmia preto, aby nás potom zabili“. Nato druhá odpovie: „Neverím konšpiračným teóriám“.

Na obrázku hore vidíme hlavné priority, ktoré používa neštrukturálna moc vo vojne proti Slovanom. Čítate dobre, znova môžeme citovať Puškina: „Sme vo vojne, vážení“. Ale keďže biomasa ani netuší, že prebieha vojna a že v tejto informačnej vojne už zomrelo viac Slovanov ako v Druhej svetovej vojne, môžu pohodlne pokračovať ďalej.

Poradie priorít nie je náhodné. Prvá účinkuje najpomalšie ale najdlhšie, t.j. stáročia. Posledná účinkuje najrýchlejšie, ale jej účinky aj sú spravidla najkratšie – pokiaľ nie je používaná proti zbabelcom, pretože títo môžu byť vyhladení úplne a bez stopy.

Hlavné je dosiahnuť, aby biomasa mala zodpovedajúci svetonázor, t.j. aby ju ani nenapadlo hľadať niečo mimo koncepcie. Svetonázor formujú dnes najmä masovokomunikačné prostriedky, t.j. televízia, rozhlas, tlač, internet, potom školský systém a pod. To zároveň znamená, že médiá v skutočnosti neriadi žiadna konkrétna politická strana, oni sú riadené priamo koncepčnou mocou, t.j. skrz „neviditeľné“ kanály. A ak biomasa už ani nečíta knihy…

Hneď za tým je dôležité zameniť dejiny históriu – veď tú aj píšu víťazi. Stredná generácia si môže spomenúť, ako sa zmenili naše učebnice za posledných 30 rokov… môžu v nich byť dejiny?

Ideologické smery – či už materializmus alebo idealizmus – sú len vhodnou formou vodenia po rôznych častiach toho istého koridoru. To, čo nazývame náboženstvo je v skutočností idealistický materializmus. Ak by to tak nebolo, tak jeho vyznávači by nikdy nezhromažďovali peniaze a iné hmotné majetky – vrátane administrátorov, t.j. cirkevných hierarchií. V zmysle slov Ježiša „už majú svoju odmenu“, ale tá bude v Nebi…

Pomocou peňazí dosiahli skutočné zotročenie ľudí. Tu je hlavným nástrojom percento úrokových sadzieb, ktorými zdierajú ľudí, ba celé národy. Tento návod je rovnako opísaný v Starom zákone, kde biblický národ má dávať na úroky, ale sám nemá brať pôžičky s úrokmi od nikoho. A tak mu ostatné národy budú slúžiť a „stavať jeho múry“. No a neposlušné národy budú zničené.. Nuž, čo dodať. Ďalší naplnený prvok. Iba ako poznámku uveďme, že Korán považuje požičiavanie na úrok za ťažký hriech. Prečo je vlastne slovenská biomasa kresťanská..? U Puškina sa môžeme dozvedieť aj to, že tajné centrum Svetovej vlády nie je ani v USA ani v Británii – aj keď „každý chvíľku ťahá pílku“ – ale že je vo Švajčiarsku.

Genetické zbrane sú tie, ktoré svojimi účinkami ovplyvňujú činnosť chromozómov. Teda okrem geneticky modifikovaných potravín je to aj alkohol, tabak, drogy, lieky, očkovanie a všetko podobné. Ani toto dnes nerozoznávame ako zbrane… ale zbrane zabíjajú.

Najviditeľnejším prejavom zbraní – pričom nevedomci si myslia, že jediným – sú vojenské zbrane. Skutočný rozdiel je však nepodstatný. Či človek zomrie od guľky, alebo výbuchu balistickej strely je pre jedinca jedno, ale hromadný účinok je rozdielny.

Treba povedať, že skúsenosti tvarov v boji proti nám ukázali, že posledná zbraň je najmenej vhodná na skutočnú porobu, lebo vždy vyzvala rovnakú reakciu – a Slovania vojny neprehrávajú. No ak sú zabíjaní „neviditeľnými“ zbraňami – podľa poradia priorít – tak zomierajú dokonca vo väčšom množstve a ani neodporujú, lebo v nevedomosti ani nevedia, že sú obeťami vojny.

Jednou z typických foriem vyjadrenia nášho Svetonázoru je chápanie javov v zmysle Triglavu, t.j. triády. Týmto máme na mysli chápanie javov a udalostí nie ako dve antagonistické zložky, ktoré síce môžu byť samé osebe pravdivé, ale skôr alebo neskôr sa dostanú do konfliktu. Ak sa ľudia pod vplyvom cudzieho psychoprogramu zaradzujú len do jednej z dvoch antagonistických skupín znamená to, že skôr alebo neskôr niekto medzi nimi vyvolá konflikt – veď nato taký stav vytvorili – a zase bude na ľudskom nešťastí dolovať energiu. Potom sa vybité baterky samozrejme zahodia. No a drvivá väčšina našich ľudí nechápe, ako fungujú Anglosasi, aj keď to otvorene demonštrujú. Oni nemajú nepriateľov – to je ich oficiálna doktrína – oni majú iba národné záujmy. A tak každý, kto prestane byť výhodný ich národným záujmom prestane byť potrebný, hoci predtým bol veľký priateľ. Takto dopadli napr. Hussein či Kaddáfi. Aj dnes na Ukrajine je ich národným záujmom začať ťažiť plyn pre Európu a rozbiť Rusko. Je im jedno, koľko pri tom zahynie ľudí – využité baterky nie sú potrebné – a preto budú bojovať do posledného Ukrajinca. Smutné je len to, že pod vplyvom ich psychoprogramov už je celé vedenie EÚ, ktoré otvorene koná proti európskym záujmom a v prospech národných záujmov USA.

O týchto protikladoch sme už neraz hovorili, zhrnieme to teda iba príkladom ktorí často používajú Tibeťania. Neexistuje iba teizmus, t.j. brookerským spôsobom podávaná viera a ateizmus, t.j. nihilizmus, ktorý neuznáva nič okrem matérie. Okrem toho tu je tretia voľba – NETEIZMUS, t.j. priestor Starej Viery, čo je poznanie podstaty oboch plus mnoho navyše. V podstate každé náboženstvo je iba projekcia časti Viery do konkrétneho priestoru a času.

Minimálne jednu vec by si malo uvedomiť dnešné ľudstvo. Všetko čo sa okolo nás deje je to, čo v teórii riadenia procesov nazývame „procesy“ – a sme znovu pri „teórii“. Všetky procesy sú riaditeľné a teda riadené. Proces je definovaný ako činnosť či práca, ktorá sa dá rozdeliť do menších podprocesov. Hoci v tejto oblasti je aj dnes mnoho nezrovnalostí, môžeme hovoriť o vede, ktorá sa zaoberá riadením procesov, ktorú môžeme nazvať procesné inžinierstvo. Toto sa v dnešnej praxi delí – spravidla – na dva základné prístupy, ale môže ich byť aj viac. Jedna stratégia sa nazýva Six Sigma, druhá Lean. Pretože tieto prístupy a ich súvislosti sú väčšinou v praxi nepochopené, tak vznikajú ďalšie a ďalšie prístupy, určite je potrebné spomenúť Business Process Reengineering (BPR), ktorý má tiež svoje opodstatnenie. V skratke ide asi o nasledovné. Six Sigma je stratégia, ktorá sa zameriava na to, aby všetky procesy organizácie boli spôsobilé. Pod spôsobilosť sa myslí taká vlastnosť procesov, že produkujú presne to, čo si žiada ich zákazník – bez ohľadu na to, či je interný alebo externý. Z pohľadu Six Sigma nie je dôležitá rýchlosť procesov, nemá na to nástroje. Ďalším krokom je Lean, ktorý síce nemá nástroje na spôsobilosť, ale zato má nástroje pre rýchlosť a efektivitu procesov. Tu dnes robí množstvo firiem vo svete chybu v tom, že nasadzujú techniky Leanu predtým, ako sú procesy spôsobilé. To spravidla znamená, že sa zrýchľuje to, čo zákazník nepotrebuje, t.j. bodrel. A potom sa krútia dookola v nekonečnom kruhu.
Ako jedno z východísk je následná stratégia BPR, ktorá si tiež získala nemalú popularitu. Jej zakladateľ naformuloval dôvod jej vzniku veľmi výstižne: „Mnohí manažéri dnes namiesto odbúravania práce, ktorá neprináša hodnotu nasadzujú moderné technológie na jej automatizáciu“.

V oblasti Lean je treba obrátiť pozornosť na firmu Toyota, ktorá je svetovým priekopníkom v tomto systéme. No už tu vidno prvý problém, ktorí v drvivej väčšine Američania a Európania nepochopili. Lean je svojou podstatou „Toyota Production System“, ktorý je však iba jednou z kompletnej sady stratégie firmy Toyota. Samotní Japonci upozorňujú, že vyňatie iba jedinej časti z ich systému je nebezpečné. Je to niečo podobné, ako keď niekomu transplantujú orgán. To nie je len vziať jeden orgán a nahradiť ho druhým. Predtým je potrebné urobiť veľa testov aby sa zistilo, či práve ten ktorý orgán je vhodný alebo nie. No a čo urobili ostatní je to, že to iba implantujú a potom sa divia, že to nefunguje, resp. že napriek nákladom sú výsledky iné ako očakávané.

Pri zrode moderného procesného inžinierstva stál Dr. E. Deming, ktorý je v tejto oblasti priam legendou. Po Druhej svetovej vojne sa však stal v USA „nepotrebným“, lebo Američania usúdili, že tak predbehli svet, že nikto a nič ich už nikdy nepredbehne. Nuž Deming sa zbalil a odišiel do Japonska, kde dostal možnosť implementovať tento systém naplno. No a netrvalo dlho a Japonci urobili v oblasti priemyselnej výroby vo svete skutočnú revolúciu. A tak sa v sedemdesiatych rokoch v USA a Západnej Európe začali prebúdzať a zisťovať, čo sa to vlastne v tom Japonsku stalo. Ako následok týchto výskumov v snahe podporiť vlastný priemysel vzniklo to, čo dnes poznáme ako ISO.

Túto exkurziu do oblasti procesného inžinierstva sme urobili preto, aby sme naplno pochopili možnosť riadenia všetkých procesov vôbec. A hoci Dr. Deming sa zapodieval skôr procesmi pre priemysel, výstupy tejto stratégie platia všeobecne. No jeden z jeho citátov je naozaj trvalo aktuálny:

 

MENIŤ SA NIE JE POTREBNÉ, PREŽITIE NIE JE POVINNÉ.

 

Sotva by sa dnešná doba dala vyjadriť výstižnejšie. Ostáva iba ešte raz zopakovať, že tento citát platí nielen na ekonomickú činnosť firiem, ale pre procesy všeobecne.

NAŠI PARTNERI: