PSYCHOFYZICKÉ PÔSOBENIE

28. marca 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OVPLYVŇOVANIE, PRAVDA DNES

Psychofyzické pôsobenie na ľudí je dnes už oblasť, bez ktorej sa nedá pochopiť nič, čo sa deje vo svete okolo nás. Je síce stále dosť naivných, ktorí si myslia, že ak idú na voľby – a to ktorejkoľvek krajine sveta – tak o niečom rozhodujú oni sami. Dnes sa psychotechnológiami vážne zaoberá 13 krajín vo svete, medzi nimi je napríklad už aj Pakistan. Ale naše hrdinské Slovensko sa vzmôže akurát tak na chodenie do kostolov a barbarský výrub lesov. V tom sú našinci naozaj dobrí – a nezaškodí si zopakovať dve najväčšie stálice drancovania lesov: ťažobné firmy ministra životného prostredia a kresťanskú cirkev. A slovenská verejnosť  sa zmôže akurát tak na fitnescentrá, pitie piva a hľadania zábavy na pobavenie – aby predišli nude. Naše deti nebudú mať vzduch na dýchanie – ale to si dnešní bioroboti – majoritná zložka obyvateľstva – už dávno nevšíma.

V USA dnes pracujú na vývoji prostriedkov psí-pôsobenia na základe východných psychofyzických systémov, komplexného použitia hypnózy, neurolingvistického programovania, psychostimulácie, počítačových psychotechnológií, biorezonančnej stimulácie. Podľa niektorých údajov už vytvorili použiteľné metodiky – vrátane použitia technických prostriedkov – dnes bežne používané v záujmoch zabezpečenia potrebného chovania sa politikov aj hláv cudzích krajín, aby títo prijímali také rozhodnutia, ktoré sú v záujme USA (hoci aj proti vlastným národom).

V Číne sa výskumu v oblasti neurosenzoriky a psychotroniky venuje viac ako 100 vedeckých organizácií vrátane vedcov Národnej Akadémie Vied. Hlavná pozornosť výskumu je zameraná na prognózovanie a riadenie chovania sa človeka. Vypracované metódy sa používajú na nadobúdanie kontroly nad osobami, ktoré vykonávajú rozhodnutia. Existujú aj informácie o príprave operátorov-psychofyzikov, ktorí sú schopní pôsobiť na diaľku. Príprava začína v detskom veku v špeciálnych školách.

Izrael položil hlavný dôraz na výskumy, ktorých cieľom je úsilie, aby človek dosiahol kvalitatívne nové možnosti za použitia samoregulácie, zmeny vedomia, potenciálu fyzického tela. Okrem toho vyvíjajú technické prostriedky na programovanie chovania sa človeka, ktoré pôsobia na základe matematického programovania symboliky Kabbaly. Žiarivým príkladom je strata samokontroly premiéra Izraela Šarona, čo ukázali aj v televízii.

Výskumy, ktoré sa vedú v Japonsku sú v značnej miere orientované na potreby armády. Na Akadémii národných síl sebaobrany skúmajú možnosti využitia parapsychologických fenoménov – vrátane ich nasadenia vo vojenských zložkách. Na problémoch psychotroniky pracuje aj Inštitút náboženskej psychológie. V súčasnosti už dosiahli dobré výsledky v oblasti vývoja technických prostriedkov na základe počítačových technológií, ktoré realizujú kvalitatívne nové stavy vedomia. Existujú aj prístroje schopné vyvinúť účinok na biofyzickú štruktúru človeka na diaľku.

Špeciálne služby Severnej Kórei experimentujú v oblasti vzájomného pôsobenia polí s cieľom zmeny úrovne fungovania orgánov a fyziologických systémov človeka až do stavu letálneho odchodu.

Tajné služby Španielska financovali výskumy zamerané na overenie pôsobenia rozličných fyzikálnych faktorov na ľudské orgány a hlavný mozog s cieľom vyrobenia zariadení, ktoré sú schopné narušiť funkcie týchto orgánov a meniť stav psychiky.

Nemecko pred niekoľkými rokmi zrealizovalo veľkú kampaň, v ktorej vydávali diplomy ich Parapsychologickej spoločnosti. Počas tejto akcie zozbierali informácie o osobách, ktoré majú nezvyklé schopnosti a vedú takéto výskumy v podstate vo všetkých krajinách.

Informácie o používaní energeticko-informačného pôsobenia na vybrané osoby sú známe v mnohých krajinách. Cieľom bývajú nielen jednotlivci, ale aj malé kolektívy, veľké skupiny ľudí aj všetko obyvateľstvo. Dnes však už dávno nejde o experimenty – ktoré prebiehali v rozličných formách dlhú dobu – ale o nasadenie hotových, vypracovaných technológií na dosiahnutie konkrétnych, praktických, najčastejšie politických cieľov.

V mnohých krajinách sveta exituje prax vyhľadávania a získavania ľudí s mimoriadnymi schopnosťami s cieľom skúmania a odhaľovania skrytých mechanizmov pôsobenia. Sú vypracované fungujúce metodiky a prostriedky testovania a vývoja extraordinárnych schopností, ktoré sú dovedené do takej úrovne, že človek, ktorý sa dostal do stavu diaľkového pôsobenia na druhého človeka dostáva cez takýto kanál informáciu, ktorá nie je odstupná inými prostriedkami.

Takto vycvičený operátor-psychofyzik – podľa údajov z prostredia spravodajských služieb – dokáže stanoviť diagnózu človeka, o ktorého je záujem, určiť jeho osobné vlastnosti, životné zameranie, mravný potenciál, zlozvyky, zásluhy, objaviť spojenia, ktoré skrýva, predispozície a náklonnosti. Ak hovoríme o osobnosti človeka, tak operátor-psychofyzik prakticky nemá problém opísať portrét ľubovoľného človeka bez ohľadu na to, kde sa nachádza. Dôveryhodnosť takto získanej informácie sa pohybuje na úrovni okolo 90%.

V oblasti štruktúr riadenia štátu a jeho organizácií je najdôležitejšou otázkou v každej krajine kádrový výber ľudí, ktorí nesú zodpovednosť za formovanie a realizáciu vnútornej aj vonkajšej politiky. Nie kompletný zoznam vlastností takýchto ľudí určite zahŕňa profesionalizmus, spoľahlivosť, neskorumpovanosť, neprítomnosť zlozvykov a podobné vlastnosti charakteru.

Môžeme sa diviť, prečo dodnes v našej krajine naši úradníci nie sú vyberaní do riadiacich funkcií takýmito metodikami? Odpoveď je jednoduchá – už tí, ktorí o tom rozhodujú sú v tom „po uši“. Namiesto navedenia poriadku a nasadenia vo svete už dostupných vysokých technológií vidia v tom ohrozenie svojich vlastných záujmov. Ale verejnosť už aj tak vie o ich nečistých machináciách. Ale lepšie je rabovať štátnu kasu a surovo rezať stromy po celom Slovensku, ako sa zamýšľať nad blahobytom vlastného národa. A národ – bohužiaľ – im na to ešte aj dáva povolenie.

Americký vedci – teoretický fyzik David Joseph Bohm a neurológ Karl H. Pribram – vypracovali koncepciu univerzálneho kozmického hologramu, ktorý je čo do existencie izomorfný so štruktúrou ľudského mozgu. Táto koncepcia hovorí, že následkom kvantovo mechanických vzájomných pôsobení je Vesmír jednorodý, v čase a priestore nekonečný mnohorozmerný príčinno-dôsledkový systém vzájomných prepojení, v ktorom všetko so všetkým vzájomne pôsobí na rôznych stupňoch intenzity. Tento systém vzájomných prepojení predstavuje nekonečné energeticko-informačné pole, akúsi svojráznu sieť, v ktorej je každý bod spojený so všetkými ostatnými bodmi, na ktoré pôsobí aj od ktorých zažíva ich vplyv. Z takéhoto stavu vecí vyplýva jeden veľmi dôležitý dôsledok: každý bod časopriestoru obsahuje informáciu o všetkých ostaných bodoch časopriestoru a – spätne – má svoje informačné zastúpenie vo všetkých ostatných bodoch časopriestoru. Takto môžeme povedať, že mozog je holografická projekcia zapojená do holografického systému sveta. Zároveň potenciálne obsahuje informácie o ľubovoľných štruktúrach Vesmíru. Táto informácia však vďaka špecifickej konštrukcii časopriestorovej entity Vesmíru neodráža iba súčasnosť, ale aj minulosť a budúcnosť. Táto vlastnosť vesmírneho časopriestoru priviedla k vytvoreniu názvu „vesmírna informačná databáza“, ktorá obsahuje svedectvá nielen o už ukončených udalostiach a o dianí v súčasnosti, ale aj pravdepodobné varianty vývoja udalostí budúcnosti. Človek sa vo výnimočných prípadoch môže spontánne pripojiť k informačnej databáze Vesmíru bez vôľovej účasti vtedy, keď sa jeho nervový systém dočasne dostane do stavu mimoriadnej citlivosti. Vtedy špecifické poznanie zostupuje vo forme „osvietenia“, „videnia“, „objavu“ a podobne. Avšak dosiahnuť niečo také cieľavedome je už veľmi zriedkavý jav. Naši volchvovia a žreci v minulosti „vypracovali“ špeciálne obrady a rituály, ktoré – pri presne dodržanom postupe – umožňovali vstup do takéhoto stavu. A teraz si predstavte, že dnes si už kadekto povymýšľal svoje „slovanské“ obrady, alebo jednoducho povie, že je to iba náboženstvo… veľmi nízky – naivný – stav poznania. Takéto spojenie možno dosiahnuť iba vtedy, keď sa nadobudne návyk formovania špecificky osobitného stavu psychiky vykonávaným postupom – v našom tradičnom ponímaní obradom alebo rituálom.

V takýchto prípadoch možno hovoriť o získavaní informácií netradičným spôsobom. Mimoriadne stavy psychiky vychádzajú zo schopnosti dosiahnuť a udržať sa na určitých minimálne nízkych úrovniach bdenia s cieľom stimulácie psychofyziologických procesov, ktoré spôsobujú vznik biopoľových vplyvov. Medzi takéto metodiky patrí ponorenie sa do hlbokého spánku, meditácia, relaxácia, ale aj iné, oveľa tvrdšie metódy ohraničovania procesov ponímania: senzorová izolácia a umiestnenie do „bezorientačného“ priestoru (tradične to mohla byť napr. jaskyňa). Sú aj ďalšie metodiky – z nášho pohľadu neprípustné – ako napr. použitie psychotropných, t.j. narkotických prostriedkov. Takéto metodiky vyradzujú vedomú, rozumovú kontrolu a vždy vedú nakoniec do Navi. Žiadny skutočný Slovan so Svedomím vám niečo také nikdy neponúkne, pretože karmická zodpovednosť vždy ostáva.

Dnešné, moderné metodiky používajú pohrúženie človeka do ľahkého hypnotického spánku, v ktorom subjekt dokonca ani nezistí, že je vystavený vonkajšiemu pôsobeniu. Má však pribrzdené podvedomie a môžu mu byť dodávané príkazy na otvorenosť, nadšenie, alebo iné, konkrétne žiadané chovanie sa. Metódy nasadzovania ľahkej hypnózy boli vypracované Američanom švédskeho pôvodu Miltonom Ericksonom, ktorého výskum svojho času financovalo spravodajské oddelenie Ministerstva obrany USA. Prišli na to, že človeka možno pohrúžiť do ľahkej hypnózy nielen za použitia verbálnych techník – slovnej sugescie – ale aj jednoduchým dotykom ruky, pohybom očí, zvukom dýchania, vôňami, vhodnou hudbou.

Zmenený stav vedomia poskytuje možnosť ovplyvňovať nielen chovanie sa subjektu, ktorý je predmetom záujmu tajných služieb, ale aj dostávať informáciu od neho nezávisle od vzdialenosti. Existuje množstvo metodík na získanie vzdialenej informácie netradičnou cestou, pričom všetky sú intenzívne využívané. V rade špeciálnych prípadov sa napríklad používa tzv. fenomén fantómu. Myšlienkovo sa vytvorí obraz nejakého človeka, ktorého je potom možné poslať za akékoľvek zatvorené dvere, na akékoľvek tajné rokovania alebo schôdze. Po návrate nahlási vášmu vedomiu o čo tam išlo.

V súvislosti s týmito technikami je treba dodať jednu dôležitú poznámku. Hlavným problémom vzdialeného pôsobenia na živé, neživé aj elektronické systémy je nestabilita pôsobenia. Znamená to, že v rozličných dňoch, rôznych hodinách a na rôznych miestach jeden a ten istý operátor nedokáže produkovať tie isté výsledky.

Človek dokáže prijať iba takú frekvenciu, na ktorú je schopný sa nastaviť, t.j. naladiť. Ak je stupeň rozšírenia vedomia nižší ako úroveň jeho duchovnosti, dochádza ku skresleniu a dekódovaniu, čo znamená, že operátor prijíma informáciu na nižšej úrovni, než k nemu prichádza. Ďalšie skreslenie nastáva pri prevode informácie na existujúcu úroveň jazykového systému – čím širšia je slovná zásoba operátora, tým presnejší je samotný prevod. Ďalším zdrojom skreslenia je prijatie informácie tými, ktorí ju vyžadovali. Každý poslucháč je schopný prijať informáciu výlučne na svojej úrovni.

V poslednom čase sa záujem vedcov popredných krajín sveta skoncentroval na neurónovo-lingvistické programovanie (NLP). Predmetom výskumu v tejto oblasti je komunikácia človeka so spolubesedujúcim, ktorá umožňuje použiť metodiku, pomocou ktorej spolubesedník povie o sebe alebo o svojich plánoch inak starostlivo skrývanú informáciu, alebo možno aj zmeniť mód jeho chovania v ústrety potrebným záujmom druhej strany. Všetky skutočne profesionálne vedené krajiny – neposudzujeme nasmerovanie ich profesionalizmu – majú pre svojich špičkových politikov konzultantov NLP, ktorých prakticky používajú pri realizácii medzinárodných kontaktov, tlačových konferenciách, pri stretnutiach s veľkým auditóriom a pod. Môžeme povedať, že tematika NLP – a nielen NLP – je v poli záujmu mnohých zahraničných tajných služieb, politických, finančných, obchodných a vojenských kruhov, medzinárodne organizovaného zločinu a extrémistických organizácií a skupín, pričom všetci sa snažia použiť NLP vo svojich záujmoch na realizovanie skrytého ovplyvňovania chovania sa cieľových riadiacich subjektov najvyšších orgánov štátnej moci, alebo ich najbližších spolupracovníkov.

V Rusku sa aplikovanou psychologickou vedou boli nútení začať zaoberať v časoch vojny v Afganistane. Viac ako 500 príslušníkov Sovietskej armády padlo do zajatia počas obdobia prebývania vojsk ZSSR v Afganistane. Boli s nimi vykonávané vypočúvania, počas ktorých boli nasadzované psychotropné látky. Najskôr išlo o vypočúvanie, potom nasledovali verbovacie akcie. Proti tomuto zložitému komplexu psychologického spracovávania vojakov bolo potrebné prijať efektívne opatrenia. Práve v Afganistane sa sovietska strana stretla so situáciami, kde tým, ktorí sa dostali do zajatia boli do podvedomia zavádzané štyri druhy typového chovania sa. Tieto módy boli spúšťané rôznymi spôsobmi po tom, ako sa dostávali zo zajatia späť na slobodu, niektorých aktivovali až po príchode do ZSSR. Kým v počiatočných fázach vojny potrebovali americkí experti na zavedenie potrebného psychoprogramu do podvedomia zajatých Rusov niekoľko mesiacov, koncom vojny v Afganistane na to isté stačili necelé dva týždne.

Čo by malo byť logickým uzáverom po prečítaní takéhoto článku? Ak iba teória bez spustenia procesu myslenia – bol to stratený čas.

Pozrime sa napríklad na výsledky posledných volieb. Ako zvyčajne mnoho – NAIVNÝCH – očakávaní, ale výsledok taký istý ako mnoho ráz predtým. Ľudia si stále nechcú uvedomiť – sú leniví myslieť – že boj proti systému je vždy posilňovanie systému. Je to totiž vždy boj v emocionálnom stave ľudskej psychiky – a teda s vypnutým rozumom, nehovoriac o ukradnutej životnej energii, ktorú všetci voliaci venovali všetkým voleným (a nielen priamo im). Všetci, ktorí sa zúčastnili volieb odsúhlasili práve taký stav, aký je teraz. Bez nášho súhlasu by sme sa totiž doň nikdy nedostali. Odsúhlasenie sme dali – ako zvyčajne – nevedome, ale reálne. Za všetko čo sa na základe nášho súhlasu odohralo – vrátane vykrádania štátu aj barbarského výrubu lesov – budeme musieť zaplatiť. Čo príde skôr zatiaľ nevedno – prúd bezohľadných utečencov cez našu krajinu a vojna, kataklizma, alebo „iba“ nedostatok kyslíku pre normálny vývoj našich detí? Obyčajná kauzálna reťaz príčiny a dôsledku. Nevedomosť a lenivosť myslieť neospravedlňuje. Vyššie sme uviedli, že už vedci dokázali vzájomnú kompletnú prepojenosť prvkov celého vesmíru – vrátane nášho mozgu. Ak by sme naozaj chceli, vedeli by sme.

Jedným z riešení by bol Gáhdiho model – absolútna ignorancia všetkého, čo patrí do mašinérie koncepcie systému rozdeľ a panuj. Ak by nikto nešiel voliť, bol by to okamih ich konca. Ale to by sme všetci museli chcieť veci meniť – nie iba poverovať iných, aby čosi za nás – aby sme my nemuseli – urobili. A oni aj robia – postupne a isto nám nechávajú zem našich Predkov v stave „po nás hoci aj potopa“.

Za zmienku ešte stojí kresťanskou cirkvou financovaný pokus o prevzatie moci pod lákavými sloganmi: urobme poriadok s parazitmi aj zlodejmi v kravatách. Pekne znie aj vyhlásenie štýlu: zrovnáme so zemou všetky čierne stavby. Ale takýchto má veľa aj katolícka cirkev – veď ich popi sami neraz hovoria, že zemské zákony pre nich nič neznamenajú. No a čo si načierno postavia, to im „dobrí veriaci“ v úradníckych funkciách radi dodatočne zlegalizujú. Bolo by určite zaujímavé pozorovať, či by boli striktní aj v takýchto prípadoch.

Čo je zaujímavé na tomto cirkevnom ťahu? Prvú vlnu svojich „koní“ už pustili k vode. Doteraz im efektívne zabezpečili protizákonný presun majetkov vrátane lesov, teraz majú očividne ďalšie plány. Ale ak začneme rozmýšľať nemôžeme nevidieť, čomu môžeme vďačiť za totálny rozvrat mravov v našej krajine po zvrhnutí socializmu. Práve kresťanské cirkvi sa dostali naplno k moci – finančnej aj ideologickej vychovali aj tú generáciu politikov a úradníkov, ktorí dnes vládnu v našej krajine. Sú teda PLNE ZODPOVEDNÍ ZA VŠETKO, ČO SA U NÁS DEJE. A to ešte nehovoríme o tom, za čo sú naozaj zodpovední za posledných 1 000 rokov…

28.03.16

NAŠI PARTNERI: