ŠTRUKTURÁLNA LINGVISTIKA

23. februára 2021 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Nastal čas pokročiť vpred, či inak povedané detailnejšie vojsť do hĺbky problematiky Číslova. Už sme uviedli základné informácie tejto súčasti štruktúry Staroslovienskej Bukvice, takže dnes si môžeme naše poznatky viac konkretizovať. Vopred však upozorňujeme, že celý tento komplex informácií je viazaný na základné znalosti Bukvice Slovienov.

V každom prípade však tým, ktorí sa snažia prenikať do hĺbky okultných (t. z. vnútorných, zvonku neviditeľných) operácií cudzincov s cieľom porobiť náš Národ, budú tieto informácie určite prínosné.

Pre ostatných dopĺňame, že treba mať zvládnuté základy Staroslovienskej Bukvice, hodne pomôže absolvovaný kurz. Pod kurzom však máme na mysli už verziu Bukvice, ktorú voláme Bukvica Rána Svaroga. Celkovo tak vychádzame z našej klasickej metafyziky.

K porozumeniu súvislostí sú nápomocné aj dostupné základy Kabbaly. To preto, lebo je to svojou podstatou naše prastaré učenie, aj keď pretransformované tak, aby sme sa stali tým, čím dnes sme. Energetické učenie Kabbaly pochádza od Chaldejcov (Babylon) a Egypťanov. Jedna aj druhá dŕžava bola – napriek historickým (nie dejinným) verziám – pôvodne naša.

Ak použijeme termín „štrukturálna lingvistika“ ako názov disciplíny, ktorá sa zaoberá lingvistickou reprezentáciou reality pomocou matematických modelov – teda matematických korelácií vo vzťahu k Staroslovienskej Bukvici – tak „odborníci“ na slovanistiku a všakovakí tiežslovania-sloveni by nás najradšej poslali kade ľahšie. Ale ak tento termín použijeme vo vzťahu ku Kabbale – prípadne budeme menovať takých autorov ako Claude Lévi-Strauss, Moshe Idel, Aryeh Kaplan, Gershom Scholem či Elliot Wolfson a množstvo iných – tak to bude „normálna“, odborná záležitosť. Výber postoja teda necháme na čitateľa.

Štrukturalizmus je semiologická disciplína zaoberajúca sa štúdiom znakov a symbolov. Principiálne, antropologický aj lingvistický výskum pracujú vyložene so symbolizmom. V lingvistike má každá fonéma svoj vlastný symbol – grafému – pričom abecedy by mali pre každú fonému mať vyhradený samostatný symbol. Pre Bukvicu to platí 100%, v slovenskej abecede už musíme kombinovať základné symboly s mäkčeňmi, ale napríklad angličtina či nemčina už musia na vyjadrenie jednej fonémy dávať dokopy viacero symbolov, čo ukazuje na ich nedokonalosť (mladší vek) voči našim symbolom (napr. „ч“ je slov. „č“ vytvorené kombináciou „c“+„ˇ“; angl. „ch“; nem. „tsch“ a pod). V antropológii je to podobné – v procese analýzy jednotlivých kultúr izoluje samostatné významové prvky, a tak vyvíja metódu symbolických, súvisiacich znakov s cieľom prenášať ich. Napríklad jednotka mýtu – mytologéma – v antropológii je analogická fonéme v lingvistike.

V tejto súvislosti zdôrazňujeme tvrdenie C. Lévi-Straussa, že symboly v starých textoch nemôžu byť samé osebe reprezentované (chápané) ako majúce samostatný význam, pretože ten nadobúdajú jedine v termínoch štrukturálneho protikladu. Inými slovami vedci potvrdili, že aj Obrazy Staroslovienskej Bukvice sú tiež štrukturálne protiklady grafém, t.j. jednotlivých bukvíc. Samozrejme, že vedci mali na mysli situáciu s hebrejskou abecedou, lebo táto – ako ostatne všetky, a najmä staré abecedy – tiež má v sebe Obrazy (napr. Tarot).

Štrukturálny symbolizmus a matematika sú pre pochopenie Kabbaly fundamentálne. To isté síce platí aj pre Bukvicu, ale pozrime sa na to cez vedecky prijímaný kanál, pretože príklad Bukvice je principiálne identický, akurát že Bukvica je značne zložitejšia.

Existuje dokonca populárny príklad v kultúre, a to americký film „Pi“ (myslí sa „π“). Psychologicky narušený matematický génius zanechá svoj matematický výskum podstaty svetového poriadku a rozhodne sa pomáhať hasidickému Židovi pri objavovaní matematických kódov uložených v Tóre. Podobným príkladom sú aj knihy, napríklad The Mystery of Aleph: Matematics, the Kabbalah, and the Search for Infinity (Aczel 2000).

V jednom článku nemôžeme prebrať všetky podklady, ale môžeme si vybrať niekoľko bodov z Knihy Stvorenia – Sefer Jecira:

Hlava I.:

Odst. 1.: Tridsiatimi dvomi púťami – úžasnými, múdrymi – zostavil IA, IEVE, Savaof, Boh Izraela, Boh živý a Kráľ večný, El Šaddaj, milosrdný a odpúšťajúci, povýšený, prebývajúci vo večnosti povýšené a sväté meno Jeho; a zostavil svet Svoj tromi sefarimami (vyčísleniami): ספר (sú tam tri slová, ktoré sa v hebrejčine čítajú rovnako a znamenajú kniha, vyčíslenie a zvestovanie čísel).

Odst. 2.: Desať čísel (sefirotov) nehmotných. Dvadsaťdva písmen; základy: tri matky, sedem dvojných a dvanásť prostých.

Odst. 9.: Desať čísel (sefirotov) nehmotných: prvý je duch Boha živého, nech je blahoslavené a blahoslovené meno večne živého! Hlas, duch a slovo tvoria Ducha Svätého.

Čo tu je napísané? Pravda. Savaof prepísal Číslovo na Sefirotov a zamenil bezrozmerného Ducha (t.j. prvý oblek, „skafander“ Živatmy) za „Ducha Svätého“, t.j. komponent deväťrozmerného Boha prebývajúceho v Tmavej časti Javi a Navi 9. rozmernosti delenej časti 12-rozmernej Hry. Od tejto chvíle sa Človek stáva rabom božím. Slovo „duch“ tam síce ostalo, ale už to nie je nadrozmerný, t.j. bezrozmerný Duch ako komponent Človeka, reč je už len o božej substancii. Bola to osudová zámena.

Číslovo je zostavené z Lúčov Svetla, pričom každý z lúčov má svoje určenie, t.j. kvalitatívny charakter.

Tridsaťdva mystických „pútí“ znamená 22 hebrejských písmen plus 10 sefirotov. Každý sefirot predstavuje samohlásku, teda celkovo tvoria 32 pútí múdrosti. Tieto púte sú považované za stavebné kamene všetkej existencie, skrz ktoré Boh vyžaruje svoju božskú energiu, a tak vytvoril svet na trvalej báze. Aký svet a pre koho výhodný je už jasné.

Keďže každý zo sefirotov predstavuje samohlásku a každá spojovacia linka je spoluhláska, tak každé slovo v hebrejčine je kombináciou rozličných trás v schéme sefirotov. V skutočnosti tu vidíme ukrytú sieť vzájomných súvislostí medzi Vesmírom a 32 Púťami Múdrosti, čo vychádza práve z opisu v knihe Sefer Jecira. Podľa opisu tejto knihy, všetky živé bytosti v troch vrstvách Kozmosu – t.j. vo svete, v čase a v človečom tele (v knihe sa hovorí o svete, roku a Duši) – vstupujú do života skrz vzájomné prepojenia 22 písmen, teda presnejšie skrz 231 brán. Brána je kombinácia dvoch písmen do skupín.

Na rozdiel od Bukvice, žiadne z 22 hebrejských písmen nemá samo osamote význam ako je to v prípade našich bukvíc. Aby sa dala vytvoriť významová jednotka v hebrejskom jazyku, musia byť dohromady spojené minimálne 2 písmená. V Kabbale sa dvojpísmenové slovo nazýva ša´arim brána. A prečo Sefer Jecira hovorí o 231 Bránach? Každé z 22 písmen hebrejskej abecedy je možné spojiť s 21 ďalšími písmenami, takže ak ich umiestnime na kruh, vytvorí sa 462 (21×22) spojení, čo predstavuje 231 Brán.

Len pre porovnanie – v Bukvici je samostatnou entitou už jedna bukvica – ak by sme ale hovorili iba o dvojpísmenových slovných spojeniach, tak v Bukvici ich máme 1 176 (49×48/2).

Musíme však povedať, že takéto „slovo“ v Kabbale nemožno chápať tak, ako ho poznáme v bežnom jazyku, teda ako základnú jednotku hovorovej lexiky. Každé z hebrejských písmen má svoj Obraz, a aj priradenie ku konkrétnemu Živlu. Pri kabbalistickom „vyslovovaní“ sa písmená ukladajú do Jemnohmotného Sveta špecifickým spôsobom a uloženie sa nabíja energiami. Je to efektívny magický systém.

Z knihy Sefer Jecira vyplýva, že systémom sefirotov upravili aj naše životné prostredie, keď pôsobili v troch vrstvách: vo svete, v čase a Duši. Preto sefiroti vládnu aj nad 12 súhvezdiami (namiesto našich 16), zaviedli 7 dňový týždeň či 24 (2×12) hodinový deň. Inými slovami, toto sú parametre Biblického projektu.

Okrem nášho kalendára (Koľadovho Daru) ich parametre zaviedli aj na náš životný priestor a Človeka.

Preto aj oslobodzovať sa nám treba v troch vrstvách.

Pred tým ako sa pozrieme na náš diagram Číslova si ešte uvedieme niektoré z parametrov jednej vrstvy sefirotov. Budeme principiálne vychádzať zo schémy z nášho minulého článku, kde sme sefirotovú schému uviedli ako Strom Života (existuje však niekoľko verzií sefirotov aj výkladov).

Jednotlivé lúče prvej vrstvy uvádzame podľa číslovania bukvicami:

·A· – Manifestácia Svetla, Bytie, Vedomie;

·B· – Polarita, dualita, Znanie;

·Г· – Princíp Triglavu, intuícia, porozumenie, životaschopnosť;

·Д· – Všemohúcnosť, Múdrosť;

·E· – Sila, moc, disciplína, súdnosť, rozvaha;

·S· – Krása, makrokozmická mágia;

·Z· – Víťazstvo, ľúbosť, vyrovnanosť, milosrdenstvo, šťastie;

·И· – Intelekt, veľkoleposť, sláva, sebavedomie, cnosť, Duch, Vôľa, rozum, cit;

·ϴ· – Základ, tvorivosť, pohyb, rytmus;

·I· – Ríša foriem, priestor, realizácia, materializácia; je to zároveň príjemca výstupu nad ním ležiacej sústavy.

Pred tým ako si uvedieme niektoré súvislosti jednu poznámku. Materiálny Svet bol vytvorený – ostatne ako aj Jemnohmotný – Živlami. U Živlov platí nám už známa hierarchia. Najvyšší je Oheň, potom Vzduch, ďalej Voda a nakoniec Zem. Všetky tieto Živly majú polarity, teda prejavujú sa ako konštruktívnou, tak aj deštruktívnou formou. Nad nimi však panuje Živel Éteru (princíp Akaši), ktorý je bez polarity.

Kabbala (mágia) však pracuje s tzv. štvorpólovým magnetom inak. Skutočné Živly sú iba Oheň a Voda. Vzduch je vzájomným vzťahom medzi Ohňom a Vodou, Zem je kombináciou všetkých predchádzajúcich.

Každé písmeno má vibráciu niektorého Živlu, teda ich vyslovovaním – rôznymi formami – pracujeme so Živlami. Takto symbolmi ovládame princípy, ktoré následne tvoria realitu, teda sa materializujú.

Praživel Ohňa vyjadruje vo sfére Živatmy – v Éteri, t.j. Akaši – bukvica „Ш“, teda použitie tejto vibrácie realizuje ovládanie Živlu, pričom kvalitu ovládania realizuje pôsobenie na živlový fluid už v jednotlivých sférach. Pre takéto účely sa zostavujú rôzne formulácie.

Formulácie zostavujú kabbalisti pre všetky úrovne, t.j. pre Akaši, mentálne, astrálne aj hmotné telo. Ak porovnáme tieto termíny s našou klasickou štruktúrou Prav-Nav-Jav, tak Prav je doménou Živatmy, mentálne telo je Duch, astrálne telo je Duša, takže v oboch prípadoch ide iba o rozličnú výšku úrovne v Navi, hmotné telo je Jav.

Na úrovni Živatmy (Pravi) možno ovládať Živly jednotlivými vibráciami – Oheň je Ш, Vzduch je A, Voda je M a Zem je Ѧ. V mytológii je táto úroveň ovládania Všehomíra vyjadrená Energiou (mytologémou) Maкѡш (Makoš). Makoši patrí Krava Zimun, ktorá je – podľa starovereckej tradície – lokalizovaná v priestore súhvezdia Malej medvedice, t.j. Malého vozu. Malý voz však naša tradícia označuje ako „kovš“ (staroslovienčina), t.j. naberačku na vodu (žufanu). Makoš je skratka z Matka kovša (žufany), teda Vládkyňa kovša. Dnes niektorí úmyselne pretláčajú verziu „Mokoš“, tu je však KĽÚČOVÉ slovo „MAtka“ nahradené biblickým menom „MOjžiš“, teda ide už o kvalitatívne úplne inú entitu a na úplne inej úrovni. Takto je symbolovo vyjadrené zavedenie nadvlády Biblického projektu nad našou tradíciou (Mojžiš nad Matkou). Uzáver si dokáže stanoviť každý zdravý rozum sám.

A teraz konkrétne k veci. Nad obrázkom Číslova sme vypísali niektoré špecifikácie každého Lúča (podľa Čísel). Cielenými, magickými operáciami prekryli sefirotmi Lúče v Číslove. Takto sme stratili pojmy o skutočných významoch a voviedli nás doslovne do virtuálnej reality. Pozrime sa na niekoľko príkladov.

Druhý lúč (·B·) ovláda dualitu, teda ovláda schopnosť ju rozoznávať. Jeho preprogramovaním sme stratili schopnosť rozpoznávať polarity náš-cudzí, pravda-lož, dobrý-zlý a podobne. Tým pádom nepriateľov považujeme za našich aj so všetkými vyplývajúcimi dôsledkami.

Ôsmy Lúč (·И·) ovláda intelekt, Ducha, Vôľu, Rozum a podobne. Takto nám odobrali Vôľu, a bez Vôle sa nedá realizovať nič. Vôľa ako Entita bola magickými operáciami uväznená na Mariánskej hore nad Levočou, ale už sme ju oslobodili. Jej využitie je však viazané na slobodné, dobrovoľné rozhodnutie Vedomia ju privolať, čo blokujú práve týmto Lúčom, ktorý zamenili svojim sefirotom. Objektívne podmienky už jestvujú a naberajú Silu, subjektívne však musí naštartovať každý sám.

Ostatné súvislosti vám budú jasné jednoduchým porovnaním kvalít Lúčov v Číslove. A toto je už otváranie Brány Poznávania podstaty. Meditáciou je možné vyčistiť Lúče Číslova od sefirotov, teda navrátiť ich pôvodné kvality.

V kabbalistickej tradícii má každý Lúč svoje pomenovanie. Prvý Lúč – sefirot – sa volá Keter. Keter znamená „Korona“, t.j. „Koruna“. Pri realizácii špecifickej operácie v mágii musí mág vždy nosiť konkrétnemu cieľu (úkonu) zodpovedajúci plášť spolu s patričnou korunou, alebo aspoň zodpovedajúcou čiapkou. Je to vyjadrenie toho, že mág sám osebe nie je až taký dôležitý, on jednoducho musí plniť to, čo od neho chce koruna. Vyzbieraním našich osobných údajov vytvorili fantómovú bytosť, ktorá predstavuje náš Národ, keďže sme „dobrovoľne“ odovzdali (informovaným súhlasom) všetky naše osobné údaje. Takto vytvorili špecifický Mikrokozmos – telo Národa – na ktoré nasadili svoju Koronu (Korunu).

Treba nám vedieť aj to, že všetky raz vyslovené slová sa už vznášajú v priestore. Už len tým, že sme svedkami ich vyslovenia (sledovanie médií) ich z priestoru vdychujeme do seba. Keď raz vstúpia do tela, tak postupne nasiaknu do všetkých orgánov a pôsobia aj fyziologicky. Je to však negatív, ktorý čistkami a meditáciami dokážeme odstraňovať.

Musíme si byť vedomí aj toho, že dnes žiadna vláda na Zemi – teda v žiadnej krajine – nemôže existovať bez používania mágie. Iní vládcovia (hlavy štátov) dnes proste nie sú! Napriek všakovakým pekným slovám sú to stále Bytosti so zvieracou štruktúrou mysle, teda ide o Tvarov, alebo inak BT (Biologické Telá). Zvieracia psychika je špecifická aj tým, že ak sa stretne viacero silných jedincov, tak nakoniec vždy dôjde medzi nimi k ruvačke o najlepšie sústo, samičku či samčeka. Teda nie je žiadnou zvláštnosťou, ak sa – po ovládnutí nás – ruvú o profit z nás medzi sebou.

Keď už sme došli tu, tak sa pozrime ešte na jeden aspekt vyplývajúci zo štruktúry Číslova. Žiadne slovo sa netvorí náhodne, pretože energie jeho písmen a vzájomné spojenia cez Brány sú vždy presne nasmerované. Kam a v akej intenzite vždy záleží na autorovi takýchto novoslov. Anglické slovo „sloven“ je násilne vnášané do našej lexiky v novom význame – označení našich Prѣdkov – ktorý by sme si podľa ich želania mali my osvojiť. Hláska Jať – ѣ – je v Číslove vzájomné prepojenie medzi И a ϴ (pozri obrázok), čo je podľa Obrazov vzájomné prepojenie pozemskej harmónie a Prírody. Zámenou za obyčajné „e“ sa snažia toto prepojenie eliminovať a nahradiť ho nízkorozmernou, biblickou úrovňou.

Toto robí tzv. „rodné duchovno“. Do jasne špecifikovaných mien Energií vnášajú akési bezmenné, anonymné „Bytosti“. V 12-rozmernej Hre je nekonečné množstvo všakovakých Bytostí, najaktívnejšie sú však tie, ktoré obývajú nízke rozmernosti a najčastejšie pochádzajú z infernálnych priestorov. Podľa biblického citátu „strom poznáš po ovocí“ oslavy „rodného duchovna“ sa dnes už odohrávajú v alkoholickom opojení okolo ohňov, pričom – podľa svedectiev účastníkov – v okolí to už nezriedka zachádza do orgií. Takýto obraz primitivizmu slovanstva je reklamovaný zámerne, takto ho hojne prezentujú aj televízne seriály. Žiarlivý organizátor a vynálezca „rodného duchovna“ nás označuje za „ufoslovanov“. Ale potom ako správne označiť také „duchovno“? On vypúšťa „i“ z nášho názvu Slovien, takže my, Slovieni, máme právo ako dlhodobo napádaná strana zase napríklad pridať hlásku a označiť to „duchhovno“. Na jednej strane ubraté – na druhej pridané. A rovnica je vyvážená. Že sa to nepáči? Ale ani nám sa nepáči sloven. No a celkovo, ak my sme „ufoslovania“, tak tu sa núka najvýstižnejšie pomenovanie „alkoslovania“. Toľko na obranu ako vynútená reakcia, žiarlivé útoky proti nám už prebiehajú dlho. V podstate to však je dobrý názorný príklad, teda ukážka nevedomosti. Myslieť si, že vymýšľať všakovaké slová možno len tak, napríklad podľa kvality nasiaknutia „prírodným“ alkoholom je idea zodpovedajúca kvalite takého intelektu…

Súvislosti medzi slovami a ich skutočnými významami sú jedným z nástrojov, ako nás chcú udržiavať pod kontrolou. Znalosťou detailov ich pôsobenia – vrátane štrukturálnej lingvistiky – a Energiami Rána Svaroga sa už dokážeme vedome od toho oslobodiť. Je načase začať rozoznávať skutočnú dualitu, t.j. naše od cudzieho, pravdu od lži, dobro od zla a podobne, je načase aktivizovať našu vlastnú, individuálnu aj národnú Vôľu. Techniky na takéto oslobodzovanie už poznáme – čistka a meditácia. Stále však platí – iba presne definovaná žiadosť dosiahne presne požadovanú reakciu.

Stále však platí aj to, že náhody neexistujú. Je iba Znanie a Nevedomosť. Po nadobudnutí Znania treba učiniť rozhodnutie a začať aktívne konať. Len a jedine táto „trojkombinácia“ – Znanie-Rozhodnutie-Čin – je totiž účinnou cestou von z biblického bludiska a poroby.

23.02.2021

NAŠI PARTNERI: