SÚMRAK BOHOV

8. februára 2021 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

V poslednej dobe značne zosilneli akcie všakovakých skupín – neslovanských – smerom k nám, Slovienom. Ako sme uviedli aj v knihe Slovieni a Jozef II., principiálne súhlasíme s názorom svetovo uznávanej vedeckej kapacity Marije Gimbutas, litovsko-americkej archeologičky a antropologičky vyslovený v knihe The Slavs (1971), ktorá vyšla v Londýne. Na základe svojich výskumov uzavrela, že jediný možný názov všetkých Slovanov v minulosti mohol byť iba SLOVIENI. Aj keď to prečítate v (jej) anglicky písanej knihe, tak tam nájdete presne tento výraz: Sloviens. Nuž hej, veď práve profesorka na Harvarde a neskôr prednášajúca aj na UCLA (University of California, Los Angeles) dobre vie, čo znamená anglické slovo „sloven“.

Dodajme, že pri svojich uzáveroch sa držala aj prác poľských historikov.

Môžeme predpokladať, že naši slovenomaniaci by jej určite radi vysvetlili, že ona tomu nerozumie. Ale na to, aby ich maniakálne predstavy stáli aspoň na akej-takej medzinárodne vedecky uznávanej pôde by bolo logické, keby najskôr aj oni prešli praxou na univerzitách ako je Harvard či UCLA (pôsobila aj inde).

Podľa jej názoru je etnonym Slovien jednotným spoločným názvom všetkých Slovanov v minulosti. Toľko predkladané všakovaké slovanské „národy“ – ktoré nájdete vymenované vo všetkých knihách neslovanských autorov o Slovanoch – v skutočnosti iba bližšie špecifikujú miesto prebývania buď Slovienov alebo Árijcov. Tu je odpoveď jednoduchá. Aby sme sa zorientovali, tak si pomôžme aktuálnym príkladom z dneška. Slovensko má veľa obcí a miest. Takto máme Bratislavčanov, Košičanov, Trenčanov, Ružomberčanov, ale mohli by sme pokračovať aj s vymenovávaním občanov všetkých dedín a osád na Slovensku. Teda všetci boli Slovieni, ale odlišovali sa tým, v ktorom meste či osade žili. Napriek tomu, že boli „Nitrančania“, „Bystričania“ a podobne, neprestávali byť zároveň Slovienmi. Alebo vari sú Košičania jeden národ a napríklad Martinčania druhý?

Ďalej ešte zopakujme, že Proglas spomína Slovienov na našom území – o čom niet pochýb. A názov Novgorod nie je nič iné, ako v dnešnej slovenčine „Nové Mesto“. Takých máme dodnes na Slovensku aj v Čechách viac. Ale „Nové Mesto“ znamená aj Neapolis, Cartagena (Kartágo) a podobne.

Dnes historici – aj napriek absencii materiálnych dôkazov – jednoducho usúdili, že v Povesti Vremennych Liet (PVL) spomínaný „Novgorod“ je presne ten Novgorod, ktorý je dnes na území Ruska. Tu je však problém. V Novgorode sa už desaťročia vedie archeologický výskum – a teda existuje už dosť materiálnych dôkazov o jeho minulosti. Archeológovia nenašli ANI JEDEN dôkaz o tom, žeby sa obyvatelia Novgorodu samonazývali „Novgorodská Rus“ či „Slovieni“. Veru tak, sami seba nazývali výlučne „Novgorodčania“ a svoje mesto „Veľký Novgorod“! Teda – z pohľadu materiálnych dôkazov – tam nikdy nebola žiadna Novgorodská Rus a ani tam nikdy nežili Slovieni.

Tu len dodajme, že Slovieni sú – podľa PVL – zároveň Rusi aj Rusíni. Teda toľko omieľaná Rus mohla byť jedine na tom území, kde je dodnes zachovaná živá tradícia Slovienov, Rusínov aj Rusov. A toto pre dnešné Rusko v žiadnom prípade neplatí. A u nás máme aj dostatok toponynov (miestopisných názvov) s koreňom „Rus“. Okrem iného už len známy Dukelský priesmyk sa ešte za prvej Československej republiky nazýval „Ruská cesta“!

Teda tak. V Európe žili Slovieni, v Tartarii Árijci. Navzájom môžeme byť premiešaní, ale topografické údaje minulosti hovoria o týchto faktoch.

Prečo sme sa k tomuto vrátili práve teraz? Nuž, ide do tuhého.

Najskôr si pripomeňme situáciu so Schumannovými rezonanciami ku dňu písania tohto článku:

Tieto frekvencie značne stúpajú v dňoch našich seminárov s vedmou Nadeždou. Pripomeňme si, že keď ich úroveň vystúpi trvalo na hodnotu okolo 100Hz, tak parazitom začnú zlyhávať ich životné funkcie. Začnú sa chovať neadekvátne, nebudú už viac schopní udržať nad sebou kontrolu. Úroveň (trvalá) okolo 150 Hz už znamená Zlatý Vek a likvidáciu parazitov.

Dôležité je to, že nie tak dávno dosahovali maximálne amplitúdy týchto vibrácií okolo 100-160 Hz. Dnes sú (zatiaľ) krátkodobé výkmity už na úrovni okolo 5 000 Hz. Ako dlho to ešte potrvá?

Astrológovia očakávajú kvantový skok tento týždeň, 12.02.2021. Aké zmeny prinesie uvidíme, ale koniec vlády parazitov už nie je za horami.

V tejto súvislosti by sme radi upozornili na video, ktoré kolovalo už aj po Slovensku. Ide o materiál ruského Slavianského Rádia, ktoré sa samo označuje ako „Slavianske“, t.j. všetci si máme myslieť, že robí všetko najlepšie pre nás, Slovanov. Nuž, tu je video, teda výzva ku všetkým národom Rusi. Chcelo by byť presvedčivé. Ale čo sa za ním v skutočnosti ukrýva?

Už sme neraz zdôrazňovali, že pri každom obrade či akejkoľvek spoločnej akcii je najdôležitejšie to, kto ho vedie. Lebo podľa taktovky vedúceho obradu smerujú energie – teda od všetkých tých, ktorí sa ho DOBROVOĽNE zúčastňujú.

V našej Kultúre vždy platilo, že ak niečomu (inému jazyku) nerozumieme, tak sa k takému obradu zásadne nepripájame.

Ak si nastavíte minútu 13:20, tak budete počuť hlas organizátora akcie, a to v nezrozumiteľnom, t.j. rozhodne v neslovanskom jazyku. Napriek cudziemu jazyku tam však môžete jasne rozoznať výzvu k Alahovi.

Vo videu vystupuje Cigán a klon-mohamedán. Čo oni môžu dať nám, Slovienom, Rusom, Rusínom, Árijcom? Tento Cigán už viedol semináre aj na Slovensku, teda Kurovský nie je jediný. Akosi naivným našincom nedochádza, že nie každý, kto hovorí rusky je Rus. Veď presne to isté platí aj pre slovenčinu, či vari nie? A tu je onen známy problém – hodnotiť druhého iba podľa zovňajšku. A čo je vnútri si akosi všíma iba málokto. Tu len jednu radu – nepočúvajte, čo hovoria ich ústa, ale sústreďte sa na to, čo hovoria ich oči. A všetko vám dôjde.

Pre tých, ktorí sa k tomuto videu nedostali (o nič neprišli) dodáme trochu viac. Je to výzva Osetíncov – teda mohamedánov – ku „bratom“ Slovanom žijúcim na Rusi. Je to výzva, aby sa Slovania pripojili k ich projektu – najlepšie aspoň 100 000 – lebo dobrovoľné pripojenie je zmluva na dobrovoľné odovzdávanie vlastnej životnej energie im.

My však už pracujeme pre seba, pre svoj Rod, pre náš Národ – prečo by sme mali odovzdávať našu životnú energiu cudzincom? Vari nestačilo? Nuž, podporovať cudzie národy je rola pre idiotov. Každý má právo na život, ale každý zo svojho. A zaujímavé je aj to, že mohamedáni si vybrali deň, keď prebieha aj náš seminár.

Našou dlhodobou, systematickou prácou v meditáciách a čistkách sme už dokázali odpojiť všetky kanály, ktorými nás paraziti vyciciavali. Veď nové, mohutné energie potrebujeme pre seba my sami, my, teda Slovieni, Rusi, Rusíni a Árijci, a to bez ohľadu na to, na akom mieste Zeme fyzicky prebývame. A týmto sme cudzincov odpojili od našich energií, ktoré sme im až doteraz dávali dobrovoľne a zadarmo.

Moslimovia patria do toho istého Biblického projektu ako ostatné náboženstvá a bohovia. Čo sa im už nedarí brať skrz kresťanstvo, to chcú dosiahnuť otvorením iných dvierok toho istého projektu – Islamom. A teda pristúpili k pokusu o kradnutie našich energií skrz infernálne kanály.

Treba vedieť, že pri rozpade ZSSR povraždili tisíce Rusov v tých krajinách, ktoré sa urýchlene odpájali. V takých krajinách ako Kazachstan, Uzbekistan, Azerbajdžan, Tadžikistan a podobne sa odohrávali masové zverstvá. Sú známe prípady, že moslimovia nútili ženy na námestiach sa vyzliekať dohola, behať pred nimi do kruhu a potom znásilňovali ktoré si vybrali. A to aj pre zrakmi ich detí. Možno povedať, že išlo o „šťastie“, ak takéto „projekty“ prežili. A potom prišlo k „zosilneniu“ Ruska – a čo Putin? Ani nepípol. Vôbec nezadal žiadne požiadavky na kompenzácie za takého zverstvá. Takže slávny Put-in sa ani nepokúsil dosiahnuť spravodlivosť aspoň pre pozostalých obetí… Hoci ruská krv tiekla potokmi, odrezané hlavy boli bežnou záležitosťou.

A kde boli vtedy títo dobrí „bratia moslimovia“? Veď sa už zabudlo, takže dojme naivných Slovanov naďalej znovu a znovu.

Je to však v podstate dobrý znak. Čo patrí nám, to nedáme parazitom, ale očividne im už dochádzajú sily. Znamená to, že energetické kanály od nás k nim sú už uzavreté, preto sa snažia ťahať z nás energiu takýmito akciami.

Nám naša sila už pribúda, preto nás chcú znovu oklamať a obrať o našu silu. Už menovite a adresne vyzývajú aj Slovensko a Čechy. My sme sa už odpísali od všetkých prísah a zmlúv, tak robia čo sa dá.

Tu je viac ako zrejmé, že dnes – v Ráne Svaroga – treba vedieť, nie „veriť“ (Viera je atribútom Noci Svaroga). Už vari ani jasnejšie svedectvo nemôže prísť.

Sila už zostupuje a už sa v nás akumuluje, hromadí. Oni to cítia a boja sa toho. Teraz nás budú všetci chváliť a mámiť od nás čo sa dá. Budú nám hovoriť, ako sme na jednej lodi, ako sme jeden celok, ako nám chcú pomáhať, ako nás majú radi.

Ale my dnes naberáme takú Silu, aby sme nemuseli útočiť fyzicky, t.j. tak, ako očakávajú oni, ba čo dokonca chcú vyprovokovať. Naberáme takú Silu, že vyhráme aj bez takého boja, aký očakávajú oni.

Sila je v nás, nuž ani nepomýšľajte na to, aby ste ju niekomu dávali. Meditujeme a čistíme sa od negatívu nato, aby všetka naša Sila, naše prístupy, teda všetko, čo k nám zostupuje z Jemnohmotného Sveta patrilo nám. Teda mne (každý za seba), môjmu Rodu, nášmu Národu. Nám, Rusom, Slovienom, Rusínom (vrátane Goralov), Árijcom.

Nuž, s kým sa chcú niektorí spájať? S takými, čo vynukujú svoje projekty cez toto Rádio? Takými, ktorí dodnes sedia v Biblickom projekte?

Oslovujú nás ako príslušníkov Starej Rusi. Tu si všimnime, že historici systematicky ponímajú pod starými Slovanmi (t.j. Slovienmi) výlučne obdobie života v 1. tisícročí n.l. Ale už v indických Védach – vrátane Mahabharaty a Purán – sa spomínajú také javy, ktoré sú viditeľné iba v severných oblastiach Zeme. V Mahabharate, v 1. knihe poémy, v hlave 337 sa spomína Biely ostrov Švetadvipa, ktorý je umiestnený na sever od hory Meru. Ale Švetadvipa nie je iba „Biely ostrov“, ale aj „Biela zem“, pretože slovo „dvipa“ znamená nielen ostrov, ale aj časť súše. Teda reč je o Bielovodí.

V 1. knihe, 17. hlave sa hovorí o nebeskom blesku, teda o odraze boja medzi bohmi a Asurmi. Vari môže byť výstižnejšie zachovaná informácia z dávnej minulosti o tom, že bohovia v minulosti zákerne napadli Asov a krvavo sa s nimi (t.j. našimi Prѣdkami) porátali?

Zanechajme naivitu a hľaďme jasne vpred. Lebo ako povedal Dr. J. Coleman:

„Kto nepozná minulosť je odsúdený na jej opakovanie“.

Rozvaha je naozaj na mieste. Posledný januárový týždeň naša vládnuca elita prijala zákon o ozbrojených silách. Možno povedať, že v poslednom januárovom týždni prestala existovať slovenská armáda. Už nepodlieha veleniu slovenských generálov, ale priamo príkazom NATO. Hovorí sa , že naši generáli s tým nesúhlasili, a preto všetci dostali 90 dní na vypratanie kancelárií. Inými slovami, elitári už neveria našej polícii. Znamená to, že policajti – až na výnimky – sa v princípe stavajú na stranu vlastného národa. Nuž a ak dôjde k potrebe nasadenia sily proti národu, tak kto bude v slovenských vojenských uniformách?

Scenár ako v Rusku. Putin prepustil všetkých generálov Rusov a dosadil na ich miesta generálov s izraelským občianstvom. Teraz prebieha výmena vyšších dôstojníkov za nerusov. Aký je za tým plán?

08.02.2021

NAŠI PARTNERI: