PÔVOD MIEN

20. júna 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

V minulých článkoch – ale najmä na seminároch Číslova – sme si už povedali o Jemnohmotných telách spojených s čakrami (J/H tiel je veľa druhov), resp. s ich frekvenčnými prejavmi, ktoré dnešná veda nazýva (bio)rytmy mozgu.

Dnes si trochu viac priblížime jedno z týchto J/H tiel, ktorého charakteristickou vibračnou úrovňou je (δ) delta rytmus mozgu. Ide o čakru Rodnik, pričom J/H telo na siedmej dimenzii nazývame telo individuálnosti.

Veľmi krátko spomeňme Číslovo (viac k knihe alebo na seminároch Bukvice Slovienorusov-Rusínov):

Číslovo je energetický systém zabezpečujúci existenciu každého objektu v Javi. V stredovej osi je totožný s informačným systémom človeka, t.j. s čakrovou sústavou. Oba tieto J/H systémy spolu vytvárajú energeticko-informačný systém – na obrázku hore človeka.

Systém je schopný podporiť vývoj človeka tak, že poskytuje nielen horizontálu možnosť pohybu, ale zároveň zachováva funkčný vertikálny vektor. A my už vieme, že nech v živote robíme čokoľvek, ak stratíme z uhlu nášho zrenia vertikálny smer vývoja – plnenie misie – tak prestaneme plniť dôvod našej existencie v Javi.

Súčasťou našej J/H štruktúry sú tri Ríše Vedomia, uložené v našom Vedogone nad sebou. Horná – Zlatá – Ríša vedomia je napojenie na Ostrie Ducha, t.j. zabezpečuje „spojenie“ so Svetom Pravi (za viacerých podmienok). Sídli tu Sila Razumu, najlepšie ak kolektívneho.

Stredná Ríša vedomia je Medená a sídli v nej Sila Zmyslov. V podstate práve v tejto Ríši je sústredených cca 80% našej životnej energie.

Spodná Ríša Vedomia je Strieborná. Upevňuje nás na zemi (pevné korene) a je sídlom Sily Živa. Ona je v podstate spoločná so zvieracou ríšou. Tadiaľto vedie spojenie na centrálny, pevný kryštál Logos v strede Zeme. Má – pravdepodobne ešte – tvar sférického dvanásťstenu. Každá stena dodekahedronu má tvar päťuholníka.

Na obrázku je vidno, že Ríše sú formované ako sférické dodekahedrony – dvanásťsteny – ale ich podstata je J/H. V súčasnosti prebieha proces ich premeny (rovnako ako aj na povrchu Zeme) na ikosahedrony, t.j. na sférické dvadsaťsteny. Je to spojené s nastupujúcou likvidáciou 12-rozmernej Hry a prenosom do Zlatého Veku, začínajúcim 10. dimenziou, ktorá už nie je delená. Vzhľadom na ikosahedron môžeme predpokladať, že nová hra bude 20-rozmerná a už nebudeme na hranici Svetlého a Temného Sveta.

U človeka z Tmavej Hmoty Jediného Roda sú všetky tri sférické, J/H kryštály rovnaké – to je vlastnosť Svetlého Sveta podliehajúcemu princípu zlatého rezu. Pre ostatných humanoidov to neplatí. Preto iné systémy zobrazujú vždy iba horný kryštál a tu aj umiestňujú svoje meditácie. Náš systém siaha od Svietoča po Velesovu Pätu (na obrázku označené horným a spodným bodom hieroglyfu Číslova so Slnečnými Runami systému Karuny).

Toľko o prvom obrázku, na ktorom je Číslovo človeka.

Schému vibrácií J/H tiel naviazaných na čakry sme už v minulosti zverejnili. Doplňme len jeden moment: zo všetkých štruktúr iba dve majú absolútnu stabilitu – Delta a Omega telo. Ak sú plne sformované, tak dokážu žiť večne. Ale nakoľko je nám forma nesmrteľnosti na úrovni Omega tela principiálne nepochopiteľná, tak sa zameriame na Delta telo.

Hlavná vlastnosť objektu majúceho Delta telo je schopnosť uchovať si svoju formu. Vieme, že z pohľadu súčasných vedeckých predstáv pevné predmety v podstate nemôžu existovať. Teória elektrostatickej príťažlivosti – ktorá je fyzikálnym základom pevných predmetov – principiálne protirečí základným zákonom elektriny, konkrétne potvrdzujúcim nemožnosť stabilného jestvovania elektrostatických systémov. Teda fakt existencie pevných predmetov nemôže byť vysvetlený na úrovni zákonov opisujúcich vzájomné pôsobenie medzi atómami a molekulami.

Každý objekt majúci Delta telo je charakterizovaný prítomnosťou nejakej vnútornej energie, tepelnej energie, jestvujúcej ako nepretržité vibrovanie atómov a molekúl okolo nejakých rovnovážnych polôh. Pohyb nie je chaotický, má svoju špecifickú formu, špecifickú harmóniu, v najjednoduchšom prípade spojenú s typom kryštalickej mriežky. Spoločná vibrácia veľkého množstva častíc tvoriacich pevný predmet sa spája do špecifického zvuku, do akejsi melódie, ktorá neprestajne znie. Teda znie dovtedy, kým objekt existuje v danej reálnosti.

Na tejto úrovni akustické frekvencie ľahko prechádzajú do elektromagnetických a opačne. Teda prvopočiatočná štruktúra J/H telesa je zvuk, neprestajné zvučiaci „meno“ objektu. A práve toto meno určuje štruktúru objektu, jeho stabilitu, jeho vzájomné pôsobenie s inými objektami v danej úrovni reálnosti. A celý svet na úrovni Delta rytmov je nástrojom premieňania akustických vibrácií na uzavreté energetické prstence, z ktorých každý neprestajne zvučí „meno“ (názov) objektu.

Každý predmet vstupuje do existencie cez svoje meno. Naši Prѣdkovia v minulosti tieto vibrácie zachytávali a odtiaľ poznáme aj prvobytné mená objektov. A potom prišli jezuiti a princípom „slovenov“ začali systematicky likvidovať našu Kultúru do dnešného stavu. Každý sloven v tom pokračuje dodnes, ale v skutočnosti iba šíri svoj nekompatibilný (so Svetlým Svetom) Obraz Sveta, teda vlastné Prízračné telo.

Preto MY NIE SME A NIKDY NEBUDEME sloveni. Nejde iba o hru slov.

Náš jazyk má tiež svoje vlastné Číslovo. Z pohľadu dnešnej vedy hovoríme o štrukturálnej lingvistike, ku ktorej patrí aj naša Bukvica Slovienorusov-Rusínov. Štruktúra je principiálne dôležitý komponent. Napríklad uhlík je tuha v ceruzke aj diamant. Rozdiel je „iba“ v štruktúre ich vnútornej stavby. Preto štruktúru nazývame aj informačným obsahom látky.

My síce hovoríme o Obrazoch – každý má veľa hrán, ktorými je podprahovo pospájaný s ďalšími Obrazmi a ich hranami – ale ide principiálne o to isté: o štruktúru. Symbol v skutočnosti nemôže ostať bez štrukturálneho – hoci nie každému pochopiteľného – prepojenia s inými symbolmi.

Ako príklad si uveďme „meno“ SLOVIENSKO. Prepíšeme ho do pôvodnej Bukvice, ale tak, aby tam ostali zachované tie Obrazy, ktoré sú štrukturálne (Obrazovo) prepojené s našim vedomím: СЛԜѴЕNСКЪ.

Mená bukvíc sú tieto: Slovo – Ľúbosť – Om – Ižica – Jesm – Náš – Slovo – Kon/Krv – Jero.

Štúdiom starých textov – prístupná je plná verzia zákona Jozefa II., ktorého preambula je napísaná v podstate ešte skoro nezmenenou Bukvicou – je zrejmé, že hoci používal Jať či Jesť, najviac sa používalo Jesm, t.j. „ostré E“. V latinke je už provokácia: veľké „E“ má grafiku Jesm, ale malé už Jesť – „e“ – je už oblé. Z pohľadu Obrazov principiálne neprípustné.

Až v kresťanskom prepise zamenili Jesm (E) za Jať (ѣ). Toto však nie je až taký problém, ako zameniť Jesm (E) za Edo (Ѥ), čo je aj „sloven“.

Preto ukážku, t.j. „premietnutie“ slova do štruktúry Číslova jazyka vykonávame s pôvodným Jesm (tiež IE) a Ižicou. Pre nás sú najdôležitejšie Obrazy:

Pod Slnečnými Runami je vždy trojica bukvíc (Človek-Kosmos-Čas). Prítomnosť Mostu prepája oba Lúče (preto je to Most), ak sa číslo vyskytne aj mimo mostového prepojenia, tak ho uvažujeme ešte plus k tomu.

Nuž, toto je energetický Obraz (energeticko-informačná úroveň) „mena“ SLOVIENSKO. Samozrejme, že to platí pre náš pôvodný jazyk Sloviene, v ktorom je fakticky vytvorený „energetický hieroglyf“ napísaného mena.

Podľa našej tradície pôsobenie Národa na danej zemi formuje vo Svetlých časoch – cez bioenergetické pôsobenie polí – horniny, na ktorých daný národ žije. Keď nastanú temné časy, keď je Znanie ukrývané, tak pri otváraní kanálu komunikácie s J/H Svetom začínajú pôsobiť horniny v zemi tak, že spätne pomáhajú vyžarovaním formovať potomkov mohutných Prѣdkov na tej istej zemi. Kto má aj Znanie, ten sa zorientuje rýchlejšie, kto nie, aj ten má šancu. Žiarenie zeme tak či onak čosi do kanálu človeka vloží. A akíže museli byť naši Prѣdkovia, keď pod nohami máme najmä ŽULU a KREMEŇ? Neprišli sme odnikade – neverte vyfabrikovaným jezuitským mýtom o akomsi sťahovaní národov a „príchode“ Slovanov. Genetická analýza obyvateľstva našej krajiny ukončená a verejnosti odprezentovaná docentom Ferákom v roku 2008 je jednoznačná. Sme tu tie isté haploskupiny už 50 000 rokov! „Migrovali“ iba ideológie a násilie proti nám. Presne také ako dnes slovenomaniaci.

Sme Slovѣni, sme tu 50 000 rokov! Nedajme sa oklamať tesne pred dosiahnutím vrcholu. Ten je už blízko, ale z vrcholu je aj najťažší pád. A my sme na našej zemi, ktorá je poliata krvou a potom NAŠICH Prѣdkov. Nemáme právo ju nikomu dávať, a už vôbec nie slovenom, veď tí tu prišli pred 20-30 rokmi!

20.06.2023

NAŠI PARTNERI: