VŠEOBECNE

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, PÍSOMNÍCTVO

Naša stránka sa systematicky venuje Prastarej Viere Slovanov a Árijcov; je to stránka Starovercov, t.j. stúpencov starej, predkresťanskej Viery našich Predkov.

Hoci naša Viera v systematickej podobe na území bývalej veľkej Moravy vymizla – vďaka násilnému vykoreneniu – niektoré výrazy s ňou spojené prežili. Pretože mnohé z výrazov sa v poslednej dobe navracajúa do používania, nebude od veci im vrátiť staré, pôvodné významy. Prinášame teda základné výklady niektorých prastarých výrazov, ktoré sú známe aj dnes, avšak ich význam nám neraz uniká. Tento výber obsahuje iba tie výrazy, ktoré sme zatiaľ nevysvetlili v nijakom článku.

AKARMA
Činy, ktoré neprinášajú ani karmické, ani vikarmické následky, pretože ľudia takto konajúci nie sú naviazaní na svoje činy. Akákoľvek činnosť majúca za cieľ dosiahnuť odmenu za jej vykonanie je otroctvo. Akarma umožňuje vyjsť spod vlády zákona príčinno-následkovej reťaze – Zákona Karmy («a» – nie, mimo, «kar» – trest, vo význame kárať, osud, súd, «ma» – moja).

ARABI
Skupina národov spojených spoločným náboženstvom – islamom. V islame sa od počiatku deklarovalo, že medzi Alahom a človekom nie sú prostredníci. Ak človek padol za vieru, tak mal pripravenú cestu priamo k Bohu (Alahovi). Ľudia nie sú otroci (v staroslovienčine «rabi»), odtiaľ teda spojenie nie-rabi, t.j. A-rabi.

ARIJ, ARIÁN, ÁRIJEC
Prvé dva výrazy sú tradičné, naše, tretí je najrozšírenejší v Západnej Európe. Árijec je nasledovník védickej kultúry. Pozemšťan ale potomok Bohov žijúci na Zemi.

Sanskritský názov «Arián» pochádza zo staroruského «Aprian», t.j. mierumilovný človek, človek neobľubujúci vojnu («а» – proti, «пря» – spor; zo slovienskeho výrazu «распря»). Existujú dva Árijské národy: Da’Árijci – majúci striebornú (sivú) farbu očí a Ch’Árijci – majúci zelenú farbu očí.

ASGARD
Mesto Bohov. Dnes je na mieste Asgardu postavené mesto Omsk.

Zaujímavý je znak Asgardu, ktorý sa stal známym v Európe napríklad vďaka Vikingom, ale aj obyvateľom Britských ostrovov. Pre ukážku prinášame tri momentky z vynikajúceho poľského filmu KEĎ SLNKO BOLO BOHOM, ktorý je vynikajúco natočený a naozaj profesionálne spracovaný aj čo do výpravy. Všetky znaky v tvare kríža na nasledujúcich obrázkoch sú znakmi Asgardu Irijského a nemajú nič spoločné s kresťanstvom. Mimochodom, ak ste tento poľský film nevideli, tak si ho určite zadovážte a pozrite. Je natočený podľa skutočných udalostí z čias pred pokresťančením Západných Slovanov, ale s už prebiehajúcou zákulisnou politikou «prepracovávania» kniežat. Noc Svaroga sa chystala na svoje najväčšie víťazstvá.

ASSA
Vo význame používanom našimi Predkami je to vojna s nasledovným pokorením národov a podriadením  sa jednému vedeniu.

AS, AZ
As, Asovia – vojenský názov Árijcov. Spomedzi nich sa mohli vyberať vojenskí velitelia a vojvodcovia. U mnohých národov sa stali známi ako potomkovia Nebeských Bohov žijúci na Midgard-Zemi, ktorí «dokážu všetko».

ASIA, ÁZIA
Prastará Dŕžava bielych ľudí nachádzajúca sa na ázijskej časti kontinentu. V prastarých zdrojoch sa nazýva aj Veľká Tartaria. Znamená krajina Asov (As i ja). V latinke sa používa prepis Asia. Jedine v Rusku a na Slovensku (spoločné dôsledky minulosti) kresťanskí ideológovia – aby vykorenili rodovú a genetickú pamäť – skreslili písanú formu aj výslovnosť. Takto mesto Asov, t.j. Asov grad, v ktorom žili Asovia na čele s Votanom (Odinom, od ruského prvý, jeden – «один»)pred svojim presídlením sa na sever do Pobaltia a Škandinávie premenovali na Azov.

ASTRÁLNE TELO
Druhý, jemnohmotný obal živatmy. Je vytvorený zmyslami, želaniami a strasťami. So zmenou pocitov sa mení jeho farba a obrys. Prenos vedomia do astrálneho tela sa prejavuje rôznymi schopnosťami: videnia a prechádzanie cez hrubohmotne predmety, stretávanie sa s astrálnymi bytosťami, let a prieniky do iných astrálnych svetov. Ak dôjde k prerušeniu astrálnej šnúry, ktorá spája astrálne a fyzické telo, prichádza smrť človeka, pričom vedomie prechádza do astrálneho tela.

BERSERKER
Vojaci, ktorí majú schopnosť vojsť do stavu prehmotnenia, premeny stavu, ktorý je podobný likantropii alebo amoku (u Malajcov). Z pohľadu pozorovateľa sa v čase tohto prehmotnenia človek stáva necitlivým voči bolesti a verí, že sa premenil na vlka alebo medveďa. Berserkov nazývali aj «vlčie kože», ale samotné slovo «berserk» (berserkr) znamená «medvedia koža» od «ber», t.j. v staroslovienčine medveď.

BO
Takto naši Praščuri nazývali Tvorcu. Bo Og – Большой Огонь (Veľký Oheň) alebo Slnko, čiže tvár Bo.

BOHATÝ
Znamená v tebe (je) veľa Božského, t.j. «ty Božič». Človek, ktorý má možnosť prijať zmyslové potešenie. Nastáva splnením svojich predpísaných povinností a dodržiavania Zákona Obety.

BRLOH (Берлога)
Na Východe Slovenska stále používané aj vo forme «berloh». Miesto, kde žije Ber, t.j. medveď. Z tohto pochádza aj najstarší názov severovýchodu Ázie – Се беры, t.j. Sibíri.

CENNOSŤ
Miera dôležitosti a významu nevyhnutných podmienok pre úspešný vývoj. Cennosti môžu byť duchovné, kultúrne a materiálne. Vo Védickej spoločnosti k duchovným cennostiam patrí nadobudnutie Lásky a kvalít Osoby; ku kultúrnym patrí uvedomenie si svojho «JA» a zmyslu života; k materiálnym zdravie a blahobyt. Démoni sa snažia nasmerovať životnú aktivitu ľudí na dosiahnutie iba materiálnych cenností tak, že sa usilujú skryť Pravdu o prvoradosti duchovných a kultúrnych cenností, t.j. o zmysle ľudského života a evolúcie.

CENZÚRA
Systém démonického dohľadu nad tlačou a prostriedkami masového šírenia informácií. Je vytváraná na ukrytie Pravdy.

CI, CY 
Zdroj zdrojov, mužský počiatok (dôstojnosť).

CIVILIZÁCIA
Démonický spoločenský systém, ktorý nasmerováva ľudí na samovražedné správanie a ničenie prírody. Vnucuje ľuďom zámenu vývoja svojich vnútorných schopností za používanie technických «protéz». Je postavená proti kultúre.

DEDMI
Rasy sú Bohovia Riadiaci päť Živlov Prírody – Éter, Oheň, Vzduch, Vodu a Zem. Éter pozostáva z: Čas – riadi Číslobog, Koľada a Kupalo; Osud – riadi Makoš s pomocníčkami Doľa-Sroča a Nedoľa-Nesroča; Leľa s pomocníkmi Udrzec a Rožana; a tiež Karna s pomocníkmi Valkiria a Žela; Vedenie (Poznanie) – riadené na duchovnej úrovni Ladom, Odinom a Vestou; na energetickej úrovni Belbogom, Kryšnom a Tarchom; na fyzickom Rodomyslom, Spechom a Čurom. Oheň obsahuje: Svet jadrových a termojadrových reakcií riadených Dažďbogom, Jarilom a Chorsom; Svet elektriny riadený Perúnom, Indrom a Jarovítom; Svet okysličenia, ktorý riadia Agni, Ognebog a Semargl. Vzduch riadi Dij, Stribog a Chmel. Vodu riadi Nij, Diva-Dodola a Vodníci. Zem riadi Matka Nerastná Zem, Oziom a Sumerl.

DÉMON
Bytosť, ktorej činnosť je zameraná na ničenie Prírody, spoločnosti, sveta.

DETI
Deväť ráz ty. Povinnosť pred Rodom sa považovala za splnenú, ak Muž a Žena mali a vychovali nie menej ako deväť detí. Každý Slovan a Árijec má štyroch Rodičov, dvoch Zemských a dvoch Nebeských: Matka dáva dieťaťu telo, Otec dáva obraz Ducha a Krvi svojho Rodu. Nebeský Boh-Prarodič Rodu dáva Svedomie a Múdrosť, (Živatma – Živa), t.j. Deva Živa ako Bohorodička Dživa dáva Dušu. Z tohto pohľadu má manželský pár osem Rodičov, a každému sa má priniesť po jednom dieťati. Prvé dieťa sa nazýva Prvorodeným, a preto sa zasväcuje Rodu a má ich tak byť všetkých deväť. Všetci sa však snažili mať 16 detí podľa počtu Čertogov Svarožieho Kruhu. Viac je uvedené v Zákonoch RITA.

DIJ
Najvyšší Žrec, Vládca Múdrosti, hlava Rady Žrecov.

DISSA
Veľká Žrica.

DUCHOVIA PRÍRODY
Pomocní duchovia zo svetov Svetlej Navi (vodní, domoví, lesní, živelní a iní). Sú vytvorení Najvyšším pre zabezpečenie vývoja človeka a jeho zduchovnenia.

DOMOVÝ
Domáci pomocný duch, bytosť sveta Svetlej Navi. Má veľkosť dvojročného dieťaťa, celý je pokrytý krátkou srsťou. V dnešných ruských rozprávkach to je čeburaška alebo murzilka.

DUCH
Bezobrazný prejav Najvyššieho. Niečo nachádzajúce sa mimo času a mimo priestoru.

DUŠA
Pozri tu.

EVOLÚCIA
Učenie sa živatmy organizovať okolitý priestor, ktorým prechádza v minerálnej, rastlinnej, zvieracej aj ľudskej ríši. Konečným cieľom evolúcie živatmy v materiálnom tele je nadobudnutie kvalít Osoby. V Duchovnom svete evolúcia nemôže mať konca, lebo Duchovno je mimo času a priestoru.

GA
V staroslovienčine, staroárijčine znamená «púť, cestu, pohyb», preto je «noga/noha» orgán realizujúci pohyb. Starý výraz «terigať» pôvodne tiež označoval dopravovať sa na ďalekej ceste.

GARA
Ga Ra – ísť k Slnku. V súčasnej podobe hora.

GOJ
Úctivé oslovenie muža. V doslovnom význame je to plnohodnotný muž. V niektorých východoslovenských aj ukrajinských ľudových piesňach výraz prežil dodnes («naj še mi vystúpi šej hoj» – t.j. tento goj).

CHARAKTERNÍK
Víťaz, ktorý ovláda schopnosti chary.

CHARA
Anatomické pupočné centrum človeka («cha/ha» rovnováha, centrum, základ; «ra» sila). Cha Ra môžeme preložiť aj ako úsmev Boha.

CHOROVOD
Skupina ľudí, ktorí, pochytajúc sa za ruky, vytvárajú uzatvorenú reťaz a pohybujú sa do kruhu určeným spôsobom (najčastejšie okolo vatry). Toto spôsobuje vyrovnávanie rovnováhy a usporiadania biopolí všetkých účastníkov chorovodu. Na slovanskom vidieku sa vodia chorovody najmä na jar a jeseň. Výnimku tvoria chorovody na svadbách.

Chorovody sa vodia na obzvlášť čistých miestach, ktoré dostávajú aj zodpovedajúce názvy. Na jedných miestach sa vodia sviatočné chorovody, na druhých všedné. Chorovody na jar vodia dievčence a mladé ženy (na sviatkoch Lady a Leli). Zúčastňujú sa aj muži, čím sa dosahuje celková oduševnená nálada a radosť sviatku. Neženatých mládencov môžu dievčiny, na základe svojho rozhodnutia, pozývať do chorovodu. Na jar a jeseň sa vodia spoločné chorovody. Ale môžu byť aj iba ženské, alebo iba mužské chorovody (obradné a vojenské).

CHOROVODNICA
Žena vodiaca chorovody, ktorá pozná chorovodné hry aj piesne. Na slovanských dedinách a v mestách sa chorovodnica teší veľkej úcte. Podľa jej pokynov sa nielen organizujú sviatky a veselice, ale ona učí aj dievčatá rôzne piesne a hry. V minulosti bývalo zvykom, že dievčatá ju obdarovávali darčekmi, matky ju hostili a otcovia dievčat jej zadarmo chodili pomáhať obrábať pole. Ak chorovodnica bola vdova alebo starena, tak bola podporovaná občinou, ktorá jej zabezpečovala živobytie. Často ju pozývali za svachu na svadby, ako kumu na oslavu narodenia, plakajúcu na pohreby. Pozná miestne obyčaje, národné múdrosti, hádania (veštenia), staré povesti a rozprávky. Chorovodnica sa líši od ostaných žien osobitnou krásou: je vždy mladá (nehľadiac na vek), hravá, zhovorčivá, odvážna. Ak takáto žena nie je prítomná, tak chorovody vedú žreci – muži: skomorochovia a kolobrodovia.

CHRÁM
Zo slova chran (chrániť), chránenie Múdrosti.

IRIJ
Slovanské Svety Slavi. Nebeské kráľovstvo Slovanov a Árijcov.

INGLIA
Prvopočiatočné Svetlo, ktoré sa oddelilo od Ramchu. Život plodiaca Sila Iň. Koncentruje sa zhromažďovaním skúseností živatiem, tvorí časticu Príčinnej hmoty.

Inglia je sumárna skúsenosť sebapoznávania a samozdokonaľovania sa všetkých živatiem. Z Inglie pochádza všetko, čo teraz existuje a tiež existovalo v minulom Vesmíre aj všetkorozmerné Svety.

Je to prvopočiatočná svetlonosná substancia, ľubovoľne vzájomne pôsobiaca, ktorou RA-M-CHA zrodil tento Vesmír.

JOG
Človek usilujúci sa o spojenie svojho vedomia s Najvyšším. Je to Goj (iba poradie písmen je opačné), ale na rozdiel od bežného goja je človekom duchovným, t.j. Volchv, Žrec…

JOGA
Systém metód a spôsobov sebapoznávania, ktorý umožňuje človeku riadiť psychické a telesné činnosti svojho organizmu a prenášať svoje vedomie do Navného, Klubieho, Kolobieho a Divieho tela. Najvyšší cieľ jogy je dosiahnutie dokonalosti v ľubovoľných činoch, nadobudnutie kvalít Osoby prostredníctvom premenenia všetkých svojich tiel a obálok na Svetie telo, čo umožňuje nadobudnúť v plnej miere tri kvality: Večnosť, Poznanie a Blaženosť.

KAMEŇ MUDRCOV
Živa, ktorá vie vytvoriť ľubovoľnú vec z ľubovoľného druhu matérie a pridať žiadanú formu. Je to základný predmet učenia sa alchýmie.

KAPIŠČE, KAPIŠTIE
Slovanský chrám. Posvätné miesto vykonávania slovanských obradov, ctenia si Bohov a stretania Kopy, t.j. orgánu samosprávy Občiny. Zvyčajne sa zriaďovalo na tom najblahodarnejšom mieste – na kopci so svätohájom a posvätnými prameňmi.

KARMA
Zákon príčinno-následkovej väzby, určujúci následky skutku, ktorý bol vykonaný v tomto, alebo predchádzajúcich životoch. Je to činnosť, ktorá prináša skúsenosť kladných emócií. Z hľadiska životného princípu ide o praktické žitie princípu NEROBTE NIKOMU TO, ČO NECHCETE ABY NIEKTO ROBIL VÁM.

KASTA
Spoločenská skupina ľudí, ktorí sú na rovnakej úrovni evolučného vývoja; bratstvo majstrov špecifického druhu činnosti (z Árijskej Runiky: „ka“ – zväz, bratstvo; „sta“ – spoločné ciele).

KLÁŠTOR
Pozri Monastyr.

KLON
Dvojník ľubovoľnej bytosti vypestovaný z jej bunky, ale ktorý nemá vlastnú Dušu a Svedomie.

KOLDUN
Zjednocujúci Zemný a Nebeský Oheň (KoloDunia).

KOLDOVSTVO
Magické metódy, ktorých cieľom je pôsobiť na Duchov Prírody alebo ľudí, vyliečiť ich, alebo im privodiť chorobu či strasti (názov od slova «kolo», t.j. kruh, ktorý sa obkresľoval okolo kvôli ochrane koldujúceho pred Duchmi, ktoré vyzýva).

KOŠČUN
Povesť, bylina, podanie o dedičstve Slovano-Árijcov.

KOZÁK, KAZAK
Hoci sa u nás «zaviedol» názov kozák, v pôvodnom výraze sa píše – a v ruštine aj napriek písaniu «o» aj vyslovuje – KAZAK. Názov pochádza zo spojenia «k Az Ak», t.j. idúci k Az (začiatku začiatkov), Ak (biely, svetlý, svetlonosný) vojak, teda VOJAK SVETLA.

Je to bojovník vojensko-poľnohospodárskej občiny slobodných osadníkov ochraňujúcich hranice Ruska. Kozáci slúžili nielen ako pohraničníci, ale aj ako Víťazi, ktorí bojovali s tvarmi. Názov ruského vojska «kazaci» je spojení so Skýtmi – Sakmi , alebo Sachmi, ktorých grécki geografi nazývali Kos-sachi, alebo Bieli Sachovia (po skýtsky «kos» znamená biely). V Tanaidských, t.j. donských záznamoch z antického obdobia sa názov Kossakovia používa pre viac národov: Gasagos, Kasagos, Kasakos. Ako ukazujú archeologické nálezy, tento názov priniesli spoza Kaukazu skýtske kmene, ktorých dedičstvo je výrazne a zreteľne spojené s kozáctvom. Do oblasti Ilovly a Medvedice umiestnili arabskí geografi Sakalibov, Az-sachov, Kazakov a perzskí geografi Brodnikov; prvá skupina sú jednoznačne Predkovia Donských kazakov, a druhí sú všeobecne uznávaní Predkovia Záporožských kazakov.

KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ
Svet Slavi.

KRESŤAN
Nasledovník učenia Ježiša Krista, ktoré on kázal Júdejcom „Som poslaný iba k strateným ovciam domu Izraelovho“ [Jn 53, 6; Jeruz. 34, 5-6; Jeruz. 50, 6; Mt 10,6; Mt 15, 24]. Kresťan nerozmýšľa nad skutočnosťou, že učenie Ježiša Krista a učenie oficiálnej cirkvi sú absolútne rozdielne veci, ale najmä nepozná a nepoznáva odkaz dedičstva svojich Predkov. Poznávajúc uchránené Prastaré zdroje Múdrosti (Slovansko-Árijské Védy, Santie, Ságy, Eddy a pod.) si biely človek skôr alebo neskôr uvedomí, že je potomok Prastarých Bohov, že je ich syn a vnuk a nie otrok nejakého cudzieho Boha.

 KUDESNIK
Čarodejník, ktorý ovláda uzlíkovú obrazovú písmennosť, ktorá sa nazýva kudesá.

LEG
Nesmrteľné bytosti, alebo aj poslovia Bohov, ktorí ľuďom prinášali správy o vôli Svetlých Bohov. V škandinávskej Tradícii im zodpovedajú alvovia/ elfovia. Dnešné mená Oleg a Oľga majú prastarý pôvod a znamenajú poslovia Bohov. Výraz legálny má rovnaký koreň a taktiež znamená správny.

LESNÝ MUŽ
Nazývaný aj dedko Berendej («ber» -vo význame les, «en» – on, «dej» delajúci, konajúci). Duša lesa, ktorú tvoria myšlienky a zmysly všetkých živých bytostí daného lesa, ktorá je schopná sa vteliť do ktorejkoľvek z nich. Môže nadobudnúť ľubovoľnú formu, ale jeho najčastejšia forma je energetický víchor.

MEDVEĎ
Správne Vedmed alebo medvedajúci, t.j. ten, kto požil grécke lieky a stratil kontrolu nad slovami a činmi. Zviera, ktoré dnes nazývame medveď sa v staroslovienčine má správne nazývať Ber.

MENTÁLNE TELO
Telo umu a rozumu. Má tvar gule, ktorá sa nachádza v lebke človeka.

MNÍCH
Pozri Monach.

MONACH
Človek, neschopný udržať rodinu a preto odišiel do monastyru (kláštora).

MONARCH
Človek, ktorý má mentálne telo (telo umu a rozumu), ktoré sa označuje guľou dŕžavy monarcha („man“ – um, „arch“ – vyšší, oduchovnelý, t.j. presvietený um).

MONARCHIA
Nezávislé, samostatné vládnutie národa prostredníctvom Kopného práva a pridelenia moci najmúdrejšiemu človeku – monarchovi.

MONASTYR
Príbytok pre tých, ktorí nie sú schopní viesť rodinný život („manas“ – myslenie, „tyr“ – тырить, kradnúť; t.j. príbytok tých, ktorí nie sú schopní žiť svojim umom).

MUDRC
Človek majúci kvality Poznania.

MÚDROSŤ
Kvalita Poznania prejavená v živote.

MUŽ
Manžel. Voči žene má tieto povinnosti: podporovať ju, skrášľovať, obdarovávať láskavosťou a darčekmi, hovoriť láskavé slová – a to najhlavnejšie, učiť ju. Muž, ktorý získal lásku cieľavedomo múdrej ženy, viac ako uspel vo svojej Viere a nadobudol všetky doborodetelia. Základná povinnosť muža vytrvať v napĺňaní svojej najvyššej povinnosti je podrobne opísaná vo védických písmach – nadobudnutie Kráľovstva Nebeského.

NEBESÁ
Správne má byť «Niet Besa», t.j. miesto prebývania našich Bohov a Predkov, kde nemá miesto nečistá sila. Bes je zviera v Temnom Svete.

NEBO
Svety, kde neprebývajú Svetlí Bohovia. Pochádza zo skratky «Niet Boha», t.j. Svetlého Boha.

NÁROD
Ľudia, patriaci k nášmu Rodu. Pochádza zo spojenia NÁš ROD.

OBRAD
Svätiace konanie, súhrn činov, ktoré konajú dvaja a viac ľudia. Pochádza zo staroslovienskeho základu “оба рядом”, t.j. obaja vedľa seba.

OBYČAJ
Každodenná, zvyková činnosť podľa Zápovedí Predkov, ktorá umožňuje prežitie a zdravie potomkov. Časom sa obyčaje menia pod vplyvom vonkajších okolností podľa zákona zdravomyslia (času, miesta, okolností).

ORDEN
Pochádza z OR-DEŇ, «Or» – sila, «Deň» – svetlá časť dňa, t.j. Sila Svetla.

ORDA
Pochádza zo slova Orden a znamená «Svetlé Sily». Ide o názov kozáckych vojsk. Pri poznaní skutočnej podstaty ľahko vidíme, ako tento názov zmenili na «horda» a použili na neexistujúcich «Mongolov», ktorí údajne prišli aj na Slovensko r. 1241. Bol to zásah armády Svetlých Síl s cieľom zastaviť jatky Západných Slovanov a nijaký fiktívny nájazd Mongolov.

OSOBA
Prarodič, Paramatma. Má schopnosť vedieť všetko, čo vie každá živatma, a teda má všetky tri duchovné kvality: Večnosť, Poznanie a Blaženosť. Živatma na konci svojej evolúcie nadobúda tieto kvality a stáva sa Paramatmou – Prarodičom.

OTCAMI
Slovano-Árijských Rodov sú Bohovia Ochrancovia – Mladší Svarožci, t.j. Slovania a Árijci, ktorí dosiahli po smrti dokonalosti, alebo, ako sa ľudovo nazývajú – Božiči. Sú tiež spojení v Triglavoch: Senič-Žitnič-Venič, Zrnič-Ovsenič-Prosič, Studič-Ledič-Ľutič, Ptičič-Zverinič-Milič, Daždič-Plodič-Jahodič, Včelič-Irestič-Klenič, Ozerič-Vetrič-Solomič, Snežič-Stranič-Svendič, Radič-Svietič-Korovič, Krasič-Travič-Steblič, Rodič-Spasič-Listveržič, Myslič-Gostič-Ratič, Strinič-Čurič-Ognič.

POMOCNÍ DUCHOVIA
Bytosti Svetov Pravi a Navi vytvorené Prarodičom kvôli zabezpečeniu evolúcie živatmy vo všetkých ríšach Prírody.

Pomocní Duchovia v Slovansko-Árijských národoch sú Domáci bôžikovia. Najstarší medzi Domovikmi je Správca Domový, ktorý riadi Senníkov, Baníkov (od baňa, t.j. v dnešnom ponímaní druh sauny), Ovinníkov, Humníkov, Hrnčiaríkov, Vtáčnikov, Klunnychov a Zrnníkov (ochraňujú zásoby zrna). Správcovi sa podriaďuje aj Sadovník so svojimi pomocníkmi: Jabloníkmi, Višňovíkmi, Slivovníkmi, Johodníkmi, Trávnikmi, Viašatmi, Viašakmi a Veškami (žijú v stenách domu). Správca riadi aj Záhradníka so svojou skupinou: Kapustníkmi, Hrachovníkmi, Uhorníkmi, Zemiakovníkmi, Kukuričníkmi, Dyňovníkmi, Melónovníkmi, Cibuľníkmi, Repovníkmi, Kôprovníkmi a podobných pomocných Duchov. Všetci Domovíkovia sú veselí bôžikovia, majú «duše dieťaťa». Zlo si nepamätajú a ak im aj človek spôsobí príkoria, tak sa dlho nehnevajú. Obzvlášť, ak dostali «stravu», t.j. obetu domácim bôžikom.

PRADEDOVIA
Rasy sú Bohovia Ochrancovia: Ramchat, Lada a Veles. Ramchat je Boh Nebeského súdu a Vesmírneho Právneho Poriadku (RA – Svetlo, Duchovný Svet; „m“ môcť, vedieť, dosiahnuť; „chat“ – chata, Nebeský Príbytok). On pripomína potomkom Rasy správny život, založený na Zákonoch Lásky a Spravodlivosti, ktoré sú zapísané v Nebeskej Knihe Zákonov RITA (zákony o čistote Ducha a Krvi). Boh Ramchat je večným Ochrancom tejto knihy. Bohorodička Lada je Matkou väčšiny Svetlých Bohov Rasy. Ona je Ochrankyňou Slovano-Árijcov. Mimoriadnu blahosklonnosť chová Lada voči tým, ktorí zakladajú svoj život na Zákonoch Lásky a Spravodlivosti. Boh Veles je Najvyšším Strážcom Nebeskej Brány, ktoré vedú do Duchovných Svetov – Nebeských Čertogov Rasy. Práve on prepúšťa cez Bránu výlučne Duše (Divie telá) tých ľudí, ktorí zasvätili svoj život obrane zemí svojich Predkov, svojho Rodu (Brahmu) a Viery.

PRARODIČ
Najvyšší Boh, ten, ktorý stvoril všetko jestvujúce, Praotec všetkých bytostí vo Vesmíre.

PREROD
Zmenenie svojho svetonázoru počas obdobia jedného života následkom nadobudnutia životnej skúsenosti. Svetonázor úspešne sa vyvíjajúceho človeka prechádza rýchlou evolúciou. Počas svojho života nemenia svoj svetonázor len veľkí mudrci, alebo úplní hlupáci.

Aj tibetský budhizmus má zodpovedajúcu formuláciu: učiť sa znamená meniť sa.

PRIKÁZANIE
Pozri Zápoveď.

RADOSŤ
Slnečnosť („RA“ – slnko, „DOSŤ“ – dostatok).

RAJ
Ra aj! – Plná moc Boha.

RAŤ
Vojenský pochod, vojna. Ratník – účastník pochodu alebo vojny.

RATAJ
Oráč.

RITUÁL
Vykonanie takej činnosti svätej aktivity jedným človekom, ktorá zodpovedá rytmom Vesmíru.

ROZUM
Schopnosť mentálneho tela spracovať informáciu získanú umom s pomocou zmyslov a vykonať zodpovedajúce uzávery.

Je to schopnosť človeka myslieť a konať činy. Podľa Viery Predkov je Um človeka, alebo jediný Um podmienene oddelenou časticou Vesmírneho Rozumu (Om, Oum – Общий ум). V staroslovienčine sa povie RAZUM, kde Raz je oddelená jednotka, t.j. jediný um = r(a)ozum.

SÁGA
Staroškandinávska povesť o živote a presťahovaní bielych národov (Sa Ga – bieli idú).

SKOMOROCHOVIA
Jedna z kást žrecov, ktorých úlohou je vysvetľovať ľuďom Védické zákony denného života za pomoci vtipov a úsmevných príhod a príkladov.

SKÝT
Osada, mesto. Je to medzirodová osada Veľkej rasy s Kapišťom, kde žijú spolu predstavitelia Rodov Slovanov aj Árijcov.

SLAV
Svety Bohov, Polobohov a Pravednikov (Predkov), majúcich Devakonické telá.

Svet Slavi je príbytok ŠČUROV Rasy, ktorí úplne vrástli do svojich Diviých (devakonických) tiel. Svetu Slavi vládne Triglav Sveta Slavi Sventovít, pozostávajúci zo Svaroga, Dažďboga a Perúna. Velesova kniha, opisujúc Slovansko-Árijské Božstvá hovorí: „Slávu tvorte všetkému Sventovítovi: „Sláva Rodu nášmu!“ a hovorte: „Všetko vytvorené nemôže vojsť do rozšíreného umu!“ Preciťujte to, lebo tajomstvo to veľké je – ako Svarog a Perún sú zároveň aj Sventovít. Svarog je rodičom prvej bytosti tohto Vesmíru – Dažďboga. Dažďbog porodil všetkých svätých Bohov tohto Vesmíru a je pre nich, ako ja pre ich deti darcom všetkého blaha. Preto Jeho vyžarovanie volajú Dažďbogom, t.j. Dávajúcim Bohom. Ním zrodení Bohovia nato porodili šudí Rasy. Preto Da’Árijci, Ch’Árijci, Svetorusi a Rasséni sa sami nazývajú Svarožcami – pravnukmi Boha Svaroga.

SLNKO
Prejavenie sa Svetieho tela Živy a Javi (materiálneho sveta); má vôkol seba viac ako 7 planét (zemí). 

 SILY
 Tento výraz sa používa v jóge aj okultizme v štyroch rôznych významoch.

  1. Sily Prírody. Plnia úlohu regulátorov rovnováhy materiálneho sveta, a patria k tým javom, ktoré tradične vyučuje veda, v súčasnosti fyzika: teplo, svetlo, zvuk, elektrina, magnetizmus a pod.
  2. Sily éterického dvojníka, v súčasnosti nazývané životné vetry a kundaliny. Tiež patria do oblasti prejavov materiálnej Prírody.
  3. Sily vyvolávané mysľovými a emocionálnymi formami, ktoré, hoci sú zrodené rozumom, sa stávajú – keď opustia svojich tvorcov – nezávislými bytosťami, ktoré majú celý rad emocionálnych a mentálnych síl až do okamihu ich zhynutia. Tiež patria k materiálnej Prírode, hoci prebývajú na jemných pláňach na úrovni nižšieho umu.
  4. Živé bytosti podobné ľudským bytostiam sú tiež nazývané Sily, pretože majú schopnosť použiť svoju vlastnú energiu mysle, lásku a vôľu na vnesenie zmien do troch horeuvedených oddielov Prírody. Patria k nim krijašakti a inčašakti.

TECHNOKRATICKÁ CIVILIZÁCIA
Sociálne zriadenie pod démonickou kontrolou. Nanucuje ľuďom zámenu vývoja svojich vnútorných, schopností pomocou technických «protéz» a presmerováva činnosť spoločnosti na zničenie Prírody a samozničenie.

TMA NÁRODA
10 000 ľudí. Ak sa toľko ľudí usadí na jednom mieste, tak Príroda nie je schopná uchrániť životné prostredie v čistote nevyhnutnej pre blahobyt. Preto začínajú chorieť a hynú («tma» – nevzdelanosť a hlúposť).

TOTEMOVÉ ZVIERA
Posledné zviera z ktorého Živa prešla do ľudskej ríše. Preto každý človek má svoje zviera – ochrancu.

TRANSFORMÁCIA
Premenenie všetkých tiel a obálok Živy, vrátane Divieho tela na Svetie telo, t.j. telo svetla, ktoré umožňuje Žive nadobudnúť kvalitu Osoby a dosiahnuť realizáciu všetkých duchovných kvalít – Večnosti, Poznania a Blaženosti.

TVARI
Pozri tu.

ULICA
Priestranstvo tvorené dvomi radmi domov s cestou medzi nimi. V deň svadby mladomanželov, aby si mohli začať viesť svoje vlastné hospodárstvo, postavili naproti otcovského dvora nové príbytky s hospodárskymi priestormi tak, aby brány stáli oproti sebe (tvárou v tvár – starosloviensky «лицо в лицо»). Preto sa takéto usporiadanie začalo nazývať ulica («у лица»).

VALKIRIA
Bohyňa, ktorá vynáša Duše Víťazov, ktorí hrdinsky zomreli v boji do Irija, t.j. Nebeskej Ríše Rasy («val» – zdvih, vynesenie, «k» – kam, «irija» – Irij, Nebeský Svet; t.j. tá, ktorá sa stretáva s padlými hrdinami a sprevádza ich do Irija).

Valkiria je Bohyňa-Ochrankyňa vojakov, Rodov-Ochrancov (národa Bielovodia), t.j. ochrancov Prastarej Múdrosti a Čistoty Rasy. Je tiež Bohyňou-Utešiteľkou vojakov, ktorých sprevádza do Val haly, t.j. do vyvýšenej haly, kde ich čakajú: správca – Boh Volch a jeho druhovia: Perún, Odin, Indra, Veles, Ladaal, Tor a Semargl.

Symbol Valkirie. Je to prastarý ochranný symbol ochraňujúci múdrosť, spravodlivosť, blahorodstvo a česť. Tento znak sa zvlášť ctí u vojakov, ktorí ochraňujú Zem RODnú, svoj ROD a NÁROD, ako aj prastarú slovanskú Vieru. Používajú ho aj volchvovia na uchovávanie prastarých Véd.

Symbol sa používa vo forme ochranných príveskov, zdobenia kapišťa, na odeve volchvov.

VEDUN
Vediaci, poznajúci muž. Ten, kto vládne múdrosťou, t.j. je schopný držať pod kontrolou um a zmysly, vládne zhovievavosťou a prostotou, čistotou, poznaním, vierou vo védickú múdrosť, odovzdanosťou Prarodičovi a pod. Veduni vyučujú Védické poznanie, sú svätoslúžiteľmi. Vykonávajú obrady a rituály.

VARIAG
В-АР-Я-Га. Veslár na plavidle, moreplavec. Je to profesia, nie názov národa – podobne ako napr. «pltník». Vojak moreplavec, ochraňujúci koráb.

VEČE
Zhromaždenie všetkých osadníkov s cieľom kolektívne riešiť spoločné problémy, t.j. všetky otázky vnútornej aj zahraničnej činnosti. Je to aj názov takejto udalosti.

VOLCHV
Svätoslúžiteľ, mudrc, čítač z hviezd, čarodejník. Podľa védických obyčajov musí vyrastať ako pastier kráv. Názov je preto tvorený slovami «vol», t.j. krava a «chovať» – ochraňovať; znamená ochranca kráv. Mládencov hľadali starí volchvovia po celej krajine, a keď našli vhodného, tento podstúpil učenie v dĺžke 40 rokov.

ZÁPOVEĎ
Odkaz potomkom aby žili podľa Véd. Dve základné zápovede (prikázania) slovanského národa sú tieto: „Sväto ctiť Bohov a Predkov svojich a žiť podľa Svedomia“.

ZDRAVIE
Slovo je vytvorené z dvoch koreňových základov: zdravia a viu (od slovesa viť, navíjať).
Z – zem, (po)znanie
D – dom, dobro
RA – Slnko, Svetlo
VA – варганить, vytvoriť
Všeobecný význam slova „Zdrava“: „Poznanie toho, ako na Zemi prebývať v dobre, slnko tvoriť (byť samému sebe slnečným, svetlonosným)“.

ZDRAVOMYSLIE
Používanie troch kritérií Pravdy v súlade so Svedomím: názoru rozumného človeka, názoru Védických spisov (skúseností Predkov) a osobnej skúsenosti. Ak by sa konalo iba na základe ľubovoľných dvoch kritérií, alebo dokonca iba na základe ľubovoľne vybraného jedného z nich, tak pravdepodobnosť omylu je veľmi veľká. Preto je pravidlom používať tri kritériá pravdy, čím sa prejavuje zdravý zmysel. Je to odporúčaný spôsob ako predchádzať omylom.

ŽIVATMA, ŽIVA
Pozri tu.

ŽREC
Vysluhovateľ Starej Viery, názov pochádza zo staroslovienskeho «Žizň rece», t.j. poznajúci a hovoriaci o pravdivej podstate života.

NAŠI PARTNERI: