ČÍSLOVO A ČÍSLOGRAM

1. novembra 2023 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Naša tradičná Kultúra nikdy neobsahovala „módnu vlnu“. Móda sama osebe je síce akoby „neškodná“, ale v skutočnosti pohlcuje človeka v tom zmysle, že napĺňa jeho myseľ tým, ako módnu požiadavku naplniť, čím – samozrejme – neostáva v mysli voľná „výpočtová kapacita“ na to, aby sme ostávali v stave predsavzatí, t.j. v móde Tu A Teraz (TAT). Je to jedna z Hrán Matrixu – samozrejme, nie jediná. Vo všetkom však vždy možno nájsť informačný obsah, lebo všetko v JAVI je iba viac alebo menej skreslenou či upravenou Reálnosťou. Preto vždy je vhodné reagovať adekvátne.

Jednou z takýchto módnych záležitostí dnes je Koľadov Dar. Podobne ako film ZÁMYSEL sa stal pre niektorých akýmsi ikonickým idolom, ale za peknú, farebnú fasádu akosi nezachádzajú. Ale my už vieme, že všetko v JAVI – a nielen v nej – má štruktúrovanú podstatu, čo naši Prѣdkovia pomenovali OBRAZMI.

Teda čo je Obraz a Hrany v našej Tradícii, to je Symbol a Štruktúra v Štrukturalizme. Priblížme si to skrz jednoduchý príklad. Človek si kupuje auto, pretože mu to umožňuje sa nezávisle dopravovať tam, kde to potrebuje. Je to neraz viazané aj na uľahčenie dopravy rodín s deťmi, nákupy, kontakt s odľahlými miestami a podobne. Skrátka kúpou auta spravidla riešime otázku dopravnej nezávislosti. U normálnych rodín…

Ale po kúpe auta zistíme, že hoci sme problém nezávislosti dopravy vyriešili, neodvratne sme „pritiahli“ celú štruktúru ďalších súvislostí. Treba kupovať pohonné hmoty, meniť olej, umývať ho, vysávať, platiť poistku, kúpiť lekárničku a ďalšie povinné vybavenie a ešte mnoho ďalších a ďalších vecí vrátane všakovakých opráv. Kúpou auta sme síce dosiahli dopravnú nezávislosť, ale neodvratne sme „prevzali“ aj celú štruktúru súvisiacich potrieb. Hoci auto sme nekupovali kvôli tomu, lebo sme chceli míňať peniaze na pohonné hmoty, opravy či olej, ale tieto súvislosti sú nevyhnutné.

Obraz NEVYHNUTNE pozostáva z množstva Hrán, Symbol NEVYHNUTNE prináša aj naň napojenú Štruktúru. Takto to proste reálne funguje.

S Hranami či Štruktúrou prichádzame do interakcie vždy a všade. Veď aj keď sa mladý pár dá dokopy tak nie kvôli tomu, aby platil dane, upratoval domácnosť, nakupoval a robil všetko ostatné, ale „všetko ostatné“ v živote proste neodvratne príde, lebo INAK TO NEJDE.

Pochopiť a osvojiť si Štruktúru Symbolov v živote je zásadnou otázkou. Veď preto aj v Štrukturalizme nazývame Štruktúru INFORMAČNÝM OBSAHOM LÁTKY. Pripomenúť príklad? Tuha aj diamant je ten istý prvok. Rozdiel je iba… v ŠTRUKTÚRE.

Číslovo je zobrazenie Energetického zásobovacieho systému objektu v JAVI. Vo Vesmíre existuje iba to, čo má Energiu. Keď táto prestane prichádzať, existencia objektu končí.

Paraziti našli spôsob ako prekryť prvobytné zásobovacie energetické kanály človeka svojimi filtrami, teda Matricou Parazita.

Na úvodnom obrázku vidíme kompletné Číslovo človeka a aj jeho známu realizáciu dnes. Známu preto, lebo temné operácie parazitov urobili všetko preto, aby sme stratili informáciu o našej plnej mohutnosti v Našom Svete.

Koľadov Dar tradične zobrazujeme Kruholetom Číslova:

Náš deň pozostáva zo 16 hodín, kresťanský z 24. Každá naša hodina má svoje meno symbolicky (obrazovo) vyjadrené Runami, a to Písomnými aj Slnečnými. Okrem toho osemgram každej hodiny podáva informáciu o prechode energetických tokov cez Matricu Bukvice.

Slnečnými Runami označené hodiny zodpovedajú Lúčom Číslova, ktoré dodávajú Ingliu (Životnú Energiu) v každej sekunde dňa. Zásadných zmien v charaktere Energií je 16, teda úplné Číslovo má 16 Lúčov. V ohraničenom móde nášho jestvovania (v 12 Rozmernej Hre) nám museli nevyhnutne zachovať 9 energetických tokov, pričom desiaty je príjemca, t.j. v danom prípade objektom je človek.

V Číslove teda vieme identifikovať 10 Lúčov, ale zároveň vieme, že „kompletná sada“ človeka má 16 Lúčov. Našou úlohou je osvojiť si kompletný systém, lebo ten je očividne potrebný na vstup do Zlatého Vѣku. Úvodný obrázok zobrazuje 10 známych (pomenovaných) Lúčov červenou farbou, 6 zatiaľ runovo zatiaľ neidentifikovaných je označených belasou farbou.

Teda ide o prácu s vlastným kanálom výstupu do J/H Sveta, čistky a meditácie. Čo je práca na úrovni Torzných Polí kontaktovaním Tmavej Hmoty, nie iba elektromagnetických polí hrubomateriálneho Sveta JAVI.

Nevyhnutná sústava Lúčov a teda Energií (9+1) je tradične zobrazovaná deviatkovým systémom v grafe nazývanom aj Číslogram. Nachádza sa uprostred Kruholetu Číslova (úvodný obrázok).

Pripomíname, že práca so Symbolmi a Štruktúrami – teda s Obrazmi a Hranami – je „cestnou mapou“ človeka v danej Reálnosti, t.j. v našej časti Všehomíru. Ale štúdium zemepisnej mapy NIKDY nenahradzuje skúsenosť poznávania zeme samotnej!

Objavovanie pravidiel v konaní človeka má význam jedine vtedy, ak sa súčasne s týmto objavovaním otvárajú možnosti zmien a oslobodenie sa od tlaku predurčenosti, ktoré človek aj aktívne využije. Prenesenie 9 základných lúčov do kruhového Číslogramu poukazuje na vnútornú dynamiku smerujúcu k zmene. Výstup nahor je možný jedine v stave bez negatívu, ale čistota je stav dynamický. Veď ani zuby si neumývame raz v živote, nekúpeme sa raz v živote, neperieme a podobne. Teda návštevou jedného semináru sa nikto nestáva dlhodobo „čistým“ pokiaľ nebude so sebou adekvátne pracovať.

Toto snaženie nás trvalo konfrontuje s návykovými spôsobmi a normami, podľa ktorých väčšinou nevedome žijeme. Cesta nahor je cestou oslobodenia sa od kotiev Matrixu a vystúpením do dimenzie Slobody a Vôle.

V pohraničnej zóne – 1. až 9. dimenzia – sme neustále vystavení deštruktívnym Silám. Deštruktívne programy nám vkladajú už do genómu (genetického materiálu) z ktorého sa skladáme od narodenia.

Pochopiť a osvojiť si dôležitosť Čísla a rozdielu medzi našim a biblickým číslovaním patrí medzi dôležité veci. Desiatková sústava bola zavedená preto, lebo potrebovali nahradiť 10 Lúčov Číslova desiatimi Sefirotmi (Cífermi), t.j. základnými bohmi Izraela. Takto premietli do číselnej sústavy svoje filtre a v neposlednej rade takto dostali pod kontrolu peniaze. Ich nástrojom – t.j. len peniazmi – sa naša sloboda dosiahnuť nedá. Teda nie bez Znania.

Číslogram pozostáva z kruhu, ktorého obvod je pravidelne rozdelený na deväť bodov, očíslovaných v smere Posoloň, t.j. v smere hodinových ručičiek. Teda pracuje s Energiou Involúcie, t.j. „Slnečnou“, zostupujúcou zhora. Spojenie bodov 3, 6 a 9 je spojením Svaroga (zastúpeného Zlatou Priadkou Makošou, ktorá tká/materializuje Všehomír), Lady a Mary. Ostatné body sú pospájané do „hexagonu“.

Čo sa týka čísel (cifier) len podotknime, že dôraz na matematické kombinácie v židovskej Kabbale a ich učenie o Strome života nie sú náhodné, ale ani prvotné.

Keď myseľ človeka obsadí Matrica Parazita a zamení ho svojim vedomím, tak človek začne považovať „vnútorný hlas“ patriaci vedomiu Matrixu za svoj (čo ho nezbavuje zodpovednosti za to, že to dopustil). A tak si každý myslí, že robí „to správne“, ale z lživých pohnútok. Ak nedôsledne vyhodnotíme nám už známy proces Ѩ↔Ѭ (dnes najčastejší problém), tak sa príliš začneme stotožňovať s tým, čo „vieme“. Takto dopadneme vždy, keď si neudržiavame dynamickú čistotu. A tak hráme dvojitú hru, kultivujeme vlastné predsudky a vôbec nesnažíme sa udržiavať náš Obraz Sveta v súlade s vesmírnym Obrazom Sveta. Ale väčšina volí to, čo dobre vypadá. Nikto nečiní zlo úmyselne. Každý si upravil svoj systém, pomocou ktorého si odôvodňuje, že to, čo robí je správne a dobré. Je to následok prekrytia Lúča JEDINÝ ROD, ktorý predstavuje aj schopnosť rozpoznávania naše/cudzie.

V podstate najťažšie je pracovať s náboženskými fanatikmi a ezoterickými („slovanskými“) všadebolmi (minimálne na pyramídach v Bosne). Majú taký silný sklon k moralizovaniu, že nie sú schopní prijať skutočnosť a adekvátne jej čeliť. Kráčajú životom so svojimi prefabrikovanými uzávermi, biblickými či védickými citátmi a dogmatikou, takže realitu a prítomnosť Tu A Teraz už vôbec nepotrebujú vnímať.

Jedným z mnohých príkladov „opracovania“ Číslogramu sú filtre, ktoré označujeme ako KORENE ZLA. NEZABÚDAJME, Že z ničoho sa niečo urobiť nedá, preto oni vždy používajú PRVOBYTNÉ ENERGIE, ale filtrami úplne blokujú určité frekvencie a prikladajú svoje programy. My sme na tieto energie životne odkázaní, ale málokto triedi zrno od pliev, hoci je to vo viacerých národných rozprávkach zdôrazňované.

Slobodu Vedomia nedosahuje každý. Treba Znanie, Rozhodnutie a Konanie. A to – opakujeme a zdôrazňujeme – je vždy stav DYNAMICKÝ. Často stretávame ideológov: pravicových, ľavicových, liberálnych, konzervatívnych. Títo všetci a im podobní ďalší sloveni kontrolujú život z akejsi imaginárnej kontrolnej veže umiestnenej v ich vedomí. Lipnú na vlastných predsudkoch a „zdrojoch“ a stotožňujú sa s vlastnými zaujatými názormi a citmi, na ktoré majú – čo nahlas zdôrazňujú – absolútne právo. Neriadený proces (bez spätnej väzby).

Kým nenadobudneme a hlavne neosvojíme si Znanie Prѣdkov až kým proces myslenia patrične nezavŕšime (Ѩ↔Ѭ) nie sme slobodní, neriadime sa vlastnou Vôľou. Neznalosťou fungovania Mysle spravidla dovoľujeme vonkajším udalostiam a iným humanoidom, aby formátovali a používali Našu Energiu. Oni tak aj určujú, či nás odmenia alebo potrestajú. Taký človek nežije z vlastnej podstaty a nevyvíja sa smerom nahor.

Čistota – stav bez NEGATÍVU – je nutnou, ale nepostačujúcou podmienkou výstupu nahor. Vlastný Jemnohmotný Kanál potrebujeme udržiavať v ČISTOTE, čo je stav DYNAMICKÝ.

01.11.2023

NAŠI PARTNERI: