NOVÉ SLNKO VYCHÁDZA 3

25. januára 2024 | ENERGIE ŽIVOTA, METAFYZIKA

Završujeme našu malú „trilógiu“ vychádzajúceho Slnka. Ako zvyčajne nehovoríme o žiadnych tajných, ani nových veciach, keďže sa odvolávame na citát pátra Dija v zmysle „všetko nové je iba dobre zabudnuté staré“.

Zdôrazňujeme, že rozdelením jedného spoločného jazyka v minulosti vznikli „jazyky rôznych slovanských národov“, t.j. išlo hlavne o rozdelenie jediného, celostného Národa Slovѣnov. V súvislosti s tým, že nemôžu niečo zničiť tak, že zmažú absolútne všetky stopy (Kony Všehomíru), tak nám ponechali nápovedy, pomocou ktorých sa môžeme dopracovať k pôvodnej informácii. Ide o plnú aktivizáciu (otvorenie kanálu) bukvy „П“ (PAMÄŤ), teda obnovenie „vymazanej“ cesty k pôvodnej informácii. Kto si chce ponechať na mieste PAMÄTE radšej mŕtvolu (POKOJ), je to jeho vec.

Slovanské jazyky (a nielen tie) patria do tzv. indoeurópskej jazykovej skupiny. Ako sme už neraz spomínali, ide o bezprecedentný unikát v jazykovede. Totiž ku každému národu historici a lingvisti priraďujú konkrétny jazyk – čo je v podstate normálne. Akurát že k „indoeurópskemu“ jazyku nedodali „indoeurópsky“ národ. Ruská Akadémia Vied (РАН) vydáva časopis venovaný tématike slovanských jazykov s očividnou snahou nachádzať spoločné črty – čo by mohlo koniec-koncov viesť k zjednoteniu jazykov do jedného, pôvodného. Dôležité je ale to, že tento časopis sa nazýva SLOVĚNE, čo v prepise do staroslovienčiny uvádzajú ako СЛОВѢΝЄ (s prihliadnutím na štandardnú znakovú sadu používanú Windowsom sme sa snažili nájsť najvhodnejšie grafémy). Ruská Akadémia Vied použila prepis názvu jazyka aj národa Slovienov tak, ako je uvedený v PROGLASe. Tam je (ide už o prvú zásadnú kresťanskú úpravu) „uzavreté“ O a na mieste dvojhlásky je JAŤ. Absolventi kurzov Bukvice však vedia, že v Bukvici jazyka SLOVIENE je viacero možností, ako zapísať „IE“, pričom „Ѣ“ je iba jednou z nich. V našom pôvodnom samonázve je bukva JESM, t.j. „hranaté“ „E“. Bukvica, práve tak ako Karuna a Samskrit nepoužívajú malé písmená – to je iba úmyselné „vylepšenie“, ktoré zaviedli kodifikátori-lingvisti (zo systémovo známych počínajúc Hattalom). Napríklad „hranaté“ „E“ je JESM, (meno), ale v malom to je už „oblé“ JESŤ – e (ϵ). Teda z pohľadu sakrálnej grafiky je JESM v JAVI aj NAVI, ale JESŤ je už iba v JAVI(!). Rozdiel je jasný.

Tak či onak, Ruská Akadémia Vied vlastne implicitne prezradila, že pôvodný, všeslovanský jazyk sa nazýva SLOVIENE, ktorý – podľa všeobecnej logiky – patrí národu SLOVIENOV.

Vari to nie je jasná stopa?

Rozdiel medzi dnešným jazykom a jazykom Našich Prѣdkov – SLOVIENE – je dnes veľký, ale bol vytvorený úmyselne.

Ak ste mali možnosť nazrieť do kníh písaných už kodifikovanou slovenčinou a vydávaných po r. 1850, ale najmä 1864, tak zistíte, že kodifikovaný jazyk sa minimálne odlišuje od dnešnej slovenčiny. Znamená to, že rozdelenie jazykov (opísané v Biblii) nie je veľmi starého dáta. Teda hovoríme o polovici 19. storočia. Hneď nato založené jazykovedné ústavy dodnes riadené jezuitami preto systematicky začali oddeľovať už kodifikovanú slovenčinu napríklad od kodifikovanej češtiny, ale aby nebolo nič ponechané na náhodu, tak aj v Čechách začali jezuiti horúčkovitú kodifikačnú aktivitu s tým istým cieľom. Jazykovedné ústavy však vznikli všade.

Dnešné podoby slovanských jazykov nie sú vývojom, ale degradáciou. Všetky – síce v rozličnej miere – bez výnimky.

Môžeme spomenúť niekoľko momentov toho procesu: Zámena Bukvice za latinku (ešte v r. 1786 Jozef II. používal Bukvicu!); zrušenie a odstránenie počtu Obrazov, čím sa znižuje hĺbka Obrazového vnímania; odstraňovanie starých slov z bežného používania a ich nahradzovanie cudzími analógiami (ale iné a cudzie slovo už nesie v sebe principiálne iný Obrazový základ). Týmito a ďalšími metodikami jezuitského sociálneho inžinierstva sa vytvárala jazyková bariéra medzi súčasnosťou a minulosťou.

Náš dnešný jazyk obsahuje niečo okolo 40% Obrazového základu, čo však neznamená, že obsahuje 40% jazyka SLOVIENE! Viac-menej podobný pomer bude aj v ostatných slovanských jazykoch.

Našou úlohou – úlohou SLOVIENOV-SLOVANOV – je návrat k 100% Obrazovému obsahu. Toto sa však dá dosiahnuť JEDINE zjednotením všetkých do toho bodu, v ktorom nás rozdelili a poštvali proti sebe navzájom.

Obrazový základ pomáha rozvíjať aktívne čítanie starých textov – hoci aj krátko po pokresťančení (jednu takúto unikátnu knihu už pripravujeme do tlače). Od r. 1864 začali systémovo vychádzať knihy v kodifikovaných jazykoch, ale rozdiel bol ešte značne menší ako je dnes.

Čítanie starých textov si vyžaduje nevyhnutnú koncentráciu pozornosti a vnímania, ale je potrebná aj znalosť Obrazového základu. Pri pochopení Obrazového obsahu (podstaty), sa niektoré veci stanú pochopiteľnejšie ako „odborný“ preklad.

Obraznosť nášho písomného systému pochádza z Karuny, z runového Obrazu slova, kt. nemá ani koreň, ani predponu či príponu. Zobrazenie je iba Obrazom Runy, ktoré je spojené v jeden celok s ďalšími Runami.

Našou dlhodobou snahou je sprístupňovať našincom prastarú Kultúru našich Prѣdkov. Naša pôvodná tradícia je založená na práci s Energiami a volala sa INGLIIZM(US). Prípona (v staroslovienčine) – IZM nie je „izmus“ zdevalvovaný akýmkoľvek ideologickým smerom, ale ide o skratku Istina-Zemnovo-Mira, t.j. Istina Pozemského Sveta. No a INGLIA je životodarná Energia zostupujúca na nás ZHORA. Ak sa na to pozrieme cez tématiku ČíSLOva, tak hovoríme o tvorivej, budovateľskej, zostupujúcej Energii Involúcie. Človek – znalo využívajúc Ingliu – má za úlohu pomocou nej plniť svoju Misiu (Inkarnáciu) a vykonávať Evolúciu (návrat Domov, k Makoši).

Hoci Inglingovia sa spomínajú nielen v Povesti Vremennych Liet, ale aj v Zlatých Bulách byzantských cisárov (obdoba ediktov západorímskych cisárov), dnes je tento pojem v podstate neznámy. Prax práce s Energiami a Silami Všehomíru však dnes nazývame – čo je prístupnejšie modernému človeku – Metafyzika pre Život.

Je to jediný nám známy ucelený systém Znania aj praktickej práce s Energiami a Silami Všehomíru v ich prvobytnej, pôvodnej forme. Čím netvrdíme, že neexistujú aj iné metodiky.

Sami mágovia hovoria, že ak chcú programovať Jemnohmotný Svet (a tým ho aj meniť vo svoj prospech), tak musia zotrvávať v meditáciách minimálne 7 (sedem) hodím denne. Kabbalistické štruktúry (vrátane Vatikánom riadených jezuitov) pracujú – a často už nie iba s červenou či čiernou mágiou, ale až kabbalistickou, t.j. sefirotickou mágiou – 24 hodín denne.

Prečo to treba vedieť?

Lebo sme zistili – a to je pre nás prekvapenie – že u nás máme množstvo tiežmetafyzikov, ktorí žijú v naivnej predstave, že po jednom úvodnom a jednom veľkom seminári sú už trvalo v 16. dimenzii..!? Veľké semináre Metafyziky pre Život sú unikátnou možnosťou zotrvať 2 dni po 7 hodín v meditáciách, ktorými meníme náš svet tak, aby bol takým, akým chceme my.

Nič iné nedokáže zmeniť Svet v náš prospech.

Väčšinu času počas dňa venujeme materiálnym požiadavkám Bytia, t.j. jedlu, bývaniu, zdravej výžive, práci, cvičeniam, prechádzkam, vitamínom, stretnutiam, deťom, nákupom, internetu a pod. Na tom síce nie je nič zlého, ale treba vedieť, že na realizáciu všetkých takýchto činností máme Vedomie umiestnené v +3. (plus tretej) dimenzii. A táto má hodne ďaleko do 16.!

V niektorých prípadoch je táto dimenzia kombinovaná s +6. dimenziou (vizuálne, resp. virtuálne slovanstvo – vrátane slovenov). Oblasť superzdravého a správneho života (+3) je plne pod kontrolou 6. dimenzie (tam sú šamani, biskupi, mágovia, veštci a im podobní). Teda títo úplne bez problémov zostavujú pôsobiace programy pre naivných tiežmetafyzikov, ktorí si myslia, že sú trvalo v 16. dimenzii…

Vari neustále neopakujeme, že čistota je stav dynamický? Nestačí sa raz za život umyť, ísť na záchod, očistiť si zuby atď., ale na oveľa väčší problém – energetickú čistotu – by mala stačiť jedna účasť na seminári Metafyziky? Nečudo, že mágovia priamo riadia nejednu „metafyzickú“ skupinu priamo až na „metafyzických“ stretnutiach.

Slovania/sloveni +6. dimenzie sú v oblasti plného pôsobenia Matrixu – teda satanistov z ±9. dimenzie. Nič nového pod slnkom.

Zdôrazňujeme, že hovoríme o umiestnení VEDOMIA človeka.

Osobná účasť na Veľkých seminároch je úplne ideálna možnosť aktívne popracovať 2x po 7 hodín priamo v meditáciách. Kto sa zúčastnil seminára osobne, pre toho je každé následné pustenie si záznamu zase plné, 100% obnovenie si prítomnosti.

Sledovanie priameho prenosu je síce náhradné riešenie, ale to už ani zďaleka nie je 100% prítomnosť. V prvom rade pri prenose dochádza k rušeniam, ktoré počas prenosu sťahujú časť Energií. Navyše – a toto bolo teraz najviac citeľné v Banskej Bystrici – neraz priamo pôsobia mágovia, čo síce nijako nedokáže obmedziť či zastaviť prácu tých, ktorí sú osobne prítomní, ale zato neraz vedie k narušeniu technických zariadení používaných na priamy prenos.

Robia proti nám nielen rozliční mágovia, ale systémovo aj slobodomurári…

Nuž, ale ak by to, čo konáme nemalo žiaden reálny význam, tak by si nás ani nevšimli.

Celkovo vzaté, žiadne technické prostriedky – vrátane YouTube – neboli zavedené preto, aby nás podporovali.

A tu si niekto žije v naivnej ilúzii, že ak sa kedysi „dostal/a“ do 16. dimenzie, tak je v nej nepretržite. Z takýchto majú mágovia najväčšiu radosť – zobkajú im priamo z ruky. A neraz svojou naivitou blokujú celé skupiny. Okrem iného ich spoznáte aj podľa toho, že všetko umiestňujú do mantinelov podmienok… toto platí vtedy ak je splnené toto, hento je tak ako povedal tento… a podobne.

Ale naša Kultúra je Kultúrou Obrazov!

A to už ani nehovoríme o tých, ktorí síce raz za čas prídu na Veľký seminár, ale potom idú všade, kde sa čosi mihne… v družstvách štýlu Rod, všakovakých Archách či rozličných kváziobčinách (pojem zaviedol Nikolaj Rerich), Čikungoch, Jogách a pod. Energetické cvičenia samé osebe nie sú zlé, ale dnes ich učia tí, ktorých vedomie dochádza maximálne do 5. (muži), či 6. (ženy) dimenzie. Ako môže Tvar naučiť čosi vysokorozmerného Asa? A tak sa motajú po +3. dimenzii v naivnej ilúzii.

Zo smeru indických umení sú u nás najaktívnejší Krišnaiti, ktorých založil v r. 1964 indický Cigán… Z Indie ho vyhnali, lebo to, čo začal učiť (vyštudoval na slobodomurárskej škole škótskeho Rítu) sa nezhoduje s tradičným Hinduizmom. Medzi iným práve on posunul trvanie Júg na milióny rokov. Okrem iného tiež zaviedol, že „človek“ sa najskôr narodí ako neger, v ďalšej reinkarnácii je Cigán, a až v poslednej je beloch. Len prečo sa u nás zvyšuje počet Cigánov a znižuje počet Slovanov nikto nerozmýšľa. A keď ich (podľa ich plánov) bude väčšina, tak už bude veľmi neskoro.

Keďže svet má štrukturálnu podstatu, tak ak naivný Slovan prevezme či osvojí si cudzí symbol, tak ten symbol sám osebe a nevyhnutne ťahá so sebou celú svoju štruktúru. A to nikdy nie je to, čo si naivka myslel… a potom prichádza ono notoricky známe „myslel/a som si že…“.

Keď už sme sa dotkli záznamov, musíme povedať, že YouTube nám systematicky maže záznamy základných seminárov. Majú to tak nastavené, že stačí, aby niekoľko „tolerantných aktivistov“ oznámilo, že sa im to nepáči a YouTube hneď reaguje. Preto zvažujeme spustenie vlastného servera, na ktorom by boli iba naše záznamy seminárov.

Osobná prítomnosť na Veľkých seminároch je úplne výnimočná možnosť priamo pracovať pre vlastný Národ. Samozrejme, že neraz môžu nastať všakovaké prekážky a človek sa nemôže zúčastniť – to sa dá pochopiť. Ale ak nám niektorí píšu ako dôvod, že „je to ďaleko“ – to sa už ťažko dá pochopiť. Napríklad vzdialenosť Novosibirsk-Banská Bystrica je asi takáto:

Dnes treba na prekovanie tejto cesty (vzhľadom na letecké spojenia) plné 2 dni.

Ale vzdialenosť (ako príklad) Bratislava-Košice (v oboch smeroch) je neporovnateľne väčšia a ťažšie prekonateľná..!? Ako možno brať vážne takýchto tiežmetafyzikov?

Vari „najlepšie“ by bolo prísť k ním rovno do obývačky…

Z pohľadu našej Kultúry sa môžeme pozrieť aj na jeden aktuálny detail. V Bukvici platí, že všetky čísla zostavujme bukvami. Aktuálne Leto v našom letopočte je 7532. Od Novoletia po Novoletie numerický súčet rokov v porovnaní s kresťanským letopočtom je zhodný, v období medzi Novoletím a kresťanským Novým rokom je rok rozdiel. Teda 7532 môžeme bukvami zapísať ·҂ZФЛВ·. Jednotky predstavujú Človeka, desiatky Kosmos (Mikro alebo Makro) a stovky Čas. Keďže každý symbol je rezonátorom torzných polí, tak pri práci s tromi úrovňami čísel ich zrátame do údelnej váhy v zmysle symbolov/grafém, nie cifrového (sefirotového) prepisu. Takže prvá úroveň – úroveň Času – aktuálneho Leta je ·ӨЛФ·. Teda Leto 7532 na úrovni Času vykladáme (obojsmerovkou) ako FITA-ĽÚBOSŤ-FIERT; teda Ľúbosť (Láska) vtedy podporuje rozvoj Duchovného Vývoja skrz jednotu s Prírodou, ak žijeme cnostne a chováme sa sľachetne (platí pre tento rok). Na energetickej úrovni (Mikrokosmos) je to ·IZ·, t.j. Zem sa vyvíja v súlade so zostupujúcou Ingliou. Úroveň Človeka je ·И·. Keďže Obraz „И“ predstavuje rovnováhu vo Svete JAVI, tak v tomto roku dochádza k nastoľovaniu práve takejto rovnováhy. Toto aj platí, lebo víťazstvo Pohraničnѣka – v zmysle starého indického proroctva – práve takýto stav umožňuje nastaviť. V tomto roku už dôjde k veľkým zmenám v rozsahu, ktorý si málokto dokáže predstaviť. Podľa našich informácii už naozaj dochádza k veľkým a rozhodným krokom v správnom smere. Okrem iného príchod veľkých zmien v Javi už otvorene predpovedala na seminároch u nás aj Vedma Nadežda. Horizont ich nástupu už možno rátať maximálne na mesiace.

Kresťanský rok má aktuálne presne taký istý numerický súčet ako náš (8).

Na prvý jesenný deň nastúpi Novoletie a rok 7533; t.j. ·҂ZФЛГ·. Na úrovni Času nepôsobí žiaden vplyv, na úrovni Kosmosu (Energií) príde ·ФM·. Rozvoj Šľachetnosti (Cti) bude prebiehať na úrovni Mysle a úroveň Človeka je ·Ө·, t.j. Duchovný vývoj skrz zjednotenie sa s Prírodou, či prirodzenou podstatou Svetlého Sveta. A kresťanský 2025 je rovnako 9.

Ďalšie Novoletie prinesie 7534/2026; ·҂ZФЛД·. Na úrovni Času je pôsobenie opísateľné ako ·ФMA·, t.j. Myseľ (Myslenie) podporuje Šľachetnosť vtedy, ak človek dosahuje úroveň Asa. Na úrovni Kosmosu (Energií) je ·I·, t.j. číra, zostupujúca Životná Energia – INGLIA. Nuž a pre úroveň Človeka platí ·A·, t.j. stáva sa plnohodnotným Asom. Alebo aj inak – žiť tu bude môcť JEDINE skutočný AS.

Tieto predpovede – ako všetky naše – neplatia čiernobielo na každého, ale iba pre toho, kto na sebe aktívne pracuje. Ale toto sú už našim čitateľom známe veci.

Vo všeobecnosti platí, že na dosiahnutie čohokoľvek vždy treba splniť dve úrovne podmienok. Teda musíme byť na zmenu vnútorne pripravení a musí nastať situácia, že zmena je priechodná. Ak sme iba pripravení (subjektívna podmienka) a vonkajšia situácia zmenu neumožňuje (objektívna podmienka) – narážame hlavou na múr. Ak vonkajšia situácia zmenu umožňuje, ale človek nie je na zmenu subjektívne pripravený (nemá potrebné Znanie či skúsenosti), tak zo zmeny taktiež nič. Ale ak sa splnia objektívne aj subjektívne podmienky, tak zmena nastane rýchlo a prebehne hladko.

Preto jedna z najčastejšie používaných praktík PRIVILEGOVANÝCH je vsádzať do naivných a nevedomých myslí človekov slogan „ROBME ASPOŇ NIEČO“, podľa ktorého sa mnohí aj chovajú. Takto huckali naivných a neznalých do aktivít, ktoré – keďže neboli naplnené vonkajšie, objektívne podmienky – nemohli byť úspešne uskutočnené, ale zato sa dá z naivkov odčerpať ich životná Energia. Veď „robme aspoň niečo“ znie až nákazlivo lákavo…

Takže „makajúci“ Achilles so stojacou korytnačkou je pre mnohých náramne príťažlivý.

Kto koná na základe Znania Prѣdkov, ten sa nikdy nebude naivne zaradzovať medzi ovečky s transparentom „robme aspoň niečo“. SLOVIEN nie je naivný.

Záverom ešte jednu poznámku. Na Veľký seminár zásadne NEMÁ chodiť nikto, kto neabsolvoval základný seminár. Stále sa však nájdu takí, ktorí „využívajú príležitosť“ (ako si myslia). Veľké semináre sú pracovným nástrojom najmä Rodov a Národa, preto by Energia zostupujúca na takéto ciele mala byť aj plne takto využitá. Kto predtým neabsolvoval základný seminár, ten nemal nikdy predtým úplne vyčistené čakrálne a dimenzionálne štruktúry. Znamená to, že časť Energie Veľkého seminára ide na očistu takýchto „šetričov“, teda namiesto spoločného využitia je mrhaná na ich čistenie. Asi najslušnejšia charakteristika by mohla byť „sebectvo najvyššieho stupňa“.

Teda časť z Energií spustených pre Rody a Národ bola sebecky použitá pre kohosi osobný prospech a Ego.

Pochopiť možno jedine tých, ktorí pricestovali zďaleka – aj mimo Slovenska – a jednoducho nedorazili načas.

A takýto postup by v žiadnom prípade nemal odporúčať niekto, kto v minulosti už absolvoval naše semináre. Znamená to, že ak tak urobil, tak ide o niekoho v štýle „kto je všade, nie je nikde“. Veľký záber, malá hĺbka (plytkosť Znania). Takýto sa starajú o svoj prospech a nie o budúcnosť Národa.

Ale dnes ide najmä o budúcnosť našich detí a vnúčat – o budúcnosť Národa!

25.01.2024

NAŠI PARTNERI: