GRAF ŽIVOTNEJ A ENERGETICKEJ AKTÍVNOSTI

22. septembra 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, UŽITOČNÉ VECI

Ak človek má poznatky o tom, ako sa v priebehu jeho života, alebo životnosti nejakej udalosti či spoločenského javu menia parametre životnej a energetickej aktívnosti možno povedať, že je ďaleko nad priemerom okolitých ľudí. Inými slovami, každý dej okolo nás sa riadi určitými pravidlami – vždy cyklickými, t.j. vlnovej podstaty – ktoré však spravidla nepoznáme. Presnejšie, nepoznajú ich členovia más, lebo tí, ktorí ich vytvorili tak urobili práve preto, aby plnili nejakú konkrétnu funkciu. Pretože dnes sa Svet značne zmenil, zmenili sa aj ľudia žijúci v ňom. Tajné poznatky umenia riadenia Sveta či ľudských životov sa postupne stávajú dostupné tým, ktorí hľadajú. Pretože medzi takých radíme aj čitateľov našej stránky, tak dnes nahliadneme za takýto tajný záves. Ako zvyčajne, princíp je veľmi prostý. Ale veď práve preto vytvorili Matrix, aby prosté veci nikto nehľadal. Toto poznanie patrí do „zásobárne“ žrecovských poznatkov.

Pozrieme na konkrétny príklad výpočtu takéhoto grafu. Jeho zostavenie je univerzálne, lebo princípy na pozadí – inak veľmi jednoduchého – výpočtu sa netýkajú iba ľudského života, ale aj prírodných javov, krajín, štátov či sociálnych systémov a podobne. Náš príklad je založený na báze malého systému – napríklad človeka – ale princíp je univerzálny, t.j. možno ho použiť aj na veľké systémy, napr. Vesmír či jeho komponenty. Človeka považujeme za mikrokozmos a Vesmír za makrokozmos. V každom systéme však prebiehajú špecifické udalosti.

Pri výpočte grafu energetickej a životnej aktivity používame tzv. Perúnov cyklus. Zem Perúna je dnešný Jupiter, a práve obeh Jupitera okolo Slnka trvá 11,86-11,88 pozemského roka. Stredná hodnota periodického obehu Jupitera okolo Slnka je teda – pre naše účely – 12 rokov. Pri konečnom výsledku pamätajme, že všetky udalosti nastávajú v určitom intervale, nie presne na minúty či sekundy…

Niektoré z výsledkov, ktoré poznaním súvislostí, aké vyplynú z nášho príkladu môžu zdanlivo spadať do kategórie „proroctiev“. Úvahy o opodstatnenosti či neopodstatnenosti proroctiev v tomto článku neposudzujeme, ale aby sme dobre pochopili súvislosti, použijeme životný cyklus sociálneho systému, u ktorého dnes už poznáme okamih jeho vzniku aj okamih jeho zániku. Ak chceme niečo spoľahlivo predpovedať, tak v prvom rade potrebujeme poznať skutočné dátumy či časy existencie toho, čo chceme predpovedať. Toto je v skutočnosti ten najväčší problém. Ale poďme ku konkrétnemu príkladu. Použijeme (dnes dobre známy) príklad boľševickej revolúcie v Rusku a životnosť z nej vyplývajúceho štátneho útvaru – Sovietskeho Zväzu.

V jednom zo starých filmov z čias socializmu o Leninovi je ukázaná scéna, v ktorej Lenin vysvetľuje svojim spoločníkom potrebu začať revolúciu v noci. Podľa jeho slov – vo filme–povedal: „Dnes je ešte skoro, zajtra už bude neskoro. Preto zaútočíme v noci!“ Pre neznalých banálna fráza, ale my začneme práve tu. Na tomto príklade môžeme pochopiť, aká dôležitá je periodicita a načasovanie udalostí. Najlepší spôsob, ako si každý sám môže overiť hodnovernosť udalostí je použiť takú udalosť, ktorá už nastala aj skončila. Zároveň pochopíme, ako si môžeme všetko vypočítať sami, treba mať len trochu skúseností . V prípade VOSR zároveň zistíme, že dátum jej realizácie nebol iba taký, náhodný, ale že ho vopred starostlivo vypočítali okultisti, t.j. ľudia poznajúci skryté súvislosti, o ktorých bežný človek ani netuší, že existujú.

Už Nostradamus predpovedal revolúciu vo veľkej, severnej krajine. Ale aby sa tak mohlo stať, musel byť vopred vykonaný detailný výpočet. Takže hľa, ideme na to:

Veľká októbrová socialistická revolúcia (VOSR) začala r. 1917, v 10. mesiaci, 26. dni o 2 hodine v noci. Pretože v Rusku vtedy používali starý kalendár, musíme ho použiť aj my. Toto je jeden z dôležitých bodov – používať zodpovedajúcu kalendár… a aký používame dnes my? Opakujeme, aby sme vedeli vypočítať akúkoľvek udalosť, tak musíme vedieť, aký bol princíp jej organizácie.

Našim cieľom je zostaviť graf Životnej a Energetickej aktívnosti. Hoci toto sú termíny skôr zaužívané pre ľudí, majú svoj ekvivalent aj pre udalosti spoločnosti. Životná aktívnosť pre krajinu je jej NÁROD, Energetická aktívnosť pre krajinu – t.j. jej informačná zložka – je jej POLITICKÝ SYSTÉM.

Životná aktívnosť (ŽA) sa počíta podľa vzorca:

ROK x (Mesiac + Deň) udalosti;

Energetickú aktívnosť (EA) vypočítame zo vzťahu:

ROK x (Mesiac x Deň) udalosti;

V našom prípade platí:

ŽA = 1917 x (10 + 26) = 69 012;

EA = 1917 x (10 x 26) = 498 420.

Môžeme zostaviť graf Energetickej aj Životnej aktívnosti Sovietskeho Zväzu. Zvislá čiara je úroveň aktívnosti, vodorovná čiara je os (vektor) času. Používame už zmienený Perúnov cyklus, t.j. vyznačujeme časové úseky s periodicitou 12 rokov:

Priebeh grafu Životnej aktívnosti – t.j. toho, aké boli podmienky pre život a vývoj národa, bežných ľudí – sme zostavili tak, že vypočítanú hodnotu 69 012 sme po jednotlivých čísliciach nanášali v perióde 12 rokov, t.j. v Perúnovom cykle.

Priebeh grafu Energetickej aktívnosti – etapy politického systému – sme zostavili analogicky. Na graf sme však umiestňovali číslice čísla 498 420.

Pri vyhodnocovaní platí niekoľko pravidiel. Priesečníky grafov medzi sebou a osou času vytvárajú kritické body:

  • V našom prípade je „0“ grafu rovná roku 1917 – začiatok životného cyklu ZSSR. Ak k roku 1917 pripočítame 12 rokov dostaneme rok 1929. Hoci sa dnes – vďaka tvrdej popokracii v Rusku – podáva celé obdobie vlády boľševikov ako negatívne, graf nám ukazuje ako to naozaj bolo. Po tvrdej popokracii nastalo pre národ veľké uvoľnenie a jeho možnosti  oproti iným politickým systémom začali rapídne narastať. Tento trend zachoval aj ďalší 12-ročný cyklus.
  • 1929 + 12 = 1941. Priesečník je naozaj kritický, v tomto roku hitlerovské Nemecko napadlo Sovietsky Zväz. Začala sa vojna.
  • 1941 + 12 = 1953. Rok Stalinovej smrti. Celkový priebeh života národa vo vojne a v povojnových rokoch bol veľmi ťažký. Krivka má padajúci priebeh. Po smrti Stalina došlo k boju o politickú moc. Táto situácia nastáva vždy, keď je národ na NULE („0“), čo využívajú politické špičky a derú sa k moci. Bolo to obdobie 113 dní vlády Beriu a ďalších v tomto prúde. Nakoniec ich odstránil a moci sa zmocnil trockista Chruščov.
  • Politický systém začal degradovať – Chruščov zaviedol „Kult osobnosti“ – na pokyn Západu systematicky „zhovadil“ pamiatku Stalina.
  • 1953 + 12 = 1965. V tomto roku nastala zmena, nastúpil Brežnev. Prijal aj novú ústavu.

Sčítaním číslic roku aj dňa s mesiacom a určením ich numerickej hodnoty dostaneme Osudové roky:

1917 → 9

26.10. → 9

Osudové roky sú také, keď vnútorné procesy privádzajú k zmene životnej cesty. V našom prípade budú osudové roky každých 9 rokov: 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989.

Rok 1935 je známy rok represií, v r. 1944 došlo k veľkému prelomu vo vedomí národa. Rok 1980 je začiatkom vojny v Afganistane, rok 1989 je rokom rozpadu Východného bloku, pádu socialistického systému a pod.

Ak osudový rok spadá na kritický, tak je považovaný za nebezpečný pre život.

Na VOSR bola vybraná – nie náhodou – harmonická kombinácia, čím zaručili dlhodobosť trvania projektu. Nie všetky roky sú však také a vtedy sa následnosť ráta podľa iného princípu. Predpokladajme, že posudzovaná udalosť sa odohrala r. 1945. V takýchto prípadoch vypočítame numerickú hodnotu roku a túto pripočítame k aktuálnemu roku. Tento postup dodržiavame pri celom výpočte:

1945 → 1+9+4+5 → 19 → +1

1946 → 1+9+4+6 → 20 → +2

1948 → 1+9+4+8 → 22 → +4

1952

1960

1967

1972

1973

1975

1979…

Tento princíp – ako sme už uviedli – možno použiť univerzálne, t.j. na ľudí aj procesy. Potrebujeme iba presne vedieť čo stálo na začiatku existencie javu či deja, ktorý sa pred nami odvíja. Náhody jednoducho neexistujú, cykličnosť je prirodzenou vlastnosťou vývoja Vesmíru a záves tajomstva sme zase o niečo poodhrnuli…

NAŠI PARTNERI: