HIERARCHIA SVETA TMY

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OBRAZY INÝCH, PONÍMANIE

10(74) No prídu zo Sveta Tmy cudzozemskí nepriatelia,
a začnú hovoriť Deťom ČLOVEČENSKÝM
slová ľstivé, lžou obalené.
I začnú odvracať starých aj mladých
aj dcéry ČLOVEČENSKÉ budú si brať za ženy…
Irinirovať1 budú medzi sebou…
aj medzi ľuďmi… aj medzi ZVIERATAMI…
I priúčať k tomu začnú
všetky národy Midgard-Zeme,
a tých, ktorí nezačnú počúvať ich slová
i nasledovať činy nízke Cudzozemcov,
predajú mučeniam so strádaniami…
Cieľ ich je zahubiť Duše Detí ČLOVEČENSKÝCH,
Aby nedosiahli nikdy
Svetlý Svet Pravi i Asgardu Nebeského,
príbytky PREDKOV-Ochrancov
Rodu nebeského i Rasy Veľkej.
A tiež Nebeské Zeme a Osady,
kde nadobúdajú pokoj Svätomúdri Predkovia vaši…

KNIHA MÚDROSTI PERÚNA

1IRINIROVAŤ – starosloviensky výraz. Znamená zjednocovať sa, spájať, zlievať, zmiešavať sa, no nie iba na fyzickej a genetickej úrovni, ale aj na oveľa jemnejších rovinách.

Už sme neraz hovorili, že jeden z významov slova VIERA je jasné, čisté poznanie. Tam kde je poznanie niet miesta pre dogmy, pretože tieto sa podávajú iba nevedomcom. Citát je z Knihy Múdrosti Perúna, ktorá bola zapísaná pri jeho zatiaľ poslednej návšteve Midgard-Zeme, čo bolo pred niečo viac ako 40 000 rokmi. Ostatne, práve jeho štvrtý príchod a s ním súvisiace definitívne vyriešenie otázky okupácie našej Midgard-Zeme je v zmysle Véd očakávaný v súvislosti s nadchádzajúcimi udalosťami.

Nuž ak máme odolať nepriateľovi musíme vedieť kto nás to okupuje. Máme poznanie odkiaľ prichádzajú, určite je dôležité vedieť akú má Svet Tmy Hierarchiu, aj aké majú ciele.

Odkiaľ teda prišli „cudzozemskí nepriatelia“? Naša Galaxia má tvar svastiky.

Galaxia NGC 1232 sa podobá na našu Galaxiu.

Naša Galaxia.
My sa nachádzame vnútri Galaxie a nazývame ju Mliečna Cesta. Použime počítačový model našej Galaxie:

Na základe modelu si môžeme zjednodušene nakresliť rozloženie ramien Galaxie.

Na Galaktickom Východe, t.j. na Východ od Našej Galaxie je umiestnená nová Galaxia. V nej je veľmi veľa nových hviezd. Na niektorých život vzniká, iné sú ešte len horiace hviezdy. Túto galaxiu ešte nazývajú „horúcou“. Naša galaxia je špirálovitého typu, táto nová galaxia je diskového typu.

V tejto galaxii je život len na 10 000 Zemiach (planétach). Obyvatelia týchto planét sa medzi sebou stýkajú.

Tento zväz 10 000 planét nazývajú Slovania a Árijci „Svet Tmy“. V niektorých knihách Véd sa nazýva aj PEKLO. V tejto Galaxii žijú cudzozemskí nepriatelia a odtiaľ prichádzajú na našu Zem.

Čo sa týka ich hierarchie je opäť príznačné, že niektoré odpovede nájdeme priamo v knihách kresťanov. Nie všetky síce majú oni povolenie čítať – pretože ich cirkev v minulosti zakázala – ale dnes je už aj to možné. Zakázané knihy nazývame apokryfy – bez ohľadu na to, aký má toto slovo «oficiálny» výklad. Apokryf je zvestovanie, vyprávanie alebo opísanie udalostí neuznávané oficiálnou cirkvou, a teda nie je súčasťou celoročného čítania v kostoloch. Apokryfmi nazývame aj zakázané, heretické knihy. Na prvom Nikejskom cirkevnom koncile r. 325 účastníci riešili, či Ježiš Kristus je predvečný Boh alebo nie. Na prvom konštantinopolskom koncile r. 381 povraždili polovicu «vyššieho duchovenstva» kresťanského systému, pretože sa nechceli zúčastniť diabolského plánu o uznávaní Ježiša Bohom. Na efezskom koncile r. 431 sa hlavná časť programu venovala posúdeniu, či žena má Dušu. Len jediný hlas v hlasovaní rozhodol, že žena nie je bez Duše. Ak podľa Talmudu muž má právo zaobchádzať so ženou ako s kusom mäsa, tak Biblia sa v tomto bode od Talmudu trochu líši.

Na 2. Konštantinopolskom koncile r. 553 cisár Justinián prikázal odstrániť z Biblie učenie o inkarnácii, ktoré tam ponechal dokonca Konštantín. Bibliu poctivo prečistili (nie prvý ani posledný raz), iba zabudli na jasný dôkaz inkarnácie v Jn 9:1. Zaujímavé je aj to, že cisár Konštantín zriadil špeciálnu komisiu pod názvom «Korektoria», ktorá skorektúrovala všetky evanjeliá. Výsledok práce tejto komisie bol, že všetky texty písané v aramejskom jazyku boli označené za heretické a spálené! Ostali len tie rukopisy, ktoré boli napísané v gréčtine, z ktorých najstarší pochádza z r. 331 – t.j. je len 6 rokov starší ako Nikejský koncil!

Čo tu vidíme? Celý blok prvých svedectiev súčasníkov bol 300 rokov po smrti Ježiša zničený. Zničili aj informáciu o živote Ježiša vo veku od 12 do 30 rokov. Zachovalo sa však tibetské evanjelium, ktoré hovorí o cestách mladého Ježiša po Nepále, Indii, Perzii a k dolmenom Védickej Rusi.

Po prepise evanjelií a odstránení nežiadúcich zdrojov sa počet protirečení v textoch podstatne znížil. Preto odstránili aj myšlienku karmy a inkarnácie, veď táto myšlienka zásadne protirečí výmyslom o jednorázovom živote, jednorázovom spasení skrz Krista a výmyslom o nekonečnom Háde a Raji. Veď práve na myšlienke spasenia a Hádu (Pekla) je postavený celý kresťanský systém. Ak by sa tieto dve veci vyškrtli, tak mnohé kresťanské dogmy strácajú zmysel, ako aj celá otázka existencie kresťanskej cirkvi.

Z ďalších koncilov spomeňme iba druhý nikejský r. 787, kde odsúdili ikonoborectvo. Ikony (starosloviensky LIKONY od «lik» = tvár) nedokázala kresťanská cirkev – hoci to je ďaleko predkresťanská prax Starovercov – zakázať, tak sa rozhodla ich prevziať do svojho «arzenálu».

Tajné archívy Vatikánu obsahujú množstvo zakázaných svedectiev, aby ich nevidela široká verejnosť. Okrem iných zdrojov sú tam uložené evanjeliá od Nikodéma, Andreja, Petra, Bartolomeja, Barnabáša a pod. Tak sa ich boja, že zakázali ich čo aj len spomínať. Medzi neuznané evanjeliá patrí aj evanjelium Márie Magdalény, Filipa, Natanaila, Apokalypsa Petra (toho z kánonu odstránil už Pavol), evanjelium Detstva, evanjelium Fomu, Jakuba a iné.

Veľký význam má «TAJNÁ KNIHA JÁNA». Vo Vatikáne sa uchováva niekoľko exemplárov venedskej (uhorskej) a vatikánskej verzie. Čože sa to tak strašne znepáčilo katolíckej cirkvi na tejto knihe? V «Tajnej knihe Jána» totiž Ježiš hovorí o Hierarchii Temných Síl a ich cieľoch. Nuž, pozrime sa na niekoľko údajov z knihy uloženej v podzemí Vatikánskej knižnice:

 • Samael (Šmael) – anjel vzduchu;
 • Satanail (Štanail) – riadiaci slovom;
 • Anjeli – padlí Legovia. Spočiatku sa používal názov Aggel;
 • Leviatan – anjel vôd.;
 • Asmadej, Belial – anjeli piateho Neba (Temných Svetov Navi);
  Satanail vytvoril najskôr Lilit a Adama, až potom Evu;
 • Savaof – syn Samaela a Lilit. Satanail mu dal vládu nad celou armádou síl Neba;
  Satanail dostal vládu nad Svetom na sedem dní, ktoré predstavujú sedem Vekov;
 • Ježiš prišiel preto, aby oddelil tých, ktorí boli stvorení Neviditeľným otcom (Elohimami) od tých, ktorých stvoril Satanail;

Koščeji – vládcovia Sivých:

Satanail (1) – Vládca Temných Zemí Sveta Navi (planét Sveta Tmy – 10 000 planét), ktoré sa vydali na cestu technokratického vývoja:

Samael (2) – Knieža vzduchu a Anjel Súdu (vo Svetoch Temnej Navi):

Lilit (3) – stvorenie Satanaila. Prvá žena Adama, prvá žena Samaela (Šmaela). V judaizme je informácia o Lilit stále prítomná, z Biblie ju odstránili (zmenili podstatu Biblie?):

Lilit porodila Beliala a Savaofa. Tieto deti však boli hrozné a zvrátené dokonca aj z pohľadu Temných Svetov, začali ich nazývať Démonmi.

ADAM, Lilit a Eva. Mimiatúra z 15. storočia.

Gagtungr (4) – Temné knieža, zabezpečuje obsadzovanie zemí v rôznych Hviezdnych Systémoch. Anexiu realizujú pomocou svojich služobníkov, ktorí nemajú ani zľutovanie ani súcit – preto ich volajú Besmi:

Belzebub (5) – temné knieža Démonov:

Belial (6) – temný vládca, ktorý bol vyšším prejavom vierolomnosti a klamu:

Danael (7) – v preklade sudca Boha, určený Bohom. Tento sudca odosielal odsúdených buď na večné utrpenie, alebo poníženie:

Savaof (32) – knieža Tmy, hlavný veliteľ všetkých síl Satanaila:

Leviatan (8) – Anjel vôd. Ochranca Temného poznania, t.j. poznania Sveta Tmy a riadiaci bytosti dravcov, ktorí žijú vo vode:

Asmadej (9) – Temný Leg (Anjel) – ničiteľ Života a všetkého živého:

Koščeji (K) – Besi nosiaci smrť. Preto aj sú nazývaní bezsmrtní (čo nie je to isté ako nesmrteľní). Oni riadia sivé národy, ktoré idú po technokratickej ceste vývoja. Hlavná úloha Koščejov je zhromažďovanie prírodných prvkov, ktoré sú nosičmi psychickej energie (zlato a kryštály):

Tma sa vždy snaží víťaziť kvantitou a Svetlo kvalitou. Gagtungr obsadzoval Zeme vo všetkých Svetoch a Priestranstvách. Tieto Zeme pripájal k teritóriám Svetov Tmy, ale pritom obraňoval svoje Zeme pred prenikaním cudzincov. Preto aj dostal názov ochranca Temných Svetov Šadanakara. Tieto svety prístupne opísal Daniil Andrejev v knihe Роза Мира. Informácia o týchto svetoch je aj v knihe Vasilija Golovačeva Вирус Тьмы.

Keď už sme pri Tajnej knihe Jána a opise hierarchie Temných Svetov, preskočme ostatné a pozrime sa na tie isté bytosti a ich prítomnosť v našej súčasnosti. Do «našej» doby vošli nenápadne cez grandióznu náboženskú revolúciu, ktorú vykonal faraón Achnaton. Už aj dnešná veda vie, že prvé štyri dynastie faraónov boli bielej rasy. Achnaton zakázal poznatky o množstve Predkov a najmä zakázal kľúčového Predka Egypta – Amona-Ra. On ako jeden z prvých začal prepisovať dejiny na históriu. Dal príkaz, aby z tisícok pamätníkov kultúry odstránili a zničili meno Amona. Svätilištia prastarých egyptských Predkov dal zničiť a znesvätiť. A na všetkých pamätníkoch architektúry a životopisoch, ktoré je možno v Egypte vidieť sú už iba tvari, ako keby práve oni vytvorili egyptskú kultúru.

Achnaton zmenil kulty všetkých prastarých Predkov a ustanovil kult jedinobožia (monoteizmus), kde sa základom kultu stal Set. Set je Samael (Jahve), t.j. klaňanie sa hadovi Seta, čo je možné vidieť dodnes na ich hlavných úboroch aj v kresťanských chrámoch:

Trojuholník znamená tri bytosti: Satanail, Samael a Lilit – to je to ich Vševidiace oko, ich trojica, ktorú nám oni nanucujú pod inými menami: Otec, Syn a Duch svätý.

Toto «Vševidiace oko» môžeme vidieť nielen na americkom dolári, ale v ľubovoľnom kresťanskom chráme a na oltári:

Podľa Biblie v Edene had pobláznil Evu a ona zase Adama, čím porušili príkazy svojho tvorcu – Satanaila. Tohto istého hada (Set, Samael, Jahve) možno vidieť na mnohých emblémoch. Napríklad na embléme Svetovej zdravotníckej organizácie vidno hada ovinutého okolo palice Mojžiša pri jeho «návšteve» na Zemi:

Môžeme sa diviť, že práve táto organizácia vyhlásila, že za «vedľajšie» účinky očkovacích látok (ktoré vnucujú najmä deťom) nie je zodpovedný ani lekár ani výrobca? Doktor Mengele by sa zaradoval…

Achnaton bol síce po 16 rokoch zvrhnutý a na trón nastúpil Tutanchamón, ale to ani zďaleka nebol koniec. Ako prebiehal ďalší zákerný boj o úplné prevzatie moci sa môžeme dočítať v Biblii, v knihe Exodus. Na tento účel bol vybratý «Bohom vyvolený» národ: «prijmem vás sebe za národ a budem vám Bohom» [Ex 6:7]… V texte Set (Jahve) už nehovorí, že on je Pán (menej silná bytosť), ale vraví, že on je Boh Všemohúci.

Časom Siví prešli do globálneho útoku o prevzatie kontroly nad celou Zemou. Práve preto Šavol (Pavol) vytvoril vynikajúcu ideologickú zbraň na podrobenie si celého sveta, ktorú dnes nazývame kresťanstvom. Vyskúšal ho najskôr na Rímskej ríši, ktorá padla.

Po úspešnej skúške sa rozhodli zničiť centrum bielych ľudí, t.j. Ruské Zeme – tu patrila aj naša Dŕžava. Ale prvý pokus skončil zničením vlastných, vazalských štátov: padlo Volžské Bulharsko, Chazarský Kaganát, Ťurský Kaganát. Zničil ich knieža Sviatoslav.

Ich úsilie však nepoľavovalo. Okrem fyzickej likvidácie si pomáhajú aj tzv. skrytou genocídou. Takým experimentom bol napríklad aj Chruščovom vytvorený «sovietsky národ», kde hlavnou zbraňou boli zmiešané manželstvá. Takto sa národu podsekávajú korene, a národ bez koreňov hynie práve tak, ako ľubovoľný strom. Nástrojom tohto ničenia boli najskôr Židia, neskôr Arabi, Turci, černosi a Američania.

Systémy kanálov vnímania Sveta podľa farby kože:

 Čierna farba kože. 3 mužské a 3 ženské kanály. Existujú 3 krvné skupiny: 1+, 2+, 3+, 1-, 2-, 3-. Genofond sa odovzdáva po línii otca.
 Červená farba kože. 5 mužských a 4 ženské kanály. 4 krvné skupiny: 1+, 2+, 3+, 4+, 1-, 2-, 3-, 4-, a ešte «zriedkavá skupina». Genofond sa odovzdáva po otcovi.
 Sivá farba kože. 5 ženských a 5 mužských kanálov. 5 krvných skupín: 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-. Genofond sa odovzdáva po matke.
 Žltá farba kože. 6 ženských a 6 mužských kanálov. 6 krvných skupín: 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-. Genofond sa odovzdáva po otcovi.
 Biela farba kože. 8 ženských a 8 mužských kanálov. Genofond sa odovzdáva po otcovi, ale dopĺňa sa aj po matke, pretože systém je plný, t.j. harmonický.
 Indovia (Čierni + Žltí). 3 ženské a 6 mužských kanálov. Siví sa na začiatku zmiešali s čiernym obyvateľstvom prastarej Dravidie, a neskôr aj so žltými:
  Siví + Žltí. 3 ženské a 6 mužských kanálov.
 Nepálci, Indovia, Cigáni (Siví + Žltí). Nestabilný systém, zavedené Kasty, aby sa táto vetva nezmiešavala s druhými.

Zmiešaním sivého a bieleho národa vzniká nestabilný systém, čo vidno na vyobrazení energetických kanálov. Od bielych sú prevzaté 4 kanály, od Sivých zase trojuholníková štruktúra – čo vytvára Dávidovu hviezdu z 13 elementov:

Používajú systém trinástich kanálov, ktorý je neštandardný a neadekvátny – je to zvláštny druh myslenia. Dokážu používať a naučiť sa systémy 12, 10, 9 a 6 kanálov. So všetkými takýmito národmi môžu nájsť spoločný jazyk, okrem systému 16 kanálov, t.j. s bielymi ľuďmi.

Tento trinástkový systém trvalého zmiešania je zobrazený na dolári. Orol má v pazúroch 13 šípov, na zástave je 13 pásov, nad hlavou orla je 13 hviezd, pyramída má 13 radov a pod.:

Zostavili systém z náboženstiev všetkých národov niečo, čím vytvorili svoje mysticko-mytologické učenie. Nanucujú ho iným národom pod spôsobom ideálu bratstva, rovnosti a slobody. Ak by sme sa pristavili čo aj len pri slobode, tak tá môže existovať iba od niečoho alebo niekoho. Slobodu dostávajú iba otroci. Ale naši Predkovia boli voľní ľudia, nie otroci. Voľný človek je človek, ktorý je riadený rozumom, zmyslami, emóciami, umom a činmi. Preto aj hovoríme: voľnému vôľu, spasenému raj.

Aby nič neponechali náhode pridávajú rituálnu krv do Coca-Coly aj Pepsi-Coly. Kvapka takejto krvi obsahuje celú informáciu o človeku. Keď sa dostane do organizmu s «Pepsi», alebo «Coke», tak ožíva a začína ničiť štruktúru DNK.

Trinástkový systém je nestabilný, pretože 5+8=13 a 13 nie je deliteľná 2 (bezo zbytku). Toto je dôvod, prečo dochádza k zmenám psychiky, výbuchom a pod. Prvý muž ukladá obraz Ducha a Krvi, ale pretože Židia Ducha nemajú (práve preto prišiel k nim Kristus), tak ostáva len systém Krvi. To znamená, že podľa zákona Slovanov je dieťa Žid, podľa židovského však Židom nie je. Navonok prevláda to, čoho je väčšina. Takže vonkajší vzhľad môže byť na bieleho, ale vo vnútri je len prázdno – bez Ducha. Znamená to, že Siví neasimilujú (nezžívajú sa), ale mimikrujú, t.j. napodobňujú. Keď sa krížia s inými národmi, tak nadobúdajú vzhľad týchto národov, ale vnútorná podstata sa nemení. Ale podľa židovských zákonov, len prvé dieťa kombinácie biely+sivý sa nepovažuje za Žida (8 mužských a 5 ženských kanálov). V Talmude sa aj hovorí, že prvorodenec sa musí zabiť, ale všetky ostatné deti už sú Židia, t.j. nasledujúce deti už považujú za svojich (8 ženských a 5 mužských kanálov). Nazývajú ich Židmi pravej ruky.

Tých, ktorí majú otca Žida a mamu bielu nazývajú Židmi ľavej ruky. Chlapca nazývajú bajstrok a dievča šikca, t.j. nečistokrvní. Títo sú – ako pravidlo – likvidovaní pri pogromoch (nie naši – nie škoda), ale zato možno na každom rohu kričať, že zabíjajú Židov.

Pozrime sa trochu bližšie na súvisiacu symboliku.

       
 Karaimovia, Gagilejania (Júdejci Mojžišovho zákona alebo Satanisti)Júdejci Júdejci (Hviezda Šalamúna) Izraelčania (Boží bojovník) (Hviezda Dávida) Židia Nasledovníci Šavla (Pavla) Cirkev Satana «Pacifik», t.j. Veľkí, bojujú za «Celý svet bez zbraní», zatiaľ čo sami v Izraeli zhromažďujú jadrové zbrane (čo už ani neskrývajú)  

A aký rituál – napájanie sa na aký egregor, t.j. energetický systém vykonávajú kresťania, keď sa prežehnávajú? Dá sa to zistiť aj bez dlhých vysvetliviek:

  

Na začiatok sme použili citát z Prastarej KNIHY MÚDROSTI PERÚNA, nuž zakončime ďalším citátom, aby sme dobre pochopili, aký cieľ sledujú Siví:

CIEĽ ICH, ZAHUBIŤ DUŠE DETÍ ČLOVEČENSKÝCH,
ABY NEDOSIAHLI ONI NIKDY
SVETLÝ SVET PRAVI A ASGARD NEBESKÝ,
PRÍBYTKY PREDKOV-OCHRANCOV
RODU NEBESKÉHO A RASY VEĽKEJ.
A TIEŽ NEBESKÉ ZEME A VESMÍRY,
KDE NADOBÚDAJÚ POKOJ SVÄTOMÚDRI PREDKOVIA VAŠI…
ČASY KRVI A BRATOVRÁŽD
PRINESÚ CUDZOZEMSKÍ ŽRECI
DO PRIESTOROV ZEMÍ RODOV RASY VEĽKEJ,
I OBRACAŤ ZAČNÚ ĽUDÍ NA VIERU SVOJU…
10 (90). ĽUDIA RASY BUDÚ PROSIŤ
O POMOC CUDZOZEMSKÝCH ŽRECOV,
SLÚŽIACICH CUDZÍM BOHOM
I BOHOVI SVETA TMY…
I ŽRECI ZABITÉHO PÚTNIKA
S LŽIVOU HORLIVOSŤOU ZAČNÚ UTEŠOVAŤ ICH
A OVLÁDNU DUŠE ICH
AJ BOHATSTVO DETÍ ĽUDSKÝCH…
I OBRÁTIA ĽUDÍ RASY VEĽKEJ NA RABOV BOHA;
KTORÉHO SAMI AJ ZABILI…
I HOVORIŤ IM ZAČNÚ,
ŽE STRÁDANIE BLAHOM JE,
LEBO STRÁDAJÚCI BOHA UVIDIA…
11 (91). NA SEDEM KRUHOV ŽIVOTA OBKĽÚČI TMA
ZEME RODOV RASY VEĽKEJ…
MNOHÍ ĽUDIA ZAHYNÚ ŽELEZOM A OHŇOM…
ŤAŽKÉ NASTANÚ ČASY
PRE NÁRODY MIDGARD-ZEME,
BRAT POVSTANE PROTI BRATOVI,
SYN PROTI OTCOVI,
KRV BUDE LIAŤ SA AKO RIEKY…
MATKY BUDÚ ZABÍJAŤ
SVOJE NENARODENÉ DETI…
HLAD A DUCHOVNÁ PUSTOTA
ZAHALIA HLAVY MNOHÝCH ĽUDÍ Z RASY VEĽKEJ
I STRATIA VIERU ONI V SPRAVODLIVOSŤ…

KNIHA MÚDROSTi PERÚNA

 2009

NAŠI PARTNERI: