NAVNÉ BOJOVÉ UMENIE CHARAKTERNÍKOV Časť I.

13. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, UMENIE BOJA

Pre zopakovanie, v zmysle nášho, slovansko-árijského svetonázoru hovoríme, že svety vôkol nás sa principiálne delia takto:

JAV (materiálny Svet) – prastarý slovný základ sa odráža napr. v slovách jav, zjavný;
NAV (duchovný Svet) – prastarý slovný základ sa odráža napr. v slovách navigácia, kozmonaut (pôvodný, ruský názov má tvar «kozmonavt»);

PRAV (Svet Predkov) – prastarý slovný základ sa odráža napr. v slovách Pravda, Pravidlo, pravopis… Principiálne odráža zákony vzájomného pôsobenia, t.j. zákony stavby Sveta, na ktorých fungujú oba predchádzajúce Svety – JAV a NAV. Z týchto troch prapôvodných začiatkov vznikli tri základné svetonázory na Zemi:

JAV – materializmus;
NAV – mysticizmus;
PRAV – idealizmus. 

Dnes ľudia opäť začínajú chápať, že tieto tri pojmy predstavujú jednotu, ktorú poznali už naši Predkovia a spolu ich voláme VIERA, čo vo svojej podstate významovo znamená vedenie (poznanie) Čistého Žiarenia Absolútnej Pravdy.

Jedine návratom k prvopočiatočnej čistote sa môžeme vrátiť na cestu evolúcie, veď práve preto sme všetci prišli do JAVNÉHO SVETA:

                                   Choďte cez mnohé Svety
                                   Poznávajúc ich a rozvíjajúc svojho Ducha.
                                                                                             Prikázanie Boha Ramchata

Skôr, ako sa bližšie pozrieme na problematiku navného bojového umenia musíme sa oboznámiť s energetickým systémom Slovanov a Árijcov – t.j. egregorom bielej rasy. Ide o klasifikáciu základných energetických centier – čakier. Kozácke zdroje o nich hovoria takto:

Okrem toho, charakterník musí byť schopný sa napojiť a vedieť používať silu Rodového kanála. V súlade s učením Slovansko-Árijských Véd preteká život človeka v jeho individuálnom Toku Času, a tento tok času sa nachádza v Rieke Času jeho Rodu. Rodová Rieka Času počína Bohmi Prarodičmi daného Rodu. A to je sila ohromného množstva pokolení

Už M. Lomonosov vo svojom diele «Prastaré dejiny…» tvrdil, že reálne dejiny Rusi siahajú minimálne 400 000 rokov nazad, ale skutočné trvanie života našich Rodov je oveľa staršie. Preto sila Rodového Stromu sa nedá porovnať s nijakým iným egregoriálnym systémom – židovský systém má sotva 5 000 rokov, kresťanský cca 2 000 rokov, moslimský cca 1 500 rokov a podobne. Kresťania svojho času vykonali všetko možné, aby nás odtrhli od rodových koreňov, preto zničili v podstate všetky zdroje, ktoré nás spájali s rodnými Bohmi a Predkami, čím zmenili Slovanov na otrokov Boha Izraela. Preto, ak chceme prinavrátiť spojenie so svojim rodným Rodovým systémom, musíme porozumieť svojim Predkom, vytvárať nitku od Bohov Prarodičov po teraz žijúcich (čo znamená, nielen jednoducho spomínať na svojich Bohov, ale vytvárať reťaz medzi sebou a nimi, ktorá pozostáva z mien Praščurov, lebo inak nastane také obrovské prerušenie, že na jeho prekonanie sa tratí sila, ktorú by sme mohli využiť na iné ciele). Pri tejto príležitosti si vysvetlime výraz ŠČUR. Je to prastaré, prvopočiatočné slovo, ktoré má aj svoju samostatnú runu, ktorá sa používa od prvého pristátia našich Prapredkov na Midgard-Zemi. Je to Predok, ktorý začal Rod na Zemi, a preto zanechal po sebe na pamäť tohto počiatku MENO RODU. To je dodnes vyjadrené priezviskom. Každý Ščur bol však pokračovateľom Rodu, ktorý už predtým existoval vo Vesmíre miliardy a miliardy rokov… Prečo dnes naše priezviská veľa nehovoria? Veď práve preto kresťanstvo fyzicky likvidovalo našich Predkov v časoch pokresťančovania a následného vyčíňania Inkvizície. Aby sa okrem písomných zdrojov (Véd) stratil aj odkaz na Predkov. Čím lepšie zabudnuté, tým lepší bioroboti – otroci – vznikli.

«Na človeku žije deväť božích, neviditeľných istôt. Všetky žijú spolu a družne. Keď medzi nimi existuje silné spojenie, tak nad hlavou takého človeka sa objavuje jasná belasá žiara so žltým vencom, aký maľujú na ikonách.» Len pre poriadok si uveďme týchto deväť istôt, ktoré sa v súlade so severnou, bieloruskou a južnou, kozáckou tradíciou volajú(podrobnejšie tu):

ZDROJ/ DAŽ – čiernej farby, nachádza sa v oblasti kostrče;
ZROD/ MALKA – červenej farby, nachádza sa v oblasti pohlavných orgánov;
ŽIVOT/ SAK – pomarančovej farby, nachádza sa v oblasti pupka;
PRSIA/ VOL – zlatistej (žltej) farby, nachádza sa v oblasti solárneho pletenca;
LADA/ CHOR – zelenej farby, nachádza sa v pravej časti hrudníka;
LEĽA/ KALEN – belasej farby, nachádza sa v ľavej časti hrudníka;
ÚSTA/ TAR – modrej farby, nachádza sa v oblasti perí;
ČELO/ ŠVACH – fialovej farby, nachádza sa medzi brvami;
ŽRIEDLO/ ROD – bielej farby, nachádza sa v oblasti temena.

Charakterník musí vedome ovládať systém Stelesňovania Obrazov, alebo, jednoducho povedané Zobrazovanie, pretože od jasnosti a hustoty stelesňovaných obrazov navného bojového umenia charakterníka závisí výsledok jeho pôsobenia na nepriateľa. Za pomoci stelesňovaných obrazov (zobrazovania) je možné vložiť do mozgu protivníka ľubovoľný, účelovo vytvorený obraz a takto ho zbaviť rozumu, je možné zmeniť štruktúru času a priestoru, vlastnosti hmoty, pôsobiť na telá a ich genetiku a podobne.

Okrem toho, charakterník musí byť schopný sa napojiť a vedieť používať silu Rodového kanála. V súlade s učením Slovansko-Árijských Véd preteká život človeka v jeho individuálnom Toku Času, a tento tok času sa nachádza v Rieke Času jeho Rodu. Rodová Rieka Času počína Bohmi Prarodičmi daného Rodu. A to je sila ohromného množstva pokolení.

Takže charakterník musí byť schopný využívať vedomie svojho vyššieho, skutočného «JA», ktorého centrum sa nachádza v pravej hornej polovici srdca (Vedomie Ducha). Vzbudiac v sebe stav «osvietenia», charakterník v podstate osvetľuje zo srdca svojho «JA» telo, zmysly a um. Na toto používa vôľu (silu svojho vyššieho «JA»). Pri prechode na túto vyššiu úroveň vedomia človeka prebieha samoposvätenie, ktoré spočíva v tom, že z roviny umu (keď sa centrum vedomia nachádza v hlave) prechádza na duchovnú rovinu. Keď dosiahne toto vyššie vedomie, charakterník automaticky vstupuje do radov zasvätencov.

CVIČENIE NA PREBÚDZANIE VYŠŠIEHO VEDOMIA
Charakterník sa musí stať sám sebe pánom, až potom môže dúfať, že dokáže preniesť svoj vplyv na iných.

CVIČENIE:
Charakterník uvoľní napätie tela a ukľudní um (ale neprechádza do spánku). Koncentruje svoje vnímanie na svoje individuálne «JA» nachádzajúce sa v centre hrude. Charakterník si musí uvedomovať seba ako stred, okolo ktorého sa otáča Svet. Pokiaľ «JA» neuznalo seba za centrum mysle, vplyvu a sily, nebude schopné prejaviť vôľové kvality. Tieto vlastnosti sa objavujú proporcionálne uvedomovaním si seba ako stredobodu. Vaše «JA» je Božia Iskra a nemôže byť zničené, je večné a vždy sa usiluje o dosiahnutie vyššieho a vyššieho stavu. Keď vyslovíme slovo «JA», musíme v mysli kresliť obraz svojho «JA» ako centra uvedomovania si, mysle, sily a vplyvu, ktoré sa nachádza v centre hrude. Usilujte sa vidieť samých seba obklopených vašim svetom. Kde idete vy, tam ide aj stred vášho sveta, všetko vonkajšie sa otáča okolo tohto stredu. Na dosiahnutie stavu osvietenia možno skúsiť najjednoduchší spôsob – opakovanie svojho Mena. Existuje veľa prípadov, keď časté opakovanie svojho mena – ak človek prešiel obradom menorečenia tak lepšie tajného – priviedlo k prebudeniu vlastného vyššieho vedomia.

STELESŇOVANIE OBRAZOV:
«JA» som centrum, okolo mňa sa pohybuje môj svet. «JA» som centrum vplyvu a sily, centrum mysle a poznávania. «JA» nezávisím od tela, lebo som nesmrteľný, nezraniteľný a neporaziteľný, nič mi nemôže uškodiť.

NÁCVIK DÝCHANIA
Pretože naše «JA» samo osebe predstavuje «Triglav», t.j. ako keby syntézu troch osobností, tak aj prebudenie jedného vyššieho vedomia nestačí na ovládnutie navných bojových umení. Je nutné aktivizovať centrá, ktoré sa nachádzajú v hlave, a ktoré zodpovedajú za logiku a zmysly. Táto aktivizácia prebieha pri zvýšenom prítoku krvi a energie do čelových oblastí hlavného mozgu. Za dnešných laboratórnych podmienok sa dá tento výsledok dosiahnuť, ak sa hlava vystaví nízkofrekvenčným poliam (ktorá zapríčiňujú vstup človeka do tranzu), ale naši Predkovia používali spôsoby aktivácie skrz dýchanie.

Človek do seba naberá energiu z okolitého priestoru potravou a dýchaním. Hlavné pravidlo v tomto prípade nie je dýchať vzduchom, čo je povrchný aspekt, ale správne «dýchať» kozmickú energiu, ktorá sa rozlieva v okolitom priestore. Keď vdychujeme energiu ktorá sa nachádza vo vzduchu, tak ju zhromažďujeme ako elektrické akumulátory elektrickú energiu. Pri tom sa však posilňuje nielen fyzické telo, ale sa rozvíjajú aj nové, nadprirodzené schopnosti psychickej sily, ktoré dávajú možnosť pôsobenia na iných. To je tajomstvo moci charakterníka.

Cvičenie začíname klasickým «PLNÝM DÝCHANÍM», ktoré rozvádza vzduch po celom objeme pľúcnych lalokov. Vykonáva sa postojačky, v sede, poležiačky, podobne ako všetky ďalšie druhy dýchania. Vzduch sa pomaly vdychuje (najlepšie nosom) s koncentráciou vedomia na rozširovanie najskôr brucha a prechádzajúc do hornej časti hrudníka, niekoľko sekúnd pauza (časovo rovná polovici trvania nádychu) a vydychovanie (časovo rovné nádychu) v opačnom poradí: vypúšťa sa brucho, bránica, hrudník. Opäť krátka pauza, rovnajúca sa polovici trvania výdychu.

Úlohou je pocítiť, že spolu so vzduchom sa do tela vlieva aj energia ako roj mikročastíc. Tento roj častíc vstupuje cez hrdlo do pľúc, klesá cez bránicu a črevá (samozrejme, že samotný vzduch ostáva v pľúcnych lalokoch), sa prúd nasmerováva buď do čakry «Život» alebo «Zdroj», kde sa ukladá a koncentruje. Zadržaním dýchania sa energetický tok aktivuje, pri výstupe sa mysľou zatvárajú kanály, aby sa zabránilo opačnému odtoku energie. Toto sa opakuje 2-3 minúty.

Ak sa nadychujeme ústami, tak energia postupuje tokom nadol do tela, ak sa nadychujeme cez nos, tak tok sa rozdvojuje. Väčšia časť pokračuje smerom nadol, menšia časť ide vrcholom hrdla – do zátylku a čela. Tak isto aj pri výstupe, zvyšky energie z pľúc vychádzajú cez ústa v podstate bez zastavenia, cez nos sa tok častíc nasmerováva do mozgu, to znamená, že dýchanie nosom je predurčené na energetické napájanie mozgu. Takýmto dýchaním a koncentráciou energie v uvedených oblastiach je možné «rozdúchať» tieto centrá (čakry) a stimulovať ich vnútornú činnosť.

STELESŇOVANIE OBRAZOV:

«Vdychujeme striebornú hmlu a z úst ho nasmerovávame po priamke do hornej časti zátylku, kde sa postupne koncentruje. Pri zadržaní dýchania sa úzkym prúdom strieborná hmla spúšťa do kostrče, odtiaľ pupkom do čarky «Život», čo opakujeme dovtedy, kým daný bod nezačne horieť a pulzovať.» Na dôvažok, charakterník môže vpúšťať striebornú hmlu z úst nadol do «Života», a zároveň vytláčať optimálny účinok z výstupu celkovým uzatváraním enegrovodu.

ZADRŽIAVANIE DÝCHANIA
Najlepšie vykonávať poležiačky a pri výdychu nenecháme v tele voľnú energia v pľúcach. Nadýchneme sa plným nádychom. Potom zadržíme dych na koľko sa dá a potom silno vydýchneme cez otvorené ústa. Pritom vedomím obsiahneme všetky časti tela a v uvoľnení pozorujeme, ako pracujú jednotlivé čakry a kanály v podmienkach energovodu, ktoré časti sa roztáčajú rovnomerne, ktoré najaktívnejšie, čo znamená, že odovzdávajú svoju energiu tým «menej vôľovým» oblastiam. Vedome prerozdelíme energiu po tele, harmonizujeme energetické toky a štiepime štrukturálne zatemnenia. Výdychom spôsobíme, že deficit energie spôsobí svojim hraničným prehĺbením rozpad prinesených energetických štruktúr, na úkor ktorých sa začne napájať vlastný energetický systém. Na tomto spočíva liečebný účinok zadržiavania dýchania. Jednako by sme sa nemali v tomto smere zvlášť preťažovať, aby sme si zachovali silu na ďalšie úlohy. 2 – 3 hraničné zadržania stačia.

SILOVÉ DÝCHANIE je prípravnou fázou na zvládnutie energetických úderov. Hlboko sa nadýchneme a zdvihneme ruky po stranách nahor, krátko prestaneme, aby sme aktívne nabrali energiu do tkanív tela a začneme dlhý, silný výdych cez stisnuté pery, hranične napíname svaly «Života», hrude, pásma ramien, pomaly spustíme ruky nadol k rebrám. Energia ide spolu so vzduchom v tele nahor, ale v «Ústach» sa zachytáva a nevyteká cez pery, ale sa koncentruje a postupuje do hlavy. «Silové dýchanie» dobre napája a čistí elektroštruktúru mozgu. Vykonávame 5-6 ráz.

DÝCHANIE TELOM je cvičenie, ktoré napĺňa energiou celý organizmus. Je známe, že človek dýcha aj kožou. To znamená, že energiu je možné naberať rôznymi časťami tela. Metodika cvičenia pozostáva z vykonávania nádychov, pričom koncentrujeme pozornosť na prestup energie skrz vybranú časť tela. Pri pauze aktivizujeme tok, pri výdychu spomaľujeme. Charakterník postupne pri nádychu naberá energiu celým telom. Môžeme použiť «zdanlivý nádych», t.j. vykonať pohyb len svalstvom, bez nabratia vzduchu, ale energia sa vtiahne. Tento vdych možno previesť silovým napnutím do úrovne energie – úderu. Pomocou «zdanlivého nádychu» je možné prejsť na dýchanie kosťami, pri ktorom sa energia vťahuje cez kosti rúk a nôh do celej kostry, napĺňa a aktivizuje život kostnej drene, čo je veľmi dôležité pre prechod na vyššie psychoenergetické schopnosti. 

OČISTNÉ DÝCHANIE. Týmto dýchaním je potrebné vždy zakončovať cvičenie. Rytmicky naplno nadýchneme. Zadržíme dych na niekoľko sekúnd, potom silne stlačíme pery a vzduch rýchlymi výdychmi vytlačíme. Hlavný tok udiera na «Prsia», odtiaľ pokračuje dole a nahor. Energia tela sa spája s rytmikou dýchania a začína rýchlo meniť pohyb – z centra do periférie, z okrajových častí do vnútorných. Čím dlhšie sa vykonáva takéto dýchanie, tým hustejšia je úroveň vzbudzovanej energie a v tomto čase nastáva očistenie elektroštruktúry od cudzích kontaktov. Vykonanie celkového silového úderu môže veľmi efektívne zosilniť silu tohto dýchania.

CVIČENIE NA ROZŠÍRENIE SVOJHO «JA»

Cvičenec musí svojou vlastnou skúsenosťou zistiť, že nie je izolovaný v určenom priestranstve, ale je centrom vedomia svojej celej reálnosti, a že Svet Svetov je jeho dom. A preto centrum vedomia charakterníka môže byť premiestnený k bodu, ktorý sa od neho nachádza trilióny míľ, ale aj tak on bude rovnako doma tam aj tu, kde sa nachádza so svojim telom. To znamená, že v tom istom čase môže uplatňovať svoj vplyv ďaleko v priestore.

CVIČENIE:
Charakterník zaujme ľubovoľnú polohu (ležmo, sediac, v stoji), uvoľní napätie svojho tela a ukľudní svoj um. Pozornosť koncentruje na svoje individuálne «JA», ktoré sa nachádza v centre hrude, a začína zhmotňovať obrazy: «Je len jeden život ktorý napĺňa Vesmír prejavujúc sa v rôznych formách. Moje telo tvorí jednotu s Hmotou Sveta. Moja energia a životná sila tvorí jednotu s Energiou Sveta. Môj um tvorí jednotu s Umom Sveta Bohov a Predkov. Ja prenikám vedomím jednoty všetkého reálneho, ja cítim svoje spojenie s Absolútnom. Ja som naplnením božej lásky. Ja som naplnením božej sily. Ja poznávam svoju totožnosť existencie a podstaty s mojimi Predkami a Bohmi prarodičmi. Ja mám vôľu a je to moja neoddeliteľná vlastnosť. Ja vychovávam a rozvíjam svoju vôľu praxou a cvičeniami. Môj um poslúcha moju vôľu. Ja som pánom svojho umu a tela. Moja vôľa je zdroj sily, energie a vlády. Ja cítim svoju silu. Ja som silný. Ja som v zajatí energie. Ja som v zajatí života. Ja som centrum vedomia, energie, sily a vlády a pre nich vzdialenosť nehrá rolu. Ja žiadam to, čo mi patrí podľa práva.»
Energia, zafarbená obrazom mysle charakterníka, ktorý ju posiela účinkuje na ľubovoľnú vzdialenosť, na ľubovoľný subjekt. Je neviditeľná a podobne ako rádiové vlny prechádza všetkými prekážkami, ktoré jej stoja v ceste, ale na to, aby charakterník dosiahol želateľné účinky na vzdialenosť musí, predovšetkým ovládať schopnosť jasnej predstavivosti obrazu (zobrazenia, zosobnenia obrazu) želaného cieľa ešte pred zmyslovým kontaktom. Toto je dôležité!
Schopnosť jasnej predstavivosti a pocítenie kontaktu sa dá nadobudnúť jedine praxou.

CVIČENIE NA NADOBUDNUTIE ŽELANÝCH PSYCHOLOGICKÝCH A FYZICKÝCH VLASTNOSTÍ

CVIČENIE:
Ľah v pasívnej polohe alebo priamy sed. Predstavte si kvality alebo vlastnosti, ktoré by ste si želali kultivovať. Predstavte si seba (jasným a pevným obrazom) ako už máte tieto vlastnosti a potreby splnené v tom čase, aby ich váš um rozvinul a uveličil. Dýchajte plno, rytmicky. V prestávkach medzi cvičeniami si môžete častejšie pripomínať tento ideálny obraz s nadobudnutými vlastnosťami, ako keby ste s ním žili.

Na zvládnutie emócií a potlačenia alebo zničenia neželateľných pocitov (strachu, starostí, melanchólie a pod.) vykonávajte nasledujúce cvičenie:

CVIČENIE:
Rytmicky dýchajte, celú svoju pozornosť upriamte na čakru «Prsia», posielajte k nej mysľou rozkazy takého charakteru, aké sú vám v danom momente potrebné. Tieto rozkazy musíte posielať veľmi rozhodne a súčasne s vydychovaním vzduchu. Zároveň si musíte v mysli vykresľovať, že spolu so vzduchom vysielate von neželateľné emócie. Zopakujte sedem ráz. Rozkazy musíte vydávať presvedčivo.

© VEDY Október 2010

NAŠI PARTNERI: