PLNIA ČI NEPLNIA SA PROROCTVÁ?

1. septembra 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, PREDPOVEDE

Kto sa zapodieva takou problematikou, akú možno nájsť na našej stránke, ten už určite veľmi dávno narazil na otázku proroctiev v súvislosti s nástupom novej doby. Prečo sú predpovede rôzne, prečo vlastne predpovedajú koniec Sveta, teda presnejšie koniec Sveta v takej podobe, ako ho poznáme my? Je na týchto proroctvách niečo pravdy? Prečo sa napríklad nič nestalo medzi 21. decembrom 2012 a februárom 2013?

Neraz sa nevieme rozhodnúť – je to všetko iba akýsi výmysel, alebo tu platia nejaké pravidlá, ktoré nám stále nie sú jasné? Očividne nie všetky pravidlá sú rovnakej priority. A tu začneme našu cestu do pravidiel, ktoré riadia Svet celkovo. Sú to tie, ktoré sú nemenné, a preto nezávisia od fáz vývoja ľudstva ale naopak – prechádzajú od jedného štádia vývoja ľudstva k druhému. Všetky filozofické úsudky a učenia neodvratne zastarávajú, meniac sa iba na etapy vývoja číchsi Duší.

Keď na Zem prichádzajú nové Poznatky, tak na to, aby sme sa mohli pohnúť vpred ich musíme použiť na formovanie svojho ďalšieho, novým podmienkach zodpovedajúceho Svetoponímania. Ale nato si je potrebné osvojiť nové pojmy a zbaviť sa starých predstáv o Svete. Veď akože sa môže človek vyvíjať, ak väčšina jeho doteraz používaných poznatkov o Svete je postavená na chybných predpokladoch? Vyzerá to tak, že jednotlivec si zahlcuje pamäť nepotrebnými informáciami, ktoré zostupujú na neho spolu s mentálnou, dočasnou obálkou. Ale treba dodať, že každá vedecká teória má opodstatnenie na existenciu, lebo – hoci v dobe poplatnom móde – učí ľudí vyvíjať sa. Tak či inak táto činnosť umožňuje vypracovávanie mentálnej obálky na rôznych úrovniach vývoja, preto dokonca aj chybné teórie do určitého momentu – do momentu zostupu nových poznatkov – prospievajú človeku, lebo umožňujú jeho vývoj. Novej dobe zodpovedá nové vedomie a podstata zmeny vedomia spočíva v oslobodení sa od starých, zakorenených dogiem a osvojení si nových poznatkov, ktoré zosielajú človečenstvu Vyšší Učitelia, teda Rod, alebo ak chcete Boh či Bohovia. Ale vráťme sa k téme príchodu pozemských zmien.

Očakávané spektrum osudových úderov, ktoré majú prísť na našu Zem je veľmi široké. Od katakliziem rôzneho rozsahu (meteority, zemetrasenia, cunami a pod.) po rôzne globálne, ničivé vojny. Niektoré z týchto predpovedí sa čiastočne plnia, ale všetci sme si zvykli očakávať globálne svetové katastrofy a tie akosi stále neprichádzajú.

Ľudia sa koncentrujú na predpovede jasnovidcov minulosti, snažia sa rozšifrovať Nostradama, Vangu, Edgara Cayceho a podobne. Ale stalo sa čosi neočakávané – v období medzi koncom 20. a začiatkom 21. storočia sa proroctvá prestali napĺňať. Sú takí, ktorí im absolútne prestali venovať pozornosť – ako keby naozaj nemali žiadnu hodnotu – ale väčšina je tých, ktorí ich začali obviňovať z neschopnosti dávať presné prognózy. Boží dar schopnosti prenášať jeho proroctvá ľuďom sa ako keby stal veľmi otáznym.

Ale nie je správne neveriť predpovediam skutočných jasnovidcov, ktorí neraz potvrdzovali reálnosť budúcich udalostí. A to, že niektoré situácie neprebehli je vysvetliteľné existenciou mnohohranných ciest vývoja ľudstva. Jasnovidec podľa aktuálnych udalostí vidí tie Obrazy budúcnosti, ku ktorým tieto udalosti vedú v čase, keď vykonáva predpoveď.

V programe vývoja spoločnosti sú vždy umiestnené situácie, ktoré sú až do posledného bodu programu schopné zmeniť budúcnosť ľudstva a odviesť ho od predpovedanej katastrofy na iný variant programu, ktorý zabezpečí pokojný a šťastný život. Znamená to, že ak ľudstvo správne vyrieši nejaké úlohy a situácie v bode výberu, tak mení svoju budúcnosť z temnej na svetlú. Znamená to teda, že ak sa nejaká katastrofa neodohrala, tak ľudia vykonali správny výber, ktorý im daroval záchranu. A čím je katastrofa alebo sociálna udalosť globálnejšieho rozsahu, tým bude človeku poskytnutých viac situácií výberu, ktoré pri správnych reakciách sú schopné presmerovať ho od nebezpečenstva na cestu záchrany. Musí sa IBA zamyslieť nad správnosťou toho, čo robí, myslieť na možné dôsledky toho, činí.

Avšak všetky tie tragické udalosti, ktoré jasnovidec odkryl pred ľuďmi, sú naozaj zaprogramované v programe ľudstva ako varianty udalostí. Existujú v jemnohmotnej rovine v Obrazoch života spoločnosti, ale ostávajú v hologramoch nerealizovaných udalostí.

Všetko, čo jasnovidec predpovedal o budúcnosti v programe človečenstva existuje a opisované scenáre sú rozpracované vo všeobecnom spoločnom programe. Ak sa neodohrali, znamená to iba jedno jediné – ľudstvo si vybralo inú cestu vývoja. Pochopiteľne, že ak nejaká katastrofa nenastala, tak ľudia zmúdreli a tým, že učinili správnu voľbu sa svojimi vlastnými činmi zachránili.

Ale popritom všetkom musí byť splnená ešte jedna podmienka – zmeniť sa dajú iba tie budúce udalosti, ktoré nie sú v programe človeka alebo spoločnosti KONTROLNÝMI, OSUDOVO NEVYHNUTNÝMI. Znamená to, že existujú udalosti, ktorými človek alebo spoločnosť musí nevyhnutne prejsť – sú to tzv. kontrolné body programu. Preto existujú aj také, ktorým sa dá vyhnúť – tzv. sekundárne, druhostupňové body programu. Takže v predpovediach jasnovidcov sa nemusia odohrať iba tie udalosti, ktorým predchádza možnosť výberu. Situáciu si môžeme lepšie predstaviť na fragmente programu spoločnosti:

V horeuvedenom príklade vidíme, že medzi dvomi osudovo nevyhnutnými udalosťami (červenožlté hviezdice) boli spoločnosti navrhnuté tri varianty možného vývoja. Každý variant obsahuje udalosti – dobré alebo zlé – ktoré zodpovedajú výberu ľudí v danej spoločnosti. Ak si ľudia nakoniec vybrali spodnú cestu (obrázok), tak tie udalosti, na ktoré sa napojil jasnovidec v okamihu jasnovidenia (ale ešte v procese vývoja situácií) a sú rozpoložené na strednej a hornej krivke ostanú nerealizované, a preto budú vypadať neznalým ako lživé.

Jasnovidci a predpovedatelia budúcnosti sú v každom národe, ale vždy to boli iba jednotlivci. Každý z nich sa môže pripájať iba k určitým udalostiam v závislosti od svojej úrovne. Preto budú aj ich predpovede vždy rôzne. Nízky jasnovidec neuvidí predpovede vysokej úrovne, t.j. globálne udalosti, pretože jeho nízky energetický potenciál sa nedokáže napojiť na udalosť, ktorá je umiestnená na úrovní vysokých energií (hologram spoločnosti). A vysoký jasnovidec zase nemôže predpovedať udalosti konkrétneho života, pretože je nastavený na vysoké situácie planetárneho rozsahu. Znamená to, že každý z nich má svoje úlohy.

Preto môžeme vidieť, že každý jasnovidec mal svoju orientáciu na predpovede. Vanga predpovedala konkrétne ľudské osudy, Cayce udalosti globálneho rozsahu. Nostradamus zase sociálne situácie.

V Obrazoch budúcnosti, ktoré dostáva jasnovidec nie je vždy možné všetko odovzdať druhým. Holografické Obrazy sú preplnené všakovakými detailmi, ktoré ak človek nie je schopný pochopiť a dať im zodpovedajúci význam, tak ako ich môže odovzdať druhým? Jeden jasnovidec uvidí jeden Obraz budúcnosti, ktorý opíše svojimi slovami, iný zase svojimi. Každý však pritom bude používať svoje ponímanie – veď iné nemá – a premieňať ho na slová. Správnosť opisu bude závisieť od stupňa vývoja Duše každého jasnovidca a aj toho, ako gramotne má jasnovidec zvládnuté prvky jemnohmotného sveta a vie ich spojiť s aktuálnym momentom. Každý jasnovidec bude teda mať aj svoju klasifikáciu.

Z uvedeného je zrejmé, že čím staršie sú proroctvá, tým menej pravdepodobnejšie môže byť ich naplnenie, pričom však nemusí ísť o žiaden podvod či nekompetenciu jasnovidca. V súvislosti s aktuálnymi udalosťami teda netreba očakávať určite posledného amerického prezidenta, či určite posledného pápeža, aj keď vylúčené nie je nič. Dnes už udalosti neprebiehajú pod takou striktnou kontrolou elity ako v minulosti. Ba práve naopak, kontrolu silne strácajú. Inak by sme boli zažili minimálne iný koniec roka 2012…

Nikto nepopiera, že dôjde k likvidácií moci Temných Síl na Zemi, ale spôsob a načasovanie bude pravdepodobne veľmi odlišné od toho, s čím aktuálne naše (materiálne orientované) vedomie pracuje. Tu však berme do úvahy, že kataklizmy a vojny nie sú jediným spôsobom likvidácie – takéto niečo očakávame preto, lebo sme „nastavení“ na materiálnu existenciu a očakávame iba „materiálne“ riešenia. Z viacerých textov vyplýva, že proces likvidácie objektov neschopných žiť vo Svete novej situácie – môžeme doslovne povedať vlády novej rasy – môže nastať v nám neviditeľnom spektre Vysokých energií.

A tu prichádza dôležitý bod – možno ho nazvať kameňom na krížnych cestách. Ak hovoríme o nástupe novej rasy, t.j. o ľuďoch, ktorí budú schopní žiť v novom svete, prichádza logická otázka: A čo my, ktorí sme už tu, ale sme sa narodili ešte v čase nadvlády starých, nízkych energií? Nuž, nejaké roky sa nám už rodia deti schopné žiť v prostredí nových, Vysokých energií – v porovnaní s nami. Zatiaľ im „úspešne“ vnucujeme mód materiálne orientovaných biorobotov – veď iba takto ďaleko sa dostali ich rodičia. Ale je vôbec pre nás nejaká cesta? Veď to je cesta našej záchrany, nášho – a to doslovne – prežitia. V ďalšom si načrtneme túto cestu – lebo naozaj existuje – a tu bude hneď vidno, že na to, aby sme ju zvládli budeme potrebovať nejaký čas. Hľa, hneď sa núka jedna otázka – je naozaj v našom záujme, aby UŽ nastúpila konečná zmena, t.j. Veľký Prechod do novej, Vysokoenergetickej reálnosti, ak my nie sme ešte schopní v nej dožiť náš život? Nie je „meškanie“ nástupu novej doby aj vytvorením priestoru pre nás, aby sme boli schopní v nej žiť a vidieť dorastať a dospievať naše deti, vnúčatá či pravnúčatá? Veď už to, že čítate tieto riadky znamená, že túto šancu dostávate tiež.

Pred nejakým časom sme vydali niekoľko článkov na tému Kazackej Zdravy. Zdrava ako taká je ohromný, komplexný systém zostavený našimi Predkami pred dávnymi časmi. Obsahuje poznatky o tom ako zdravo žiť, ako sa stravovať, aké bylinky a načo používať, ako sa uzdraviť, t.j. dosiahnuť celistvosť Tela, Duše aj Ducha ak zakúsime zdravotné problémy a podobne. Okrem iného obsahuje aj rôzne komplexy špeciálnych, ideomotorických cvičení, ktoré sú podľa rôznych Rodových tradícií rôzne orientované a dnes systematizovane pomerne ťažko dostupné, teda presnejšie nedostupné. Sú to systémy pracujúce s energiami, teda najmä s tým, čo tradične naši Predkovia nazývali Vedogon, a čo sa dnes – prístupnejšou formou – nazýva napríklad astrálne či mentálne telo alebo biopole.

Náš prvý pokus so šírením tohto starého umenia našich Predkov stroskotal na nízkosti a chamtivosti spojených s neochotou sa niečo naozaj naučiť o odovzdať to iným ľuďom. Takýto stav nebol samozrejme prijateľný, a teda keď sa situácia zmenila, začali sme hľadať spôsob, ako toto prastaré umenie priniesť v systematizovanej podobe k nám. A hľa, podarilo sa.

Hoci informácie majú diskrétny, t.j. nespojitý charakter, poznanie je kumulatívne a svojim spôsobom prepojené so všetkými svojimi komponentmi. Rozdeľ a panuj je iba spôsob, ako nám naše prirodzené kumulatívne poznanie digitalizovať, t.j. rozdeliť na zdanlivo nijako nesúvisiace časti.

V prostredí vysokých energií prežije ten, kto bude schopný vnímať a reagovať už na energetické polia – nie iba na materiálne objekty. Hoci je to dnešnej „digitalizovanej“ vede proti srsti, vedomie majú – hovoríme o Vesmíre – aj poľové a plazmové energetické objekty. Nehovoriac o tom, že s tým súvisí – ako nutná, ale nepostačujúca podmienka – potreba zvládať Obrazovo orientované myslenie a schopnosť reakcie na impulzy od Vyšších bytostí. A hoci sme si ešte nezvykli ani na Obrazové myslenie hneď dodajme, že Bohovia, t.j. Bytosti Vysokých energií nemajú Obrazovú, ale Svetelnú podstatu myslenia. Ale to príde na rad až hodne, hodne neskôr…

PSYCHOENERGOLYTIKA je odpoveď na to, čo máme robiť, ak sa chceme pripraviť a nakoniec prežiť v nadchádzajúcom svete Vysokých energií. Hoci to je moderne podávaná metodika, je založená na prastarých technikách a prístupoch našich Predkov. Čo kaličí, to aj lieči. Dokonca aj názvy v nej používané sú prastarého pôvodu, lebo iba pôvodné slová nesú pôvodné Obrazy a majú schopnosť vyvolávať prvopočiatočné psychoprogramy. Nie náhodou nám podelili a zmenili pôvodný, spoločný jazyk.

Dnes nám „rozdelili“ kedysi celostnú metódu na zdanlivo nesúvisiace komponenty, pričom mnohé z nich nám dávkujú spracované cez cudzorodé filtre (napríklad čínske). Pôvodná metodika bola aj tak naša, lebo za dávnych čias na Zemi nebolo ničoho iného. Tento systém – a je to komplexný systém – pozostáva z práce s Vedomím a Podvedomím, s biopoľami a ich detekciou, s identifikáciou navných, t.j. zrakom neviditeľných útokov a obranou pred nimi, s rozširovaním Vedomia, detekciou a nastavovaním energetickej rovnováhy stogní. Naladzuje kontakt s našim osobným Nebeským Učiteľom, t.j. tým Učiteľom z nášho Rodu, ktorý bol pri našom vzniku. Vzniku, nie aktuálnej materializácii. A v neposlednom rade aj z obranného systému Biely Medveď. Je to bojový systém, lebo nie je zameraný na žiadny druh zápasenia v žiadnom súťažnom štýle, a teda nebude nikdy vhodný na žiadne súťaže, lebo všetky súťaže majú pravidlá, ale boj o život nemá žiadne pravidlá okrem prežitia a likvidácie hrozby. Rozdiel medzi bojom a zápasením je zásadný. Boj – v prípade naliehavej nevyhnutnosti – vedie k najúčelnejšej efektívnej obrane, t.j. k úplnej likvidácii hrozby nášmu zdraviu alebo životu. Tento proces prebieha maximálne niekoľko sekúnd a spočíva v kombinácii práce Vedogonu (biopoľa) a ideomotoricky kontrolovaného fyzického zásahu, neskôr aj k bezkontaktnej eliminácii. Takto môžu všetky úlohy bezpodmienečnej fyzickej eliminácie útočníka zvládať aj starí ľudia a ženy, pričom prechod do zápasníckeho módu kontaktu hrozí následkom, že vyhráva ten, kto dlhšie a viac trénuje a je teda v lepšej kondícii. Ženy a starší ľudia sú vopred odsúdení sa stať obeťami.

Dnes vidíme vôkol množstvo podobných princípov, ale starostlivo digitalizovaných. Veľa ľudí sa zaoberá rôznymi meditáciami – od Čikungu po rôzne formy Jogy – a „lietajú“ kdesi v oblakoch. Dosahujú „pokoj mysle“, ale ak sú vystavení fyzickej hrozbe či násiliu stávajú sa ľahkou korisťou. Na druhej strane sú zase tí, ktorí sa učia mnohé bojové hmaty a údery, aby ich vedeli čo najlepšie používať. Je im však jedno za akých okolností. Majú nacvičené fyzické techniky, ale ich psychika, t.j. psychická stabilita je viac ako otázna nehovoriac o mravných zásadách. A už Bruce Lee povedal, že do boja vstupuje ako prvá myseľ. Kto nie je schopný čeliť útoku na psychickej úrovni, tomu nepomôžu napumpované svaly a z nich vychádzajúce techniky. Len podotknime, že pred bojom možno ešte človeka napadnúť energeticky, t.j. napríklad do jeho biopoľa vložiť rôzne myšlienkové entity, ktoré nahlodajú jeho myseľ dávno pred tým, ako nastane okamih reálneho boja. Príklad takéhoto pôsobenia môžete vidieť aj vo filme S. Seagala BELLY OF THE BEAST.

Použili sme výraz PSYCHOENERGOLYTIKA, čo je metodika založená na prístupe nazvanom skratkou ako IPET, t.j. Integrovaný Psycho-Energetický Tréning. Je to spôsob spoznávania samého seba. V tomto procese zisťujeme, že je v nás tak veľa neznámeho, že hlbiny predtým naštudovaných rôznych filozofických textov sú iba plytčinou. Zároveň však dohady o potenciáli našej vlastnej osobnosti sa stávajú hlbokým, bezbrežným oceánom poznávania.

Aby sme si veľmi vzdialene priblížili princípy, použijeme tetralógiu „INFORMÁCIA – UVEDOMOVANIE – PONÍMANIE – ČIN“. Táto približne ilustruje základné princípy množstva systémov – od štátnej ideológie do najvyzývavejšej reklamy, kde množstvo skutočne prechádza do kvality, čím nás premieňa na spotrebiteľov.

Ale nevylievajme špinavú vodu z vaničky aj s dieťaťom. Teda ide o systém:

METAFYZIKA – PSYCHIKA – ENERGETIKA – FORMA

Alebo inak:

INFORMÁCIA – UVEDOMOVANIE – PONÍMANIE – ČIN

Jemné úpravy umožnia požiť tento princíp na rozširovanie vedomia a rast vlastnej osobnosti. Často sa v dennom živote stretávame s tým, že v našom reťazci zlyháva energetika (ponímanie), lebo je blokované dobre známymi „zľavými akciami“.

Metafyzika je čo do svojej podstaty informácia. Podobne ako rádiové vysielanie, ktoré zachytávame od rôznych vysielačov, máme úlohu sa naučiť zachytávať vysielané impulzy. Metafyzické sféry sú mnohoobrazné a mnohopočetné. Integrovaný psychoenergetický tréning nám pomáha realizovať plnú „inventarizáciu“ na ktoromkoľvek článku tohto reťazca.

V súčasnom období globalizácie sa informácia stala zbraňou. Preto IPET pracuje s informáciou ako so zbraňou. Otázkou ostáva iba to, do akých rúk sa dostane… Tak či onak, s informáciami sa musíme naučiť pracovať.

Na našej ceste sme sa už neraz dostali k Obrazu – a nie náhodou. Obraz je náš spôsob ponímania Sveta. Je to spôsob formovania existenčnej roviny, ktorú nazývame Život.

Nie náhodou sa Reč nazýva aj druhým signálnym systémom, ktorý je vlastný iba človeku. Ale aký je vlastne prvý signálny systém? Prvý – hlavný – systém komunikácie a ponímania je Obraz. Práve prostredníctvom myšlienkového Obrazu sa tvoria Svety vo všetkej svojej nekonečnej mnohoobraznosti. Práve skrz Obrazy – či to chceme alebo nie, vedome alebo nevedome – sa zúčastňujeme formovania budúcnosti, vrátane našich osobných životov. Skrz Obraz prichádzame do tohto Sveta Javi a skrz Obraz z neho aj odídeme.

V stovkách tisíc spermií, ktoré obsahuje tekutina semena muža, sa nachádzajú Obrazy všemožných variantov ľudí. Informačné pole udržiavané stojacou vlnou jemnej DNK obsahuje všetky východzie údaje o budúcom Človeku. Kedy a aká bude možnosť sa mu narodiť – to je už iná otázka.

Za starých čias našich Predkov sa takýmito praktikami mohli zaoberať až ľudia po veku 33 rokov, t.j. po sformovaní individuálnej energeticko-informačnej frekvencie, teda po tom, ako mozog človeka dosiahol optimálny výkon.

A teraz sa pozrime na ideomotorický (Obrazný) mechanizmus činnosti cvičení Kazackej Zdravy, t.j. slovanských cvikov. Náš Rozum ovláda Silu, ktorá nás v určitom stupni činí podobných Stvoriteľovi. Táto Sila prislúcha hlavne človeku, zvieratá ju nemajú. Oni konajú hlavne pod vplyvom reflexov, t.j. programov, ktoré boli do nich vložené.

Túto tvorivú Silu môžeme pomenovať – je to Sila Vôle. Za starých čias si ľudia neželali ani slobodu, ani bohatstvo, ale práve Vôľu. Poznali totiž skutočnú cenu tohto daru od Stvoriteľa. Sila Vôle nám umožňuje vedome, s pochopením, po ľudsky zotrvávať na našej Púti. Práve táto Sila vyzýva k Životu vedomé Obrazy myslenia, Obrazy pociťovania, Obrazy konania, túžby, asociácie, spomienky. V opačnom prípade vznikajú Obrazy nekontrolovane, spontánne pre naše Javné Vedomie.

Náš hlavný počítač – hlavný mozog – je materiálnym príbytkom Vedomia. Je vybavený vnútorným monitorom, obrazovkou, na ktorú sa prostredníctvom vôľového úsilia premietajú „obrázky“. Rozum vytvára úmysel vykonať akékoľvek cvičenie generované ideomotorickým komponentom. A tu sa už aktivuje Sila Vôle, ktorá vytvára konkrétne zadané zobrazenie na obrazovke hlavného mozgu.

Toto je však zatiaľ iba myšlienková forma. Ak vytrvalo trénujeme vôľovú koncentráciu na výsledok, tak do procesu zapájame všetkých päť zmyslov. Myšlienková forma obsahujúca Silu zmyslov sa stáva myšlienkovým Obrazom, meniacim sa na Obraz činu. Vôľovým zapojením do činnosti energie všetkých našich piatich zmyslov sa do procesu aktívne zapája naše Zmyslové telo. A práve ono obsahuje približne 80% všetkej našej energie.

Akonáhle Obraz cvičenia posilnený správnym dýchaním a pohybmi fyzického tela dostane energiu od zmyslov, okamžite sa aktivuje éterické telo. Práve ono sa priamo zúčastňuje formovania fyzického tela. Po jeho zapojení prichádzajú fyzicko-telesné pocity z práce s Obrazmi. A toto je akt prejavenia sa jemnohmotného Obrazu na fyzickej úrovni.

Žiadny článok nemôže obsiahnuť celú oblasť práce s Obrazmi a vôbec Psychoenergolytiku, ale na pochopenie dôležitosti to stačí. Život v nových podmienkach vyžaduje aktiváciu celého človeka, nie iba jeho materiálnej zložky. Veď aj to, čo nás obklopuje nie je iba materiálnej podstaty. Príručka amerických špeciálnych jednotiek prináša jeden zaujímavý citát: „Ak vyzeráš ako potrava, určite ťa niečo zožerie“.

Oblasťou Psychoenergolytiky sa budeme v budúcnosti zaoberať viac. Je to spôsob zabezpečenia nášho prežitia v podmienkach Vysokých energií, ale aj efektívne zvládnutie problémov na ulici. A táto situácia pomaly ale isto vôkol nás nastáva. Rozhodnúť sa však musí – ako ostatne vždy – každý sám.

01.09.2016

NAŠI PARTNERI: