PSYCHOTECHNOLÓGIE

4. marca 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OVPLYVŇOVANIE, PRAVDA DNES

Zdalo by sa, že tento termín bol vytvorený – rovnako ako zbrane, ktoré pod neho patria – iba nedávno. Nič však nie je klamlivejšie ako tento predpoklad. Na vývoji psychofyzickej zbrane sa na plné obrátky pracovalo už v Tretej ríši – táto kompetencia padala pod právomoci nám už známej Ahnenerbe.

Dôvodov na to, prečo o tom nie je nič známe na verejnosti existuje hneď niekoľko, aj keď všetky nám nemusia byť známe. V prvom rade je to fakt, že výsledky prác a výskumov vedcov z Ahnenerbe boli okamžite konfiškované tajnými službami krajín, ktoré porazili Nemecko v Druhej svetovej vojne. Prakticky okamžite boli vo všetkých krajinách kategorizované ako „Prísne tajné!“ – čo nie je nič prekvapivé. Úlohou psychofyzickej zbrane je zabezpečiť moc nad vedomím ľudí.

Na verejnosť sa prvé informácie o tejto oblasti dostali následkom toho, že r. 1959 vyšla – aj keď v malom náklade – vo Švajčiarsku kniha KLADIVO TORA. Dala by sa považovať za nevinnú sci-fi táraninu, ak nie dve skutočnosti. Autorom knihy bol Wilhelm Alpentahl, asistent známeho fyzika, jedného z vedúcich pracovníkov Ahnenerbe, Karla Maura. Druhá „zaujímavosť“ bola tá, že akási neznáma osoba okamžite po vyložení kníh na pulty skúpila v podstate celý náklad. No a samotný autor sa o mesiac neskôr utopil v Ženevskom jazere.

O čom vlastne písal Alpentahl? Podľa jeho knihy sa Ahnenerbe podarilo vyrobiť zbraň, ktorá dávala moc nad ľuďmi. Ďalej tvrdí, že na skonštruovanie tejto zbrane boli použité aj akési poznatky mimozemského pôvodu. Odkiaľ mohli byť tieto poznatky?

V starobylom rode Willigutov sa uchovávali akési tabuľky popísané starými Runami. Jedného dňa sa ich fotokópie dostali do rúk Maurovi, ktorý rýchlo zistil, že starý text obsahuje zložité schémy a vzorce opisujúce dovtedy neznáme javy. Iba približne polovica z nich sa nachádzala na úrovni vtedy známej úrovne fyziky, zvyšok údajov bol na tie časy ešte ponímaniu vedcov nedostupný.

Hoci vedcom dosť dlho trvalo, kým Runové texty dešifrovali, nakoniec sa im to podarilo. A potom už veci nabrali rýchle tempo. Na základe rozlúštených textov z týchto starých tabuliek boli zostavené tzv. technomagické zariadenia. Princíp ich práce bol založený na vlastnostiach torzných polí, ktoré pozostávajú z množstva elementárnych častíc, vytvárajúcich víchrové toky. Torzné polia priamo účinkujú na hypofýzu a jej nervové centrá, ktoré priamo kontrolujú vôľu človeka. Projekt dostal kódové meno TOR.

Maur so svojimi spolupracovníkmi pristúpili r. 1944 k pokusom na ľuďoch. Potrebovali čas, aby mohli skúmať všetky súvislosti, ale mohli postupovať jedine metódou pokus-omyl. Času však už veľa nebolo, koniec vojny sa rýchlo blížil.

Všetky materiály výskumov sa dostali do rúk Rusom a Američanom. Vyzerá to tak, že Američania sa zmocnili samotného aparátu a časti pracovníkov Ahnenerbe v tomto projekte, Rusi zase získali celú dokumentáciu. Dodnes nie je jasné, kde zmizol Maur, ani ako ďaleko sa dostal vo svojich výskumoch. Môžeme ešte spomenúť jeden veľmi dôležitý fakt. Hneď po rozpade ZSSR slávni demokrati Gorbačov a Jeľcin predali celý skonfiškovaný archív Ahnenerbe za hranicu. V Rusku síce niečo ostalo – vrátane kópií – ale aspoň vidno, čo to za beštie rozbili krajinu, ba celý Východný blok. Rovnako je jasné, že údaje zozbieranú Ahnenerbe majú veľkú cenu dodnes.

A ako to je dnes? Nikto sa nesnaží ovládnuť masy? Veď ako by sa to aj dalo – dnes máme demokraciu. Ale ak vieme, čo slovo demokracia naozaj znamená, tak by sme museli byť veľmi tupí, aby sme tomu naivne uverili. Vo všetkých krajinách, ktoré viedli – a vedú – v tejto oblasti výskumy je existencia neuroenergetických laboratórií považovaná za jedno z hlavných štátnych tajomstiev.

V ZSSR viedol laboratórium, ktoré sa zaoberalo základnými vedeckými výskumami v oblasti štúdia bioelektrických javov v živote bunky, práce mozgu a živého organizmu A. Barčenko. Koncom 20-tych rokov minulého storočia organizovali skupinové seansové pokusy spojenia s noosférou. Barčenko predpokladal, že „… kontakt so Šambalou môže vyviesť ľudstvo z krvavej slepej ulice nerozumu toho krutého boja, v ktorom sa ono beznádejne topí“. Bol však jedným zo zakladateľov slobodomurárskej organizácie JEDNOTNÉ PRACOVNÉ BRATSTVO, ktoré bolo odhalené OGPU. Všetci členovia tejto tajnej spoločnosti boli popravení. Barčenko bol zastrelený 30.4.1938.

V 50-tych rokoch minulého storočia už CIA, KGB a tajné služby ďalších veľkých krajín prešli k implementácii nahromadených poznatkov skrz pokusy zombiovať agentov a diplomatov. Je to zároveň obdobie, kedy začali zostavovať prvé elektronické prístroje na kontrolu a diaľkové riadenie psychiky. Dnes možno reálne pomocou biotechnológií zakódovať človeka, a to nie iba tabakom a alkoholom.

Nebudeme sa zaoberať detailným opisom rôznych postupov, metód a technológií, ktoré majú dnes k dispozícii spravodajské služby. Ale aby sme mohli porovnať védické poznatky a súčasné vedecké výdobytky – hoci aj tajné a len pre spravodajské služby – uveďme si niečo z toho, s čím dnes oni pracujú v oblasti výskumu ľudského vedomia. Z ich „kuchyne“ si priblížime opis približného algoritmu obrazu Sveta. Možno to bude prekvapujúce, ale ide o spracované materiály spravodajských služieb – treba však povedať, že nie domácich:

My už vieme, že ponímanie Sveta a svetonázor sú diametrálne odlišné prístupy. Väčšina dnešných ľudí pracuje iba na úrovni svetonázoru. Bez správne sformulovaného svetonázoru človek nemôže dlhodobo existovať v tomto svete. Ale aby ho sformuloval, musí mať k dispozícii správnu predstavu o obraze Sveta a úlohe človeka v systéme jeho stavby.

Tvorcom všetkého existujúceho je Najvyšší Rozum (tu a ďalej budeme používať ich názvoslovie), čo je mysliaca energetická substancia alebo inak Svetová Harmónia. Tvorca Vesmíru má svoj nástroj, ktorým tvorí Svety a rôzne objekty vo Vesmíre, a tento nástroj sa nazýva Matrica Tvorenia, čo je forma energie v jej prvotnej forme.

Do tejto Matrice vstupujú všetky naše života a činy, pretože to sú iba formy energií a Matrica slúži práve na uchovávanie energií. Z tejto Matrice bolo vyvedené tvorenie, dajú sa v nej nájsť všetky myšlienkové formy, idey a formy energie všetkého, čo bolo alebo bude stvorené vo všetkých Vesmíroch. Aj ľudia – tak ako všetko ostatné – boli stvorení z energií tejto Matrice, ale Duša pochádza od samotného Najvyššieho Rozumu.

Na jemnohmotnej rovine sme všetci navzájom prepojení, preto činy dokonca iba jedného človeka vplývajú na všetko, na celý okolitý svet. Človek ako častica Stavby Sveta je s ním tesne prepojený. Základná úloha človeka na Zemi je evolučný vývoj jeho samotného aj okolitého sveta skrz Dušu, ktorá je stelesnením Božieho Ducha, ktorý je všetko Existujúce. Je to univerzálna životná energia, koncentrovaná a lokalizovaná, vibrujúca na špecifickej frekvencii v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste.

Duša človeka je to, čím sme, naša podstata. Naše je aj Telo a Um, čo je to, čo používame nato, aby sme skúsili, kým vo sfére Zodpovedajúceho sme. Príbytok našej Duše sa nachádza vo sfére Absolútna, teda tam, kde prebýva Boží Duch. Duša na Zemi žije vo sfére Zodpovedajúceho a po odchode z fyzického tela nastupuje na cestu tam, odkiaľ prišla, kde znovu splynie s Božím Duchom a stane sa jedným Duchom, jednou energiou, pričom si uchováva svoju individualitu.

Telo človeka žije v silovom poli, ktoré voláme Duša, je umiestnené vnútri tejto energetickej formy. Táto energia je obdarená rozumom, ktorý je zároveň uchovávateľom aj zdrojom všetkého poznania, všetkého ponímania, všetkých svedectiev, informácií a skúseností. Čo do formy je Duša objektom matričného typu s bunkami, ktoré sú zaplnené energiami rôzneho druhu. Všetky naše zmyslové realizácie – Ľúbosť, Radosť, Hnev, Tvorivosť, Závisť, Žiadostivosť, Agresivita a pod. sú svojou podstatou energie, ktoré túto matricu nasycujú, a tým zapĺňajú jej bunky. Vnútorný obsah Duše a jej podstata pozostáva zo súboru vložiek rôzneho významového smerovania, ktoré Duša nazhromaždila v predchádzajúcich životoch. Duševné vlastnosti sú základom osobnosti a fundamentom pre jej rozvoj. Úroveň vývoja osobnosti priamo závisí od úrovne naplnenia matrice energiou zmyslov. Vývoj samotnej Duše je v novej materializácii naprogramovaný vo forme reťazca budúcich udalostí a životných situácií, čo je svojou podstatou samotná púť evolúcie Duše, teda jej hlavné predurčenie v tomto Svete. Program je zostavený formou špecifickej následnosti nevyhnutných udalostí. Osobnosť nimi prechádza za použitia práva výberu, t.j. vyberá svoj variant chovania sa a tak sama zostavuje konfiguráciu svojej Duše, čím nadobúda pozitívne alebo negatívne smerovanie.

Energetické napĺňanie matrice prebieha nie iba na základe činov danej osobnosti, ale závisí aj od jej pocitov a procesov myslenia. Aktívna pozícia osobnosti aktívne ovplyvňuje kvalitu jej nákladu. Hoci hlavnou úlohou je vývoj, ten je často zamenený druhom obchodu: ja mám to, čo chceš ty, ty máš to, čo chcem ja.

Pre lepšie pochopenie celej problematiky organizácie človeka si ho môžeme predstaviť ako dvojkolesový bojový voz ťahaný koňmi. Kone predstavujú naše Zmysly, Opraty sú Um, Kočiš je Rozum, bojovník je Svedomie a cestujúcim na voze je Duša. Naše Telo je ako voz s kolesami, aby Duša mohla komfortne cestovať. Voz by mal správne riadiť Rozum opierajúci sa o Svedomie.

Duša má funkciu ukázať svoje želanie, ale nevnucovať ho. Um má za úlohu realizovať výber, vychádzajúc z reálnych možností. Tela má tento výber realizovať. Keď Um, Rozum a Duša tvoria spolu v harmónii a jednote, tak sa Boží Princíp prejavuje v matérii. Naše Telo riadi Duša, Dušu riadi Duch (Rozum) a Ducha riadi Svedomie. Duša je energetická matrica tvorená bunkami skúseností, Duch je Božia Múdrosť. Duša má poznávať túto Múdrosť počas svojho života v reálnom svete. Svedomie je nerozlučiteľné a harmonické spojenie Duše s Božím Svetom.

Um prináleží materiálnemu Telu, je nevyhnutný na prežitie a podlieha vplyvom zmyslov. Výsledkom činnosti Umu je chovanie sa človeka. Um riadi všetky funkcie organizmu a zabezpečuje dodávku všetkého, čo Telo obľubuje. Rozum je duchovné telo riadené Umom. Vedomie je mysliace Božie centrum Rozumu, Svedomie je vnútorné duchovné meradlo, základ pre umožnenie výberu.

Telo je iba nástrojom našej Duše. Náš Rozum je sila, ktorá dáva do pohybu Dušu. Um je nástrojom Tela používaný na materializáciu želaní Duše. Pre Dušu je najdôležitejšie zakúsenie Ľúbosti, čo je pre ňu zmysel a cieľ. Duša potrebuje zmysly a nie poznatky. Poznatky sú pojmy, Zmysly sú skúsenosť. Najvyšší Zmysel je skúsenosť jednoty so Všetkým Jestvujúcim, zmysel dokonalej Ľúbosti. Veď svet, ktorý nás obklopuje – vrátane živých bytostí – pozostáva z takých istých elementárnych častíc. Každá taká častica má nejaký energetický potenciál a do okolitého priestoru vyžaruje určitú energiu. Z určitých energetických potenciálov sa skladajú celé štruktúry polí. Nízkofrekvenčné energetické polia nesú v sebe vibrácie, ktoré u človeka vyvolávajú prejavy negatívnych vlastností: agresivitu, závisť, násilie, zlosť a pod. Vysokofrekvenčné polia zase nastavujú ľudí na prejavy pozitívnych vlastností osobnosti: dobra, radosti, vyváženosti, harmónie s okolitým svetom a pod.

Medzi energetikou okolitého prostredia a energetikou človeka dochádza k neustálej energetickej výmene. Podľa toho aké energetické vibrácie človek vyžaruje, tak čo do orientácie aj s rovnakými rezonuje a vzájomne reaguje, následkom čoho prejavuje agresívne alebo blahodarné chovanie. Okolité prostredie rovnako vykazuje svoje pôsobenie na človeka pomocou vplyvu energetických poľových výtvorov. Človek na tento svet pôsobí prostredníctvom svojich myšlienok a vyrieknutých slov, pretože každé vyrieknuté slovo predstavuje vibračný príkaz. A akýkoľvek Myšlienkový obraz, ktorý vytvoril človek je energetická substancia, ktorá je schopná rezonovať s energetickými poľami ktoré nás obklopujú, čo sa odráža na zmysloch človeka a jeho správaní sa.

Na všeobecný psychoenergetický priestor najviac vplýva svetonázor človeka, jeho vzťah k sebe aj iným, jeho chovanie sa a činy. Samotná energia okolitého prostredia nemá polaritu, funkcionalitu zrodenej energii dodáva sám človek svojimi myšlienkovými obrazmi. Individuálne Duše spájaním sa do jedného celku, na jemnohmotnej úrovni prenikajúc jedna do druhej, zlievajúc sa, vytvárajú zvláštnu nadvedomú psychickú bytosť, ktorá riadi ľudí. Je to energeticko-informačný výtvor ktorý vytvorili ľudia, a ktorý ich spája podľa zhodnej frekvenčnej charakteristiky. Nazývame ho EGREGOR. Egregory sú vytvárané našimi myšlienkami, ideami, zlozvykmi, pocitmi, cieľmi a pod. Jeho sila závisí od sily želania človeka a tých ľudí, ktorí zdieľajú identické ciele a intenzívne ich aj podporujú. Tak isto presne pôsobí aj nejaký namodlený predmet – ikona, Kummir, amulet a pod. – ktorý vôkol seba vytvára energeticko-informačné pole na jemnohmotnej energetickej úrovni a zodpovedajúcim spôsobom vplýva na vedomie ľudí. Existujú aj prírodné egregory, vytvorené veľkými vodnými plochami, horami, jaskyňami, vodopádmi, roklinami, údoliami, zlomami zemskej kôry a pod. Náboženské egregory sú reprezentované napr. Hospodinom, Jehovom, Alahom a pod. Je veľmi dôležité si ich nemýliť so Stvoriteľom!

Tento krátky opis Obrazu Sveta zostavený z materiálov ľudí pracujúcich v spravodajských službách je určite ohromujúci. Najprekvapivejšie však je na ňom to, že je to v podstate technickým jazykom prerozprávané védické Poznanie. Ak teda majú dnes spravodajské služby takýto prístup k ponímaniu problému samotného jestvovania človeka, tak sa nemožno diviť, že dnes sú schopné už robiť s vedomím človeka a jeho chovaním sa čo len chcú. Predstava  budúcej svetovej vojny ako série jadrových útokov a protiútokov je veľmi naivnou predstavou, ale to už je našim čitateľom jasné. Pokračujme teda ďalej za použitia materiálov moderných spravodajských služieb a zľahka nahliadnime do oblasti, ktorá sa dnes odborne nazýva „psychotechnológie“, aj keď náš pohľad bude iba veľmi povrchný.

Čo sú to tie psychotechnológie, ktoré sú dnes schopné premeniť milióny ľudí na zombi? Sú to počítačové technológie vysokej úrovne, ktoré umožňujú presne diagnostikovať a regulovať psychický a fyzický stav človeka tým, že prenikajú do jeho podvedomia.

Existujú dva hlavné psychotechnologické procesy – počítačová psychoanalýza a psychoregulácia. Stoja na dnešných poznatkoch o organizácii špecifikách sfér ľudskej psychiky. Pri počítačovej psychoanalýze sa vykonáva matematická analýza reakcií organizmu, ktoré vznikajú pri veľmi rýchlom vizuálnom prehliadaní alebo zvukovom prečítaní rôznych „symbolov“ – slov, fráz, obrazov. Analýza informácie, ktorá sa takýmto spôsobom zhromaždí ukáže prítomnosť „bolestivých bodov“ v ľudskom podvedomí, ktorými sa potom realizuje psychoregulácia.

Najpraktickejšia je zvuková regulácia psychiky, pri ktorej sa slovesné sugescie v zakódovanej forme umiestnia na ľubovoľný nosič zvukovej informácie – do hudby, reči či šumu. Mozog prijíma sugesciu a vykoná korektívnu akciu na podvedomej úrovni.

Hoci psychoregulácia sa zvyčajne používa pri nervovom podráždení, poruchách srdca, pri liečení syndrómu bolesti pri rakovine a pod., dá sa zneužiť, a vtedy sa stane strašnou zbraňou. Pomocou nej je možné vyvolávať strach, agresivitu, hnev, či dokonca zničiť v človeku samotnú osobnosť.

Ak sa napríklad použije psychoregulácia v televíznej reklame aj pre ten najbrakovejší tovar či pochybnú bankovú operáciu, tak účinok bude vždy 100%.

Napríklad v USA je použitie takejto metodiky zakázané zákonom a každá reklama sa starostlivo kontroluje. Zaujíma u nás niekoho niečo také? Odpoveď poznáme.

V bývalom ZSSR bola na základe povolenia z 27. januára 1986 skonštruovaná a vypustená r. 1989 prvá družica na aplikáciu metód a prostriedkov diaľkového vplyvu na biologické objekty vrátane človeka. Po vyvedení na orbitálnu dráhu bola schopná korigovať chovanie sa obyvateľstva na území o veľkosti Krasnodarského kraja. USA takých vypustili niekoľko stoviek…

Na takéto účely sú podľa názoru špecialistov najvhodnejšie vysokofrekvenčné polia o nízkej intenzite a laserové žiarenie, čo je mimoriadne nebezpečné pre vyššie funkcie hlavného mozgu. Dajú sa ťažko registrovať a vyfiltrovať zo spektra trvale prítomného elektromagnetického vyžarovania priemyselného pôvodu.

Špeciálne modulované polia takéhoto druhu môžu vyvolať nasledovné efekty v oblasti vyššej nervovej činnosti:

  • Meniť schopnosť organizmu prijímať vizuálne, akustické a iné druhy informácií;
  • Vyvolávať diskoordináciu myšlienkovej činnosti, ktorá sa prejaví v neschopnosti prijať adekvátne riešenie;
  • Vyvolávať emocionálnu nestabilitu, nasmerovanú na neadekvátne reakcie v chovaní sa a kompromitujúce osobnosť;
  • Meniť schopnosť učiť sa jej znížením;
  • Vyvolávať agresivitu, depresiu, katatoniu, katalepsiu.

Čo sa týka periférneho nervového systému, použitie špeciálne modulovaných polí spôsobuje:

  • Zmeny pohybovej schopnosti;
  • Kŕčové reakcie.

Vo všeobecnosti sa takéto pôsobenie na organizmus prejaví formou nástupu letálneho odchodu pri príznakoch srdcovej nedostatočnosti s následným zastavením srdca, dýchania a spontánneho krvácania do mozgu.

Dnes sa používajú najmodernejšie metodiky pôsobenia na stav vedomia a skrz neho na chovanie sa človeka. Najbežnejšie je okrem elektronickej aparatúry zvyšovať efektivitu pôsobenia pomocou dodávania do tela rôznych psychotropných látok vo forme rôznych chemických zlúčenín. Tie sú dnes v podstate v každom alkohole –vrátane nealkoholického piva – GMO, mäse a pod.

Existujú generátory pracujúce na základe nasmerovaných torzných polí, ktoré na špecifických frekvenciách nasmerovaním pôsobia na konkrétneho človeka. Tomu sa v hlave začne vytvárať „kaša“, pričom zdroj žiarenia sa môže nachádzať v susednom dome.

Dnes už sú používané metodiky uvedenia do stavu mäkkej hypnózy, pričom človeku ani nedôjde, že na neho pôsobia. Má však pribrzdené podvedomie a dostáva príkazy na konkrétne konanie.

Je známe, že Ministerstvo obrany USA už r. 1993 inštalovalo do svojich rakiet celé komplexy zariadení, ktoré sú schopné vydávať elektromagnetické impulzy nato, aby došlo k paralyzovaniu nepriateľa bez použitia atómových, biologických či chemických zbraní. Presne tak je možné znižovať bojový duch armády alebo naopak, vyvolávať agresivitu, ktorá môže viesť napríklad k občianskym vojnám, masovým nepokojom, kolektívnym samovraždám, nenávisti a podobne.

Ak vám tento článok pomohol k rozšíreniu vašich poznatkov o reálnych možnostiach dnešných technológií masového ovládania ľudstva, tak už nebudete naivní. Svetové médiá nám systémovo podsúvajú obrazy, ktoré niekto objednal. Nazývame to kanalizované myslenie – mali by sme mysľou chodiť iba po tých kanáloch, ktoré nám oni pripravili. Obranou je hlavne nepozerať tam, kde chcú, aby sme sa pozerali.

NAŠI PARTNERI: