SVIATOK JARI – DEŇ VESTY

14. marca 2015 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), PONÍMANIE, SPOLOČNÉ AKCIE, SVIATKY

ѣ

Prichádzame k veľmi peknému obdobiu roka, k sviatku prebúdzania sa Prírody. Naše, slovanské sviatky sa riadia podľa Slnečného cyklu, pričom aj náš Kalendár – Koľadov Dar – je Kalendárom Slnečným. Čo znamená Slnečný a čo Lunárny kult sme už neraz spomínali – pre „odborníkov“ iba dodávame, že nejde o nevedomé klaňanie sa Slnku alebo Mesiacu, t.j. Lune. Stará Viera je Kult Svetla, teda Kult Ra – alebo aj do dnešného dňa dochovaný názov KultúRa – náboženstvá, najmä nám dobre známe judaistické (judaizmus-kreťanstvo-islam) sú Kultom Luny. Luna svieti vtedy, keď nevidno Slnko, lebo odráža iba maličkú časť jeho svetla – veď vlastné nemá. No keď raz vyjde Slnko, prestávajú byť dôležité. Cez deň nikto Mesiac nepotrebuje, t.j. každý kto chce môže vidieť Slnko sám, bez brokerov-popov (teológov). Ich éra končí a preto sú čoraz nervóznejší.

Náboženstvo je vždy iba plošnou projekciou hlboko objemovej Viery do daného času, priestoru a podmienok. Zaniká vždy, keď „vyjde“ Slnko.

No éra Svetla – Kultúra – nie je érou kradnutia energie – Civilizáciou. Nastupuje obdobie Kultúry a Civilizácia – služobníčka Tmy – znovu zanikne. Ako ono známe príslovie: každý chvíľku ťahá pílku. No a „chvíľka“ Tmy končí.

Medzi „techniky“, ktoré používa každá civilizácia patrí aj zmena podstaty našich starých sviatkov, pričom tie najviditeľnejšie sú určite „sviatky jari“ a „Vianoce“. Sviatok Jari je svojou podstatou sviatkom nástupu vlády Jarila, ktorého skrátene mnohé Rody nazývali proste Jarom. Jar ako ročné obdobie je teda starobylejší názov ako ruská Vesna.

Jedným z východísk civilizačných križiakov je vytvorenie východiskovej ilúzie, že dnes je všetko najlepšie ako len môže byť a naši Prѣdkovia boli prostí primitívi. Jednou z techník politickej technológie je postupná zmena kedysi spoločného, univerzálneho jazyka na Midgard-Zemi na množstvo vírusových podprogramov, ktoré dnes nazývame jazyky. Spadá to do metód opísaných v príručke na prevzatie moci – Biblie – v ktorej je priamo uvedená tato technika ako „pomiešanie jazykov“. Výsledkom je, že dnes v podstate žiaden Slovan nie je schopný čítať text – hoci napísaný aj jeho vlastným Prѣdkom – starší ako nejakých 200-300 rokov. No všimnite si, Židia si túto výhodu ponechali. Oni vedia čítať priamo to, čo im napísali ako odkaz ich predkovia aj pred viac ako tisíc rokmi. Kto teda naozaj patrí medzi debilov? Určite tí, ktorí sa Dedičstva svojich Prѣdkov vzdali.

Hoci Civilizácia tvrdí, že dnes je všetko oveľa lepšie a vyspelejšie ako v minulosti, nastáva už dobre viditeľný problém. Sú to nielen archeologické nálezy, ktoré sa nedajú vysvetliť zaužívanou chronológiou – je ich dnes už množstvo – ale sú to aj nám dobre známe pyramídy, ktoré sú nielen v Egypte, ale aj na mnohých iných miestach Zeme. No už aj tie egyptské stačia – Civilizácia dodnes nevie nič také postaviť, aj keď rôzne pokusy už boli.

Ak postúpime ďalej – k prastarým jazykom – zistíme, že tieto jazyky boli oveľa zložitejšie ako dnešné. Je veľký problém ich dnes čítať – vie to len niekoľko vedcov. Máme na mysli také jazyky ako sumerštinu, akkadštinu, babylonštinu, egyptštinu a podobne, hoci sme ešte nespomenuli Staré Runy. Tí, ktorí sa dnes učia Starosloviensku Bukvicu už vedia, že texty písané našimi Prѣdkami obsahovali nielen fonémy – zvuky – ale najmä Obrazy, ktoré sú do skoro všetkých starých jazykov uložené, a to vrátane aramejčiny, teda celkovo aj do jazykov používaných biblickým národom. Obrazy sú – samozrejme – v každom písomnom systéme iné, svoje – ale vždy tam sú. Jediná výnimka je latinská abeceda, ktorá bola už za starých čias úmyselne bezobrazná.

Poznanie princípu ukladania obrazov do starých textov umožňuje prístup k informáciám, ktoré sú pre tých, ktorí uznávajú iba fonémy neprístupné. Medzi takých, ktorí popierajú už samotnú podstatu existencie vkladania obrazov do textu patria v podstate všetci lingvisti. Ich problém je, že existenciu ukladania obrazov do starých textov ani len nepripúšťajú. No v jednom sa môžeme s nimi zhodnúť – staré jazyky sú oveľa zložitejšie ako dnešné. V podstate dnes preklady zo starých jazykov – kvôli ich nepredstaviteľnej zložitosti pre človeka Civilizácie – vykonávajú počítačové programy. Lingvisti ich síce čítať vedia, ale ich preklad je taká zložitá vec, že počítače sú proste nevyhnutné. Ako to teda je – staré, omnoho zložitejšie jazyky používali primitívni ľudia, ktorých myseľ bola oveľa jednoduchšia? Ako môžu ísť takéto veci dokopy? Nuž, nijak, okrem verzie „dodávanej“ napríklad CNN…

Ďalej vidno jav, že mnohí ľudia aj pripúšťajú rôzne schopnosti starých národov – ale nikdy nie Slovanov. Dnes už vieme, že Slovan je skomoleninou názvu našich Prѣdkov – Slovienov, teda čo do genetiky Rusov, ktorými sme dodnes aj my. Teda presnejšie sme nimi vtedy, ak sme Slaviani, t.j. ak slávime Prѣdkov – vlastných, Svetlých Prѣdkov. Tí zradcovia Rodov, ktorí slávia cudzincov a slúžia im ako otroci sa nazývajú kresťania. Ako sme už neraz uviedli, Slavian je vierovyznanie, kresťan tiež. Nikto nemôže byť naraz Slavian aj neslavian, rovnako ako nemožno byť naraz kresťanom aj nekresťanom. Túto informáciu podáva napríklad Velesova kniha. No a názov Slavian používal ešte P. O. Hviezdoslav.

Ak sa chceme niečo dozvedieť o vlastných Predkoch, musíme používať naše vlastné zdroje. Všetky „vedecky korektné“ svedectvá o minulosti napísali či upravili naši nepriatelia, teda tí, ktorí bojovali a väčšinou prehrávali s našimi slávnymi Prѣdkami. V minulosti sme prehrali, ale nikdy nie na bojovom poli. Ak vieme prečo a ako, dnes sa ubránime a navrátime starú slávu našim Rodom. Ak nevieme ako, čítajme vlastné a nie cudzie zdroje. To posledné, čo cudzinci chcú je to, aby sa vrátila moc Slavianov. A ako to je s kresťanmi? Oni nečítajú ani len vlastný manuál na použitie – Bibliu, len verklíkujú to, čo im povedali popi – a to bez použitia vlastného rozumu. Žiadnemu pastierovi sa nehodí, aby ovca dostala vlastný rozum, pretože tie sa majú iba rezať alebo strihať. Sám Ježiš povedal: „Nie ten, kto mi hovorí Pane, Pane, ale ten, kto plní vôľu môjho Otca na Nebesiach bude dedičom Kráľovstva Nebeského“… my už vieme, že Ježišovia sú dvaja. Jeden skutočný, ktorý žil na zemi a prišiel k Židom a druhý, ktorého vymyslel Pavol, ktorý Ježiša nikdy nestretol. Teraz zabudnime na verziu popov, ako rozumieť citátu a uvedomme si jeho význam priamo, bez brokerov. Ten, kto ho volá „Pane“, nebude dedičom Kráľovstva Nebeského. Ten totiž na Nebesia nikdy nevystúpi, on pôjde do Neba. No a rozdiel už poznáme. Nezabudnime, že z védického pohľadu je nevedomosť najťažší hriech. Je totiž zdrojom všetkých ďalších omylov. No a Slaviani pánov nikdy nemali, pretože neboli rabmi.

Príčina toho, prečo nám rozložili náš prapôvodný jazyk sa už dnes dá zistiť aj pomocou modernej vedy. A veru nie hocijakej vedy, ale toho najťažšieho „kalibru“ – DNK (nebudeme používať „DNA“, lebo namiesto vlastného slova „kyselina“ nie sme odkázaný používať anglické „acid“). Skupina ruských vedcov na čele s biofyzikom a molekulárnym biológom, prezidentom Inštitútu kvantovej genetiky P. P. Gariajevom spojila úsilia lingvistov a genetikov a vykonala neobyčajný výskum. Jeho podstata bola v tom, že overovali a skúmali účinok zvukových frekvencií a slov na ľudskú DNK. Výsledok bol absolútne neočakávaný – experimentálne dokázali, že údaje sa uchovávajú v našej DNK presne tak, ako sa uchovávajú v pamäti počítača. DNK je presne taký text ako text knihy; štruktúra ľudskej reči a štruktúra DNK sú si matematicky veľmi blízke. No najprekvapivejšie je to, že živá, ľudská DNK môže byť zmenená a preprogramovaná pomocou slov a fráz, ktoré hovoríme. Toto dokazuje, prečo sú do nášho jazyka implementované – pre nás zhubné – cudzie nárečia, slová a zvuky, a prečo z neho postupne odoberajú pre nás prirodzené, prvobytné pôvodné zvuky a obrazy.

Následkom toho dieťa, ktoré sa dnes od 3 rokov učí iba „vlastný“ jazyk (v dnešnom preformátovaní) a v súčasnej abecede, vo veku 25 rokov dosiahne vývoj vedomia a ponímania sveta zodpovedajúci úrovni 3-5%, pričom úroveň práce podvedomia dosiahne 95-97%. Synchronizácia práce ľavej a pravej polovice mozgu bude na úrovni 5-10%. Nezabúdajme, že genetické zmeny a vplyv na rodovú dedičnosť priamoúmerne závisia od kvality vzdelania a kultúry okolitého prostredia.

Ak sa dieťa od 3 rokov učí cudzí – neslovanský – jazyk spolu s rodným, tak výsledkom bude pragmatická osobnosť. Bude mať potlačený imunitný systém a rodovú pamäť, poškodzuje sa schopnosť mať deti, ničia sa základy mravnosti, schopnosť myslieť klesne na ploché ponímanie sveta, obrazotvornosť a ponímanie sveta neprekročí hranice dialektického materializmu.

Jedine v prípade, ak dieťa od 3 rokov učíme rodný jazyk, ak používa Starosloviensku Bukvicu a dostáva kvalitné základy správneho – Istine zodpovedajúceho – bázového systému poznatkov, pomer práce jeho mozgu v zmysle Vedomie/Nedvedomie dosiahne hodnotu 34-37%, a to bez akéhokoľvek ďalšieho, doplnkového úsilia. Synchronizácia práce pravej a ľavej polovice mozgu dosiahne 50%, buduje sa genetická a rodová pamäť, imunita, skryté rezervy a schopnosti organizmu. Jednou zo zaujímavostí je, že keď vedomá činnosť človeka dosiahne 40%, tak človek na základe svojho želania dokáže levitovať. A to si predstavme, že naši Predkovia písali pre nás Védy v stave, keď im pracovalo 100% mozgu!

O chápaní Dedičstva Prѣdkov môžeme hovoriť vtedy, ak človek dokáže prečítať a pochopiť ľubovoľný text, ktorý napísal člen jeho národa bez ohľadu na to, aký je starý. Teraz už nehovoríme iba o Staroslovienskej Bukvici či najmladšej Hlaholike, ale predstavte si napríklad nápis na skale vo Velestúre, alebo hociktorý Runový nápis čo aj len z tých, ktoré boli nájdené na území Slovenska. A náš vlastný národ je RASA, t.j. RodyAsovStranyAsov. Len zopakujme, že výraz „RASA“ sa od pradávna používa vo význame „biely“, „čistý“ a podobne – napr. latinské „tabula rasa“.

V tejto súvislosti sa už iba krátko vrátime k výrazu, ktorí sa snažia dnes výhybkári zaviesť – „Sloven“. Slovien, teda Slovѣn obsahuje bukvicu s menom „JAŤ“, ktorej  hlavný obraz je  „Spojenie Zeme a Nebies“, ktorej fonéma je „IE“. Novotvar „Sloven“ obsahuje bukvicu „E“, ktorej hlavným obrazom je „Svet Javi“, t.j. materiálny svet okolo nás a fonéma je „E“. Kto zamieňa zvuk vibrácie prepojenia Zeme a Nebies zvukom materiálneho sveta tak aj zodpovedajúco programuje svoju DNK. Určite nehľadá Múdrosť Prѣdkov – teda svojich vlastných.

Ak by sme povedali Slovien, čo po prepise do azbuky vyzerá ako „Словен“, tak to každý Rus prečíta ako „Slovien“. Kto by vám chcel nahovoriť, že by to čítal „Sloven“, ten nevie ani len po rusky. Pozrite si napríklad stránku Nikolaja Jemelina a uvidíte, že hoci sa píše „Емелин“, tak každý vysloví – a správne – „Jemelin“.

Energia, ktorú obsahuje slovo – meno či názov – priamo formuje charakter jeho nositeľa, či už mena človeka alebo krajiny. Tento vplyv je vzhľadom na jeho dlhodobosť pre väčšinu ľudí civilizácie síce nepostrehnuteľný, ale o to efektívnejší. Naozaj nie je jedno, aké meno dáme napríklad dieťaťu do života.

A prečo sa výhybkári snažia nás prepojiť na koľaj zmenou minulosti a nie súčasnosti? Odpoveď je – ako zvyčajne – veľmi jednoduchá. Otvorme si iba knihu G. Orwella a čítajme:

“Who controls the past, controls the future. Who controls the present, controls the past”.

Alebo inak:

„Kto kontroluje minulosť, ovláda budúcnosť. Kto kontroluje prítomnosť, ovláda minulosť“.

A teda hneď vieme, kto sa za tým skrýva a aké môže mať s nami úmysly – tie skutočné, nie predstierané. A ak by ste chceli namietať, že to určite nie je úmyselné, takýto argument neuznávame – nevedomosť je najväčší hriech. Aký rozdiel je, či na vás vystrelí guľku zarytý nepriateľ alebo nevedomý „priateľ“? V reči právnikov je v našej Kultúre nevedomosť „priťažujúcou okolnosťou“, teda v žiadnom prípade nie ospravedlnením. S týmto na posmrtnom súde pred Predkami nikto z nás neobstojí.

Ako sa teda máme v týchto všetky lžiach a polopravdách dnes orientovať? Jedine a výlučne Múdrosťou našich Prѣdkov. Prečo a ako? Preto, lebo oni ju písali pre svojich potomkov – nás. Robí niekto z nás niečo zlé a zákerné vlastným deťom, vnukom či pravnukom? Určite ani náhodou. Pravdou je, že nám jednak v maximálnej miere zničili naše staré knihy, jednak to, čo sa k nám dostáva po tisíc rokoch je dosť zložité na prvý raz pochopiť. Prečo? Už sme to povedali – lebo tieto správy pre nás boli písané veľmi dávno a človekmi – vo védickom zmysle slova – ktorým mozog pracoval na 100%, nie na 2-3% ako nám dnes. A aký je praktický účel tohto prastarého Poznania? Opäť veľmi jednoduchý – aby nestúpali stále na tie isté hrable:

Zabudnime teda na cudzie zdroje a všakovakých výhybkárov – a vykročme po stopách poznania našich vlastných Prѣdkov.

Aby sme nerobili chyby – lebo robenie chýb nie je prirodzená cesta poznávania človeka, je to presný opak, nevedomosť – zanechali nám naši Predkovia návod aj na samotný proces posudzovania informácií, ktoré sa k nám dostávajú. Tento návod dodnes poznáme ako ZDRAVOMYSLIE. Védická Múdrosť hovorí, že ak nám niekto ponúka dve možnosti na rozhodnutie, tak správna bude určite možnosť tretia. Ak ju nevidíme tak jedine preto, lebo nemáme dostatočné poznanie, nechápeme princíp Triglavu. Už vieme – zo Staroslovienskej Bukvice – že dvojka síce predstavuje nejakú Múdrosť, ale táto ostáva strnulá, nedvižná. Až trojka – ktorej Obraz je „Glagoli“ dáva poznanie do pohybu a umožňuje napredovanie v evolučnom vývoji.

Používanie ZDRAVOMYSLIA znamená, že pri rozhodovaní v akejkoľvek otázke musíme zvážiť tri kritériá. Ide o názor odborníka v danej oblasti, názor Predkov a vlastná skúsenosť. Ak všetky tri súhlasia, chybu určite neurobíme, ak čo len jedna dáva negatívnu odpoveď, niet záruky, že neurobíme chybu. A kde nájdeme názor Prѣdkov? Slaviani a Árijci vo Védach, kresťania v Biblii, biblický národ napríklad v Tóre. Len pre zopakovanie, Biblia nepodáva príbehy o Slavianoch, teda kto sa k nej hlási, hlási sa k cudzozemcom.

Sviatky Jari nám v našich končinách podsúvajú ako „pálenie Mary“. Moréna lokálne zavedený názov Mary, jednej zo sestier Perúna, dcéra Svaroga a Lady. Naši Prѣdkovia nikdy nepálili Morénu – Maru – Svetlú Energiu Svarožieho kruhu. Takto starý zvyk úmyselne „upravili“ kresťania. Mara znamená MAtka RA, pričom MARA ako toponym je u nás hojne zastúpený – napríklad Liptovská MARA. Nečudo, že Slnečná Runa Mary dodnes ostala znakom Slovѣnska, aj keď ju kresťania považujú za akýsi „misijný kríž“, ktorého pôvod vysvetľujú veľmi hmlisto. No a samotný obrad pálenia Morény obsahuje kresťanský obraz pálenia pohanov na vatrách Inkvizície, teda likvidáciu našej, domácej Starej Viery v prospech importovanej vetvy judaizmu. Účasť v takom obrade je odsúhlasením cudzieho obrazu so všetkými súvislosťami… hoci aj v blaženej nevedomosti.

Napriek bohatosti našej vlastnej Kultúry aj tak mnohí nekriticky obdivujú cudzie výdobytky namiesto využívania vlastného kultúrneho bohatstva. Zopakujme si opäť Zápoveď Volchva Velimudra:

Cudzím umom život nespoznáš a múdrejším sa nestaneš.

Svoju frekvenciu má nielen každá farba, ale aj národ či krajina. Len spolu, na vlastnej frekvencii všetci tvoríme plné spektrum. Veď ani naše srdce sa nesnaží stať pľúcami či mozog žalúdkom.

Dobre to vidno napríklad na tom, čo dnes nazývame horoskopy. V súvislosti s nimi sa neraz spomínajú „živly“. Ak sa dobre pozriete na rôzne články zistíte, že v tejto otázke vôbec neexistuje jednota. Jeden zdroj uvádza jednu „sadu“ živlov, iný zase druhú. Jeden uvádza jeden počet živlov, iný zase rozdielny. No hlavne – čo chýba skoro vo všetkých „moderných“ podkladoch, zabúdajú na to, že najvyšším živlom je vždy ÉTER.

V našom, Dárijskom Kruholete Číslobagu poznáme 9 živlov, ktoré prechádzajú cez 16 znamení. Naše Živly sú: Zem, Hviezda, Oheň, Slnko, Drevo, Svaga, Oceán, Luna a Prѣdok. Znamenia Kruholetu sú: Pútnik, Žrec, Žrica, Svet (Jav), Zvitok, Fénix, Lišiak (Nav), Drak, Pes, Orol, Delfín, Kôň, Pes, Tur (Krava), Chrámy a Kapište. Ich kombinácia vytvára 144 Liet, pričom každé z nich sa v cykle Kruhu Liet (144 rokov) opakuje iba raz. Toto bolo zároveň typické minimálne rozpätie života našich Predkov – Kruh Života, t.j. 144 rokov.

Ak si zoberieme dnes veľmi populárny čínsky horoskop zistíme, že operuje s 5 živlami a 12 znameniami, čo vytvára typickú dĺžku života ľudí so žltou farbou kože – 60 rokov. Len doplňme, že tibetský horoskop ráta s tým istým cyklom.

Tieto skutočnosti treba chápať tak, že v prípade všetkých ostatných národov a horoskopov sveta ide vždy iba o akýsi „výsek“ prastarého – nášho – systému, no žiaden z nich nie je postavený na cyklus Kruhu Života, t.j. 144 Liet. Prebraním cudzieho systému vždy degradujeme, nech sa jedná o čokoľvek.

Len na okraj si pripomeňme, že hoci je dnes populárne preberať rôzne prvky čínskej kultúry, aj kompletné opičenie sa po Číňanoch je nanajvýš ak nadobudnutie časti toho, čoho celok je naša Kultúra. Okrem iného, náš čakrový systém obsahuje 9 čakier, pričom žlté národy majú iba 7 čakrový systém. Nepovažujeme ich preto za menejhodnotné, jednoducho sú iné. Ich evolúcia prebieha iným spôsobom.

Okrem systému Živlov len okrajovo spomeňme, že tieto systémy živlov sa často omylom zamieňajú so systémom opisu „stavebných“ prvkov. Napríklad my už vieme, že bukvica menom „JESŤ“ má hlavný Obraz „Jestvovanie v Javnom Svete“, t.j. opisuje materiálny svet okolo nás. No táto bukvica má zároveň číselnú hodnotu – 5. Číslo „5“ preto tradične oddávna zobrazujeme ako päťcípu hviezdu v uzavretom kruhu s hrotom nahor. Každý lúč hviezdy symbolizuje jeden z prvkov, z ktorých pozostáva človek: Oheň, Kov, Zem, Drevo a Voda. Hovoríme teda o prvkoch, z ktorých pozostáva človek, čo si netreba mýliť so systémom Živlov…

Ak si zoberieme akýkoľvek iný systém ako systém vytvorený našimi Prѣdkami pred dávnymi vekmi, vždy dostaneme iba obmedzenú časť nášho systému – no neraz aj úmyselne skreslenú. Teda to najlepšie cudzie je vždy iba „slabý odvar“ nášho – a to platí aj pre bojové umenia. Nuž, cudzí um je cudzí um…

Ak by sme to celé zosumarizovali môžeme povedať, že najhlavnejšie dnes je používať ZDRAVOMYSLIE. Rôzne dnes ponúkané systémy nemusia byť zámerne nepriateľské, mnohí ľudia si jednoducho myslia, že dnes si už nik nepamätá, ako naša Kultúra pred 1 000 rokmi vyzerala, a preto si môžu aj kadečo podomýšľať. Pripomeňme si obraz stúpania na tie isté hrable a pamätajme, že naši Prѣdkovia neboli naivní, primitívni debili. Do tejto kategórie patrí si domýšľanie si, že bukvica „JAŤ“ sa nečítala ako „IE“, ale iba ako „E“. Potom je už iba krôčik od Slovienov k slovenom. Hlavným argumentom je, že „aj tak si to nik nepamätá“, čo je veľký omyl. Bukvicu „JAŤ“ používali v Rusku až do boľševickej revolúcie a „vyškrtol“ ju – spolu s obrazmi – boľševik Lunačarský, čím vytvoril dnešnú Azbuku, t.j. bezobraznú sovietsku abecedu. No celá emigrácia bielogvardejcov, ktorá odišla ušla na Západ používa JAŤ dodnes. Takže inak to zapadá iba do Orwellovho citátu…

Za pomoci Zdravomyslia sa zorientujeme vo všetkom, žijeme v reálnom svete, pred ktorým sa nemožno skryť – a už vôbec nie s malými deťmi. No takto ho dokážeme dostať pod kontrolu.

Na záver iba zopakujme, že naši Prѣdkovia nepili žiaden alkohol vrátane piva, pretože alkohol prerušuje priamy kontakt na Makoš – práve preto prišiel k nám až s katolíckou omšou a omšovým vínom. Už pol deci 40% alkoholu vyblokuje túto schopnosť minimálne na 3 roky. Tibeťania zase varujú pred strašnými karmickými následkami – za konzumáciu alkoholu sa prenáša „trest“ do viacerých ďalších reinkarnácií. Rovnako naši Prѣdkovia nikdy nemali „športových“ sexuálnych partnerov, pretože každý pohlavný styk prepisuje biopole partnera, čím sa postupne rodia viac a viac zdegenerovaní členovia Rodov – preto cirkev „posväcovala“ tzv. právo prvej noci. Drogy rovnako nikdy neberieme, lebo tieto obchádzajú kontrolu rozumom. Mäso, cigarety, geneticky modifikované potraviny, rôzne energetické nápoje a podobné prípravky spôsobujú, že mozog nebude pracovať ani len na 3%…

Znanie je nevyhnutné, bez neho sme v nevedomosti. A práve nevedomosť je z védického pohľadu najväčší hriech.

NAŠI PARTNERI: