TAJOMSTVÁ RIADENIA SVETA

26. júla 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), OVPLYVŇOVANIE, PRAVDA DNES

Pre nás už nie je novinkou, keď si povieme, že hlavným a jediným dôvodom existencie tvarov je „dopomáhanie“ nám k evolúcii. Na začiatku šiesteho dňa Boha bol stvorený Prvý človek, muž a žena naraz. No veľmi skoro sa mu na zemi začalo „dariť“: tichučko, teplučko, komáre nelietajú… proste sme sa prestali evolučne vyvíjať, a to bolo ešte iba ráno šiesteho dňa. Zastavenie evolúcie je nemysliteľné, pretože vo Vesmíre to je jeden z najzákladnejších princípov. Musíme ísť stále nahor, lebo na naše „miesta“ na Midgard-Zemi čakajú ďalšie a ďalšie Živatmy, ďalší a ďalší členovia našich Rodov… Tvari sa dobre chopili svojej úlohy a ničia nás dôkladne a systematicky. Len na zopakovanie – toto je ich evolučná úloha, t.j. zabrániť našej evolúcii. No a my sme deti Bohov, ktoré sa samé majú stať Bohmi – ale ako sa môžeme stať Bohmi, ak nedokážeme pochopiť nevyhnutnosť evolúcie? Máte pravdu – nijako. Cez túto lekciu musíme prejsť, čím skôr, tým lepšie. Budeme sa tu dovtedy vracať – stále do horších a horších podmienok – až kým skúšku nezložíme. Teda asi tak. Pointa nie je v nenávidení tvarov – oni svoju úlohu od Stvoriteľa plnia – pointa je nezastaviť našu vlastnú evolúciu bez ohľadu na to, že svet, v ktorom dnes žijeme – pretože sme dovolili tvarom prevziať nad ním kontrolu – je nimi riadený. Ale práve preto môžeme riadenie považovať za katalyzátor Duchovného vývoja človeka.

Pre začiatok si zopakujme to, čo už vieme. Všetci ľudia sa delia na tri skupiny. Prvá sú tí, ktorí sa nikdy nedozvedia Pravdu. Druhá sú tí, ktorí Svet riadia a poznajú Pravdu, ale tá je taká strašná a tak vzdialená od všeobecného názoru, že ich hlavnou starosťou je to, aby sa ju okrem nich nikto nikdy nedozvedel. A je – hoci malá, ale predsa – skupina ľudí, ktorí sa snažia Pravdu spoznať.

Ľudstvo je zahnané do košiara, ktorí strážia pastieri Pána. Keď chcú strihajú, keď sa im zachce mäso režú, inokedy iba doja. No robia to čo chcú oni, nie ovce. Ako nás do tohto košiara zahnali? Ako reálne funguje systém totalitného riadenia spoločnosti? Prečo jeho účinnosť závisí jedine od nás a nášho postoja a stupňa Duchovného vývoja? Teda vykročme k poznaniu. Ani sa nemusíme čudovať, že ostatné ovce a barany to nielenže nezaujíma, oni budú dokonca zavadzať. No vybrali si to sami.

Tvari dokázali zastaviť tok energie evolučného vývoja a presmerovať ľudstvo na cestu involučného vývoja – smerom nadol, k degradácii. Za posledných 400 rokov tak zničili alebo upravili poznanie o skutočnom dianí, t.j. dejinách, že dnes nimi vytvorená história nemá s dejinami dočinenia skoro nič. Informácie o minulosti sú – zámerne a odborne – skazené a skreslené. Môžeme povedať, že dejiny sú „premodulované“ pomocou šifrovacie predpisu, ktorý voláme TÓRA, na základe čoho sa vytvorila hisTÓRia. Názov nijako nie náhodný.

Naše Ponímanie Sveta a Dedičstvo Predkov nám zamenili za biblickú koncepciu riadenia a ponímania Sveta, preto je pred nami množstvo poznatkov utajených. Jednou z najdôležitejších informácii, ktorá musí – z pohľadu tvarov – ostať utajená je pochopenie, čo to vôbec riadenie ľudstva je a ako vôbec sa človek dá radiť.

Aby sme pochopili princíp riadenie ľudstva, priblížme si princíp KONU, t.j. našu vlastnú, prastarú symboliku. Hoci dnes považujú symbolické zobrazenie KONU za čínsky výtvor, ľahko sa dá zistiť, že samotní Číňania ho akosi nie celkom jasne vedia vysvetliť. Len okrajovo si všimnime zákonitosť neustáleho pohybu – a teda aj zmeny – energií. Striedanie sa bielej a čiernej farby symbolizuje striedanie sa dňa a noci Svaroga, čomu principiálne aj zodpovedajú energie JANЪ a INЬ. Keď je v maxime jedna tak druhá je v minime a opačne. Ale nechajme Číňanov a pozrime sa na KON.

KON je Pravidlo, Súhrn, Kruh pohybu. Žiť po(dľa) KONu znamená harmonicky vstupovať a nachádzať sa vo Všehomíre, celostne spolupôsobiť s Jeho živým organizmom. Pohyb a vnútorné ústrojstvo Stavby Sveta je Pokon Roda. Rod je náš Prarodič, Najvyšší, jeho telom je náš Vesmír so všetkými Zemami (planétami), hviezdnymi a slnečnými systémami a obývanými Svetmi, v ktorých žijú rôzne formy života, Bohovia a Polobohovia.

Základný princíp konštrukcie Stavby Sveta je postavený na Ľúbosti. Je to darovanie Svetla Života, Inglie, ktorá vyviera z hlbín Vesmíru (Srdca Roda) a rozlieva sa po celom Vesmíre. Toto Darovanie je Nenárokovateľné, t.j. nenárokuje si nič na zámenu. Napríklad Jarila-Slnko žije poKone (podľa KONu) – daruje seba samého všetkým obyvateľom Slnečného systému, bez ohľadu na farbu kože či presvedčenie. Práve pre túto vlastnosť Jarily-Slnka je typickou farbou odevu budhistických mníchov oranžová farba – farba Slnka.

V grafickom vyjadrení je to vnútorné ústrojstvo Konu, ktoré je aplikované vnútri Konu, t.j. po Hranicu Konu nazývané PoKon (červená šípka). V Rozumnej PríRode je PoKon Roda prirodzený proces, ktorému sa podriaďujú všetky Božie tvory, okrem dnešného človeka. Mravce a včely pracujú podľa všeobecného programu Tvorcu (PoKonu). Za svoju prácu NEŽIADAJÚ nijakú náhradu. Plnia svoje predurčenie, t.j. harmonicky sa „vpisujú“ do všeobecného programu evolučného vývoja. Neplnenie programu je utrpenie, bolesť a smrť.

Civilizácia neplní Boží program evolučného vývoja. Podobá sa rakovinovým nádorom na tele Midgard-Zemi, preto ľudia trpia, chorejú a v mukách umierajú. Ľudská civilizácie žije Za Konom Roda, t.j. Za Konҍ (Za Konom, za Božou Pravdou).

Pokon Roda je Prav, Pravda. Žiť podľa Pravdy znamená vnášať túto Prav (Pravdu) so Sveta. Keď človek začne prijímať Pravdu do svojho života, tak táto sa stane jeho zbraňou.

Pokon Roda je Ľúbosť k všetkým bytostiam. K všetkému, čo je stvorené Rodom a odrazené v živej PríRode. Ale okrem rastlinnej a zvieracej ríše to je aj ríša kameňov a iných foriem života, ktoré nevidíme, ale niekedy ich môžeme zaregistrovať jemnohmotnými orgánmi zmyslov. Duša materializovaná v Javi a žijúca PoKone Roda nečiní zlo a nehubí PríRodu. Takýto človek nezláme vetvičku, neuškodí zvieraťu. Konzumácia zvierat, t.j. tých, ktorých má človek ochraňovať a pomáhať im v evolučnom vývoji (ako jemu predtým pomohli iní, inak by tu teraz nebol), je zapretie PoKona Roda. Požieranie zvieracích Priateľov je jeden z najstrašnejších zločinov proti Vesmíru, proti samotnému Životu a PríRode. Taký človek sa nemá právo nazývať rozumným a úrovňou svojho evolučného vývoja sa sotva rovná tým zvieratám, ktoré tak nemilosrdne likviduje. Život takej bytosti v podstate stráca cenu, pretože takýto človek si sám necení Dar Života a vystupuje v roli jeho likvidátora. A tak podľa Kánonu spojenia príčiny a následku dáva tak SÁM právo iným, mimozemským, parazitickým civilizáciám pozerať na ľudstvo ako na dobytok, čo aj – samozrejme – robia. Využívajú Zem a pozerajú na ňu ako ľudské mäsožravce na jatky dobytka a tak používajú ľudstvo ako jatočný materiál. Už sme písali, že toto je jedným z najhlavnejších dôvodov príchodu parazitických civilizácií na Midgard-Zem.

Po krátkej exkurzii do oblasti Konu sa vráťme k našej téme. Biela a čierna farba znázorňuje Deň a Noc Svaroga a ich vzájomné striedanie sa, ktoré je zákonité. Keď narastá evolučná, tvorivá Sila JANЪ, zároveň slabne involučná, deštrukčná Sila INЬ a naopak. My sa nachádzame v súčasnosti kúsok na pravej strane KONu, pretože maximum Noci pominul a odteraz dennodenne narastá Sila Dňa Svaroga. Ešte má ďaleko od plnej moci, no je to proces nezadržateľný a neodvrátiteľný.

Jedna sila vzájomné pôsobí s druhou v zhode a v bode pretínania sa oboch síl sa tak objavuje BOD, z ktorého začína vytekať Inglia. Táto dochádza PO hranice Konu, pričom hranica Konu je akýmsi meničom, ktorí jednu Silu transformuje na tri zložky. Silu vo Védickom význame ponímame ako Energiu a Informáciu vzaté spolu. Z Konu takto VYTEKAJÚ už 3 Sily – nám známy princíp Triglavu – ktoré môžeme v dnešnom ponímaní označiť takto:

1: VLÁDA – prvá Sila – v starej Slovienčine aj dnešnej ruštine ВЛАСТЬ. Ak čítame obojsmerne a nebudeme brať do úvahy samohlásky – už vieme prečo – tak dostaneme: То СаЛаВа, t.j. TO SLÁVA. Správne vládnuť v Dŕžave nie je materiálny zisk, ale SLÁVA. Je to služba Rodu a všetkým, ktorí v Dŕžave žijú. Ešte sa na okamih vráťme k samohláskam a spoluhláskam. Princíp ich názvu totiž j v dnešnej slovenčine zachováva to, čo znamenajú aj v Staroslovienčine. Samohláska „hlása“, t.j. znamená niečo sama osebe, teda ak zo slova vypadne, tak vypadne len jej vlastný význam. Nemôže teda zásadne ovplyvniť význam slova, v ktorom je alebo nie je použitá. Spoluhlásky „hlásajú spolu“, t.j. spolu vytvárajú význam slova a práve preto sú podstatné, ak má byť význam slova uchovaný. Preto pri rytí nápisov do dreva či kameňa sa často samohlásky vynechávajú. Každý si vie predstaviť, že je to niečo úplne iné ako stláčať klávesy na PC…

V súvislosti s Vládou si pripomeňme, čo o typoch vládnutia hovorí Platón, ktorého môžeme smelo považovať za nepopierateľnú autoritu v tejto oblasti. Platón v diele Ústava opisuje 5 typov vlád, ktoré vymenováva smerom od najlepšej k najhoršej. Ideálna, najlepšia vláda je ARISTOKRACIA, v skratke spravodlivá vláda menšiny, elity spoločnosti, Mudrcov. Vari netreba našim čitateľom opakovať, že toto je tradične Védický spôsob vládnutia, t.j. keď vládnu Žreci-Mudrci.

Druhý, už horší typ vlády je nespravodlivá vlády menšiny, TIMOKRACIA. K moci sa dostávajú vojenskí vodcovia, zbohatlíci a podobne sebecky orientovaní ľudia.

Tretí, ešte horší spôsob vlády je OLIGARCHIA.

Štvrtým a podstatou druhým najhorším spôsobom vlády je DEMOKRACIA, alebo inak vláda (slobodných) otrokárov.

TYRANIA je posledným, úplne najhorším a najnespravodlivejším spôsobom vlády a nastupuje po zlyhaní demokracie. Treba ešte vysvetľovať, čo pre nás tvari nachystali? Vieme, väčšina radšej ostane spinkať a snívať o peniazoch. Tento sen však čoskoro skončí. Demokracia jednoducho pred našimi očami vyčerpáva svoje posledné sily.

Kto sa trochu zamyslí a prečítal aspoň Tukydida, zistí, že v Sparte sa ešte pomerne dlhú dobu udržal Rodový systém, ktorý stojí na moci všetkého ľudu (Ochlos) a nie elite „ľudu“ otrokárov (Demos). Pretože Atény neboli schopné Spartu vojensky poraziť, tak zvolili úplne inú taktiku. Na 300 rokov sa stali so Sparťanmi „super kamoši“. Popri dobrých vzťahoch im začali podstrkovať svoje dcéry za nevesty. Tieto boli ale vychované v demokracii, t.j. „športový sex“ mali v malíčku. Práve tento faktor stačil na to, aby po 300 rokoch boli kedysi cnostní a vojensky nepremožiteľní Sparťania zmenení na demokratických tajtrlíkov, ktorí už nemali záujem bojovať a slová ako Česť a Svedomie prestali počuť, lebo peniaze štrngajú oveľa hlasnejšie. A to bol ich koniec. V zmysle Konov Rita nastáva pri prvom pohlavnom styku kompletné preprogramovanie biopoľa dovtedy panenského jedinca (muža alebo ženy rovnako) biopoľom partnera. Pripomeňme, že biopole je 95% nášho bytia. Fyzické telo predstavuje iba 5% našej existencie, ktorá jediná spravidla ostáva pôvodná. No vonkajší vzhľad je málo. Takto preprogramujú (športovým sexom) prvú generáciu, potom druhú, genofond sa postupne narúša a za 200-300 rokov nastane taká zmena, že jedinci, ktorí sú produktom informačnej vojny sú už k ničomu. Presnejšie, túto taktiku použili veľakrát. Okrem Sparty takto zničili napríklad aj Rodovú federáciu Skýtov. Tiež s nimi 300 rokov „kámošili“, pričom výsledkom takéhoto „kámošenia“ je to, čo už vidíme aj vôkol seba. Cnostným, mravným rodičom sa rodí cnostné a zdravé potomstvo. V takomto potomstve nie je núdza o charakterníkov, ktorí sa v podmienkach morálky – vlády peňazí – boháčom jednoducho nerodia. A teraz si predstavte situáciu z pohľadu tvarov – najskôr informačnou vojnou zničia genofond nepriateľa a potom ho fyzicky zlikvidujú – čo vždy nasledovalo jedno za druhým. Čo je tvarom výhodnejšie, aby proti ním stáli v záverečných jatkách charakterníci, alebo ventilátormi barov a diskoték ošľahaný odpad, ktorý ešte v hube drží marihuanu, ale inak je preborníkom v športovom sexe..? Nie náhodu v našich krajoch zaviedli právo prvej noci – toto právo implementovali všade, kde bola katolícka cirkev pri moci, vrátane Západnej Ukrajiny, keďže tú vtedy gniavili Poliaci. Takže percento panien zo žien, ktoré nie sú vydaté je naozaj ukazovateľom mravnej sily národa. Niektorí nacisti pochopili už roku 1942, že Rusko nemôžu poraziť, keďže vyše 90% takýchto žien, ktoré na okupovaných územiach vyšetrili a neboli vydaté boli panny. Túto správu doručili priamo na stôl Hitlera. Len doplňme, že úplne opačná situácia bola v Západnej Ukrajine, kde až do vojny vládlo Poľsko. No a tento ukazovateľ – keďže je univerzálny – môžeme použiť aj dnes. Podľa toho môžeme vedieť, či je náš národ schopný sa ubrániť v boji o existenciu. Odpoveď je asi veľmi ľahká, keďže stav našej mládeže v oblasti „športového sexu“ je dobre známy. Ale neberme kresťanom, t.j. Slovákom ilúziu, radi veria na zázraky.

2. Druhá riadiaca Sila, ktorá na nás pôsobí rovnako silno sa dnes najľahšie chápe ako PENIAZE. O nej sme už hovorili vo viacerých článkoch, takže iba zhrňme, že peniaze tvari dlhodobo zhromažďovali stáročia. Po pokresťančení Európy (rozumej vyvraždení väčšiny dospelého obyvateľstva) dostali nad ľuďmi totalitnú, teokratickú moc. Poľahky teda rozšírili takú kultúru, v ktorej sa umývanie považovalo za niečo trestuhodné. Následkom špiny v celej pokresťančenej Európe (ešte pred pádom Veľkej Moravy), sa začali šíriť rôzne roztoče a iní paraziti, keďže umývanie sa považovalo za nesprávne. Pretože iba hodváb má schopnosť, že takýchto parazitov ničí, tak začali do Európy dovážať z Číny – hodvábnou cestou – hodváb, ktorý sa vyvažoval zlatom. Našim žrecom bol tento projekt známy, nuž bolo potrebné čo najviac hodvábnu cestu narušiť. Práve knieža Sviatoslav zničením Chazarie na 70 rokov presekol hodvábnu cestu. Preprava sa stala pre tvarov drahšia, pretože hodváb museli prepravovať cez Indiu a po mori. Nahromadenie dostatočne veľkého kapitálu, t.j. kapitálu, ktorým už mohli začať robiť globálne ovládanie je v dejinách označený rokom otvorenia Bank Of England. Systém tzv. národných bánk postupne nanútili celému svetu, pričom všetky národné banky sú v podstate filiálkami Bank of England aj keď najčastejšie skrz jej mladšiu dcéru, Federal Reserve Bank, ktorá bola založená r. 1913.

3. Tretia riadiaca Sila je tá, ktorú dnes nazývame SEX.

Pomocou kontroly týchto troch riadiacich Síl dostali pod kontrolu Svet. Presnejšie ten, kto má pod kontrolou všetky 3 Sily riadi Svet. Musíme si totiž uvedomiť, že vo Vesmíre Sila vyteká iba z Pravi – aby sme ju mohli používať na náš vlastný evolučný vývoj. Tvari nemôžu žiť „vo vákuu“, preto jednoducho vyvinuli techniky prevzatia Sily, ktorá je pôvodne určená pre nás. Nám teda zákonite neostáva k dispozícii. Prečo sme v tejto situácii? Pre našu lenivosť a ľahostajnosť. Bozkávame ruky tvarom za to, že nás už tisícročia zabíjajú a kradnú našu vlastnú Silu, životnú energiu…

Odborným jazykom sa forma vlády SEXOM nazýva VAGINOKRACIA. Táto forma vlády prekvitá v podmienkach, ktoré sú pre ňu najvýhodnejšie – vo Veku Líšky. No už začal Vek Vlka. Sila Vlka bude postupne narastať a všetky následky vaginokracie (matriarchátu), ktoré sa vo Veku Líšky rozbujneli bude postupne zmierňovať a likvidovať. Sila sa už začala prepínať a vplyv sily INЬ na ľudí sa začína zmenšovať.

Vaginokracia znamená ovplyvňovanie všetkého skrz ženu, je to riadenie skrz energiu INЬ. Je to tá energia, ktorá ničí, predstavuje živel vody. Protikladom je energia tvorivého budovania, mužský princíp, živel ohňa, t.j. JANЪ. Keď je prevaha ženskej energie, t.j. keď riadi žena, tak nastáva matriarchát. Bez ohľadu na to, kto je v tej či onej vláde, tento druh energie môže predstavovať aj muž. Dnešná absolútna moc vo svete pripadá anglickej kráľovnej, teda reálne žene.

Všetky programy na prevzatie moci sú tzv. nízkofrekvenčné a akcie takéhoto plánovania prebratia moci sú typicky rozvrhnuté na stáročia. Aj to je jeden z dôvodov, prečo Smerdom alebo Vesom – hoci inak Slovanom – takéto veci a s nimi spojené súvislosti unikajú. Keďže im chýba poznanie a rozhodnosť, tak sa pravidelne – v priebehu dejín – dostávajú „do obrazu“ až vtedy, keď ich už režú… a takto to bude aj teraz. Nakoniec spoznajú podstatu toho, čomu nevenovali pozornosť, ale bude to ich posledné poznanie. Môžeme použiť ono známe evanjeliové „kameň, ktorý stavitelia zavrhli sa stal kameňom uholným“.

Tvari si informáciu o riadení odovzdávajú z generácie na generáciu, hoci v skutočnosti je podstata energie vysokofrekvenčná. No vytvorili situáciu tak – v elektrotechnike poznáme výraz amplitúdová modulácia – že vysoké frekvencie, ktoré sú vnútri navonok nízkofrekvenčného priebehu – sú väčšinou pre dnešných ľudí nerozoznateľné. Ale kto nie je schopný rozlišovať, ten nemá poznanie, čo je najväčší hriech, aký môže biely človek spáchať. Už vieme prečo.

My vnímame len nízke frekvencie (bodkovaná čiara), vysoké (vnútri modulovaného signálu) nám unikajú.

Prebratie moci v oblasti sexu bolo vykonané zavedením inštitútu tzv. judských neviest. Už Abrahám klamal faraónovi, že jeho žena je jeho sestra a takto mu ju „nainštaloval“. Faraón o ničom nevedel a preto s ňou spával. No Abrahám prostredníctvom tohto podvodu veľmi zbohatol.

Nízkofrekvenčné procesy sú opísané v Tóre formou návodu, ako vykonať prevrat a prevzatie moci v prvej, druhej aj tretej silovej oblasti. Len zopakujme, že iba preberajú Sily, ktoré vychádzajú z Konu a sú určené nám.

Pre detailné pochopenie musíme mať jasno v ďalších súvislostiach. Védická Kultúra sa u Kazakov zachovala vo forme kompletného učenia, ktoré sa dodnes nazýva Veľký Spas. Treba zdôrazniť, že sa jedná o kompletný Védický Svetonázor, len časť tohto učenia je zameraná na bojové použitie, ktoré ovládajú charakterníci, teda bojový Spas.

V súvislosti s pochopením podstaty tejto otázky sa vráťme okrajovo k veciam, ktoré sme už v minulosti preberali. Vieme, že slovo VÔĽA bolo podľa zásad slabikového písma vytvorené zo slov VÔL + JA. Vôľa však nie je iba jedna. Rozlišujeme vôľu vnútornú a vôľu prejavenú. U väčšiny ľudí nie je vlastná, t.j. vnútorná vôľa v súlade s vôľou objektívnou, t.j. prejavenou. Predstavte si napríklad, že máte v ruke pero, ktoré píše modro – objektívna, prejavené vôľa – ale vy chcete – vlastná, t.j. vnútorná vôľa – aby písalo zeleno. Nech robíte čokoľvek, pero bude stále písať modro. No sú prípady, kedy sa – napriek všetkému materiálnemu – vôľa vnútorná a vôľa prejavená zjednotia. Toto však môže nastať jedine vtedy, keď sa vlastná vôľa človeka zjednotí s Vôľou Stvoriteľa. Jedine vtedy sa vnútorná vôľa vyplní aj navonok. Túto problematiku opísal vo svojich dielach (samozrejme ukrytým spôsobom) A. S. Puškin.

Takýto jav pre výsledkom Duchovného zrodenia sa človeka. Ak takýto proces neprebehol, tak sa prejaví duálnosť. Človek na Zemi je buď „SLOBODNÝ“, alebo „SVABODNÝ“. Významy oboch slov sme si už vysvetlili, preto len zopakujme, že v našom pôvodnom jazyku „SVA“ znamená NEBESIA.

SLOBODA je stav, keď človek postupuje PROTI BOHU.

SVABOBA je stav, keď človek postupuje v súlade s VÔĽOU BOHA.

Hoci to mnohí chcú bagatelizovať, tieto slová sú odlišné a nesú odlišnú informáciu a energiu, t.j. silu. Človek ide s Bohom alebo proti Bohu jedine na základe svojho vlastného výberu, t.j. rozhodnutia.

Existujú stupne slobody, ktoré sú v našej dnešnej spoločnosti, t.j. civilizácii, určované peniazmi. Čím má človek viac peňazí, tým má viac SLOBODY.

Tento výber je zachytený aj v evanjeliách, ide o onen notoricky známy citát „Božie Bohu, cisárovo cisárovi“. Hoci kresťanskí popi radi vykladajú tento citát vo význame, že pozemskej vrchnosti treba poslušne platiť to, čo jej „patrí“ a Duchovnej vrchnosti zase to, čo „patrí“ k Duchovnému, ide o veľké klamstvo. V skutočnosti Ježiš hovorí, že ak sa daný jedinec odvoláva na cisára, t.j. Pána, tak sa odvoláva na SLOBODU a stupňom jeho SLOBODY sú peniaze, hromadením ktorých sa aj celý život zapodieva, t.j. koná podľa MORÁLKY. No ak sa daný jedinec dovoláva „BOŽIE BOHU“, tak sa vedome radí k SVABODE a stupeň jeho SVABODY je MRAVNOSŤ. Ježiš teda hovorí o dvoch úplne protikladných životných filozofiách. Kto si vybral peniaze, ten si vybral morálku a cestu hromadenia materiálneho blaha počas celého svojho života. Naopak, kto si vybral Mravnosť, ten si vybral Cestu Duchovného rozvoja, ktoré je nezlučiteľná s takou formou závislosti na peniazoch, po akej prahnú „cisárovci“. Ostatne, Ježiš odsúdil aj slúženie dvom pánom – lebo v skutočnosti človek bude slúžiť iba jednému a druhého bude klamať, ako aj zásadne hovorí svojim učeníkom, že ich reč má byť áno-áno, nie-nie, lebo čo je mimo toho (farizejská „diplomacia“ chamtivcov), to je „od Zlého“. Inými slovami, hoci majetok ako výsledok vlastného úsilia v neparazitických povolaniach je z nášho pohľadu v poriadku, honobenie majetku v takých povolaniach, ako je bankovníctvo, právo či úradníctvo – vrátane poslancov a pod. – je služba cisárovi. Nemá nič do činenia so Slovanmi a našou Kultúrou.

Čo je nositeľom informácie ako kultivovať Mravnosť? Ako ju človek môže dosiahnuť? Je „zašifrovaná“ v Genóme. Boh stvoril človeka na ŠIESTY deň, a to muža a ženu naraz. Toto sa dočítate v mnohých verziách Biblie ako „Prvý príbeh stvorenia“ alebo podobne. Hoci túto verziu napríklad nájdete aj v katolíckej verzii Biblie, ktorú v USA vydáva Oxford, v slovenskej verzii katolíckej Biblie je tento bod šikovne zamaskovaný. No napriek tomu, ak otvoríte Evanjelickú verziu – vydáva ju Tranoscius – tak zistíte, že niečo podobné tam napísané je. Dnes vieme aj to, že cca 95-98% Genómu je Rodová pamäť. No a podľa programu uloženého v Genóme sa formuje Mravnosť.

Aby bolo možné tento Prastarý fundament obrániť, boli vytvorené okolo Genómu obranné Kruhy. Prvý obranný Kruh je naša Kultúra a Starosloviensky jazyk, druhým obranným Kruhom je Dŕžava, ako forma organizácie moci v krajine, kde žijú Slovania a Árijci. Grafickú podobu tejto informácie sme už zverejnili.

A ako teda postupovali tvari? Najskôr nám zničili Dŕžavu, a potom zničili našu Kultúru. Ak si dáme zničiť aj to posledné, čo chráni náš Genóm – Starosloviensky jazyk a Bukvicu, tak sme skončili nadobro. No a naša mládež už je na dobrej ceste… z pohľadu tvarov. Ak sa namiesto ruštiny, ukrajinčiny, bieloruštiny a vôbec všetkých dostupných slovanských jazykov budeme radšej učiť angličtinu či nemčinu – pričom najdeštruktívnejšia je táto politika na deťoch a mládeži – tak sa z toho už nedostaneme. Starosloviensky jazyk totiž prežil ako súhrn všetkých dnešných slovanských jazykov. Ak by to tak nebolo, tak by sme dnes už neexistovali. Len s obnovením nášho jazyka môžeme ako bieli ľudia prežiť na Midgard-Zemi.

Naša úloha je naozaj o tom, aby sme zanechali Morálku a začali budovať Mravnosť. Čím vyššia Mravnosť, tým viac do našej OSI vstupuje Inglia z Nebies. Vek Bohyne Mary bol charakteristický tým, že naše vnímanie energií bolo osekané iba medzi prvú a tretiu čakru, pretože iba s týmito aktívnymi čakrami sa rodíme. Postupom životného vývoja by sa nám mali – ak žijeme Mravne – otvárať stále vyššie a vyššie čakry, aby sme dosiahli kompletné, celé frekvenčné spektrum vrátane vysokých frekvencií horných čakier. Úloha tých Druhých, ktorých pôvod Biblia opisuje ako „Druhý príbeh stvorenia“, t.j. urobených Pánom-Jahvem na ôsmy deň klonovaním – pričom si všimnite, že z rebra – je zabrániť nám dostať sa nad úroveň nízkych frekvencií. Rebro je dôležité preto, lebo naša Rodová pamäť – ako už vieme – je uložená v kostnej dreni, a práve rebro kostnú dreň nemá. Tvari – Druhí – teda vnucujú také frekvencie, aby v ľuďoch pracovala nanajvýš tretia čakra, teda iba prvé tri. Preto posilňujú pohlavnú, druhú čakru, skrz ktorú účinkuje Sila Sexu. Pôsobí teda deštruktívna energia INЬ – preto tento stav je VagINokracia, alebo inak Matriarchát. V takomto prostredí je zaručené, že riadiaca sila je v rozsahu od prvej po tretiu čakru.

Človek však začína rozlišovať až vtedy, keď prekročí frekvenčný rozsah nad treťou čakrou. Aby sme si lepšie uvedomili, čo všetko je uložené v našom pôvodnom jazyku – staroslovienčine – uveďme si ešte jeden príklad. Čo majú spoločné slová „ROZLÍŠENIE“ a „MRAVNOSŤ“? Na prvý pohľad a v našom jazyku už nič. No vo svätom jazyku je viac ako jedno Meno Boha – a jedno z jeho mien je „EN“. Nebudeme teraz odbočovať ďaleko, ale nájdeme toto Meno v uvedených slovách? Najskôr „RozlíšENie“ – je tu, a teda je to cesta k Bohu. Mravnosť už povieme inak, ale v ruštine to stále je tam – „НравствЕНность“ – slovo tiež obsahuje jedno z mien Boha. No aj samotné prídavné meno vo vzťahu k Bohom povieme v ruštine „БожествЕНный“. Nuž teda, tým viac je človek schopný rozlíšENia toho, čo je za hranicami jeho poznávania, čím viac je v jeho psychike prítomné „EN“ (preto túto frekvenciu máme v našich slovách). Tým viac frekvencií je schopný rozlišovať, t.j. prijímať a tým viac môže vidieť a teda odlíšiť. Inak sa nedostane spod vplyvu riadenia, ktoré je na nás uplatňované.

Všetky programy riadenia človeka sú navrhnuté tak, aby nás zahnali do „košiara“ medzi prvú a tretiu čakru, tak, aby sme sa odtiaľ nikdy nevymanili.

Frekvenčné rozpätie medzi prvou a treťou čakrou zodpovedá v kastovom systéme úrovni Smerdov. Takto sa človek narodí a keď pri tom ostane tak nemá ambície sa viac vyvinúť.

Do kontextu tohto rozpätia patrí okrem sexu aj naháňanie sa za peniazmi, spotrebiteľské šialenstvo (musím mať nový mobil, nové auto, novú módu… len aby som zodpovedal imidžu svojej spoločenskej triedy…).

Ten, kto prekročí minimálny rozsah sa stáva Ľudina, ale Človekom sa stáva iba vtedy, keď rozvinie všetky čakry. Vtedy sa stáva AS.

Tu je tiež jeden zaujímavý jav, o ktorom sme síce už hovorili, ale zopakujme si ho. Ak často používame slov „JA“, tak posúvame energiu nadol, presnejšie, blokujeme jej výstup nahor. My sme Slovania a hoci nepíšeme Azbukou, je to pozostatok písma nášho spoločného jazyka. V dnešnej Azbuke je posledným písmenom práve JA (Я), teda odsúvame sa na úplný koniec, na spodnú čakru. Nie náhodou králi používajú spojenie „my, kráľ Anglicka“ a podobne. No tento zvrat sme používali aj my. Naši Predkovia nikdy nehovorili „JA SOM“, náš zvrat v tomto význame vždy bol a je „АСЪ ЕСМЪ“. Týmto je zabezpečený pohyb energie nahor, teda AS namiesto JA. Kto teda chce excelovať v hodnotách dnešnej spoločnosti, je lepšie, ak sa naučí používať množné číslo. Ďalší príklad je zvrat „ľúbim ťa“, čo vyjadruje ľúbosť, ale ak vo zvrate je napr. “JA ťa ľúbim“, ide spravidla o odzrkadlenie klamu.

Ako sa takéto veci – z pohľadu čiernej mágie – aplikujú na ľudí? Najvyšším zákonom v štáte je Ústava, kde v preambule máme napísané, že ako národ sa hlásime k dedičstvu Cyrila a Metoda a sme demokratický štát. Rečou čiernej mágie je napísané, že ako národ ostávame – pokiaľ bude platná Ústava – pod cirkevnou kliatbou, o uvalení ktorej sa dočítate aj u Maura Orbiniho, a že budeme fungovať ako otrokársky štát, pričom štát bude spolupracovať aj s inými otrokármi (demokratickými štátmi). Slovo „človek“ sa v tomto dokumente vyskytuje iba v článku 52, kde sa vysvetľuje, že ide o občana a článku 134, kde je použité v texte prísahy sudcu ústavného súdu. Znamená to, že štát bude držať všetky sociálne a cirkevné zvieratá pod cirkevnou kliatbou (medzi 1. a 3. čakrou), pričom budú v otrockom postavení. Človekov štátu netreba.

Všetky opisované „možnosti“ ovplyvňovania chovania sa ľudí sú postavené na poznaní formovateľnej podstaty človeka. Tento sa rodí ako keby zviera, t.j. len s minimálnym počtom čakier. Potom všetko závisí od jeho výchovy (zodpovednosť rodičov), a práve preto sú všetky všetky inštitúcie – vrátane cirkevno-kresťanských – nastavené tak, aby človeka udržiavali na úrovni pásma spodných troch čakier, prípadne najviac ak na úrovni Ľudinu, čo umožní štátu a cirkvi celý jeho život na ňom parazitovať (preto cirkevné a sociálne zviera). No a prečo ich nevychovávajú sami rodičia? Lebo oni sami sú už v tom istom stave zvieraťa.

Pre pochopenie použitia týchto troch síl na riadenie človeka vám odporúčame si pozrieť americký film INTERSTATE 60 (Trasa 60) z roku 2001. V ňom je ukázaný celý systém fungovania všetkých troch síl, t.j. sily vlády, sily peňazí a sily sexu. Na pozadí príbehu narodeninového darčeka hlavného hrdinu pri príležitosti jeho 22. narodenín (magické číslo Kabbaly) ukazujú, ako nás vháňajú do stereotypov. Film však zároveň ukazuje, ako sa za určitých podmienok dá zlomiť napríklad moc sexu. Rovnako uvidíte, ako umelo je vytvorený systém práva a súdnictva, ako a načo sa v spoločnosti používajú drogy, moc vlády a podobne. Film si však pozrite s pohľadu Zdravomyslia, len vtedy uvidíte, o čom vlastne je.

Prečo povolili nasnímať takýto film, inak hviezdneho obsadenia? Z nám už známeho dôvodu. Tvari nás nemôžu likvidovať bez toho, aby nám to neoznámili. No či my sme schopní odlíšenia informačného balastu od informačného obsahu takýchto vecí je náš problém a zodpovednosť. Tú nám totiž tvari nikdy neberú.

Len zdôraznime, že pravdepodobne najmenej zo všetkého vieme niečo o deštrukčnej sile športového sexu. Okrem toho, čo sme už napísali si zopakujme, že s každým sexuálnym partnerom sa otvára trvalý energetický kanál, cez ktorý strácame energiu po celý život. Stačí, ak si niekto na nás v zlom spomenie hoci po 20 či 30 rokoch – a naša vitalita odtečie kanálom k nemu či nej. Takto strácame životnú energiu – okrem iných vecí s tým spojených – a tvarom ani nič iné netreba. Presnejšie, hrajú iba o dve veci: buď našu Dušu alebo našu životnú energiu. Nič iné im netreba, lebo aj tak – vrátane peňazí – sú to len ilúzie. A na to, aby človek uzavrel tieto energetické kanály musí mať určité poznanie, ktoré sa však nedáva každému.

Nuž týmto všetkým sa blokuje najmä naša možnosť napojenia sa na svoju OS, t.j. možnosť výstupu za hranice čakier. A preto je energia sexu – sexuálna revolúcia – použitá ako posledné, definitívne štádium našej likvidácie, ako sme o tom už hovorili v inom článku.

Vláda bola na našom území násilne prevzatá kresťanmi roku 991, keď zomrel Sveulado, naše posledné védické knieža. Bolo to však súčasťou oveľa väčšieho, zverského sprisahania proti ľudskosti, čo aj kresťanstvo vždy predstavovalo. Roku 988 uskutočnil krvavý prevrat v Kyjevskej Rusi kagan Vladimír, čím sme stratili oporu z Východu a padli napospas za obeť križiackej, kresťanskej krutovláde. V skutočnosti Vladimír nebol knieža, ale rabbič, t.j. syn rabína, hoci z 5% – len fyzicky – bol synom kniežaťa Sviatoslava a Judejky Malky, chyžnej kňažnej Oľgy, matky Sviatoslava. Čo znamená rabín si už náš čitateľ môže sám vyložiť: Rab+IN, t.j. akej sile a ako taký jedinec slúži.

Ak si to zhrnieme, tak všetko, čo štát nazýva „sociálne“ je to, čo umožňuje démonom parazitovať na človeku. Len čo sme stratili schopnosť rozlišovať, tak nás kŕmia čím len chcú. Tvoríme si vlastný názor – túto kategóriu sme už neraz prebrali – a s „vlastným názorom“ sa zaručene nikdy nedopracujeme k Pravde. Keď už sme sa dostali až tu, tak si uveďme (samozrejme neúplný) zoznam techník, ktorými nás nebadane likvidujú, t.j. ktorými realizujú našu genocídu. Majú však z toho aj veľkú zábavu, pretože my sami seba likvidujeme, my sami si pílime konár, na ktorom sedíme. Hľa, až tu sme sa dostali vďaka našej lenivosti a ľahostajnosti.

Už sme hovorili o piaďovom systéme a jeho dôležitosti pre náš život. Naša OS pulzuje špecifickou frekvenciou a piaď (vzdialenosť medzi natiahnutým palcom a ukazovákom) je jej násobok, t.j. táto miera má priamu väzbu na frekvenciu životnej energie v našej OSI, ktorá je napájaná z Pravi. Ak staviame „na svoj obraz“ – lebo aj Boh Rod nás stvoril na svoj Obraz – je to niečo také, ako keď si kupujeme oblečenie či topánky. Tiež si ich zadovážime také, aby nám sedeli. Ale – z nevedomosti – rozmery nášho biopoľa ignorujeme. Keď bývame v dome, ktorý je stavaný na základe metrického systému, tento je zaručene nekompatibilný s našim piaďovým systémom, a teda aj frekvenciou našej vlastnej, životnej energie OSI. V takomto nekompatibilnom dome sa vytvárajú stojaté vlny, ktoré postupne dom ničia, keďže nie je v rezonancii s frekvenciou Bieleho Vesmíru, t.j. nášho Vesmíru. My samozrejme nechceme, aby sa náš dom ničil, a preto používame našu vlastnú životnú energiu na likvidáciu stojatých vĺn. Takto si skracujeme život. Všimnite si, že domy, postavené striktne na metrickom princípe sa po opustení ľuďmi samé rozpadajú – Vesmír ich ničí. No sú oveľa staršie budovy – staré pamiatky – ktoré neboli stavané podľa metrického systému (vrátane napríklad pyramíd) a stále stoja.

Keď nás v minulosti umiestňovali do panelákov („Chruščoviek“, lebo on to vymyslel), tak v nich na nás pôsobí aj ďalšia záplava negatívnych energií. Napríklad v panelákoch – samozrejme – sú aj záchody. Po celej výške domu sú takto vytvorené fekálne antény, ktoré trvalo vôkol seba vysielajú fekálne vlnenie. Je to nízka frekvencia odpadu, ktorý naše telo už vylúčilo, a teda nemôže byť pre nás nijako prospešný. No on sa trvalo vyskytuje v stupačkovej kanalizácii a pôsobí na naše biopole.

Za normálnych okolností by sme mali byť schopní takýto úbytok energie cítiť, no aby k tomu nedošlo, tak nám zaviedli elektriku o frekvencii 50Hz. Je známe, že táto frekvencia je pre náš organizmus najnebezpečnejšia. A zase – nie náhodou tí, ktorí nám to celé nadizajnovali, si dones ponechali stopový systém a keď elektriku, tak o frekvencii 60Hz. Vedia o čo ide. Aby bolo každému členovi biblického národa v minulosti jasné, o čo ide, tak pôvodne rozšírili napätie 220 V, aj keď dnes už je norma iná. Ale „22“ nikdy nie je náhodne použité, lebo je to magické číslo Kabbaly. Len pre zopakovanie – tieto „riešenia“ prešli až po zavraždení Stalina, ten takéto bytovky nepovolil.

Nuž hľa, čo všetko urobili, aby nám odpojili vyššie frekvencie našej OSI. No to nie je všetko. Okolo Zeme je na obežných dráhach umiestnených vyše 300 (slovom tristo) družíc, na palubách ktorých sú umiestnené psychotropné generátory. Aj tieto majú spolupôsobiť, aby sme sa neprebudili. Rovnaký cieľ majú aj oné známe „Chemtrails“, o ktorých sa dosť na internete dozviete. Vykonávajú postreky po celom svete, pričom to, čo rozprašujú sú škodlivé chemikálie. Prečo v poslednej dobe narastá počet požiarov lesov, a keď už horia, tak oheň je oveľa silnejší ako býval stáročia predtým? Odpoveď nájdete v týchto postrekoch. Majú za úlohu odstaviť náš imunitný systém – ako doplnok očkovaní, ktoré rovnako nič dobré neznamenajú. No a so znefunkčneným imunitným systémom začne – čo nevidieť – zomierať veľké množstvo obyvateľov akože na AIDS a podobné produkty amerických laboratórií. Kombinácia Chemtrails a kozmických satelitov bude – podľa plánov Svetovej vlády – použitá vo viacerých variantoch. Chemikálie menia celú Zem aj s jej atmosférou, pričom vo vhodnom okamihu sa kombináciou chemikálií a hologramov vysielaných zo špeciálnych družíc budú nad nami objavovať rozličné – samozrejme obrovské – postavičky z judejských programovacích príručiek: napríklad Ježiško, Mária, apoštoli a podobné kreatúry. No môžu sa objaviť aj holografické projekcie rozličných foriem UFO, či priamo rôzni „mimozemšťania“ či iné apokalyptické postavy, ktoré doteraz v dostatočne rôznorodej miere už vytvoril „just for us“ Hollywood.

Kombinovaným vplyvom týchto gigantických holografických projekcií, ovládania počasia, mocou médií a vôbec všetkých prostriedkov, ktoré má v rukách Svetová vláda sa vytvorí veľmi realistický dojem apokalyptického konca Sveta. Veď „znamenia na oblohe“ sa spomínajú aj v programovacej príručke tvarov pre biomasu – Biblii. Hlavným cieľom bude nahnať všetku túto naprogramovanú, židokresťanskú biomasu do miest, kde ich bude čakať definitívny koniec. Program Zlatej miliardy sa dostáva do poslednej fázy. Ticho pred búrkou vytvára u biomasy dojem, že ide len o akési „konšpiračné teórie“. V krátkej budúcnosti sa ukáže, načo vlastne vytvorili mestá. Ak napríklad potom v zime vypnú elektriku, vodu, plyn, ak popritom nedodajú do obchodov potraviny a navyše ešte obkľúčia mesto armádou – samozrejme cudzincov v službách NATO – ktorí dostanú rozkaz strieľať všetkých „nakazených“ jedincov, ktorí by chceli opustiť mesto (zdroj epidémie), tak na jar už iba vyčistia plochu. A médiá iba prepnú pozornosť na ďalšie mesto a ďalší nebezpečný zdroj epidémie… Kto rozmýšľa, teda rozlišuje, ten už v meste nežije. Naše prostredie je Príroda, Rodové osady. Ale Rodové osady nie sú preto Rodovými osadami, lebo v nich žijú rodiny… Oni majú svoj jasný štatút a organizáciu overenú Vekmi, nie je to len akási náhodná hromada ambicióznych skupiniek „každý za seba“. Je to spôsob, akým organizovane – a po milióny rokov – žije Biela Rasa. Len na osvieženie pamäte – takéto isté sťahovanie podstúpili pred tretím príchodom Perúna tí zdravomysliaci ľudia, ktorí svojho času opustili aj s rodinami „prekvitajúcu“ Antlaniu (Atlantídu) a jej megapolisy. Tí, ktorí sa síce cítili „Slovania“, ale ťažko im bolo opustiť peniažkami nabité pôsobiská… ostali tam.

Nuž, imunitný systém tvarom vadí. Ale my vieme, že imunitný systém nášho Vesmíru, t.j. sila, ktorá ničí parazitov je z pohľadu galaktických rozmerov Boh Perún. A on určite takúto nákazu nevpustí hlboko do vnútra Svetlého Sveta. Zmena je už predo dvermi…

Ďalšou obľúbenou zbraňou tvarov sú Geneticky Modifikované Objekty (GMO). Napríklad na vyšľachtenie geneticky modifikovaných paradajok použili DNA neplodných žien. Ak takúto paradajku skonzumuje zdravá žena, tak určitú dobu nebude schopná otehotnieť. Ak bude takúto stravu jesť viac ako pol roka, tak už neotehotnie nikdy.

Roku 2012 vykonali v Rusku, vo Volgogradskej gubernii (bývalá Stalingradská) projekt „Sviňa“. V rámci projektu za gubernátora predtým „nainštalovali“ skutočného démona z Astrachánskej gubernie, t.j. bývalého územia Chazarie. Tento z pozície svojej moci vydal príkaz na likvidáciu viac ako 30 000 prasiat, ktoré chovali rôzni chovatelia v okolí Volgogradu. Ako zámienku použil akúsi nákazu, ktorá tam však nikdy skutočne nebola. Okrem nariadenia gubernátora – ktoré obsahovalo presné vymedzenie „nakazeného“ regiónu a rozsah karantény – však zvieratá pozabíjali aj mimo tejto oblasti, keďže akciu sprevádzali silové zložky. Prečo to urobili? Všetky zvieratá, ktoré zničili boli normálne dopestované a dovtedy používané na zásobovanie Volgogradu a boli zdravé. Žena gubernátora uzavrela kontrakt na geneticky modifikované bravčové mäso, ktoré už odvtedy aj do Volgogradu dodávajú. Ľudia ho kupujú a žerú, čím prichádza to, čo nedokázal ani hladomor v 20-tych rokoch minulého storočia. Hoci sa bývalý ukrajinský prezident – dobre platený CIA – rozkrikoval, že hladomor v minulom storočí urobili Rusi na Ukrajincoch, je to obyčajná lož. Vo Volgograde bol napríklad hladomor oveľa katastrofickejší ako na úrodnej Ukrajine, ktorá je do značnej miery podobná našej krajine. Aj v časoch najväčšej biedy sa dalo ísť aspoň do lesa a niečo na jedenie zohrať. No okolo Volgogradu sú iba stepi, kde žijú iba tarantuly. V Rusku zomrelo vtedy viac ľudí následkom hladomoru ako na Ukrajine. Nuž a teraz robia to isté – postupne „vykosia“ obyvateľstvo, ktoré si jednoducho nevie predstaviť život bez mäsa… Za niekoľko rokov sa tam už nebudú rodiť vôbec žiadne deti… ale geneticky modifikovaného mäsa budú mať dosť. Slabosť umu – z nevedomosti – je silnou zbraňou našej genocídy.

Len pre úplnosť dodajme, že Volgogradská gubernia v Rusku nie je jediným územím „Veľkej Chazarie“. Podľa svedectiev Záporožských Kazakov sú za túto oblasť vyhlásené aj Charkovská a Dnepropetrovská oblasť na Ukrajine. Napríklad gubernátor Dnepropetrovskej oblasti chodieva pravidelne hlásiť dosiahnuté pokroky nie do Kyjeva, ale priamo Izraelskému prezidentovi. Takto sa chodia chváliť, ako všetko dobre robia pre svoju vládu v Izraeli.

A my si tu pekne spinkáme a žerieme mäsko… No sú aj ďalšie metódy, akými nás dostali pod kontrolu. Všimli ste si obrázok na začiatku článku? Je tam aurogram tej istej ženy, pričom raz je oblečená v čiernych nohaviciach a druhý raz v bielej sukni. Nosenie mužského odevu poškodzuje biopole ženy. Na aurograme vidíme diery vybité do jej biopoľa, t.j. vytvárajú sa otvory, cez ktoré môžu prechádzať larvy a podobné navné bytosti, ktoré postupne „zožerú“ naše biopole, naše zdravie. Aj farba oblečenia je arkána – t.j. objekt priťahujúci špecifický druh energie, a čierna farba nie je farbou Svetlých Síl. Veď preto aj popi a mníšky nosia čierne uniformy – aby bolo jasné, kde patria. Biele farby na oblečení – u žien samozrejme sukne – posilňujú naše zdravie a ochraňujú náš život. Opak však účinkuje tiež. Avšak opačne.

O tom, že očkovanie nemá nič spoločné s našim zdravím, už normálneho človeka presviedčať netreba. Medzi ďalšie metódy našej likvidácie je aj vzdelávací systém. Ak sa dnes pozriete do škôl zistíte, že všetko vzdelávanie je INské – učia iba ženy. To je ďalší atribút vaginokracie. Ako môžu ženy vychovať z chlapcov chlapov?

Nebudeme sa pozastavovať pri alkohole, tabaku a ostatných drogách, tu je účinok očividný. No pozrime sa na futbal. Prečo? Všimnite si detailne situáciu okolo neho. Celý cirkus roztáča 22 šoumenov – mimochodom, najlepšie platených zo všetkých športov sveta – ktorí postupne dostávajú do varu celý štadión. Ten je – čo si ľahko zistíte – vždy stavaný ako obrovská čaša, ktorá je na vrchu otvorená. 22 je magické číslo Kabbaly, je to zároveň počet písmen hebrejskej abecedy. Číslo 22 preto, lebo takýmto spôsobom svojho času prebrali moc nad Egyptom: 11 žrecov Horného Egypta a 11 žrecov Dolného Egypta predstavovalo kompletnú moc v krajine. Je to tandemový systém riadenia. Aj hebrejská abeceda má obrazné významy, uložené v jej znakoch.

Futbal objavili mnísi v jednom kláštore vo Švajčiarsku. Len čo zistili, že magický systém funguje, odovzdali ho panovníkovi Anglicka a takto sa rozšíril po svete. Lopta veľmi dobre aktivizuje Vitálne ego človeka. Náš, Védický systém rozoznáva ego fyzického tela, ego mentálneho tela a ego vitálneho tela. Hra samotná je nasmerovaná na emócie, t.j. na Vitálne telo, ako magický systém „22“. Ako to funguje? Nuž, čo robia ľudia, ktorí sedia na štadióne a aj doma, pri televíznych prijímačoch? Sledujú pobehovanie 22 super platených šoumenov, pričom, ak ide o naozaj veľké zápasy, tak môže ísť aj o miliardu ľudí. Čo títo ľudia v danom okamihu robia? Tvoria niečo prospešné? Netvoria, do svojej OSI nič nevpúšťajú. Práve naopak, koncentrujú všetku svoju energetickú činnosť do pásma medzi prvou a treťou čakrou. Okrem toho prebieha aj veľký odber sexuálnej energie – životnej sily nad stredom futbalového poľa. Hoci toto je obdĺžnikové, v strede má kruh. Tento vytvára to, čo už aj dnes veda pozná ako torzné polia a roztáča vybudenú energiu na štadióne – vrátane tej, ktorá sa tu koncentruje prostredníctvom televízneho a rozhlasového vysielania. Takto sa vytvára veľká turbulencia, špirála energie, ktorá zo štadióna energiu odvádza preč. Proces vytvárania a odoberania životnej energie od všetkých zúčastnených divákov kontroluje ten, kto hru organizuje, t.j. egregor anglickej kráľovskej rodiny. Dnes už vari nikto nepochybuje o tom, že emócia je energia. Celému procesu hodne napomáha neodmysliteľná zložka „správnych chlapov“ – konzumácia piva. Všetko pivo sa dnes už vyrába na báze fytoestragónov, t.j. ženských pohlavných hormónov rastlinného pôvodu. Akumulovaná životná energia biomasy, ktorú vohnali na štadión sa postupne zhusťuje a začína rotovať okolo v kruhovom pohybe. Roztáča ju práve oných 22 šoumenov na ihrisku, ktorí nemajú poňatia o tom načo vlastne slúžia. Sú tu použité dve z Riadiacich Síl – peniaze a sex. Peniaze okrem iného aj z predaja hráčov, čo je samostatný business, no a pivo s fytoestragónmi generuje odber energie z druhej čakry.

Prečo bolo EURO 2012 organizované okrem Poľska aj na Ukrajine? Aby blokovali prebúdzanie a vohnali krajinu do takých dlhov (stavba dnes nikomu nepotrebných futbalových štadiónov a hotelov), z ktorých sa budú vyhrabávať ešte ich vnúčatá.

Ďalším bodom na zozname techník tvarov je POP Music. Opäť ide o pôsobenie na prvú až tretiu čakru – o čom už vieme. Ľudová hudba pôsobí na úplne iné frekvencie.

Odstránili nám aj ochrannú symboliku – Svastiku. Zdiskreditovali ju roku 1933, keď ju podhodili Hitlerovi. Spolu s ňou aj Slnečnú Runu Perúna – Perúnicu. Dve tieto Runy totiž neboli v minulosti použité po prvý raz smutne známymi „SS“. Perúnica totiž zároveň znamená najmenšiu časové jednotku. Dve Runy vedľa seba nosili v minulosti naše „Špeciálne jednotky“, t.j. tie elitné družiny, ktoré slúžili na ochranu Kapíšť a Svätilíšť. Vyjadrujú rýchlosť reakcie na ohrozenie Svätého miesta „rýchlejšie ako rýchlo“.

Všetky uvedené spôsoby aplikácie sily na ovládanie človeka sa principiálne realizujú konceptuálnou, t.j. neštruktúrovanou, tajnou mocou, ktorú predstavuje Svetová vláda a zákonodarnou, výkonnou, súdnou a ideovou mocou, t.j. mocou viditeľnou, štruktúrovanou, ktorú predstavujú viditeľné inštitúcie, ministerstvá a podobne.

No žiadna oblasť spoločnosti neostala nepovšimnutá, aj keď naivná biomasa si myslí pravý opak. Pozrime sa napríklad na humor a humoristov. Na prvý pohľad úplne nevinná vec, ale všimli ste si niekedy, kde smerujú v podstate všetci populárni humoristi energiu? Znova len na interval od prvej po tretiu čakru. Alebo viete vymenovať takých humoristov, ktorí pôsobia výlučne v intelektuálnej oblasti humoru? A môže vôbec humorista pôsobiť v inej sfére? V našom jazyku to nevidíme, ale ak sa vrátime k pôvodnému, alebo dnešnému ruskému, tak sa môžeme ihneď zorientovať. V ruštine sa humor povie ЮМОР. Bukvica „Ю“ graficky symbolizuje dianie mimo hlavného toku energie, pričom slovo „MOR“ znamená smrť. Humoristi teda majú úlohu odviesť národ od hlavného toku energie, Inglie nadol, do rýdzo živočíšnej oblasti. A oni svoju prácu robia.

Čo sa týka zopakovania významu slova MORálka, je to koncentrácia všetkých prostriedkov na MORenie bielych ľudí. Preto aj drvivá väčšina huMORistov rozpráva vtipy týkajúce sa sexu, t.j. energie druhej čakry, nízkych frekvencií. Tu patria aj všetky oficiálne médiá a cirkev.

Kto by mal pochybnosti o kresťanskej cirkvi, ten by sa mal opýtať ľubovoľného popa, v čom je pravdivý, skutočný cieľ kresťanského života. Koľkí odpovedia pravdu? A ak aj povedia, že skutočným cieľom je nadobudnutie Ducha Svätého, tak nijaký z nich vám nepovie, ako to naozaj dosiahnuť. Veď hlavnou úlohou cirkvi je ukryť pred ľuďmi mechanizmus dosiahnutia Ducha Svätého. V starom jazyku používame termín „sťažanie“ Ducha Svätého. „Sťažanie“ je to, čo ide mimo nášho Vedomia. V momente, keď sa zbavíme „troch besov“ (3 spomínané egá), tak do človeka začne cez OS vstupovať Inglia, Energia, t.j. to, čo môžeme nazývať aj Duch Svätý. Toto je špecifická oblasť zastavenia myšlienok, presnejšie našej interakcie s ľubovoľnými entitami (myšlienkami) prítomnými v éteri. Takéto techniky má vo svojom „arzenály“ napríklad budhizmus. Ak sa zastaví myseľ, tak v tomto procese sa nezúčastňuje um, no a v momente, keď sa zastavia myšlienky a emócie, začne sa naša transformácia, t.j. cesta evolučného rozvoja. O tomto procese veľa písal A. S. Puškin, aj keď na druhej zmyslovej úrovni. No koľko ľudí dnes dokáže prestať myslieť na zhrabúvanie stále väčšieho a väčšieho množstva peňazí? A tu je zároveň odpoveď, či môžu dosiahnuť Ducha Svätého… aj keď cirkev im ho „naservíruje“ kedykoľvek. Nie náhodou má cirkev svoje temné obrady, ktoré by mali cirkevní členovia prijímať čo najčastejšie – napríklad tzv. sväté prijímanie. No v skutočnosti len robia z ľudí poslušné cirkevné zvieratá, vrátane alkoholu a sexu. Hoci cirkev zdanlivo bojuje proti športovému sexu, v skutočnosti podporuje jeho šírenie. Naivná cirkevná biomasa si myslí, že Kony Rita práve na nich neplatia – presnejšie sa o nich ani nemá nikdy záujem dozvedieť – a keď sa „pošmykne“, tak tzv. svätá spoveď všetko vymaže na nulu. Naozaj diabolsky dobre vymyslené, nemyslíte? Veď takto môžu celý život začínať z nuly… No my ostaní vieme, že veci sa majú úplne inak. Dokonca aj cirkevné obrady účinkujú iba obmedzený čas a po tomto čase ich moc vyprcháva. Napríklad ak sa nebudete zúčastňovať obradov čiernej mágie v kostole sedem rokov, tak ich moc na vás sa úplne vynuluje. Preto sa môže od temnej energie oslobodiť každý… kto naozaj chce. Lebo cirkev ich bude vždy hnať do stále nových a nových sviatostí.

Po oslobodení sa spod cirkevno-magických čiernych obradov genóm začína pracovať a informácia začína po OSI zostupovať nadol. Dostáva sa do podvedomia a presakuje do vedomia, takže človek začína spoznávať kto je a akú tu má úlohu. Len zopakujme, že skutočný Kristus a cirkevný Kristus sú dve úplne odlišné entity. Cirkevný Kristus nemá ku skutočnému Kristovi vôbec žiadny vzťah, ktorý zase nemá žiadny vzťah k cirkvi. Kto by sa chcel zorientovať, ten by si mal vypísať z Nového zákona IBA priame citáty Krista – a dostane úplne iný obraz. Ale to by musel chcieť.

My si urobme prehľadnú sumarizáciu nášho pôvodu pomocou nám už známej grafiky Konu:

Čo vidíme na obrázku? Celá jedna vývojová perióda trvá 25 920 Liet, t.j. rokov. Pozostáva zo 16 Vekov po 1 620 rokov, pričom posledný a najťažší je Vek Bohyne Morény pod vládou Líšky, t.j. ľsti a klamu. Koniec Veku Mary znamená zároveň koniec celého Svarogovho cyklu, ktorý trvá 25 920 rokov. Je to čas kompletného obehu našej Slnečnej sústavy okolo ramena Galaxie. Tri obehy celej Slnečnej sústatvy okolo stredu Galaxie tvoria jeden deň Boha. Od 21. decembra 2012 sme vstúpili do Veku Boha Velesa, ktorý je pod vládou Vlka. V tomto bode došlo k prepólovaniu energií a od tohto okamihu bude po celé nasledujúce štyri Veky narastať tvorivá Sila JANЪ. Zatiaľ čo Slnečná Runa Bohyne Mary graficky poukazuje na vymedzenie Inglie, zostupujúcej z Nebies, na tri spodné čakry (INЬ), Slnečná Runa Boha Velesa predstavuje čašu, do ktorej začína z Nebies prúdiť energia bez vymedzenia. Energia začína prúdiť či si to želáme alebo nie, je to Vôľa Stvoriteľa. Kto bude mať čašu pripravenú na jej prijímanie vstúpi do Svetla, kto nie, toho zahubí.

Všetko vnútri Konu až po jeho hranicu voláme POKON, to, čo je ZA KONOM je už mimo, von z Konu, teda pod vplyvom Temných Síl. Kto prestúpil KON je Priestupník, teda zločinec. Toto je pohľad čo do podstaty konania.

Čo sa týka pôvodu, všimnime si zostupujúcu Ingliu z Pravi, t.j. z centrálneho Bodu Konu. Je to – ako už vieme – jediný Zdroj energie v našom Vesmíre. Iného niet. Na hranici Konu dochádza k inverzii a z Konu vychádzajúca energia bola použitá Stvoriteľom na stvorenie človeka. Keďže Stvoriteľom je Boh Rod, ktorý je jednotný aj pomnožný zároveň, jeho dielom je všetok stvorený Svet vrátane človeka. Toho stvoril – muža aj ženu naraz – na šiesty deň ráno. Pôvodná staroslovienska Biblia používa výraz „сотворил“, Catholic Study Bible vydaná v Oxforde používa výraz „created“. Americká Biblia vôbec najlepšie zachováva pôvodný text. Používa výrazy „Prvý príbeh Stvorenia“ a „Druhý príbeh Stvorenia“, pričom v prvom príbehu je pôvodný opis tvorenia až po šiesty deň, a druhý príbeh obsahuje „urobenie“, nie stvorenie. Prví sú ASOVIA a naše poznanie je zapísané vo VÉDACH.

V súlade s americkou katolíckou Bibliou druhý príbeh stvorenia obsahuje urobenie Adama a doklonovanie Evy. Starosloviensky text obsahuje „создал“ a anglický „made“. Len slovenská katolícka Biblia všetko zakamuflovala, hoci, ako sme povedali, evanjelický preklad je autentickejší. Druhí sa v slovienskom jazyku povie ako v ruštine „вТОРые“, a keďže iného jazyka ako nášho vtedy na Midgard-Zemi nebolo, tak aj ich svätý text, t.j. „diverzný manuál“ má názov odvodený zo slova Druhí (vTORye), kde je koreň TÓRa.

Za Konom sú tí, ktorí ho prestúpili, teda Druhí, neľudia, ale aj dnešní Smerdi, besi, vyhnanci Rodov a podobní. Druhí sú naozaj Druhí, hoci veci premenili tak, že sa „inštalovali“ za Prvých. Mnohí odborníci na Starý zákon a Bibliu celkovo predpokladajú, že sa asi nezachoval celý pôvodný text Tóry, keďže prvé písmeno Starého zákona, a teda Biblie vôbec nezačína prvým, ale druhým písmenom hebrejskej abecedy, teda namiesto „Alef“ je tam „Bet“. Medzi týchto zástancov patrí aj verejnosti známy autor Sitchin, ktorý nám priniesol informáciu o Nibiru. No všetci sa mýlia. Starý zákon je správne napísaný, lebo iný ani nemôže byť. Druhý národ začína svoje sväté písmo druhým písmenom svojej abecedy, lebo je jednoducho Druhý. No všimnime si ono druhé hebrejské písmeno menom Bet:

Judské „Bet“ znamená „dom“, pretože vo všetkých starých abecedách má každé písmeno nielen zvuk, ale aj názov. Už na prvý pohľad vidíme, že sa nápadne podobá na arabskú „1“. Dom je z pohľadu ich svetonázoru panstvo nad niečím. 1 + 1 už tvorí štruktúru moci (11 žrecov Egypta). Odtiaľ pochádzajú názvy ako „Prvý kanál“, „prvá spoločnosť taká a taká“… To len aby bolo na prvý pohľad jasné, kto to má pod kontrolou. Nuž, hoci sú Druhí, tvária sa ako Prví. Každé slovo je zjednotením ako fonémov, tak aj obrazov.

Napriek všetkému, čo sa dnes dá zistiť ostáva mnoho našich ľudí v akomsi naivnom stave. Niektorí si myslia, že netreba nič robiť, veď príde Perún a všetko zlé zničí. Tu môžeme povedať len to, že takýto naivný pohľad môže mať ten, kto naozaj nechápe podstatu Starej Viery.

Ďalej sú takí, ktorí si stále myslia, že hoci u nás sú politici takí akí sú, tak napríklad že v Rusku sú úplne ideálni. Rovnako si naivne myslia, že Rusi nedovolia Američanom to, že im nedovolia ono… a podobné nezmysly. Dnes musí byť človek veľmi naivný, ak si myslí, že politici robia niečo pre návrat našej Kultúry. Štát ostáva štátom a ten vždy slúžil demokracii, t.j. otrokárom. Navyše je veľmi naivné si myslieť, že vo Washingtone v Bielom dome je jedna vláda, v Pekingu druhá vláda, v Moskve v Kremli zase ďalšia vláda. Svetu vládne od čias prvej satanistky otvorene pri moci – kráľovnej Viktórie – britský monarcha. Dnešná britská kráľovná je hlavou Svetovej vlády a všetci tzv. „mocní“ prezidenti sú ministrami v jej kabinete. Jeden je poverený za Rusko, iný za Nemecko, ďalší za USA atď. Už samotné slovo „Prezident“ je zložené z dvoch slov, ktoré môžeme aj v slovenčine ľahko významovo preložiť: „Poverený REZIDENT“. To samozrejme neznamená, že všetci prezidenti všetkých krajín sú plne v obraze o tejto skutočnosti, no malé národíky majú vždy akýchsi „poradcov“ spomedzi tých prezidentov veľkých krajín a ich personálu, ktorí dokážu „vhodne“ poradiť našim politikom, ktorí si zase naivne myslia, že riadia Slovensko.

V tejto súvislosti však vystupuje jedna špecifická vlastnosť konceptuálnej moci tvarov, ktorá po celom svete funguje skrz tajné rády od Illuminátov po Slobodomurárov, pričom im vlastné prostredie je priestor spravodajských služieb. Tajná služba je tajná služba, každý rozumie, že preto je tajná, lebo má tajomstvá. No aké tajomstvá a s nimi spojené úlohy nosí a plní si dnes bežný človek nevie ani predstaviť. Keď totiž táto elita niekoho niekde nanominuje a tento splní svoju úlohu, tak sa stáva asi taký potrebný ako vybité baterky. Toto pochopili napríklad svojho času boľševici a nakoniec použili Rusko na svoju ochranu, hoci ich úloha bola ho rozdrobiť, aby si ho rozdelili USA, Veľká Británia, Francúzsko a podobne. No nepochopil to napríklad Kaddáfi či Saddám Husejn a vidíme, ako skončili. Preto pri aktivitách hláv štátov (kľúčové slovo je štátov) musíme – ako hovorieval zavraždený generál Petrov – rozlišovať medzi nevyhnutnosťounedostatočnosťou.

Terajší ruský prezident pochopil, že po splnení úlohy rozpadu Ruska bude on a jeho skupina nepotrebná, nuž naštartoval nevyhnutné aktivity na jeho záchranu. Tieto aktivity – posilnenie rozpadávajúcej sa ruskej armády – sú nevyhnutné na odvrátenie jeho likvidácie, no sú nedostatočné na obnovenie našej Kultúry. Toto vlastne ani nie je „v programe“.

Napriek tomu nebude od veci sa pozrieť aspoň na vrchol hrozby, ktorá stojí pred Ruskom. Putin vyčlenil na modernizáciu ruskej armády 700 triliónov rubľov, čo predstavuje asi 700 miliárd amerických dolárov a tento rozpočet je rozplánovaný do roku 2020. Američania a všetky ich satelity ho už za to kritizujú, no táto suma predstavuje iba ročný rozpočet USA na zbrojenie. Nehovoriac o tom, čo všetko USA inštaluje v Európe a nad ňou.

Od gruzínskej vojny je USA už vojensky prítomné aj v Čiernom mori, kde predtým neboli. Ich bojové lode sú vyzbrojené okrem iného aj raketami Tomahawk s jadrovými hlavicami, ktoré sú schopné doletieť z Čierneho mora do Kremľa za dve hodiny, pričom dopadnú do vopred učeného kabinetu…

Po zuby vyzbrojené krížniky námorníctva USA už pravidelne navštevujú Odesu, Varnu či Sevastopoľ. Z 365 dní roku sú v Čiernom mori prítomné 287 dní. A toto všetko nazývajú „Návštevou dobrej vôle“. Ako potom vyzerá návšteva „Nie dobrej vôle“? Nehovoriac o tom, že ich námorníctvo je kompletne prezbrojené raketami, ktoré sú špeciálne navrhnuté na zostreľovanie ruských rakiet. USA ročne len tak vyhodí stovky miliardy dolárov na demonštráciu svojej sily. No ruské rakety im veľmi vadia. Ani pri všetkých svojich investíciách totiž nemajú istotu, že ich zbrane budú proti ním v bojových podmienkach naozaj účinné.

Za Gorbačova a Jelcina prestala existovať protivzdušná obrana severných území Ruska od Murmanska – kde bol posledný post – až po Čukotku. „Mierové“ americké lietadlá si mohli lietať beztrestne až po Ural.

Americký senát začína pomaly požadovať „americké územia“ od Ruskej federácie. Napríklad na ruský ostrov Vrangler v Severnom mori umiestnili Američania svoju aparatúru s varovaním, že ten, kto ju odstráni poruší zákony USA a bude potrestaný podľa nich. Ruská expedícia to všetko roku 1994 hodila do mora.

Dnes už japonský premiér otvorene vyhlasuje, že ak mu Rusko nevydá Kurilské ostrovy, tak si ich vezmú silou.

USA požaduje, aby sa prieplav medzi Volgou a Donom stal medzinárodnými vodami, t.j. aby tam mohli vplávať americké „mierové“ lode s jadrovými hlavicami a brániť americké hranice.

Američania sa začínajú otvorene aktivovať aj na severnej morskej ceste okolo brehov Sibíri. Je to ruské pobrežie a navyše – podľa platných medzinárodných dohôd – Rusku patrí aj arktický šelf. Severná morská cesta začína byť vzhľadom na globálne oteplenie čoraz viac dní v roku splavná, čo hodne skracuje morské spojenie medzi napríklad Hamburgom či Rotterdamom a povedzme Japonskom. Ale v arktickom šelfe sú potvrdené aj náleziská ropy a zemného plynu… a cesta cez Barentsovo more trvá lodiam iba 25 dní a nemusia oboplávať Afriku a Suezský prieplav.

Okolo Kurilských ostrovov sa už trvalo nachádza približne desiatka amerických a japonských bojových lodí s protiraketovými systémami navrhnutými na zostreľovanie všetkých ruských rakiet. No aj tak sú Američania veľmi nesvoji, lebo na najlepšie raketové technológie sveta, t.j. ruské S300, S400 a už vôbec nie S500 stále nemajú.

V Nórsku, dokonca Japonsku, USA a Kanade začala príprava a výcvik nového druhu špeciálnych jednotiek schopných viesť bojové operácie za polárnym kruhom. Doteraz mali potrebu takýchto jednotiek iba Rusi. S kým sa títo natovčíci chystajú bojovať?

Japonci už stavajú nové, mohutné vojenské ľadoborce o výtlaku nad 20 000 ton. Načo potrebuje Japonsko vojenské ľadoborce?

USA budujú – s nákladom viac ako 1 miliardy dolárov – novú vojenskú základňu vo Fort Greely na Aljaške.

Vo vojne s Gruzínskom prišla v podstate okamžitá „humanitárna“ pomoc Gruzíncom od Američanov na palubách kompletnej 6. flotily USA. V tomto konflikte sa pokúsili gruzínske plavidlá potopiť ruské lode. Dve z nich boli okamžite potopené pri pokuse o útok a zvyšné boli ruskou námornou pechotou zničené až v prístave. Ruskej armáde padla do rúk zaujímavá vojnová korisť. Okrem množstva inej techniky zhabali aj dve najmodernejšou americkou technikou vybavené armádne Hummery. Ich špeciálne elektronické vybavenie umožňovalo kompletne odpočúvať ruské frekvencie, monitorovať všetko spojenie a systémy navádzania na cieľ a palebnej podpory. Dokonca sami mohli navádzať paľbu na ruské ciele. Ich brnenie bolo vyrobené z nových, špeciálnych zliatin.

Američania síce tieto dve vozidlá žiadali naspäť, ale už ich nikdy nedostali.

Ruské bojové lietadlá strategického letectva už pravidelne nachádzajú v oceánoch ukryté americké lietadlové lode a vykonávajú na nich cvičné nálety. Neraz prekvapeným Američanom, ktorí nič na svojich radaroch nevideli posielajú na palubné faxy fotky paniky na ich palube pri cvičnom ruskom útoku. Dnes totiž vôbec nie je ľahké nájsť v oceáne modernú bojovú či lietadlovú loď. Ruskí piloti strategického letectva takto veľmi silne demonštrujú, že takéto lode vedia bez problémov nájsť a v prípade skutočnej bojovej situácie ich budú aj ničiť. Strategické letectvo Ruska je jedna zo zbraní jadrového odstrašovania, jedna zo strategických vecí, ktoré Američanom „láskavo“ zrušil ešte Gorbačov. No USA – napriek zničeniu bývalej Sovietskej armády – nikdy neznížili ani len jediného vojaka, ani jediné lietadlo. Nič. Práve naopak. Ešte dozbrojovali.

Americkí piloti majú plán pravidelných týždňových preletov po všetkých základniach po celom svete. Lietajú vždy v piatky, lebo v piatok už chcú oddychovať na novom mieste. S takýmito akciami USA neprestali ani na sekundu.

Vzhľadom na meniacu sa situáciu v Severnom ľadovom oceáne už USA vyhlásili, že lietadlové lode sa začnú objavovať aj v poslednom oceáne, kde doteraz neboli. Amerika začala ďalšie preteky v zbrojení.

Nebudeme vymenovávať všetky vynikajúce ruské zbraňové systémy, z ktorých Američanov „bolí“ hlava. Len telegraficky tu určite patrí aj nová balistická strela Bulava, ktorou sú vybavené aj jadrové ponorky. Pre NATO je a ostáva nezničiteľný aj stále najlepší tank sveta – T90. Žiadna z protitankových zbraní zavedených v NATO ho nie je schopná zničiť. No ruské protitankové zbrane novej generácie si poradia s každým tankom sveta. Nevenujte pozornosť mediálnej kampani západu, že T90 je jeden z najhorších tankov vôbec. Papier a „slobodné“ médiá znesú všetko.

Držíme palce bratom Rusom, aby boli schopní obstáť v boji, ktorý je očividne už predo dvermi. Ani sa nepýtajte prečo sa o takýchto a podobných „detailoch“ nedozviete z našich „slobodných“ médií“.

A čo z toho vyplýva pre našincov? Naivná biomasa čaká na to, až si to Rusko „rozdá“ s USA, pričom oni budú sedieť doma v pohodlí a sledovať priame televízne prenosy. No a po porážke Američanov oslobodia svet… Veľmi naivný postoj. Na vytriezvenie by mali postačiť aj úplne elementárne počty. Rusko má dnes oficiálne iba okolo 144 miliónov obyvateľov, pričom etnických Rusov je možno iba niečo okolo 80 miliónov… a to ešte veľa z nich je kresťanská biomasa. Japoncov je 150 miliónov a po zuby ozbrojení čakajú na príležitosť napadnúť Rusko z východu. Na Západe sa už chystá NATO z európskych základní – vrátane našich „hrdinov“, na severe je pripravená celá flotila špeciálnych amerických ponoriek triedy „Sea Wolf“ navrhnutých na prieskumné a výsadkové operácie na pobreží Sibíri. Okrem toho americké vojenské lode majú v Severnom oceáne voči ruským pomer 4:1. Inak je Rusko kompletne obkolesené americkými vojenskými základňami a na juhu je ešte aj Čína. Tá síce nie je zainteresovaná na zničení Ruska, ale pretože na južnej Sibíri je umiestnené najviac ruského zbrojárskeho priemyslu, tak v okamihu útoku NATO na Rusko určite obsadí južné územia. Čína navyše už na základe nálezov v tibetskej Lhase vytvorila úplne nový a samostatný kozmický program, ale si aj dovolila – ako jediný štát sveta – zostreliť Chemtailové lietadlo, či si nedovolilo ani Rusko.

Je teda veľmi málo pravdepodobné, že Rusko ako štát prežije, skôr to vyzerá tak, že bude rozdelené na okupačné zóny. Aj Puškin v Ruslanovi a Ľudmile píše, že Ruslana v spánku zabijú. No žrec poznajúci Starú Múdrosť ho poleje mŕtvou a živou vodou a až potom vstane a temných porazí. Či to je naozaj tento prípad nie je nezasväteným jasné.

Vták Fénix – Rassénia – vstane z popola, to je jasné. No to neznamená, že štát – ktorý nie je Fénix – prežije. Rusi starej Viery – a nielen Rusi – majúci poznanie prežijú. No na prvý pohľad je jasné, že to nebude vôbec ľahké. A pre nás platí to isté. Len my sami sa musíme vzchopiť a znovunastoliť Dŕžavu našich Predkov. Štvrtý Perúnov príchod je predo dvermi, no ak si niekto myslí, že tento príde, „Zlých“ porazí a nás pochváli, tak niečo mu uniklo. Majme na pamäti, že Perún pri svojom predchádzajúcom príchode pomohol našim Predkov Starej Viery, no zničil Atlantídu, vznikli nám dnes známe pohoria – Kaukaz, Alpy, Pyreneje či naše Tatry, posunula sa zemská os… Žeby sa takéto veci dali sledovať v pohodlí obývačky na obrazovkách 3D televízorov?

NAŠI PARTNERI: