VÝCHOVA CNOSTNÉHO POTOMSTVA: RODIČIA

31. marca 2016 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), DEDIČSTVO PREDKOV, POTOMSTVO

Dosť často sa nás pýtate ako vychovávať deti. Pripravili sme preto odpoveď, ale táto nebude čiernobiela. Deti sa neobjavujú samé osebe – vždy majú nejakých rodičov. Aby sme mohli pokryť čo najväčší okruh problematiky výchovy detí v cnosti, nemôžeme ich vytrhnúť z celkového kontextu, v akom sa nachádza celá naša spoločnosť dnes. Preto sa najskôr – či sa nám to páči alebo nie – musíme pozrieť na rodičov a spoločnosť, v ktorej žijú. Ak si uvedomíme, čo sa okolo nás deje, tak už nebude také zložité sa z tejto situácie vymaniť a získať kontrolu nad svojim životom – a do určitého veku – aj kontrolu nad životom dieťaťa.

Ako sme už povedali v inom článku, v tomto Svete sme všetci na úrovni elementárnych častíc navzájom prepojení. Znamená to, že čokoľvek, čo sa s nami udeje má svoju odozvu vo všetkých štruktúrach Vesmíru, čím vzniká pôsobenie – takým alebo onakým spôsobom – na prebiehajúce procesy na úrovni makro aj mikrokozmu.

Poškodenie Duchovnej rovnováhy na Zemi v prospech priority vývoja ľudí principiálne hrubej a inštinktívnej podstaty, nemajúcich Duchovnú zložku, vyvoláva zodpovedajúcu reakciu okolitého prostredia (Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva – príslovie našich Predkov). Táto reakcia formuje špecifickú rezonanciu sociálneho zla, ktorá sa prejavuje v podobe prírodných a technogénnych katastrof, havárií, rôznych mimoriadnych udalostí, ozbrojených konfliktov a narastajúcej agresívnosti ľudí v neposlednom rade.

V našej krajine došlo k devalvácii mravno-etických a právnych noriem, čo umožnilo, že na vrchol, k výšinám moci sa dostávajú samí bezočiví, prefíkaní, silní, zlí a nečistí ľudia.

Základom životnej činnosti každého človeka je myšlienka vychádzajúca z názorov, ktoré aj rodia spôsob chovania sa. Preto na zmenu myslenia ľudí je potrebné najskôr to, aby títo zmenili svoje názory. Ale názory sú vec pevná, na rozobratie sa s prebiehajúcimi udalosťami je potrebný čas, a až potom dôjde k zmene názorov. Z názorov sa formuje svetonázor a osobnosť nadobúda psychologickú nemennosť.

Život ľudí je pod kontrolou záujmu, čo je zároveň ich špecifický zdroj energie, ale riadi ich Obraz, t.j. spôsob realizácie daného, sformovaného záujmu, ktorý takto vytvára motiváciu chovania sa človeka.

Z uvedeného je očividné, že aké Obrazy nám podsúvajú masovokomunikačné prostriedky skrz filmy, televíziu, tlač, internet a pod., také chovanie sa ľudí vôkol nás aj vidíme. Obrazy, ktoré vytvárajú masmédiá sú prioritne nasmerované na rozrušovanie mravno-etických princípov nášho človeka, ktorému sa takto snažia nivelizovať Svedomie, aby z ľudí vytvorili akúsi adaptívnu masu, ktorú dokážu ľahko riadiť metódami a prostriedkami, ktoré už majú dávno vypracované a odskúšané. Veď z človeka bez Svedomia je možné vytvoriť koho sa im len zažiada: vraha, zlodeja, úplatkára, podvodníka, klamára, sadistu atď. Nuž a práve vďaka tomuto je dnes úplatkárstvo a masové rozkrádanie životnou normou väčšiny Slovákov. V našej spoločnosti na živnej pôde bezduchovnosti – a zároveň plných kostoloch – sa tieto praktiky rozrástli do širokých, celoštátnych rozmerov. Táto „ľudská pleseň“ nám bráni žiť podľa spravodlivosti. Netreba nám ani nadávať na policajtov a štátnych úradníkov – veď to všetko sú iba štátne inštitúty, t.j. vonkajšia forma, za ktorou sa ukrýva štandardný ľudský materiál, vytvorený dnes prevládajúcou „plesňou“. Je to stále tá istá plesnivá masa bez Svedomia, bez Duchovných a mravných princípov, bez pocitu viny, ktorá bola vychovaná na lži, klamstve, kradnutí a korupcii. To, že základy dostávali aj na hodinách náboženstva je iba typickou zložkou ich prípravy. A čo iné teda môžeme očakávať od takéhoto ľudského materiálu? Citlivý a ohľaduplný vzťah k ľudskému životu? Lásku k blížnemu..?

Dnes hlavnou zložkou našej spoločnosti sa musí stať občina, nie štátny aparát. Len občania – tradičné elementy občiny – dokážu vytvoriť svoj vlastný mechanizmus vlády so všetkými jej inštitúciami, aby práve oni – občania – mohli žiť v spravodlivosti. Ale práve štátny aparát systémovo nahlodáva nevyhnutne potrebné spätné väzby s občinou (t.j. občanmi), čo spôsobuje, že samotní občania – voliči politických strán – nemajú ani právnu, ani fyzickú možnosť skutočne kontrolovať a korigovať činnosť štátneho aparátu. Takto sa štátny aparát na čele s vládou a parlamentom premieňa na sebestačné monštrum, ktorého principiálnym zameraním je plniť potreby úradníkov a nie obyvateľov krajiny. Ale nemožno ignorovať ani skúsenosti z minulosti. Vďaka informačnému prelomu rastie úroveň národného vedomia občanov, čím sa postupne znižuje možnosť ich balamutenia medovými motúzikmi. Naši mocipáni už pozabudli, že silou nemožno človeka mravne odzbrojiť.

A čo sa týka Slovenska z medzinárodného pohľadu, tu je situácia už dostatočne jasná. Aj z povrchných poznatkov matematických zákonov jasne vyplýva, že akýkoľvek zle organizovaný systém bude pohltený vyššie štruktúrovaným a dokonalejšie organizovaným systémom. Vstúpili sme do EÚ a zároveň NATO, čo je systém, kde účastníci hrajú podľa svojich pravidiel, pri vytváraní ktorých Slovensko nebolo, čo znamená, že naše záujmy neboli brané do úvahy.

Navyše náš Svet dnes prešiel do vysoko nestabilného módu. Už je neodvratná jeho nepredvídateľná reštrukturalizácia, inak by sa proces evolúcie živej hmoty zastavil. Naša Zem je pod rôznymi negatívnymi vplyvmi, ktoré prichádzajú ako z ďalekých oblastí Vesmíru, tak aj z jej útrob. Zemské hlbiny ukrývajú ohromné, zložité procesy, ktoré sú ľuďmi len málo, alebo vôbec neriaditeľné. Už je aj vedcami registrovaná možnosť spustenia – ako oni nazývajú – Zákona Vesmírnej, Planetárnej spravodlivosti, kde však hlavná úloha pripadá silám Prírody, očisťujúcej energii zemských hlbín a oceánov. Popri tom sa už spustil špecifický kozmický reštart zemského počítača, ktorý v energeticko-informačnom poli Zeme – noosfére – našiel a overuje vhodnosť nových (pre náš Vek) programov vývoja ľudstva. Odpočítavanie bolo spustené…

Rodič v žiadnom prípade – ak chce vychovať cnostného potomka – nemôže byť aktívnou súčasťou takéhoto skorumpovaného systému. Presnejšie, nemusí byť ani v štátnom aparáte, dôležité je, aby nehovoril jedno a nekonal druhé – lebo veď „dnes je to tak“. Ide o prípady, keď kadekomu kadečo nasľubujeme, ale už v okamihu sľubovania vieme, že sľúbené nemienime splniť. Dieťa – najmä vo veku do 5 rokov – je priamo napojené na podvedomie a vie spoľahlivo určiť, aké má rodič skutočné pohnútky a úmysly. A jednoducho to preberá ako mód vzorového chovania sa na seba. Platí to aj pre prípady, keď sa otec hrubo chová k matke – stačí aj hrubozrnná slovná kritika – a potom už vôbec nezáleží, čo taký otec svojmu dieťaťu „radí do života“. Všetko čo máme v tejto oblasti „za ušami“ sa priamo prenáša na dieťa – práve nato naši Predkovia požívali príslovie: „Aký otec, taký syn, aká matka, taká Katka“. Nemôžeme jedno konať a druhé žiadať od detí, lebo rodič je pre dieťa tak či onak vždy príkladom. Je to výchova k pokrytectvu a cesta nie na Nebesia, ale do Navi (Pekla). To je však už iná kapitola…

Do tejto kategórie – samozrejme – patrí aj oblasť „športového sexu“. Kony Rita – dnešnou vedou nazývané aj Telegónia – platia vždy a bez výnimiek. Popi nemôžu snímať karmu a kdejaké „spovede“ sú iba hrou na a pre hlupákov. Každý objekt má okolo seba energeticko-informačné pole. V prípade človeka je biopole 95% jeho existencie, fyzické telo predstavuje iba 5%. Pri prvom pohlavnom kontakte sa biopole človeka kompletne preprogramuje biopoľom partnera – a toto už ostáva na celý život. Ideálnym stavom preto je – a to je aj súčasťou našej Kultúry – že pohlavný kontakt sa odohrá medzi dvomi partnermi tak, aby bol pre oboch prvým. Takto budú v súlade žiť a vychovávať svoje potomstvo.

Biopole sexuálneho partnera sa však preprogramováva aj keď už iba čiastočne pri každom kontakte, ale to už postupne vzniká celý komplex rôznych energií, ktoré v žiadnom prípade nie sú rovnorodé. Ich polarity sa tak viac alebo menej prejavujú likvidáciou slabšej energie – a v biopoli vznikajú diery. Cez tieto diery vnikajú rozliční navní paraziti a vôbec všakovaká háveď – aj cieľavedome nasmerované prekliatia a podobne.

Všetky biopolia členov rodiny vytvárajú rodinný egregor, ktorý je formovaný myšlienkami jeho členov. Egregor ako taký sám osebe nie je ani dobrý ani zlý – skrátka existuje, ale polaritný vektor mu dávajú tí, ktorí ho tvoria. Rodinný egregor je však akousi „ochrannou sieťkou“ pre deti, ktoré – najmä keď sú ešte maličké – sa nevedia voči vonkajším vplyvom vôbec brániť. A ak ich rodičia majú vo svojich biopoliach diery, tak všetok hnus z okolia na dostáva v prvom rade na deti.

Ďalšou „hrdinskou disciplínou“ rodičov je alkohol. Týka sa síce oboch, ale najčastejšie mu holdujú otcovia – veď neraz „musia“. Málo známym faktom z našej minulosti je, že Jánošíka chytili práve vďaka tomu, že sa v krčme „hrdinsky“ ožral. Je to napísané v dobovom vyšetrovacom spise. Teda žiaden hrach…

Treba si uvedomiť, že nehovoríme o beznádejných alkoholikoch v bežnom slova zmysle. Naša telo je na 70% voda, a práve voda je najľahšie programovateľná. Pre úplne neznámych s touto problematikou odporúčame sa oboznámiť s prácami a knihami japonského bádateľa Masaru Emoto. Všetko, čo sa v prítomnosti vody hovorí – vrátane predstáv – sa do vody programuje. A o čom hovoria muži pri fľaške na stole? Jedného nechala žena, ďalšiemu sa zase nepáči premiér, ďalší zase pasie po nejakej inej žene a „farebne“ opisuje čo by s ňou robil a podobne. Všetko sa ukladá do vody a potom – s konzumáciou alkoholu – sa dostane do tela. A nákaza začne prekvitať.

S týmto „nákladom“ príde muž domov – a už to len prekopírovať na rodinu – a malé deti sú najlepšími prijímateľmi. Oni sa vôbec nevedia brániť – ale obrazy do ich energetického tela – všetky, o ktorých sa jeho alkoholická kamarátska spoločnosť bavila – už importoval. A pretože „piť musí“ – tak postupne programy udržiava a stále prináša nové a nové Obrazy.

Okrem egregoru vlastnej rodiny sme zároveň súčasťami mnohých ďalších egregorov, ktoré okolo nás existujú. Čo všetko z nich rodičia prenášajú na svoje deti? Disciplína udržiavania čistej mysle je dnes neznámy pojem.

Obrázok hore je iba príkladom – nemôže byť kompletný. Dôležité si je uvedomiť, že minimálne v týchto energeticko-informačných poliach žijeme. A minimálne cez alkohol a pusté reči to prenášame na svoje rodiny.

Ale nemôžem nechať nepovšimnuté ani mamičky. Predstavme si dva piktogramy:

Teraz neberme do úvahy, že sa jedná o prastaré symboly. Zamyslime sa nad princípom. Ak by sme nad ne dali kolieska, tak by sme dostali symboly, ktoré nájdete najčastejšie na dverách toaliet. Tieto piktogramy zachytávajú – z energetického pohľadu – princíp ženy a muža. Žena principiálne „žije“ z energie zeme, pomocou ktorej sa – spolu so svojou druhou polovicou, mužom – dvíha nahor. Muž presne opačne, energiu Nebies – svojho Rodu – prináša na Zem. Ženy musí teda – ak chce žiť energeticky vyvážene – sa aj zodpovedajúcou obliekať. Preto nosí sukne. Otvor sukne v maximálnej miere „zbiera“ a koncentruje energiu tak, aby sa dostávala žene. Ak žena nosí nohavice, tak otvory, cez ktoré prechádza do nej energie sú značne – ZNAČNE – zmenšené.

Už len touto „maličkou“ – očividne demokratickou – zmenou, žena nedostáva dosť energie na to, aby si dokázala udržať nepoškodené biopole. Kvôli nedostatku energie sa teda začínajú v ňom vytvárať diery. Principiálne je jedno, či diery do biopoľa vytvára alkohol, nosenie nohavíc, alebo čokoľvek iné. Cez tieto diery – lebo nemáme dosť energie na obranné biopole – vstupujú do energeticko-informačného poľa rodiča larvy – navné, energeticky negatívne bytosti. A keďže biopole ženy je jedným z dvoch základných biopolí – druhé dopĺňa muž – tak ochranný egregor rodiny má diery. A cez tieto diery vstupuje na deti celá tá temná masa, ktorá je vôkol nás. A potom sa „hrdinskí“ rodičia pýtajú ako vychovávať deti… chýba im však zodpovednosť za ne, myslia si, že svet je iba pre nich a deti sa už dajako „poriešia“.

Ďalšou, ale určite nie poslednou oblasťou je to, čo deťom dávame jesť. Teraz nie je reč o ideálnej strave, ale o tých „maličkostiach“, s ktorými sa dennodenne stretávame. Matky – ale veľmi často aj staré mamy – radi kupujú deťom sladkosti. Nuž hľa – aj toto môžeme dnes kúpiť v obchode a je to určené pre deti:

Dnes tak ako nikdy predtým je nutné, aby sme čítali, čo kupujeme deťom. Vieme, že nikto nám nemôže brať našu energiu, pokiaľ na to nedáme súhlas. Veľmi často je na obale pravda napísaná – a tak to je aj v tomto prípade:

Česky:

A slovensky:

Všimnite si, ako to robia. V slovenskej verzii je napísané, že výrobok obsahuje „etanol“ – kto vie, čo to je etanol? Mamička na materskej, ktorá sa dnes popri „živote“ na sociálnej sieti stará o dieťa? Český zákon je určite oveľa dôslednejší, dočítame sa, že výrobok obsahuje 1% alkoholu(!). Ak dieťa zje tri, tak skonzumuje 3% alkoholu? Logickou otázkou ostáva – prečo výrobok pre deti obsahuje alkohol? A to už ani neberieme do úvahy aféry, ktoré sme v minulosti už zaregistrovali v súvislosti s poľskými potravinárskymi výrobkami. Výrobok je – samozrejme – zase poľský.

V prípade alkoholu ak ani neberieme do úvahy fakt, že blokuje prístup na Rodový egregor, u detí sa ešte len vyvíjajú mozgové bunky a alkohol – čo je všeobecne známy fakt – ich zabíja. Čo z takýchto detí môže vyrásť? No a naše babky – mamy našich sociálno-sieťových mamičiek „nevidia malé písmenká na obale“ – a teda vehementne nakupujú deťom poľské sladkosti s alkoholom… okuliare na čítanie ostali doma na poličke. Ale čo všetko potom deťom nakúpia?

Nuž teda tak. Určite chceme mať zdravé a cnostné potomstvo. Ale všetko so všetkým súvisí, a to platí dvojnásobne pre rodičov malých ratolestí. Poslali nám ich naše prastaré Rody – sú to dnes najčastejšie oveľa vyššie a svetlejšie bytosti ako sme my sami, narodení ešte za Noci Svaroga. Ale ak ich takouto duchovnou lenivosťou a ľahostajnosťou vychováme na biorobotov, tak platiť za to budeme ťažko a dlho – a hlavne my.

Možno ste takýto obsah článku zameraného na výchovu detí nečakali, ale ak nevieme o čo ide, sme ďalšie obete systému, ktorý nemá záujem na výchove zdravých, múdrych a silných slovanských detí. Oni potrebujú iba cirkevné a sociálne zvieratá – aby mal kto kŕmiť a financovať popov a platiť dane.

V ďalšom pokračovaní sa pozrieme na deti.

NAŠI PARTNERI: