VZNIK A VÝVOJ ROZUMNÉHO ŽIVOTA V NAŠEJ GALAXII

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HVIEZDY A ZEME, ZÁKLADY

Mliečna cesta nebola vždy taká, akú ju poznáme v súčasnosti. Pred miliardami rokov existovali v našej Galaxii prastaré formy života. Niektoré z ich, pod účinkom energie Svetla, ktorú vyžaroval Veľký Ra-M-Cha, sa čiastočne zmenili na nové formy života, a tie, ktoré tak neučinili sa zmenili na takzvané Svety Temnej Pustatiny, vezmúc so sebou obrovskú masu energie a matérie z priľahlých galaxií.

Hoci dnešná akademická veda nechce vedieť o týchto rozličných prastarých Silách, tieto pokračujú v ovládaní procesov zmien a premien vo Vesmíre aj v našej Galaxii. Jestvujú rozličné Energie, ktoré sa vťahujú a zhmotňujú vo Svetoch Svetla a vo Svetoch Tmy.

Hoci ľudia tieto Sily ešte nepoznajú, starí Slovania a Árijci ich nazvali Prastarými Vyššími Bohmi. Ako sme už hovorili, časť týchto Síl, ktorých poslaním je riadiť Galaxiu Mliečna cesta sa nazýva Svarog.

Jednako nie hocijaká energia je schopná porodiť život. Rozličná koncentrácia energií vytvára rozlične tvrdé hmoty, ktoré majú osobité vlastnosti. Preto niektoré horniny používali naši Predkovia na liečenie chorôb. Menej zhustená energia vytvára pôdu. Ešte menej zhustená rastlinný svet. Ďalšia menej zhustená vtákov, ďalšia svet zvierat.

Ľudská štruktúra sa vytára osobitne s rozličným stupňom hustoty energií. Má niekoľko materiálnych tiel s rozličnou hustotou energie a tento štrukturálny obraz odovzdávali naši Predkovia mladej generácii vo forme matriošiek, ktoré sú umiestnené jedna do druhej. Ľudské telo má spolu deväť tiel, a preto má originálna matrioška deväť figúrok.

Silný tok Energie tvoriaceho Svetla, ktorý vyžaroval Veľký Ra-M-Cha, osvietil obrovské priestranstvá a rozhodil po nich životodarnú Energiu (Ingliu), ktorá sa nerovnomerne rozdelila po mnohých Svetoch. Túto životodarnú Energiu (Ingliu) nazývajú dnes mnohí ľudia psychickou energiou, čo je sčasti aj pravda.

Svarog je časťou Tvorivej Sily v našom Vesmíre tak, ako Lada je časťou životodarnej Inglie. Takto ľuďmi nedostatočne poznané Sily, nazývané Svarogom, a nedostatočne známa životodarná Energia, zvaná Ladou, zrodili rozumný život v našej Galaxii – v jej Svetoch Javi, Navi a Pravi. Svet Pravi je bližšie položený k prvopočiatočným zdrojom Tvorivej Sily a Energie, ktoré rodia život, a práve v tomto Svete majú Bytosti najvyššie kvality. Aj Svarožci sa objavili vplyvom tvorenia Svaroga a Lady.

V našom ľudstve je množstvo Bohov. Jestvujú Prvopočiatoční Bohovia, zosobňujúci Tvorivé Sily a Svetlé Energie Vesmíru. Jestvujú Vyšší Bohovia Svarožci, zosobňujúci prvé Svetlé Bytosti našej Galaxie. Jestvujú Bohovia-Ochrancovia Rodov, Bohovia-Učitelia rozličných národov človečenstva, ktorí zosobňujú predstaviteľov iných Svetov, odkiaľ prišli na Midgard-Zem Predkovia týchto národov. Bohovia-Učitelia rozličných národov rôznymi spôsobmi ochraňujú rozličných ľudí a rozličné národy, ktoré boli vytvorené týmito Bohmi.

Vzhľadom na znižujúcu sa vyvinutosť Svetov Svetla so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od stredu Galaxie Staré formy života, žijúce vo Svetoch Tmy pohlcujú blízke, nedostatočne vyvinuté formy života a zavádzajú na nich svoje zákony existencie. No tento vplyv Svetov Tmy zas pobáda nedostatočne vyvinuté Svety Svetla, aby sa usilovali o vývoj. A preto dochádza k rozličným formám boja.

Kniha Svetla opisuje príčiny vzniku veľkej vojny medzi Silami Svetov Svetla a Silami Svetov Tmy. Aby sme pochopili podstatu prvej galaktickej vojny je potrebné si aspoň naznačiť podstatu rozdielu medzi Svetlými a Temnými Silami. Správne chovanie sa v Svete Svetla je založené na existencii Svedomia ako schopnosti rozoznať Dobro a Zlo. Temné bytosti túto schopnosť nemajú, a preto je ich rozhodovací systém založený na osobne výhodné a osobne nevýhodné bez ohľadu na krutosť voči iným bytostiam a Prírode. Príklad zo súčasného sveta je neregulovaný trh, kde silní a podlí klamú všetkých ostatných. Je to aj život bez pravidiel, ale podľa pravidiel vymenovaných zákonom.

Svety Svetla sú harmonické Svety a tomu zodpovedá aj vývoj ich rozmernosti. My žijeme v štvorrozmernom Svete (štvrtý rozmer je čas). Najbližší vyšší harmonický Svet nad nami je šestnásťrozmerný svet Legov, nad ním je dvestopäťdesiatšesťrozmerný Svet Arlegov atď.

Jeden z Arlegov, Černobog sa rozhodol pomocou bystrého úskoku obísť všeobecné vesmírne zákony stanovené Svarogom. Svojim vyvoleným ponúkol možnosť otvorenia pečatí, ktoré chránili skrytú Starú Múdrosť dvestopäťdesiatšesť a šestnásť rozmerného Vesmíru, čím sa poznanie týchto Vesmírov voľne dostane k dispozícii nižším Svetom. Predpokladal, že recipročne sa musia otvoriť pečate vyšších Svetov nad nimi a jednoducho rýchlo vystúpia po Zlatej Ceste Duchovného Rozvoja. Toto pozvanie Černoboga sa nieslo celému mnohorozmernému Svetu Legov a prileteli aj nepozvaní Temní Legovia, Temní Arlegovia a Koščeji, vládcovia Pekla (Sveta Tmy) s celou vojenskou mocou. No hoci Černobog zhromaždil obrovskú vojenskú moc Síl Tmy, nepodarilo sa mu poraziť Sily Svetla. Na volanie Bieloboga o obranu a záchranu Svarogom stanoveného Konu (vlády Svedomia) okrem Bieloboga povstali aj Ochrancovia Skrytých Starých Múdrostí Sveta Začiatkov a Bohovia-Ochrancovia Vyšších Svetov a Reálností.

Vojenská moc Bieloboga obkľúčila Černoboga a jeho stúpencov silovou kopulou a začali ich postupne likvidovať a vytláčať. Vojna zachvátila mnohé Zeme Svetov Javi a Navi aj samé Peklo. Arlegovia, ktorí nasledovali Černoboga vidiac, že v boji proti Bohom Vyšších Svetov nemajú úspech a nemôžu ani ostať v silovej kopule spojili svoje silové zariadenia, oslabili silovú kopulu na hranici Sveta Legov a unikli cezeň a iné nižšie Svety. Do Sveta Temných Arlegov sa spustil aj Černobog, vo svojom Pekle sa ukryli aj Koščeji. Sily Svetla tam nemôžu preniknúť, pretože predstavitelia Síl Svetla nenarúšajú ustanovené hranice.

So začiatkom Veľkej Assy (vojny) vystúpil Bielobog nad Svet Arlegov, lebo organizoval odpor voči vojenským Silám Tmy. Bolo však jasné, že predstavitelia Sveta Tmy sa môžu znova pokúsiť prebiť do Vyšších Svetov.

Preto po ukončení Veľkej Assy bol Svet Navi rozdelený na dve časti. Tá časť, kde existovali Svety Tmy sa začala nazývať Temná Nav, alebo jednoducho Nav, tá časť, kde ostali Svetlé Sily sa začala nazývať Svetlá Nav, alebo Slav. Vo Svetoch Pravi a Slavi naďalej dominuje Svetlo Poznania a Tvorenia. Sily Svetla vytýčili galaktickú hranicu, ktorú voláme Svarožia hranica. Naša Midgard-Zem má tú smolu, že dočasne opustila Svet Svetla a prekročila Svarožiu hranicu, čo spôsobilo jej dočasné ovládnutie Silami Tmy. No čoskoro hranicu pretneme znovu a vrátime sa domov. Ide o rok 2012.

Svet Javi sa rozšíril a zosilnel, prekryl všetky základné prechody pre Sily Svetov Tmy. Jav, ako hraničná medza oddelila Svety Tmy (Nav a Peklo) od Sveta Slavi a Sveta Pravi, no vplyv na Svety Javi majú ako Svety Svetla tak i Svet Tmy.

Vo Svetoch Temnej Navi a Pekla naďalej v plnej miere panuje stará Temná Sila, no na rozdiel od starých prvopočiatočných čias sa u predstaviteľov týchto Svetov objavilo poznanie, ktoré získali od Černoboga. Tieto poznatky pomáhajú predstaviteľom Temných Svetov prenikať do Svetov Javi.

Sily Svetov Tmy sa neuspokojili a naďalej pokračujú v realizácii svojich plánov – obsadzovaní Vyšších Svetov Javi a Slavi. Vládcovia temného (pekelného) Sveta sú temní Legovia (Anjeli), temní Arlegovia (Archanjeli) a Koščeji – Kniežatá Tmy. Hoci majú moc aj časť starých poznatkov skrz Černoboga, jednako sa nenaučili rozlišovať Dobro a Zlo, pretože v sebe nesú veľkú časť neodstránenej temnoty. Hlavne preto kážu voľnosť všetkého, žiadostivosť, egoizmus, krutosť, túžbu po vládnutí a donucovaní iných.

Títo proroci Svetov Tmy sa nanovo pokúsili vniesť spor do pohraničných oblastí našej Galaxie. Spočiatku sa im podarilo obsadiť časť jedného z ramien Mliečnej cesty a podriadiť si niektoré Svetlé Svety, vrátane systému Jarily-Slnka a našej Midgard-Zeme. To zapríčinilo novú Veľkú Assu (vojnu). Z toho dôvodu sa už mnohé tisícročia neprerušuje boj medzi Svetov Svetla a Silami Svetov Tmy. Na tomto boji sa zúčastňujú mnohí ľudia rozličných druhov a národov Midgrad-Zeme. Počas vojny už boli Temné Sily vyhnané zo všetkých Zemí čertogov Makoše, Rady a Rasy.

No ich vláda pokračuje na niektorých zemiach čertoga Svati. Midgard-Zem zaujala osobitne dôležité miesto, pretože sa nachádza v polovici medzi Svetlom a Tmou. Podmienky sa vyvinuli tak, že len cez pozemských ľudí sa predstavitelia Svetov Tmy môžu dostať do Vyšších Svetov. Nuž boj Síl Svetla a Síl Tmy o Midgrad-Zem sa onedlho dostane do konečnej fázy.

NAŠI PARTNERI: