ZÁHADY SVETOVÝCH NÁBOŽENSTIEV ALEBO ČO SKRÝVAJÚ STARÉ NÁBOŽENSKÉ TEXTY

12. januára 2013 | ARCHÍV (NOC SVAROGA), HĽADANIE, UŽITOČNÉ VECI

Na začiatok by sme chceli zdôrazniť ten fakt, že pojem jediného Boha v troch svetových náboženstvách je dosť abstraktný. Pozrime sa na pôvod tohto tvrdenia do starých náboženských textov, ktoré sú považované za zdrojové.

1.  V judaizme sa Vyššia Božská bytosť označuje ako Elohim… no forma ukončenia slova „im“ sa používa na označenie množného čísla, t.j. Eloh má význam Boh, ale Elohim znamená Bohovia.

2. V islame sa Vyššia Božská bytosť označuje ako Alah, čo je transformovaná forma od Elohim… preto všade v Koráne, kde ide o jednanie subjektu Vyššej Božskej bytosti sa používa písomná forma „My„.

„A poslali sme My Isa syna Márie s potvrdením pravdivosti toho, čo je predpovedané o ňom v Tóre…“ [Korán, Súra 5. Trapéza, ajat 50]

3. V kresťanstve sa Vyššia Božská bytosť označuje ako Trojjediný Boh – Boh Otec, Boh Syn a Boh Svätý Duch.

Toto samo o sebe dokazuje, že fakt číreho jedinobožníctva (t.j. jediného Boha) v takzvaných monoteistických svetových náboženstvách reálne neexistuje.

Okrem toho veľmi často rabíni, imáni či kňazi troch svetových náboženstiev zamieňajú pojmy Boh a Pán považujúc ich za výslovne ekvivalentné, no nie je to tak. V tomto článku si objasníme prečo.

Na začiatok použijeme Tóru a Bibliu, v niektorých prípadoch použijeme citáty z Koránu, Apokryfov, ale aj ďalšie zdroje.

Pre lepšiu zrozumiteľnosť použijeme preklad do slovenského jazyka s citáciou starých textov, pretože súčasné výklady vydané v rôznych častiach sveta sa líšia od starých textov nielen čo do významu slov, ale aj čo do výslovnosti a písania.

Napríklad, mnohé staré židovské slová, t.j. slová v aramejskom jazyku a lašinkojdeš aj v súčasnosti znejú odlišne, pretože v rôznych krajinách sveta sa používajú rôzne ohlasovky umiestňované nad písmenami.

Použime príklad starého slova תבש označujúce Pokoj, okrem toho je to názov 7. dňa Stvorenia, t.j. Soboty. V Izraeli znie ako Šabbat, v USA ako Šábes (americkí židia majú nad posledným písmenom bodku, ohlasovku, čím sa písmeno Tab transformovalo na Sab), v Rusku sa to isté slovo tranformovalo na Šabbaš. Ak by niekto chcel poznať pôvod tohto slova tak sa musí naučiť Kabbalu, v súlade s ňou slovo dostane tri Obrazy — ש šin znamená Vyššie zavŕšenie, ב bet znamená Dom, obydlie, ת tau (tab, tav, sab) znamená Činy, t.j. zavŕšenie všetkých činov.

Nuž načnime s citátmi:
Tóra, Kniha Brejšit (Brejšis), [1:27]:
A vytvoril Všemocný človeka na jeho obraz, na obraz B-ží vytvoril On jeho; mužom a ženou vytvoril On ich.

Biblia, Kniha Pôvodu, [1:27]:
A vytvoril Boh človeka na Svoj obraz, na obraz Boží vytvoril ho; mužom a ženou stvoril ich.

Pod slovom Všemocný v prvom citáte rozumieme Stvoriteľa, v Tóre je opísaný ako Elohim, ale ako sme už spomenuli, Elohim je asociované s množným číslom. Takto môžeme vniknúť do podstaty daného množného označenia, čím sa stáva pochopiteľným, ako boli vytvorení muž a žena na obraz B-ží, čím nemá zmysel otázka, akého pohlavia je B-h, t.j. muž alebo žena. Ak sa teda z tohto uhla pohľadu pozrieme na dnešné výklady pochopíme, že na Stvorení ľudí sa zúčastnili B-via mužského aj ženského rodu.

Sloveso bara („tvoriť“) sa v Tóre používa výlučne na opis Božieho aktu. Činnosť človeka sa označuje slovesami „robiť“, „formovať“.

Tak akú to životnú formu stvorili Starí B-via? Čo predstavovali starí ľudia stvorení B-hmi? Na pochopenie použime anglický preklad starého textu „Bet-Šemot“ (Dom mien Božích):

Gods have created people on the similarity.
If Gods have a body, hence, as well we have a body.
Whether it is possible after that to speak, what Gods have no body?
If Gods have soul, hence, as well we have soul.
Whether it is possible after that to speak, what there are Gods without soul?
If Gods have spirit, hence, as well we have spirit.
Whether it is possible after that to speak, what there are Gods without spirit?
If Gods have conscience, hence, as well we have conscience.
Whether it is possible after that to speak, what there are Gods without conscience?

A zodpovedajúci preklad textu:

Bohovia stvorili ľudí na svoju podobu.
Ak Bohovia majú telo znamená to, že aj my máme telo.
Možno potom povedať, že Bohovia nemajú telo?
Ak Bohovia majú dušu znamená to, že aj my máme dušu.
Možno potom povedať, že existujú Bohovia bez duše?
Ak Bohovia majú ducha znamená to, že aj my máme ducha.
Možno potom povedať, že existujú Bohovia bez ducha?
Ak Bohovia majú svedomie znamená to, že aj my máme svedomie.
Možno potom povedať, že existujú Bohovia bez svedomia?

Z toho vidíme, ľudia stvorení na Šiesty Deň Tvorenia mali životnú štruktúru spájajúcu spolu 4 elementy: Telo, Dušu, Ducha a Svedomie.

Hlava 1 sa končí nasledovným textom: A bol večer a bolo ráno: deň šiesty. Biblia, Kniha Pôvodu. Hlava 1, verš 31.

Teda na šiesty deň boli stvorení všetci ľudia, ktorým bol okrem blahoslavenia daný príkaz: Ploďte a množte sa a naplňte zem a podrobte si ju, a panujte nad rybou morskou a nad vtákom nebeským a nad všetkými zvieratami, ktoré chodia po zemi! Tóra, Kniha Brejšit (Brejšis); [1:28].

A blahoslavil ich Boh a povedal im Boh: ploďte a množte sa a napĺňajte zem a podrobte si ju a vládnite nad ňou, a panujte nad rybami morskými aj nad vtákmi nebeskými, aj nad všetkými zvieratami chodiacimi po zemi. Biblia. Kniha Pôvodu; [1:28].

Ploďte a množte sa je prvá príkaz, ktorý dal Elohim ľuďom na Šiesty Deň Stvorenia. Zahŕňa v sebe povinnosť založiť rodinu a vychovať deti. V talmudskej literatúre a rabínskych prácach zaujíma toto prikázanie 1.miesto zo 613 mincov (prikázaní) Tóry.

Nadišiel Siedmi deň תבש – Sobota, deň kedy B-ohovia oddychujú po náročných dňoch Stvorenia.

Nuž tak čo tu vidíme. Dni Tvorenia Elohima (B-hov) sa skončili. Všetko bolo premyslené a stvorené. V tomto bode by sme mohli dať bodku za a viac už nič nepísať. Jednako, ako uvidíme v ďalšom, po Siedmych Dňoch Tvorenia sa Elohim objavuje v ďalšom opise udalostí.

Lenže v nich v úlohe Stvoriteľa už nevystupuje Elohim, ale úplne iná B-žská bytosť, Pán B-hהרהי.

Druhé z Desiatich prikázaní zakazuje vysloviť meno Najvyššieho nadarmo. Ale najprísnejšie opatrenia tohto zákona sa vzťahujú k štvorpísmennému menu Pána B-haהרהי, ktoré je zakázané vysloviť tak, ako keby ho ani nebolo. Pri modlitbe a pri čítaní Tóry zákon prikazuje namiesto nemo použiť meno Adonaj.

Trochu odbočme na objasnenie. Ako už bolo spomínané, klérus všetkých svetových náboženstiev veľmi často zamieňa významy Boh a Pán považujúc ich za úplne rovné, no nie je to tak. Aby sme si urobili jasno v mysli citujme si verše z Nového Zákona: Lebo Dávid nevstúpil na nebesá; no sám hovorí: Povedal Pán môjmu Pánovi: Sadni si na moju pravicu… Biblia, Skutky Apoštolov. Hlava 2, verš 34.

Všimnime si, že Dávid hovorí o rozhovore dvoch Pánov a jeden z nich navrhuje druhému, aby si sadol po jeho pravici. Nehľadiac na to, že kresťanskí kňazi sústavne hovoria, že Pán je Jeden sami môžeme vidieť, že Pánov je niekoľko.

Teraz si prečítajme v Biblii o objavení sa tretieho Pána. A tak nech celý dom Izraela s istotou pozná, že Boh (Elohim) učinil (určil) Pánom (Vládcom) a Mesiášom (Spasiteľom) toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali (ako môžeme vidieť, rohodnutie prišlo po ukrižovaní). Biblia, Skutky Apoštolské. Hlava 2, verš 36.

Komentáre v zátvorkách sú doplnené.

Ako môžete sami vidieť z uvedených citátov, Elohim stojí v B-žskej Hierarchii nad všetkými, a preto určuje svojich pomocníkov, t.j. Pánov.

Na šiesty deň Stvorenia, ako už vieme, boli urobení ľudia na Obraz a Podobu B-žiu a bolo im odporúčané, aby sa plodili a množili a napĺňali Zem atď. Potom prišla תבש Sobota a Elohim sa odobral na oddych…

…a zatiaľ čo Elohim oddychoval, začali sa odvíjať ešte zaujímavejšie

udalosti. V činnosti Stvorenia ľudí začal skúšať svoje sily Pán B-h הרהי… o čom sa môžeme dočítať v druhej hlave.

Tak z čoho vlastne začal Pán B-h –  הרהי svoje Stvorenie ľudí, a čo je najdôležitejšie, kde sa ono odohrávalo? Veď na Zemi sa už objavil rozumný život a rozmnožovali sa ľudia, ktorých Stvoril Elohim.

Pozrime sa na text:

A vyformoval Pán B-h človeka – prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier život a stal sa človek živou dušou.
A vysadil Pán B-h sad v Edene, na východe a umiestnil tam človeka, ktorého vyformoval.
Tóra. Kniha Brejšit (Brejšis), [2:7-8].
A stvoril Pán Boh človeka z prachu zeme a vdýchol mu do tváre dych života a stal sa človek živou dušou.
A vysadil Pán Boh raj v Edene na východe a usadil tam človeka, ktorého vytvoril.
Biblia. Kniha Pôvodu; [2:7-8] (moderné vydanie).
Соʒдалже έсть Гдь Богъ человѣка ϐʒемъ пεрсть ὧʒемли, иϐодхнул ϐлицε έго дыханїέ жиϐота ибысть человѣк ϐдушу жиϐу.
Ѝ насадил былъ Гдь Богъ раѝ коханиіӑ ѝʒначала на ξденέ на ϐостокε ὧ Ʒемли ϐнемжε поставилъ человεка έгожε былъ соʒдалъ.

Biblia. Kniha Pôvodu. Hlava „B“ (ruské vydanie z r. 1517).

Použime aj text starého ruského vydania Biblie. Upriamme pozornosť na fakt, že v Biblii vydanej v roku 1517 a Tóre je použitý jeden a ten istý názov Eden. Ale to najzaujímavejšie na starom texte Biblie je, že Eden sa nenachádzal na našej Zemi, ale na východe od našej Zeme. Použijúc súčasný jazyk, Eden sa nachádza na galaktickom východe od Zeme.

Okrem toho ako výsledok práce, ktorú vykonal Pán B-h –  הרהי na Edene bolo vytvorenie nie celkom človeka v našom ponímaní, ale bola vytvorená jeho bioenergetická matica, t.j. Duša, alebo ako je povedané v textoch – živá Duša.

Opäť trochu odbočme od témy. Aby by si niekto chcel samostatne overiť zdroje a aby bolo jasné, odkiaľ čerpáme informácie, nuž použijeme Babylonský Talmud vydaný v 19. storočí.

Nuž teda, ako už vieme z predchádzajúceho rozboru témy, na Edene (planéte Eden) Pán B-h –  הרהי vykonal, ak to môžeme vyjadriť vedeckou formuláciou, bioenergetické experimenty s cieľom vytvoriť novú formu života. Potom Pán B-h –  הרהי pristúpil k druhej fáze experimentu, t.j. k naplneniu informácií do Živej duše a overeniu jej vedomostí.

Obrazný opis o tom si môžeme prečítať v Písme:

A vyformoval P-n Boh zo zeme rôzne poľné zvieratá a rozličné nebeské vtáctvo a priviedol ho k človeku, aby uvidel, ako ho on nazve; a tak človek pomenoval rozličné bytosti so živou dušou svojimi menami.

A dal človek mená všetkému dobytku, aj vtákom nebeským, a všetkým zvieratám poľným.

Tóra. Kniha Brejšit (Brejšis); [2:19-20].

Pán Boh vytvoril zo zeme všetky poľné zvieratá a všetko vtáctvo nebeské a priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich nazve, a aby ako človek nazve každú živú dušu také bolo aj jej meno.

A nazval človek menami všetok dobytok a vtáctvo nebeské a všetky poľné zvieratá.

Biblia. Kniha Pôvodu; [2:19-20].

Ako môžeme vidieť, aj druhá fáza experimentu prebehla úspešne, vytvorená Živá duša vstrebala všetky informácie do nej vložené a bola spôsobilá ich nielen analyzovať, ale aj sama určiť a vyvíjať sa. Potom Pán B-h –  הרהי pristúpil k tretej fáze experimentu – klonovaniu Živej duše a overeniu jej sebaidentifikácie.

Prečítajme si, ako prebiehal proces klonovania Živej duše.

A uviedol Pán B-h hlboký spánok na človeka a on zaspal. A vzal On jednu z jeho strán a uzavrel to miesto mäsom.
Tóra. Kniha Brejšit (Brejšis); [2:21].

A uviedol Pán Boh človeka do silného spánku. A keď zaspal, vzal jedno z jeho rebier a zaplnil to miesto mäsom.
Biblia. Kniha Pôvodu; [2:21].

Musíme si uvedomiť skutočnosť, že opisy „mäsa“ a „rebra“ sa objavili oveľa neskôr, lebo Živá duša, ktorú stvoril Pán B-h –  הרהי ešte nemala fyzické telo. Živá duša v tom okamihu bola len bioenergetickou substanciou.

Ľuďom v tých dávnych časoch bolo ťažko pochopiť proces klonovania Živej duše, preto to všetko zapísali na úrovni svojho chápania.

Všimnime si ale, že bioenergetické klonovanie Pán B-h –  הרהי vykonal dva razy. S výsledkom prvého klonovania nebol spokojný, klon s menom Lilit boli veľké problémy, preto musel vykonať nový, lepší bioenergetický klon, ktorý dostal meno Hava (Eva, Eve, חיה,חוה).

Dnešní židia na rozdiel od súčasných kresťanov vedia, že prvá žena bola Lilit a nie Eva (Hava). Ale predstavitelia starých, tzv. heretických kresťanských smerov o tom vedeli tiež. Príkladom sú Katari, ktorých písomnosti o tom svedčili. Katolícka cirkev ich nemilosrdne zničila v križiackej výprave, z ktorej sa nám uchoval dodnes slogan: „Zabite ich všetkých, Boh si ich roztriedi“.

Hľa čo sa hovorí v Apokryfe „Tajná kniha Jána“, ktorú uchovávali nielen Katari, ale aj ruskí staroobradníci (pôvodní kresťania, ktorí boli v 17. storočí v Rusku likvidovaní za to, že pod tlakom Nikonovej reformy odmietli prevziať názov „Pravoslávni“ a ostali pri výraze „Pravoverní“; dnes si ich mnohí mýlia so Starovercami, t.j. skutočnými Pravoslávnymi – nie kresťanmi – ktorým kresťania tiež násilím „ukradli“ názov):

Potom premýšľal Satanail a rozhodol vytvoriť človeka na obraz svoj a podobu, lebo videl on ľudí na Zemi vytvorených neviditeľným Otcom. A vytvoril on dve telá ľudské a rozkázal anjelom Druhého Neba, aby vošli do tých hlinených tiel. A Satanail pomenoval telo v podobe mužskom Adam a v podobe ženskej Lilit. A začali sa oni hádať, kto z nich je starší, ale spor bol veľký, lebo boli vytvorení na obraz Satanaila. A unavili Satanaila ich hádky a oddelil Adama od Lilit.

A uviedol Satanail sen na Adama a vybral časť z neho a urobil druhé telo v podobe ženy a prikázal anjelovi Prvého Neba, aby vošiel do tela ženy a nazval ju Eva. Anjel Prvého Neba trpko zaplakal, uvidiac v sebe smrteľný obraz, ktorý bol nie podobný s jeho obrazom…
Apokryf. Tajná Kniha Jána; [2:XII-XIII].

Nuž po druhom pokuse možno povedať, že tretia fáza experimentu sa tiež úspešne zavŕšila. Ale popritom sa objavila jedna neočakávaná ale veľmi zaujímavá okolnosť – zvýšená schopnosť nových bioenergetických klonov (Lilit, Eva) – zapamätať si všetky životné návyky a informačnú štruktúru zdedenú od prvopočiatočného zdroja bioenergetického klonovania (Adama).

Súčasným vedeckým jazykom, nositeľmi dôležitej dedenej informácie sa stali klony získané v tretej fáze experimentu, čo sväté texty opísali nasledovne:

A dal človek meno svojej žene Hava, lebo ona bola matkou všetkého živého.

Tóra. Kniha Brejšit (Brejšes); [3:20].

A dal Adam meno svojej žene Eva, lebo ona sa stala matkou všetkých živých.

Biblia. Kniha Pôvodu; [3:20].

Táto okolnosť sa stala rozhodujúcou pre určenie budúcich nositeľov bioenergetických informácií. Nositeľmi tejto informácie sa stali židovské ženy. Práve preto je u židov národnosť určovaná po materskej línii a nie otcovskej, ako to prebieha u ľudí, ktorých vytvoril na Šiesty Deň Stvorenia Elohim.

Potom Pán B-h –  הרהי pristúpil k tretej fáze experimentu – vytvoreniu fyzickej obálky pre Živú dušu. Sväté texty túto fázu opísali v nasledovnej prístupnej a obraznej forme:

A urobil Pán B-h pre Adama a jeho ženu odev z kože a odel ich.
Tóra. Kniha Brejšit (Brejšis); [3:21].
A urobil Pán Boh Adamovi a jeho žene kožený odev a zaodel ich.
Biblia. Kniha Pôvodu; [3:21].

Ostáva len dúfať, že nikto z návštevníkov tejto stránky neuverí rozprávke, že Pán Boh chodil po Raji s nožom aby zabil niekoľko rajských kráv alebo edenských kôz, aby potom ich mohol zdrať z kože a po vypracovaní z nej ušiť AdamoviEve kožený odev… to by bola veľká naivita.

Kolovrat

NAŠI PARTNERI: