KRUHOLET ČÍSLOVA

5. októbra 2023 | METAFYZIKA, ZÁKLADY

Rieka Času plynie bez ohľadu na tých, ktorí sa nachádzajú v jej toku. Hoci ovládať čas sa zdá nemožné, naša Kultúra nám zanechala iný odkaz. Otázkou je iba to, kto má Myseľ pripravenú na vstup do tejto Rieky tak, že síce nenaruší tok jemu prislúchajúci, ale dokáže vidieť proti aj dopredu po jej toku.

Problémom dnešného človeka je zatemnenie Mysle. Dnes sú takí, ktorí namiesto prinavrátenia si kontroly nad vlastnou Mysľou – a teda výstupu z Matrixu – uprednostňujú „barličkovú“ metódu. Teda namiesto kontrolovania toku Energií človeku prislúchajúce radšej hľadajú „barličky“ – len aby nemuseli pracovať sami so svojou mysľou. Nikto „zhora“ však nebude zasahovať do slobodného rozhodnutia takého človeka. Následok za každé rozhodnutie však nemôže nenastať.

V článku o Armageddone sme spomenuli výsledky výskumov nemeckej organizácie Ahnenerbe z 30-tych rokov minulého storočia. Nemeckí vedci vtedy uviedli, že jedným z príznakov približovania sa „Železnej planéty“ bude aj zlyhávanie schopnosti myslieť pre väčšinu obyvateľov Zeme. Nuž – hľa, „rozoznávajte znamenia Vҍkov“.

V odtajnenom spise KGB sa spomína aj informácia, ktorú vedci Ahnenerbe získali štúdiom starých artefaktov a spisov uložených v jaskyniach Tibetu. Posledná kataklizma spôsobená priblížením sa Železnej planéty nebola až taká ničivá ako predchádzajúce, pretože na Zem prišiel Ptah a dal postaviť reťazový prstenec pyramíd, ktoré podstatnou mierou zastavili pohyb vlny cez túto „hrádzu“.

Pyramídy – samozrejme – nemôžu úplne fyzickou konštrukciou zastaviť prechod masy morskej vody. Keď už pre nič iné, tak nie sú hrádzou, ale samostatnými pyramídami. To pre materialistické mysle ega. V skutočnosti prstenec pyramíd vytvoril to, čo dnes pre ľahšie pochopenie môžeme nazvať hrádzu zo „psychickej Energie“. Každá správne postavená pyramída koncentruje okolo seba určitým spôsobom energeticko-informačné pole. Ich polia sa spojili (ako Obrazy Bukvice) a vytvorili jedno výsledné, psychoenergetické pole, ktoré – keďže je o veľa dimenzií nad fyzickým svetom – má moc riadiť nízke dimenzie. Veď z Metafyziky vieme, že hoci my myšlienku považujeme za „nemateriálnu“, je to v skutočnosti materiálny objekt, hoci matéria je „jemnohmotná“. Nuž čo je pre nás tu „nehmotná“ myšlienka, to je napríklad pre obyvateľov 16. dimenzie (a vyššie) blok stavebného materiálu, ktorý je – samozrejme štrukturálne – prepojený so všetkými zložkami seba ako symbolu spôsobujúceho rezonanciu torzných polí (hranami Obrazov).

Ako hore, tak dolu, ako vnútri, tak navonok.

Kto sa za pobytu v materiálnom tele nevenuje príprave „stavania objektov“ vo vyššom, t.j. Jemnohmotnom Svete, ten po strate tela (každý raz zomrie) bude na druhej strane doslovne „bezruký“. Presnejšie nebude tam plnohodnotne dovtedy, kým nezvládne prácu nového, „psychického tela“ vyšších dimenzií – veď iné tam nie sú a materiálne ostalo „dole“.

Systém meditácií pre Život – ktorý vykonávame na malých aj veľkých seminároch – je spájanie všetkých účastníkov danej zeme, aby spolu stavali ohromnú, psychickú pyramídu. Teda postupujeme tak isto, ako Ptah pred približne 28 000 rokmi, akurát na sofistikovanejšej úrovni, keďže sme na hrane prechodu do Zlatého Vҍku. Veď okrem nás túto tradíciu poznajú aj v Indii.

Číslovo je energetický „zásobovací“ systém priamo prepojený so systémom čakrovým (obrázok hore). Matrica Bukvice predstavuje tento istý systém na úrovni „pomenovania“ objektov, keďže čo nemá meno, to neexistuje.

Hoci detailom sa pre ich rozsah venujeme na samostatných seminároch, niečo si predsa len uveďme. Sedem čakier nad sebou je sedem energetických úrovní fyzického Sveta Javi. Centrálna energetická os človeka je predstavená centrálnym vertikálnym stĺpcom Matrice Bukvice. Každá bukva predstavujúca čakru má napravo aj naľavo od seba po tri ďalšie čakry. Štruktúru tohto systému teda môžeme „čítať“ známou Dvukoriaďou.

Riadky Matrice sú samostatné procesy, podliehajúce siedmym stupňom vývoja (opísal ich aj W. Shakespeare v hre AS YOU LIKE) a patria k známym divadelným „kusom“. Každý stĺpec predstavuje jeden stupeň vývoja daného procesu, takže fázy sú: ZAČIATOK – FAKTOR VÝVOJA – KONCEPCIA VÝVOJA – ZÁKLADNÁ VLASTNOSŤ – CHARAKTER PÔSOBENIA – ROVNOVÁŽNY STAV – KONEČNÝ VÝSLEDOK.

Základná kvalita (vlastnosť) je práve stredový stĺpec, a teda daná čakra. Základné vlastnosti – čakry – môžeme zapísať do kružalí (obrázok hore), ale v skutočnosti ide o objemové objekty, t.j. gule. Čakra je vždy jadro gule a ostatné fázy čakrálneho systému sú umiestnené na jadre tak, že ho úplne zakrývajú.

Každá guľa neustále rotuje, a tak celkové spektrum prechodu životnej Energie je v každom okamihu iné. Zásadné charakteristiky sa však menia každú slovanskú hodinu, t.j. existuje 16 základných stavov prechodu Energií človekom, ktoré dokážeme opísať.

Tento systém sme už aj graficky znázornili v minulých článkoch.

Slovanský deň má 16 hodín, kresťanský 24. Obe čísla sú deliteľné 4, a teda 4 slovanské hodiny sa rovnajú 6 kresťanským. Môžeme teda odhadnúť, že každá naša hodina je 1,5 kresťanskej. Viac v inom článku.

Centrálnou čakrou človeka je srdce, v ňom sa spájajú dva energetické toky, t.j. zhora – od Jediného Roda a zdola – od Srdca Matky Zeme. Oba toky „končia“ (z pohľadu zabezpečenia individuálnosti našej energetickej existencie) v energetickom dvojníkovi materiálneho srdca, t.j. v Jarle. Jarlo je v našej Kultúre centrom Všehomíru – Mikro aj Makrokosmu.

Grafické zobrazenie Kruholetu Číslova zachytáva toky Energií v ktorých prebýva Človek. Prvý vonkajší Kruh obsahuje Mená Svetlých Energií a Síl v prvobytnej forme. Druhý Kruh upresňuje, aké zviera v Javi predstavuje daný druh Energie v ríši zvierat a tretí ekvivalentne to isté v ríši rastlín.

Štvrtý Kruh zobrazuje mená hodín v runickej aj štrukturálnej podobe. Každá hodina má svoje meno a energetickú špecifikáciu. Štrukturálne zobrazenie pozostáva zo 4 nad sebou umiestnených čiar, pričom niektoré sú plné a iné zase delené. Pre danú hodinu platí, že plná čiara „nepôsobí“ s daným tokom Energie, t.j. cez ňu „neprechádza“; čiara s otvorom znamená, že Energia spolupôsobí s danou čakrálnou štruktúrou.

Ako tomu rozumieť? Kruh Čertogov, t.j. Vҍky postupujú na Kruholete v smere hodinových ručičiek, t.j. v smere Posoloň, hodiny sa točia proti smeru hodinových ručičiek, t.j. smerom Kolovrat.

Človekom neustále prebieha niekoľko energetických tokov. Z pohľadu Číslova sú dôležité dva: INVOLÚCIA a EVOLÚCIA. Pretože hlavný smer rotácie Kruholetu je Posoloň, je to zároveň INVOLÚCIA, t.j. nepretržitý zostup tvorivej, Životnej Energie. Človek však má svoju Misiu, a teda jeho vektor pohybu má smerovať nahor, čo je EVOLÚCIA, a to je Kolovrat.

Plná čiara znamená, že Energia od Jediného Roda nereaguje s danou čakrálnou štruktúrou, „otvorená“ čiara znamená, že daná čakrálna štruktúra s Tokom Energie jediného Roda reaguje. Zároveň však platí, že kde je „uzavretá“ INVOLÚCIA, tam je otvorený opačný energetický smer – EVOLÚCIA. Žiaden tok nikdy „nestojí“. Tento stav je každú slovanskú hodinu iný.

Čiary sú preto štyri, lebo predstavujú čakrálne štruktúry dominantné pre plnenie Misie, t.j. Г, И a N. Štvrtá čiara je centrálny systém (sigma rytmus mozgu, Príčinné Telo, Montážny bod), t.j. čakrálna štruktúra Jarla – Ծ (USTOJ). „Spodné“ čakrálne štruktúry sa síce tiež zúčastňujú životného cyklu, ich pôsobenie je však dominantné v druhej „polvlne“ reinkarnácie, t.j. od smrti po ďalšie narodenie. Funkčne vyvinuté štruktúry s našim Obrazom Sveta hornej polovice Matrice Bukvice vytvárajú symetrické párové dvojice s čakrálnymi štruktúrami pod stredovou líniou Jarla. Ak človek prebýva v špekulatívnom alebo iluzívnom móde, tak párové Telá sa rozpadajú, čo vždy znamená skracovanie života a zlyhanie reinkarnácie.

Horná polovica Matrice Bukvice (vrátane Jarla) obsahuje väčšinu bukvíc s významom „Čas“, čo tiež odkazuje na zdroj časového toku človeka.

Deväťcípa hviezda v strede Kruholetu znázorňuje človeka (Živatmu), ktorý je príjemcom celého energetického systému. Deväť Lúčov Číslogramu je iný spôsob zobrazenia Hieroglyfu Číslova tak, aby si celková grafická kompozícia zachovala štrukturálnu hodnotu.

A ako teda s „barličkami“? Viacerí dnes chodievajú na „miesta sily“, do zahraničia – najčastejšie počuť pyramídy v Bosne. Nuž, čo na to povedať? Myslia si, že púhy pobyt na mieste Sily im čosi sám osebe „dodá“ bez toho, aby museli pracovať so svojou Mysľou. Žeby to bolo také jednoduché? Dovolenky sú najčastejšie prejavom snahy človeka odložiť rozhodnutie, ktoré raz bude musieť vykonať. Pred dovolenkou „už nerieš“, na dovolenke sa dovolenkuje, no a po dovolenke sa treba najskôr „dostať do rytmu“, v ktorom taký človek ostane do ďalšej dovolenky…

Návšteva pyramíd však spravidla sama osebe nič (okrem témy na rozhovor) nepridá, je to však výborná téma na rozhovor na „slovanskú“ tému. Už nehovoriac o prípadoch, kedy organizátori systémovo oberajú skupiny naivných tiežslovanov o ich životnú energiu (existujú konkrétne svedectvá), ale zato im vložia programy dobrých zážitkov… a čo z peknej misy keď je prázdna.

Miesto Sily je v našom ponímaní CHRÁM. Ten je buď postavený človekom, alebo to je miesto v Prírode. Kto nepracuje s domácimi Energiami – zahraničie je „lepšie“ – toho zaujíma nanajvýš tak on sám. Čítanka z r. 1865 hovorí:

PRACUJ KAŽDÝ S CHUŤOU USILOVNOU NA NÁRODU ROLI DEDIČNEJ

Teda najmä Slovák na Slovensku či Čech v Čechách. Krok smerom k ostatným má silu vtedy, ak je osvojená vlastná zem.

Tu však treba vnímať aj rozmer, na ktorý upozorňoval už veľký mystik Bulgakov. V humanoidnom tele nie je vždy človek, teda Živatma. Oživovať ho môže aj iná duša (pre jasnosť nástroj Živatmy uvádzame ako „Duša“, bez Živatmy „duša“). Pretože materiálny objekt – humanoidné telo – musí ovládať vyššia zložka, tak najčastejšie stretávame „zvieratká“, t.j. humanoidov riadených psou dušou. Na psovi samozrejme nie je nič zlého, ale nie je to ešte človek. Najskôr musí ukončiť svoj plný vývojový cyklus, a až potom sa môže narodiť ako človek. Telá „zvierat Kruholetu Číslova“ je pestovanie „vozidla“ pre nové Duše. Ale ak je pes zabitý násilne – hoci aj autonehoda – tak úplný vývojový cyklus spravidla neprešiel a musí sa ešte raz reinkarnovať. A práve takéto duše Temní vkladajú do „zvieratiek“ v humanoidných telách. Čítanka pamätá aj na to:

PES JAKÝ DO CHRÁMU, TAKÝ Z CHRÁMU

A to je ešte dobre, ak nejde o potkana, hyenu, pichľavý kaktus a podobne.

Myslime!

05.10.2023

NAŠI PARTNERI: